Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Craftsman 921 166420

Instalacja i odbior wstępny Craftsman 921 166420 jest dość prosta i może zostać zakończona w zaledwie kilka godzin. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wszystkie części są dostępne i że odpowiednie narzędzia są dostępne. Następnie należy wykonać następujące czynności: podłączyć wszystkie części, zamontować i przymocować urządzenie, sprawdzić poprawność montażu i sprawdzić, czy wszystkie elementy działają poprawnie. Po zakończeniu instalacji należy wykonać odbior wstępny, aby upewnić się, że urządzenie działa poprawnie. Odbior wstępny może obejmować testy prędkości, jakości i wydajności urządzenia, a także przeprowadzenie testu wytrzymałościowego.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Craftsman 921 166420

Instrukcja instalacji i konserwacji

Zawsze po Twojej stronieInstrukcja instalacji ikonserwacjiThelia Condens25 -A (H-PL)AS 18 -A (H-PL)AS 25 -A (H-PL)AS 30 -A (H-PL)PLSpis treści7. 3Unikanie niebezpieczeństw spowodowanychniewystarczającym ciśnieniem wody................... 221Bezpieczeństwo.................................................. 47. 4Uruchomienie produktu....................................... 221. 1Ostrzeżenia związane z wykonywanymiczynnościami......................................................... 5Napełnianie i odpowietrzanie instalacjigrzewczej............................................................. 2Niebezpieczeństwo związane zniewystarczającymi kwalifikacjami......................... 6Napełnianie syfonu kondensatu.......................... 227. 7Napełnianie obiegu ciepłej wody......................... 231. 3Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.............. 81. 4Ogólne wskazówki bezpieczeństwa...................... 4Sprawdzenie i dopasowanie regulacji ciśnieniagazu..................................................................... 5Informacje o bezpieczeństwie dotyczącesystemu powietrzno-spalinowego.......................... 67. 9Sprawdzenie zasady działania i szczelności....... 248Dopasowanie do instalacji grzewczej............... 241. 6Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy).................... 78. 1Czas blokady palnika........................................... 242Wskazówki dotyczące dokumentacji................... 98. 2Ustawianie wydajności pompy............................. 242. 1Przestrzegać dokumentacji dodatkowej................ 3Ustawianie przewodu obejściowego.................... 252. 2Przechowywanie dokumentów.............................. 99Dostosowanie temperatury ciepłej wody........... 3Zakres stosowalności instrukcji............................. 99. 1Ustawianie temperatury ciepłej wody.................. 253Opis produktu...................................................... 910Przekazanie produktu użytkownikowi............... 263. 1Numer seryjny........................................................ 911Przegląd i konserwacja..................................... 2Dane na tabliczce znamionowej............................ 911. 1Przestrzegać cykli przeglądów i konserwacji....... 3Elementy funkcyjne: kocioł dwufunkcyjny............ 1011. 2Zamawianie części zamiennych.......................... 4Elementy funkcyjne: jednofunkcyjny kociołgrzewczy.............................................................. 3Demontaż układu gazowo-powietrznego............. 5Znak CE............................................................... 1111. 4Czyszczenie wymiennika ciepła.......................... 274Montaż.............................................................. 5Sprawdzenie palnika............................................ 274. 1Rozpakowanie produktu...................................... 6Kontrola elektrody zapłonowej............................. 2Sprawdzanie zakresu dostawy............................ 7Czyszczenie komory kondensatu........................ 3Wymiary............................................................... 8Czyszczenie syfonu kondensatu......................... 284. 4Najmniejsze odegłości......................................... 1211. 9Czyszczenie filtra dopływu zimnej wody.............. 5Odstępy od części palnych.................................. 10Czyszczenie filtra instalacji grzewczej................. 6Używanie szablonu montażowego...................... 11Montaż układu gazowo-powietrznego................. 7Zawieszanie produktu.......................................... 12Opróżnianie produktu.......................................... 8Demontaż / montaż przedniej osłony kotła.......... 13Sprawdzanie ciśnienia wstępnego naczyniaprzeponowego..................................................... 9Montaż/demontaż elementu bocznego................ 1311. 14Zakończenie prac przeglądowych ikonserwacyjnych................................................. 2912Usuwanie usterek............................................. 29Usuwanie usterek................................................ 295Instalacja........................................................... 135. 1Kontrola gazomierza............................................ 2Przyłącza gazu i wody......................................... 1312. 15. 3Podłączanie przewodu odpływowego zaworubezpieczeństwa................................................... 1512. 2Otworzenie pamięci usterek................................ 2912. 3Usuwanie danych z pamięci usterek................... 295. 4Podłączanie przewodu odpływowegokondensatu.......................................................... 4Przywracanie nastaw fabrycznychparametrów.......................................................... 5Podłączanie kurka do opróżniania....................... 5Przygotowanie do naprawy................................. 6Mocowanie przedłużenia na kurku napełniania............................................................................. 6Wymiana uszkodzonych części........................... 7System odprowadzania spalin............................. 7Zakończenie naprawy.......................................... 325. 8Instalacja elektryczna.......................................... 1813Wycofanie produktu z eksploatacji.................... 326Obsługa............................................................. 1914Serwis techniczny............................................. 326. 1Stosowanie kodów diagnozy............................... 196. 2Wyświetlenie kodów stanu.................................. 206. 3Korzystanie z programów testowych................... 207Uruchomienie.................................................... 207. 1Kontrola nastawy fabrycznej................................ 2Sprawdzenie i uzdatnianie wody grzewczej/wody napełniającej i uzupełniającej..................... 21Załącznik.......................................................................... 33AProgramy testowe – przegląd........................... 33BKody diagnostyczne - przegląd......................... 33CKody stanu - przegląd....................................... 38DPrzegląd kodów usterek.................................... 39ESchemat połączeń: kocioł dwufunkcyjny........... 42FSchemat połączeń: czysty kocioł grzewczy...... 43GPrace przeglądowo-konserwacyjne przegląd............................................................ 44Instrukcja instalacji i konserwacji Thelia Condens 0020199142_02HNajmniejsze odległości, jakie należyzachować podczas ustawiania elementówkońcowych układu powietrzno-spalinowego..... 45IDługości układu powietrzno-spalinowego......... 46JDane techniczne............................................... 48Indeks............................................................................... 510020199142_02 Thelia Condens Instrukcja instalacji i konserwacji1 BezpieczeństwoBezpieczeństwoOstrzeżenia związane zwykonywanymi czynnościamiKlasyfikacja ostrzeżeń dotyczących wykonywanych czynnościOstrzeżenia dotyczące czynności są opatrzone następującymi znakami ostrzegawczymi i słowami ostrzegawczymi w zależności od wagi potencjalnego niebezpieczeństwa:Znaki ostrzegawcze i słowa ostrzegawczeNiebezpieczeństwo!Bezpośrednie niebezpieczeństwo dlażycia lub niebezpieczeństwo poważnych obrażeń ciałaZagrożenie życia wskutek porażeniaprądem elektrycznymOstrzeżenie!Niebezpieczeństwo odniesienia lekkich obrażeń ciałaOstrożnie!Ryzyko strat materialnych lub zanieczyszczenia środowiska naturalnegoniewystarczającymi kwalifikacjamiMontaż i demontaż, instalowanie, uruchamianie, konserwację, naprawy i wyłączenie zeksploatacji mogą wykonywać tylko instalatorzy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie, przestrzegają wszystkichinstrukcji dołączonych do produktu, postępujązgodnie z aktualnym stanem techniki orazprzestrzegają wszystkich właściwych dyrektyw, norm, prawa i innych przepisów.Użytkowanie zgodne zprzeznaczeniemW przypadku niefachowego lub niezgodnegoz przeznaczeniem zastosowania, mogą wystąpić niebezpieczeństwa dla zdrowia i życiaużytkownika lub osób trzecich bądź zakłócenia działania produktu i inne szkody materialne.Produkt zaprojektowano jako urządzeniegrzewcze do zamkniętych instalacji cen-tralnego ogrzewania oraz do podgrzewaniawody.Produkty wymienione w niniejszej instrukcji mogą być instalowane i eksploatowanewyłącznie w połączeniu z osprzętem układupowietrzno-spalinowego opisanym w dodatkowych dokumentach.Wyjątki: podczas instalacji rodzaju C63 iB23P należy przestrzegać zaleceń z niniejszej instrukcji.Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje:– przestrzeganie dołączonych instrukcji obsługi, instalacji i konserwacji produktu orazwszystkich innych podzespołów układu– instalację i montaż w sposób zgodny zdopuszczeniem do eksploatacji produktui systemu– przestrzeganie wszystkich warunków przeglądów i konserwacji wyszczególnionych winstrukcjach.Zastosowanie zgodne z przeznaczeniemobejmuje ponadto instalację zgodnie z klasąIP.Zastosowanie inne od opisanego w niniejszejinstrukcji lub wykraczające poza opisany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Niezgodne z przeznaczeniem jest również każdebezpośrednie zastosowanie w celach komercyjnych lub przemysłowych.Uwaga!Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.Ogólne wskazówki bezpieczeństwa1. 4. 1 Zagrożenie życia wskutek ulatnianiasię gazuW przypadku wyczucia zapachu gazu w budynkach:▶ Natychmiast opuścić pomieszczenia, wktórych wyczuwalny jest zapach gazu.▶ Jeżeli jest to możliwe, otworzyć szerokodrzwi i okna i wytworzyć przeciąg.▶ Nie używać otwartego płomienia (np. zapalniczek, zapałek).▶ Nie palić.▶ Nie używać przełączników elektrycznych,gniazdek elektrycznych, dzwonków, telefoInstrukcja instalacji i konserwacji Thelia Condens 0020199142_02Bezpieczeństwo 1▶nów ani innych urządzeń telekomunikacyjnych w budynku.Zamknąć zawór odcinający przy licznikugazu lub zawór główny.Jeżeli jest to możliwe, zamknąć zawórodcinający gazu przy produkcie.Ostrzec mieszkańców krzykiem lub stukaniem.Niezwłocznie opuścić budynek i uniemożliwić dostęp osobom trzecim.Spoza budynku wezwać policję i straż pożarną.Powiadomić pogotowie gazownicze korzystając z telefonu znajdującego się pozabudynkiem.1. 2 Zagrożenie życia w wynikuwydostających się spalinJeżeli produkt działa z pustym syfonem kondensatu, spaliny mogą wydostawać się dokotłowni.▶ Zadbać, aby syfon kondensatu był stalenapełniony podczas eksploatacji produktu.1. 3 Zagrożenie życia wskutekzablokowanych lub nieszczelnychkanałów spalinowychZ powodu błędów instalowania, uszkodzenia,niewłaściwych napraw, nieodpowiedniegomiejsca ustawienia itp. może dojść do ulatniania się spalin i do zatrucia.W przypadku wyczucia spalin w budynkach:▶ Otworzyć szeroko wszystkie dostępnedrzwi i okna i zapewnić przeciąg.▶ Wyłączyć produkt.▶ Sprawdzić kanały gazów spalinowych wprodukcie oraz odprowadzenie spalin.1. 4 Zagrożenie życia wskutekobudowania ze wszystkich stronDodatkowe obudowanie produktu z poborempowietrza z wewnątrz może prowadzić doniebezpiecznych sytuacji.▶ Zadbać, aby produkt był zasilany powietrzem do spalania.1. 5 Zagrożenie życia spowodowanemateriałami wybuchowymi i palnymi▶ Nie stosować ani nie przechowywać materiałów wybuchowych lub palnych (np.benzyny, papieru, farb) w pomieszczeniuustawienia, w którym zamontowany jestprodukt.1. 6 Niebezpieczeństwo porażeniaprądemW przypadku dotknięcia podzespołów będących pod napięciem, występuje niebezpieczeństwo porażenia prądem.Zanim rozpocznie się pracę przy produkcie:▶ Wyjąć wtyczkę sieciową.▶ Lub odłączyć produkt od napięcia poprzezodcięcie zasilania elektrycznego (urządzenie elektryczne oddzielające z przerwąmiędzy stykami minimum 3 mm, np. zabezpieczenie lub wyłącznik zabezpieczenia linii).▶ Zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.▶ Odczekać co najmniej 3 minuty, aż rozładują się kondensatory.1. 7 Zagrożenie życia wskutek brakuurządzeń zabezpieczającychSchematy zawarte w niniejszym dokumencienie zawierają wszystkich urządzeń zabezpieczających potrzebnych do fachowej instalacji.▶ Zamontować w instalacji niezbędne urządzenia zabezpieczające.▶ Przestrzegać obowiązujących krajowychi międzynarodowych ustaw, norm i dyrektyw.1. 8 Niebezpieczeństwo zatrucia ioparzenia przez wydostające sięgorące spaliny▶ Prosimy eksploatować produkt wyłączniez kompletnie zamontowanym układempowietrzno-spalinowym.▶ Prosimy użytkować produkt - za wyjątkiemkrótkotrwałych kontroli - wyłącznie z zamontowaną i zamkniętą osłoną przednią.1. 9 Niebezpieczeństwo zatrucia zpowodu niewystarczającegodoprowadzenia powietrza spalaniaWarunki: Praca z poborem powietrza z wewnątrz▶ Zapewnić, aby w pomieszczeniu ustawienia produktu zapewnione było wystarczające doprowadzenie powietrza i nigdy niezostało zakłócane. W tym celu spełnionemuszą być powszechne wymagania wentylacji.1. 10 Niebezpieczeństwo oparzeniawskutek kontaktu z gorącymiczęściami lub oparzenia parą▶ Prace na tych częściach instalacji możnaprzeprowadzać dopiero po ich przestygnięciu.1. 11 Niebezpieczeństwo obrażeń ciałapodczas transportu wskutek dużegociężaru produktu▶ Produkt powinny transportować co najmniej dwie osoby.1. 12 Ryzyko uszkodzeniaspowodowanego korozją wskuteknieodpowiedniego powietrzado spalania oraz powietrza wpomieszczeniu.Aerozole, rozpuszczalniki, środki czyszczącezawierające chlor, farby, kleje, związki amoniaku, pyły itp. mogą w przypadku niekorzystnych warunków spowodować korozję produktu oraz układu powietrzno-spalinowego.▶ Należy zadbać, aby powietrze do spalanianie zawierało fluoru, chloru, siarki, pyłu itp.▶ Zadbać, aby w miejscu ustawienia nie byłyprzechowywane żadne substancje chemiczne.▶ Zadbać, aby powietrze do spalania niebyło doprowadzane przez kominy, do których były podłączone kotły olejowe.▶ Jeśli instaluje się produkt w salonach fryzjerskich, warsztatach lakierniczych lubstolarskich, w pralniach chemicznych itp.,wtedy prosimy wybrać osobne miejsceustawienia w którym doprowadzenie powietrza do spalania będzie wolne od substancji chemicznych.1. 13 Ryzyko szkód materialnychspowodowane cieczami isubstancjami w sprayu dowykrywania wyciekówCiecze i substancje w sprayu do wykrywaniawycieków zapychają filtr czujnika przepływumasowego przy zwężce Venturi oraz powodują jego zniszczenie.▶ Podczas prac naprawczych na kołpakukryjącym filtra zwężki Venturi nie wolnostosować cieczy i substancji w sprayu dowykrywania wycieków.1. 14 Ryzyko szkód materialnychspowodowane przez mróz▶ Instalować produkt w pomieszczeniach wktórych zawsze panują dodatnie temperatury.1. 15 Ryzyko szkód materialnychspowodowane stosowaniemniewłaściwych narzędzi.▶ W celu dokręcenia lub odkręcenia śrubunków prosimy stosować specjalistyczne narzędzie.Informacje o bezpieczeństwiedotyczące systemu powietrznospalinowego1. 5. 1 Zagrożenie życia w wyniku▶ Upewnić się, że wszystkie otwory układupowietrzno-spalinowego w budynku, któremożna otwierać, są zawsze zamkniętepodczas uruchamiania i eksploatacji.Przez nieszczelne rury i uszkodzoneuszczelki mogą wydostawać się spaliny.Smary na bazie olejów mineralnych mogąuszkodzić uszczelki.▶ Podczas instalacji układu spalinowegostosować wyłącznie rury spalinowe z tegosamego materiału.▶ Nie montować uszkodzonych rur.▶ Przed zamontowaniem rur należy je gratować i sfazować, a następnie usunąć wióry.▶ Podczas montażu pod żadnym pozoremnie należy używać smarów na bazie olejówmineralnych.▶ Aby ułatwić sobie montaż, należy stosować wyłącznie wodę, dostępne na rynkuszare mydło lub dołączony środek smarujący.Resztki zaprawy, wióry itd. w odcinku usuwania gazów spalinowych mogą utrudniaćodprowadzanie spalin, powodując ich ulatnianie.▶ Po zakończeniu montażu usunąć resztkizaprawy, wióry itp. z układu powietrznospalinowego.1. 2 Niebezpieczeństwo obrażeń ciałaspowodowane oblodzeniemW przypadku przeprowadzenia układu powietrzno-spalinowego przez dach, parawodna zawarta w spalinach może osadzaćsię na dachu lub elementach wbudowanychw dach w postaci lodu.▶ Należy zapewnić, aby ten tworzący się lódnie zsuwał się z dachu.1. 3 Niebezpieczeństwo pożaru iuszkodzeń urządzeń elektronicznychspowodowane uderzeniem pioruna▶ Jeżeli budynek jest wyposażony w instalację odgromową, należy połączyć układpowietrzno-spalinowy z zabezpieczeniemprzed piorunem.▶ Jeśli w przewodzie spalinowym (częściukładu powietrzno-spalinowego leżącepoza budynkiem) znajdują się materiałyz metalu, należy połączyć przewód spalinowy z wyrównaniem potencjału.1. 4 Ryzyko korozji wskutekzanieczyszczeń kominów osadamiKominy, przez które odprowadzano wcześniej spaliny z urządzeń grzewczych opalanych olejem lub paliwami stałymi, nie sąprzeznaczone do doprowadzania powietrzaspalania. Osadzenia chemiczne w kominiemogą obciążać powietrze do spalania i powodować korozję w produkcie.brudu mogą zostać zassane. Zassanespaliny lub cząstki brudu mogą uszkodzićJeśli przez sąsiadujący komin przechodząspaliny o bardzo wysokiej temperaturze lubpowstaje rdzawa zgorzelina, może dojść douszkodzenia wylotu systemu powietrznospalinowego w wyniku działania ciepła.▶ Należy podjąć odpowiednie działania wcelu ochrony systemu powietrzno-spalinowego, np. poprzez podwyższenie komina.Przepisy (dyrektywy, ustawy, normy)A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – PrawoBudowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) z późniejszymi zmianamiB. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny odpowiadaćbudynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75/02,poz. 690)C. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 7 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 56/09, poz. 461)D. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku –Prawo Energetyczne (Dz. Nr 54, poz.348) z późniejszymi zmianamiE. Rozporządzenie Ministra Gospodarki zdnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. Nr 89,poz. 828)1. Kotły centralnego ogrzewania – informacje ogólneJeśli wylot systemu powietrzno-spalinowegograniczy z kominem, spaliny lub cząstki1. 1 PN-EN 297:2002 Kotły centralnegoogrzewania opalane gazem - Kotłytypu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym70 kW1. 2 PN-EN 303-3:2002 Kotły grzewcze- Część 3: Kotły grzewcze na paliwagazowe – Konstrukcje zespolone Kocioł i palnik1. 3 PN-EN 303-3:2002/A2:2005 DotyczyPN-EN 303-3:2002 Kotły grzewcze.▶ Dlatego należy zadbać, aby doprowadzenie powietrza spalania było zawsze wolneod materiałów korozyjnych.1. 5 Ryzyko szkód materialnych z powoduzassanych spalin lub cząstek bruduCzęść 3: Kotły grzewcze na paliwagazowe. Konstrukcje zespolone.Kocioł i palnik1. 4 PN-EN 483:2002U Kotły centralnegotypu C o nominalnym obciążeniucieplnym nieprzekraczającym 70 kW1. 5 PN-EN 625:2002U Kotły gazowecentralnego ogrzewania - Szczególne wymagania dotyczące domowych kotłów dwufunkcyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW1. 6 PN-EN12752-1:2002U Urządzeniazabezpieczające i sterujące do palników gazowych i odbiorników spalających gaz Wymagania ogólne.2. Instalacje grzewcze – informacje ogólne2. 1 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo iciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemuzamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.2. 2 PN-93/C-04607 Woda w instalacjachogrzewania. Wymagania i badaniajakości wody2. 3 PN-EN 10208-1:2000 Rury staloweprzewodowe dla mediów palnych.Rury o klasie wymagań A2. 4 PN-EN 1057:1999 Rury miedzianeokrągłe bez szwu do wody i gazustosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania3. Zasobniki ciepłej wody – informacjeogólne3. 1 PN-76/B-02440 Zabezpieczenieurządzeń ciepłej wody użytkowej.Wymagania3. 2 Dyrektywa 97/23/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.29 maja 1997 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych krajówczłonkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.3. 3 PN-EN 12897:2006 Wodociągi Specyfikacja dla ogrzewanych pośrednio, nie odpowietrzonych (zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody.3. 4 PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Część 1: postanowienia ogólne.3. 5 PN-EN 1717:2003 Ochrona przedwtórnym zanieczyszczeniem wody winstalacjach wodociągowych i ogólnewymagania dotyczące urządzeńzapobiegających zanieczyszczeniuprzez przepływ zwrotny.3. 6 EN 60335-2-21 Bezpieczeństwourządzeń elektrycznych do użytkudomowego i innych podobnych zastosowań, część 2: Wymogi szczególne dotyczące podgrzewaczy wody(zasobniki ciepłej wody i termy) (IEC335-2-21: 1989 0raz uzupełnienia1;1990 i 2; 1990, poprawione)4. Instalacje spalinowe i wentylacyjne – informacje ogólne4. 1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe,spalinowe i wentylacyjne murowanez cegły. Wymagania techniczne ibadania przy odbiorze.4. 2 PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkaniazbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianąPN-83/B-03430/Az3:20005. Instalacje elektryczne – informacje ogólne– PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacjeelektryczne w obiektach budowlanych.Wymagania dotyczące specjalnych instalacj lub lokalizacji. Pomieszczeniawyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.– PN-IEC 60364-441:2000 InstalacjeOchrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa– PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacjeelektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronneWskazówki dotyczące dokumentacji 2Wskazówki dotyczące dokumentacjiPrzestrzegać dokumentacji dodatkowejBezwzględnie przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi iinstalacji dołączonych do podzespołów układu.Przechowywanie dokumentówNależy przekazać niniejszą instrukcję oraz wszystkiedołączone dokumenty użytkownikowi instalacji.Zakres stosowalności instrukcjiNiniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie następujących modeli:Produkt - numer artykułuTHELIA CONDENS 25 -A (H-PL)0010016096THELIA CONDENS AS 18 -A (H-PL)0010016097THELIA CONDENS AS 25 -A (H-PL)0010016098THELIA CONDENS AS 30 -A (H-PL)0010016099Dane na tabliczceznamionowejZnaczenieNazwa produktu2H, G20. - 20 mbar(2 kPa)Fabryczna grupa gazów i ciśnienie przyłącza gazowegoKat.Dopuszczona kategoria gazuTechnologia kondensacyjnaSprawność kotła grzewczego wg Dyrektywy 92/42/EWGTyp: Xx3(x)Dopuszczone przyłącza spalinPMSMaksymalne ciśnienie wody w trybieogrzewaniaPMWMaksymalne ciśnienie wody pracy naciepłą wodęV/HzPrzyłącze elektryczneWMaks. pobór mocy elektrycznejIPStopień ochronyTryb ogrzewaniaPrzygotowanie ciepłej wody użytkowejOpis produktuNumer seryjnyPnZakres znamionowej mocy cieplnej wtrybie ogrzewaniaPnctrybie ogrzewania (kondensacja)PZakres znamionowej mocy cieplnej pracyna ciepłą wodęQnZakres znamionowej wydajności cieplnejw trybie ogrzewaniaQnwprzygotowania ciepłej wodyTmax.Maks. temperatura zasilaniaNOxKlasa NOx produktuKod (DSN)Specjalny kod produktu→ Rozdział „Oznaczenie CE“Numer serii znajduje się na tabliczce znamionowej (1) i wskróconej instrukcji obsługi (2) (→ strona 9).Naklejki z numerem serii znajdują się na tylnej stronieskrzynki elektronicznej (3).Przeczytać instrukcję!→ Rozdział „Recykling i utylizacja“Dane na tabliczce znamionowejTabliczka znamionowa jest zamontowana od strony urządzenia na spodzie produktu.Tabliczka znamionowa zawiera informacje o kraju, w którymma zostać zainstalowany produkt.Kod paskowy z numerem seryjnymNr fabrycznySłuży do kontroli jakości; cyfra 3. do 4. =rok produkcjiSłuży do kontroli jakości; cyfra 5. do 6. =tydzień produkcjiDla celów identyfikacyjnych; cyfry od 7do 16 = numer katalogowy produktuSłuży do kontroli jakości; cyfra 17. do 20.= miejsce produkcji3 Opis produktuElementy funkcyjne: kocioł dwufunkcyjnyZakres stosowalności: Kocioł dwufunkcyjnygrzewczy1516171918Skrzynka elektronicznaZawór do napełnianiaZawór 3-drogowyZawór bezpieczeństwaobiegu grzewczegoPompa ogrzewaniaRura spalinowaKróciec do sondy pomiarowej analizatoraspalinTransformator zapłonowyArmatura gazowaRura zasysania powietrzaElektroda zapłonowaWentylatorGłówny wymiennikciepłaNaczynie przeponoweinstalacji grzewczejPłytowy wymiennikCzujnik ciśnieniaSyfon kondensatuPrzewód obejściowyCzujnik przepływuMontaż 4Znak CEWymiaryOznaczenie CE dokumentuje, że produkty zgodne z etykietąspełniają podstawowe wymagania właściwych dyrektyw.Deklaracja zgodności jest dostępna do wglądu u producenta.Montaż1.2.Rozpakowanie produktuWyjąć produkt z opakowania kartonowego.Usunąć folie ochronne ze wszystkich części produktu.Sprawdzanie zakresu dostawySprawdzić kompletność zakresu dostawy.LiczbaNazwaUrządzenie grzewczeTorba z uszczelkamiWąż odpływowy kondensatuTorebka z przyłączami hydraulicznymiSzablon montażowyListwa do zawieszania kotłaAdaptor przyłączeniowy powietrza i spalin Ø60/100 mmDodatkowe opakowanie z dokumentacją–Torba z osprzętem740 mm130 mm300 mm418 mm4 MontażNajmniejsze odegłościWarunki: Nośność ściany nie jest wystarczającaW zakresie klienta leży zadbanie o urządzenie do zawieszania o właściwej nośności. Należy zastosować np.indywidualne stelaże lub występ ścienny.Jeśli nie można wykonać urządzenia do zawieszania oodpowiedniej nośności, nie wolno zawieszać produktu.Warunki: Materiał mocujący nie jest dozwolony dla ścianyZawiesić produkt zgodnie z opisem za pomocą dostosowanego w zakresie klienta materiału mocującego.Demontaż / montaż przedniej osłony kotła4. 8. 1Demontaż przedniej osłony kotłaNajmniejsze odległości≥ 0 mm≥ 300 mm≥ 600 mm≥ 5 mmWskazówkaJak obudowaszafyOdstępy od części palnychOkreślona odległość produktu od części składających się zelementów palnych nie jest wymagana.Używanie szablonu montażowegoUżyć szablonu montażowego, aby określić miejsca, wktórych należy wywiercić otwory oraz wykonać przebicia.Zawieszanie produktuSprawdzić, czy ściana ma wystarczającą nośność doutrzymania ciężaru produktu (ciężaru roboczego).Sprawdzić, czy dostarczone materiały montażowe sąodpowiednie do ściany.Warunki: Nośność ściany jest wystarczająca, Materiał mocujący jest dozwolony dla ściany3.4.Odkręcić obie śruby (1).Przycisnąć przednią osłonę kotła na środku lekko dotyłu, aby zatrzask się odczepił.Pociągnąć osłonę przednią przy dolnej krawędzi doprzodu.Wyjąć osłonę przednią do góry z uchwytu.4. 2Montaż przedniej osłony kotłaZamontować części z powrotem w odwrotnej kolejności.Zawiesić produkt zgodnie z opisem.Instalacja 5Montaż/demontaż elementu bocznego4. 9. 1Demontaż osłony bocznejNiebezpieczeństwo wybuchu lub oparzeniawskutek niefachowej instalacji!Ryzyko strat materialnych wskutek odkształceń mechanicznych!Naprężenia przewodu przyłączeniowegomogą powodować nieszczelności.Po zdemontowaniu obydwu elementów bocznych, produkt może odkształcić się mechanicznie. Odkształcenie może spowodowaćuszkodzenia orurowania i wyciekanie.InstalacjaZawsze wymontowywać tylko jednąosłonę boczną, a nie obie osłony bocznew tym samym czasie.Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutekzabrudzenia przewodów!Ciała obce takie jak pozostałości po spawaniu, resztki uszczelek lub brud w przewodachwody, mogą spowodować uszkodzenia kotłagrzewczego.Jeśli jest wystarczająca odległość z boku (co najmniej 50 mm), można zdemontować elementboczny, aby ułatwić prace konserwacyjne lub naprawcze.Kontrola gazomierzaUpewnić się, że dostępny gazomierz jest dostosowanydo wymaganej przepustowości gazu.Przyłącza gazu i wodyPrzekroczenie ciśnienia próbnego lub ciśnienia roboczego może spowodować uszkodzenie armatury gazowej!Odchylić skrzynkę elektroniczną do przodu.Przytrzymać element boczny, aby nie mógł spaść i wykręcić obie śruby (1) na górze i na dole.Obrócić element boczny na zewnątrz i zdjąć go od dołu.4. 2Sprawdzić szczelność armatury gazowej przy ciśnieniu maksymalnie 1, 1 kPa(110 mbar).Przed instalowaniem przepłukać dokładnie instalację grzewczą.niefachowego instalowania przyłącza gazu!2xZwrócić uwagę, aby przewody przyłączeniowe były montowane bez naprężeń.Montaż osłony bocznejNiebezpieczeństwo uszkodzeń spowodowane korozją!Nieszczelne dyfuzyjnie rury z tworzywa w instalacji grzewczej powodują przedostawaniesię powietrza do wody grzewczej oraz korozję w obiegu źródła ciepła i kotła grzewczego.W przypadku zastosowania nieszczelnych dyfuzyjnie rur z tworzywa w instalacjigrzewczej należy zastosować system separacji, montując zewnętrzny wymiennikciepła między kotłem grzewczym a instalacją grzewczą.Ryzyko strat materialnych wskutek przenoszenia ciepła podczas lutowania!5 InstalacjaNie lutować króćców przyłączeniowych,jeżeli są one przykręcone do zaworówkonserwacyjnychZakres stosowalności: Produkt tylko do trybu ogrzewania, Zasobnik ciepłejwody użytkowejZalecamy umieszczenie izolacji cieplnej na rurachwodnych na wylocie kotła grzewczego i na instalacji.Prace wstępneSprawdzić, czy pojemność instalacji i objętość naczyniarozszerzalnościowego są zgodne.▽Jeśli objętość naczynia rozszerzalnościowego niejest wystarczająca dla instalacji.▶ Zamontować dodatkowe naczynie rozszerzalnościowe w powrocie obiegu grzewczego jaknajbliżej produktu.▶ Zamontować klapę spalinową na wypływie produktu (zasilanie obiegu grzewczego).Upewnić się, że w instalacji znajdują się następującekomponenty:– kurek odcinający na przyłączu zimnej wody– zawór odcinający na przewodzie dopływu gazu– urządzenie napełniania i opróżniania w instalacjigrzewczejPrzyłącze powrotuobiegu grzewczego,G3/4Przyłącze powrotu odzasobnika c. w. u, G3/4Przyłącze zasilaniaPrzyłącze zasilania doPrzyłącze gazowe,G1/2Wykonać przyłącza wody i gazu zgodnie z obowiązującymi normami.Zakres stosowalności: Produkt tylko do trybu ogrzewaniaPrzyłącze zimnejwody, G3/4Przyłącze ciepłej wodyużytkowej, G3/4Przyłącze nieużywane,Odpowietrzyć przewód gazowy przed uruchomieniem.Sprawdzić, czy przyłącza (→ strona 24) są szczelne.bezpieczeństwaPodłączanie kurka do opróżnianiaPodłączyć wąż do zaworu do opróżniania (1) i poprowadzić wolny koniec węża do odpowiedniego odpływu.Upewnić się, że przewód rurowy jest widoczny.Podłączyć zawór bezpieczeństwa (1) do pasującego syfonu wypływu. Zastosować dostarczony wąż z tworzywasztucznego.◁Mocowanie przedłużenia na kurkunapełnianiaUrządzenie musi być ustawione tak, aby było widaćwypływającą wodę.kondensatuZałożyć przedłużenie na kurek napełniania (1).System odprowadzania spalin5. 7. 1Wymiana króćca przyłączeniowego układupowietrzno-spalinowegoProdukt jest seryjnie wyposażony w króciec przyłączeniowy Ø 60/100 mm.Przestrzegać wymienionych tutaj instrukcji oraz dyrektywprawnych, a także obowiązujących przepisów lokalnychdotyczących odpływu kondensatu.Użyć PVC lub innego materiału przystosowanego doodprowadzania niezneutralizowanego kondensatu.Jeżeli nie można zagwarantować, że materiały przewodów odpływowych są do tego przystosowane, należy zainstalować system neutralizacji kondensatu.Upewnić się, że przewód odpływowy kondensatu nie jestpodłączony szczelnie do węża odpływu.Podłączyć syfon kondensatu (1). Zastosować dostarczony wąż z tworzywa sztucznego.Włożyć śrubokręt w szczelinę między króćcami do pomiarów.Wcisnąć ostrożnie śrubokręt (A).Przekręcić złączkę rurową do oporu w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (B) i wyciągnąć ją dogóry (C).Włożyć nową złączkę rurową. Zwrócić przy tym uwagęna zatrzaski.5.Obrócić króciec przyłączeniowy w kierunku ruchu wskazówek zegara, do zatrzaśnięcia.5. 25. 3. 2 Pionowy system powietrzno-spalinowyMontaż układu powietrzno-spalinowegoNiebezpieczeństwo zatrucia w wyniku wydostających się spalin!LAby ułatwić montaż, zamiast smaru należy używać wyłącznie wody lub mydłaszarego dostępnego w handlu.5%50 mm/1mOtwory przelotu dla przewodów rozdzielonych muszą kończyć się w kwadracie o długości boku 50 cm.Dla każdego dodatkowo wymaganego kolanka 90° (lub 2kolanek 45°) należy skrócić długość (L) o 1 m.Długość układu powietrzno-spalinowego typu C33(→ strona 46)Zwrócić uwagę, aby między kolankiem a elementemkońcowym układu powietrzno spalinowego był minimalny spadek 5%, umożliwiający odpływ kondensatudo produktu.Zainstalować rurę spalinową przy użyciu instrukcji instalacji, znajdującej się w zakresie dostawy układu powietrzno-spalinowego.5. 3 System powietrzno-spalinowy dlawielokrotnie wykorzystywanego kominaWarunki: Wylot spalin znajduje się co najmniej 1, 80 m nad podłogą.Zainstalować zestaw ochronny dla końcówki układu.5. 3System powietrzno-spalinowy5. 1 Poziomy system powietrzno-spalinowyWykonać przyłącza do komina za pomocą osprzętu zaprojektowanego specjalnie przez producenta produktu.Kocioł grzewczy połączony z systemem typu C43 możnapodłączać tylko do kominów z ciągiem naturalnym.Kondensat z przewodów zbiorczych nie może odpływać dokotła grzewczego.Długość układu powietrzno-spalinowego typu C13Długość układu powietrzno-spalinowego typu C435. 4 Rozdzielny system powietrzno-spalinowy5. 6 Uniwersalny system powietrzno-spalinowydla kominaL2L1Założyć izolację cieplną na każdy przewód przechodzącyprzez ścianę, którego temperatura przekracza temperaturępokojową o 60 °C. Izolację cieplną można wykonać za pomocą odpowiedniego materiału izolacyjnego o grubości ≥10 mm i przewodności cieplnej λ ≤ 0, 04 W/mK (np. wełnaszklana). Elementy końcowe rury powietrza zewnętrznego irury spalinowej nie mogą być instalowane na przeciwległychścianach budynku.kolanek 45°) należy skrócić długość (L1+L2) o 2 m.Długość układu powietrzno-spalinowego typu C535. 5 Rozdzielny system powietrzno-spalinowydla pojedynczo lub wielokrotniewykorzystywanego kominaDługość (L1) poziomej rury jest wykonana jako przewódkoncentryczny Ø 60/100.Ta długość uwzględnia stratę ciśnienia powstającą wkolanku.Jeśli długość przewodu (L1) przekracza 1 m, należy odjąć odcinek przekraczający 1 m od długości (L2).kolanek 45°) na długości odcinka (L1) należy skrócić tędługość o 1 m.Długość (L2) pionowego odcinka rury jest wykonana jakoprzewód elastyczny z Ø 80 mm.Wlot powietrza następuje przez szacht komina (odległośćmiędzy obydwoma przewodami rurowymi).Długość (L2) jest powiązana ze średnicą wewnętrzną (D)lub przekrojem wewnętrznym (S) komina i charakterystykami kotła grzewczego.kolanku i nasadzie komina.Długość układu powietrzno-spalinowego typu C93(→ strona 47)kotła grzewczegoPrzyłącze systemu odprowadzania spalin wykonuje się przezrozgałęzienie na kominie wykorzystywanym pojedynczo lubwielokrotnie z ciągiem naturalnym. Średnicę przewodu należy obliczyć w zależności od mocy całkowitej podłączonychproduktów.Długość układu powietrzno-spalinowego typu C835. 7 Uniwersalny system powietrzno-spalinowydla komina przy nadciśnieniu5. 1Otwieranie i zamykanie panelu sterowaniaelektronicznegoW tej konfiguracji można wykorzystać stary szacht spalinowylub wentylacyjny do zamontowania rury spalinowej dla kotłagrzewczego z zamkniętą komorą spalania.W tej konfiguracji trzeba przestrzegać przepisów ustawowych dotyczących wentylacji.Powietrze zewnętrzne jest odbierane z miejsca ustawieniaproduktu przez kolanko poziomego przewodu do ściany zewnętrznej.Przestrzegać kolejności podanej w instrukcji, aby otworzyć panel sterowania elektronicznego.Przestrzegać odwrotnej kolejności, aby zamknąć panelsterowania elektronicznego.5. 2Ta wartość uwzględnia stratę ciśnienia powstającą wUłożenie kabli230V24V / eBuskolanek 45°) należy skrócić długość (L1+L2) o 1 m.Długość układu powietrzno-spalinowego typu B23P(→ strona 48)Instalacja elektrycznaZagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!Przebieg kabla eBUS24 VPrzebieg kabla 230 V5. 3Listwy zaciskowe zasilania sieciowego L i Nnawet przy wyłączonym produkcie są stalepod napięciem:Odłączyć zasilanie elektryczne.Zabezpieczyć doprowadzenie prąduprzed ponownym włączeniem.Wykonanie okablowania30 mm max.Skrócić kable przyłączeniowe na odpowiednią długość,aby nie przeszkadzały one w skrzynce elektronicznej.Przykręcić wtyczkę do kabla przyłączeniowego.Włożyć wtyk do przewidzianego dla niego gniazda napłytce elektronicznej.Obsługa 65. 4Przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów.Upewnić się, że napięcie nominalne zasilania sieciowego wynosi 230 V.Założyć wtyk na kabel przyłącza sieci.Podłączyć wtyk kabla przyłącza sieci.Zadbać, aby w każdym momencie zapewniony był dostęp do przyłącza sieciowego oraz aby nie było ono zasłonięte ani zastawione przeszkodą.5. 5Warunki: W przypadku instalowania zasobnika c. u., sterowanegoprzez czujnik temperatury.TANK T°TANKSWITCHPodłączenie regulatora do układuBurneroffB. off24 V BUSRT24V =BUS- +X106Wykonywanie doprowadzenia prądu24V=+Podłączyć czujnik temperatury do wtyku (1).przez termostat.X2X22X41Termostat zabezpieczający dla podłogowej24 V RegulatorRegulator eBUS lubodbiornikCzujnik temperatury zewnętrznej, przewodowyOtworzyć skrzynkę elektroniczną.Wykonać okablowanie. (→ strona 18)Podłączyć poszczególne komponenty w zależności odrodzaju instalacji.Warunki: W przypadku instalowania regulatora wielostrefowego.Zmienić tryb pracy pompy (d. 18) z Eco (przerywany trybpompy) na Komfort (ciągły tryb pompy).Podłączyć termostat do wtyku (1).Zamknąć skrzynkę elektroniczną.ObsługaStosowanie kodów diagnozyMożna zastosować parametry oznaczone jako regulowane wtabeli kodów diagnozy, aby dostosować produkt do instalacjii potrzeb klienta.Kody diagnostyczne - przegląd (→ strona 33)6. 1. 1Nacisnąć przycisklub, aby ustawić wartość.Kod dostępu (96) jest zastrzeżony dla instalatora.Kod dostępu (35) jest zastrzeżony dla serwisu.przez 7 sekund.jest widoczny na ekranie.Aktywowanie kodu diagnozy, aby potwierdzić.7 Uruchomienie6. 2gnozy.Ustawianie kodów diagnozylub6.◁, aby potwierdzić.Wartość lub status kodu diagnozy wyświetla się naekranie.7.8.Ekran przełącza się na ekran podstawowy.6. 2Nacisnąć jednocześnie przyciski6. 2. 1Aktywowanie wyświetlania kodów stanuNa ekranie wyświetli się S. XX oraz temperaturawody grzewczej na zasilaniu, wewnętrzne ciśnieniew instalacji oraz temepratura zasobnika (w zależności od wyposażenia).wciśnięty przez ponad 7 se-, aby wyjść z tego menu.Korzystanie z programów testowychAktywując różne programy testowe można wywoływać różnefunkcje specjalne produktu.Programy testowe – przegląd (→ strona 33)6. 1Przytrzymać przyciskkund.20przez 5 sekund.program testowy.wciśnięty przez ponad 5 se-Na ekranie wyświetlą się wszystkie symbole.Otwieranie programów testowychNa ekranie wyświetli się End.Wyświetlanie ciśnienia i temperatury instalacjigrzewczej podczas programu testowegoNa ekranie wyświetli się OFF.Jeżeli przez 15 minut nie zostanie naciśniętyżaden przycisk, aktualny program zostanieprzerwany i pojawi się ekran podstawowy.Kody stanu - przegląd (→ strona 38)1., aby wyjść z programu testo-przez 3 sekundy, aby wyjść zprogramów testowych.Wyświetlenie kodów stanuKody stanu wskazują aktualny stan pracy produktu., aby wrócić do programu testo-Na ekranie wyświetli się program testowy.wego.Należy tak postępować w przypadku wszystkich parametrów, które trzeba zmienić.konfiguracji kodu diagnozy.Na ekranie na zmianę wyświetli się temperaturawody grzewczej i ciśnienie napełnienia instalacjigrzewczej.wyświela się przez 1 sekundę na ekranie.Potwierdzenie ręczne ustawienia jest możliwe w każdej chwili po naciśnięciu przyciskukrócej niż 3 sekundy.W czasie trwania programu testowego nacisnąć jednocześnie przyciskii., aby wybrać kod dia-Jeśli wartość będzie migać przez 3 sekundy, ustawieniezostanie automatycznie potwierdzone.Wyświetlić ciśnienie napełniania instalacji grzewczej.Wyświetlić temperaturę wody grzewczej na zasilaniu.gram testowy.7., aby wyświetlić trwający pro-UruchomienieKontrola nastawy fabrycznejSpalanie produktu zostało przebadane od strony urządzeniai ustawiono rodzaj gazu podany na tabliczce znamionowej.Sprawdzić dane rodzaju gazu na tabliczce znamionoweji porównać je z rodzajem gazu występującym w miejscumontażu.Warunki: Model produktu jest niezgodny z lokalnym rodzajem gazu.Nie uruchamiać produktu.Wykonać przezbrojenie na inny rodzaj gazu zgodnie zeswoją instalacją.Wykonać przezbrojenie na inny rodzaj gazu na produkcie.Warunki: Model produktu odpowiada lokalnemu rodzajowi gazu.Postępować zgodnie z poniższym opisem., aby wybrać pasujący, aby potwierdzić.Na ekranie wyświetli się on i program uruchomi się.Uruchomienie 7wody napełniającej i uzupełniającejŁącznamocgrzewczaRyzyko szkód materialnych spowodowaneprzez wodę grzewczą o niskiej jakościPrzed napełnieniem lub uzupełnieniem instalacji należysprawdzić jakość wody grzewczej.Pobrać niewielką ilość wody z obiegu grzewczego.Sprawdzić wygląd wody grzewczej.W przypadku stwierdzenia materiałów osadzonych należy odszlamić instalację.Sprawdzić za pomocą pręta magnetycznego, czy jestmagnetyt (tlenek żelaza).W przypadku stwierdzenia magnetytu należy wyczyścićinstalację i podjąć odpowiednie działania mające na celuochronę przed korozją. Można ewentualnie zamontowaćfiltr magnetyczny.Sprawdzić wartość pH pobranej wody przy 25 °C.W przypadku wartości poniżej 6, 5 lub ponad 8, 5 należywyczyścić instalację i uzdatnić wodę grzewczą.Wodę grzewczą należy uzdatnić,jeżeli całkowita ilość wody napełniającej lub uzupełniającej podczas trwania eksploatacji instalacji przekroczytrzykrotność objętości znamionowej instalacji grzewczejjeżeli nie zostały dotrzymane podane w poniższej tabeliwskazane wartości lubjeśli wartość pH wody grzewczej jest niższa niż 6, 5 lubwyższa niż 8, 5.Twardość wody przy specyficznej objętościinstalacji≤ 20 l/kWmol/m³1)> 20 l/kW≤ 50 l/kW°dH> 50 l/kWW przypadku aluminium należy zadbać,aby odczyn pH wody grzewczej mieściłsię w zakresie między 6, 5 a maks. 8, 5.Ryzyko szkód materialnych wskutek wzbogacenia wody grzewczej za pomocą niewłaściwych dodatków!Niewłaściwe dodatki mogą powodowaćzmiany w częściach, hałasy w trybieogrzewania oraz ew. inne szkody następcze.Zmierzyć twardość wody do napełniania i uzupełnianiaprzed napełnieniem instalacji.Jeżeli krajowe przepisy i zasady techniczne nie stawiająsurowszych wymagań, obowiązują zasady:Inaczej, niż w przypadku np. stali, żeliwa szarego lub miedzi, aluminium reaguje intensywną korozją na zasadową wodę grzewczą(odczyn pH > 8, 5).Upewnić się, że do wody grzewczej nie może przedostaćsię tlen. (→ strona 24)Przy uzdatnianiu wody używanej do napełniania i uzupełniania, przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych i zasad technicznych.Korozja aluminium i wynikające z niej nieszczelności wskutek nieodpowiedniej wodygrzewczej!Uzdatnienie wody do napełniania i uzupełniania1) Pojemność nominalna/moc ogrzewania w litrach; w przypadkuinstalacji z wieloma kotłami przyjąć najmniejszą indywidualnąmoc ogrzewania.Należy zapewnić wodę grzewczą o wystarczającej jakości.Sprawdzenie wody do napełniania i uzupełnianiakWKontrola jakości wody grzewczejNie używać nieodpowiednich płynówprzeciw zamarzaniu i inhibitorów korozji,biocydów ani środków uszczelniających.W przypadku prawidłowego zastosowania poniższych dodatków, w naszych produktach dotychczas nie stwierdzonojednak żadnych niezgodności.Przy zastosowaniu koniecznie przestrzegać instrukcjiproducenta dodatku.Nie ponosimy odpowiedzialności za zgodność ewentualnychdodatków z pozostałą częścią systemu ogrzewania oraz zaich skuteczność.Dodatki ułatwiające czyszczenie (konieczne późniejsze przepłukanie)Fernox F3Sentinel X 300Sentinel X 400Dodatki pozostające na stałe w instalacjiFernox F1Fernox F2Sentinel X 100Sentinel X 200< 50< 16, 8<311, 20, 110, 02> 50 do≤ 2008, 41, 5Dodatki zapewniające ochronę przed zamarzaniem,pozostające na stałe w instalacji> 200 do≤ 600Fernox Antifreeze Alphi 11Sentinel X 500> 600W przypadku zastosowania ww. dodatków należy poinformować użytkownika o niezbędnych czynnościach.21Poinformować użytkownika o obowiązkowych procedurach związanych z zapewnieniem ochrony przed zamarzaniem.niewystarczającym ciśnieniem wodyOdpowietrzyć każdy grzejnik (kaloryfer), aż woda zacznie normalnie wypływać, a następnie dokręcić zaworyodpowietrzające instalacji.Ciśnienie napełnienia musi wynosić od 0, 10 do 0, 15 MPa (od1, 0 do 1, 5 bar).Pozostawić kołpak zaworu odpowietrzającego pomp odkręcony.Jeżeli instalacja grzewcza obejmuje kilka pięter, mogą byćwymagane wyższe wartości ciśnienia napełnienia, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do instalacji grzewczej.Jeśli ciśnienie wody spadnie poniższej wartości 0, 05 MPa(0, 5 bar), wartość na ekranie będzie migać.Jeżeli ciśnienie wody spadnie poniżej wartości 0, 03 MPa(0, 3 bar), produkt wyłączy się. Na ekranie wyświetla się0, 0 MPa (0, 0 bar). Usterka F22 zostanie zapisana na liścieusterek.Uzupełnić wodę w instalacji grzewczej, aby ponownieuruchomić produkt.Ekran wskazuje wartość ciśnienia migająco przez takdługi czas, aż zostanie osiągnięte ciśnienie 0, 05 MPa(0, 5 bar) lub wyższe.Funkcja szybkiego odpowietrzania aktywuje się,kiedy ciśnienie przekracza 0, 07 MPa (0, 7 bar) przezponad 15 sekund.Ciśnienie wody grzewczej musi odpowiadać ciśnieniunapełnienia.W razie potrzeby ponownie napełnić produkt.Sprawdzić, czy wszystkie przyłącza są szczelne.Warunki: Jeśli w kotle grzewczym nadal występuje hałasOdpowietrzyć produkt ponownie przez aktywację programu testowego (P. 07), a następnie (P. 06).Napełnianie syfonu kondensatuUruchomienie produktuWłączyć produkt głównym wyłącznikiem zainstalowanymw zakresie klienta.Zakres stosowalności: PolskaPrzepłukać instalację grzewczą.Odkręcić kołpak zaworu odpowietrzającego (1) na pompie oraz na szybkich odpowietrznikach.Dolewać wody, aż zostanie osiągnięte wymagane ciśnienie napełnienia.– Zalecane ciśnienie napełnienia: 1 … 1, 5 bar22Nie można aktywować funkcji ogrzewania i podgrzewania wody.Ekran wskazuje wartość ciśnienia migająco przeztak długi czas, aż zostanie osiągnięte ciśnienie 0, 05MPa (0, 5 bar) lub wyższe.Odłączyć dolną część syfonu (1) od górnej części syfonu (2).Wyjąć pływak (3).Napełnić dolną część syfonu wodą do 10 mm poniżejgórnej krawędzi przewodu odpływowego kondensatu.Ponownie włożyć pływak (3).Sprawdzić, czy w syfonie kondensatu znajduje się pływak.Zamontować dolną część syfonu (1) w górnej częścisyfonu (2).Napełnianie obiegu ciepłej wodyPolskaOtworzyć kurki wody w celu napełnienia obiegu ciepłejZamknąć kurki wody, gdy już wypłynie odpowiedniailość.Dozwolone ciśnienie na przyłączuObieg ciepłej wody jest napełniony.Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy oraz całegosystemu.Sprawdzenie i dopasowanie regulacjiciśnienia gazuTylko wykwalifikowany instalator jest uprawniony do wykonywania ustawień armatury gazowej.9.10.11.12.sieRyzyko szkód materialnych oraz zakłóceńdziałania wskutek niewłaściwego ciśnieniaprzyłączowego gazu!Jeżeli ciśnienie przyłączowe gazu znajduje się poza dopuszczalnym przedziałem,może to doprowadzić do zakłóceń działania iuszkodzeń produktu.▶ Nie dokonywać żadnych ustawień w produkcie.▶ Nie uruchamiać produktu.Pod żadnym pozorem nie zmieniać nastawy fabrycznej reduktora ciśnienia gazu w armaturze gazowej.Sprawdzanie ciśnienia przyłącza gazowego(ciśnienia ruchowe gazu)Zamknąć zawór odcinający gazu.Jeżeli nie można usunąć usterki, należy powiadomićzakład gazowniczy.7. 2Odkręcić śrubokrętem śrubę uszczelniającą na króćcupomiarowym (1) armatury gazowej.1, 7… 2, 5 kPa(17, 0… 25, 0 mbar)Warunki: Ciśnienie przyłącza gazowego nie jest w dopuszczalnym zakre-Śruba regulacyjna CO2 musi zostać zaplombowana.G20(GZ50)Wyłączyć produkt.Zdjąć manometr.Przykręcić śrubę króćca pomiarowego (1).Otworzyć zawór odcinający gazu.Sprawdzić, czy złącze pomiarowe jest gazoszczelne.W przypadku zniszczenia plomby należy założyć nowąplombę.7. 1Gaz ziemnySprawdzanie zawartości CO₂Uruchomić produkt z programem testowym P. 03.Odczekać co najmniej 5 minut, dopóki produkt nie osiągnie temperatury roboczej.Podłączyć manometr (2) do złącza pomiarowego (1).Uruchomić produkt z programem testowym P. 01.Zmierzyć ciśnienie przyłącza gazowego w odniesieniudo ciśnienia atmosferycznego.Odkręcić osłonę ochronną od króćca do sondy pomiarowej analizatora spalin (1).Zmierzyć zawartość CO₂ przy króćcu pomiarowym spalin (1).Porównać wartość pomiarową z odpowiednią wartościąw tabeli.Kontrola zawartości CO₂ZdjętaprzedniaosłonakotłaGazziemny9, 2 ±0, 2%G27(GZ41)238 Dopasowanie do instalacji grzewczejZamontowana9, 2 ±0, 3%Wartość jest prawidłowa.Wartość nie jest prawidłowa. Nie wolno uruchamiaćproduktu.▶ Powiadomić serwis fabryczny.Sprawdzenie zasady działania i szczelnościPrzed przekazaniem produktu użytkownikowi:Sprawdzić przewód gazowy, system odprowadzania spalin, instalację grzewczą i przewody ciepłej wody pod kątem szczelności.Sprawdzić układ powietrzno-spalinowy i przewody odpływowe kondensatu pod kątem prawidłowego zainstalowania.Sprawdzić przednią osłonę kotła pod kątem prawidłowości montażu.7. 1Kontrola trybu ogrzewaniaAktywować tryb ogrzewania na interfejsie użytkownika.Całkowicie odkręcić wszystkie zawory termostatycznena grzejnikach (kaloryferach).Pozostawić produkt pracujący przez co najmniej 15minut.Odpowietrzyć instalację grzewczą.Aktywować wyświetlanie aktualnego stanu pracy.(→ strona 20)7. 2Jeśli produkt działa prawidłowo, na ekranie pojawisię S. 04.Sprawdzanie przygotowania ciepłej wodyużytkowejCzas blokady palnikaAby uniknąć częstego włączania i wyłączania się palnika,czemu towarzyszą straty energii, po każdym wyłączeniu palnika na pewien czas zostaje aktywowana elektroniczna blokada ponownego włączenia. Czas blokady palnika jest uaktywniany tylko dla trybu ogrzewania. Włączenie przygotowania ciepłej wody w czasie blokady palnika nie ma wpływu.8. 1Ustawić kod diagnozy. (→ strona 20)W razie potrzeby wyregulować precyzyjnie maksymalnyczas blokady palnika za pomocą kodu diagnozy d. 02.8. 2Warunki: Pompa 2-stopniowaW razie potrzeby wyregulować precyzyjnie ustawieniezależnych od trybu pracy obrotów pompy za pomocąkodu diagnozy d. 19.Krzywe ciśnienia przepływu dla 25 kW, AS 18 kW(zmierzone ciśnienie za kurkami)60504030się S. 14.wciśnięty przez ponad 3 se-Ustawianie wydajności pompy70Parametry instalacji można ponownie ustalić/zmienić ( rozdział „Stosowanie kodów diagnozy“).Zerowanie pozostałego czasu blokadypalnikaAktywować przygotowanie ciepłej wody na interfejsieużytkownika.Całkowicie odkręcić kurek ciepłej wody.Dopasowanie do instalacji grzewczejUstawianie maksymalnego czasu blokady0500Maksymalna liczbaobrotów (przewód obejściowy zamknięty)obrotów (nastawa fabryczna przewodu obejściowego)1000241500 AMinimalna liczba obrotów (nastawa fabrycznaprzewodu obejściowego)Przepływ przy mocymaksymalnej (ΔT =20K)Przepływ w obiegu (l/h)Dostępne ciśnienie(kPa)Dostosowanie temperatury ciepłej wody 9Krzywe ciśnienia przepływu dla AS 25 kW80Ustawianie przewodu obejściowegoKrzywe ciśnienia przepływu dla AS 30 kWZdjąć osłonę przednią. (→ strona 12)Ustawić ciśnienie za pomocą śruby regulacyjnej (1).Zamontować osłonę przednią. (→ strona 12)Pozycja śruby nastawczejKomentarz / zastosowanieOgranicznik prawy (całkowicie wkręcony)Jeżeli grzejniki przy nastawiefabrycznej nie nagrzewająsię wystarczająco. W tymprzypadku należy ustawićpompę na stopień maks.Położenie środkowe(3/4 obrotu w kierunkuprzeciwnym do ruchuwskazówek zegara)Nastawa fabryczna3 kolejne obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara,zaczynając do położeniaśrodkowegoJeśli na grzejnikach (kaloryferach) lub ręcznych zaworachregulacji obiegu grzewczegowystąpią hałasy.Dostosowanie temperatury ciepłejwodyParametry instalacji można ponownie ustalić/zmienić (→ rozdział „Stosowanie kodów diagnozy“).Ustawianie temperatury ciepłej wodyZagrożenie życia wskutek Legionelli!Legionella rozwija się w temperaturach poniżej 60 °C.Należy upewnić się, że użytkownik znawszystkie procedury dotyczące zabezpieczenia przed bakteriami Legionella, abyspełnić obowiązujące wymogi dotycząceprofilaktyki przed Legionellą.Ustawić temperaturę ciepłej wody.2510 Przekazanie produktu użytkownikowiWarunki: Twardość wody: > 3, 57 mol/m³Temperatura ciepłej wody użytkowej: ≤ 50 ℃11 Przegląd i konserwacjaPrzestrzegać cykli przeglądów i konserwacjiPrzestrzegać minimalnych okresów kontroli i konserwacji.W zależności od wyników kontroli konieczne może okazać się wcześniejsze wykonanie prac konserwacyjnych.Prace przeglądowo-konserwacyjne - przegląd(→ strona 44)Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy potrzebne sączęści zamienne, należy stosować wyłącznie oryginalneczęści zamienne SaunierDuval.Nacisnąć klips (1) do góry.Zdjąć rurę spalinową (2).Zamawianie części zamiennychOryginalne części produktu zostały uwzględnione podczascertyfikacji przy badaniu zgodności. Jeżeli podczas konserwacji lub naprawy nie są stosowane przebadane oryginalneczęści zamienne SaunierDuval, wówczas wygasa zgodnośćproduktu. Dlatego bardzo ważne jest, aby były stosowaneoryginalne części zamienne SaunierDuval. Informacje natemat dostępnych oryginalnych części zamiennych SaunierDuval można uzyskać pod adresem kontaktowym podanymna ostatniej stronie.Po zakończeniu instalowania należy nakleić dołączonąnaklejkę (w języku użytkownika) na obudowę produktu.Objaśnić użytkownikowi położenie i funkcję urządzeńzabezpieczających.Przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi produktu.Zwrócić uwagę użytkownika zwłaszcza na wskazówkibezpieczeństwa, których musi przestrzegać.Poinformować użytkownika o konieczności regularnejkonserwacji produktu.Powiadomić użytkownika o podjętych działaniach związanych z doprowadzeniem powietrza spalania oraz odprowadzaniem spalin.Zdjąć rurę zasysania powietrza (3).Wyjąć wtyki z armatury gazowej(4) i z wentylatora (5).Demontaż układu gazowo-powietrznegoZespół konstrukcyjny mieszacza gazu i powietrzaskłada się z trzech głównych komponentów:– wentylator– armatura gazowa,– pokrywa palnika26Wyłączyć produkt za pomocą głównego wyłącznika.Wyjąć mieszacz gazu i powietrza (6).Przegląd i konserwacja 11– Odległość elektrod zapłonowych: 3, 5 … 4, 5 mmUpewnić się, że uszczelka (5) nie jest uszkodzona.W razie potrzeby wymienić uszczelkę.Czyszczenie komory kondensatu9. Wyjąć uszczelki palnika (7) i palnik (8).10. Sprawdzić palnik i wymiennik ciepła pod kątem uszkodzeń i zanieczyszczenia.11. W razie potrzeby oczyścić lub wymienić części zgodniez dalszymi punktami.12. Zamontować obydwie nowe uszczelki palnika.Czyszczenie wymiennika ciepłaChronić skrzynkę elektroniczną przed pryskającą wodą.Wyczyścić żebra wymiennika ciepła (1) wodą.Woda wypływa do komory kondensatu.Sprawdzenie palnikaNależy poszukać możliwych uszkodzeń na powierzchnipalnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wymienić palnik.Zamontować obydwie nowe uszczelki palnika.Kontrola elektrody zapłonowejWyczyścić komorę kondensatu (1) wodą.Woda wypływa do syfonu kondensatu.Odczepić przyłącze (2) i przewód ochronny (1).Wykręcić śruby mocujące (3).Wyjąć ostrożnie elektrodę z komory spalania.Sprawdzić, czy końcówki elektrody (4) nie są uszkodzone.Sprawdzić odległość elektrod.27Czyszczenie syfonu kondensatu11. 10 Czyszczenie filtra instalacji grzewczejWyjąć dolną część syfonu (1) z górnej części syfonu(2).Przepłukać pływak i dolną część syfonu wodą.Zamknąć główny przewód zimnej wody.Opróżnić produkt po stronie ciepłej wody użytkowej.Zdjąć króciec przyłączeniowy na przyłączu przewoduzimnej wody produktu.Oczyścić sito na wejściu wody zimnej bez wyjmowaniago.Zamontować palnik.Zamontować układ gazowo-powietrzny.Zamontować rurę zasysania powietrza.Zamontować rurę spalinową.11. 12 Opróżnianie produktuZamknąć zawory odcinające produktu.Uruchomić program testowy P. 05 (→ strona 20).Otworzyć zawory do opróżniania.Zadbać, aby nakrętka odpowietrznika pompy wewnętrznej była otwarta i można było całkowicie opróżnić produkt.11. 13 Sprawdzanie ciśnienia wstępnego naczyniaprzeponowegoOpróżnić produkt. (→ strona 28)Zmierzyć ciśnienie wstępne naczynia przeponowegoprzy zaworze naczynia.Warunki: Ciśnienie wstępne < 0, 075 MPa (0, 75 bar)28Zdjąć klips (1).Wyjąć zawór przewodu obejściowego(3).Wyjąć filtr instalacji grzewczej (2) i wyczyścić go.11. 11 Montaż układu gazowo-powietrznegoCzyszczenie filtra dopływu zimnej wodyUzupełnić naczynie rozszerzalnościowe zgodnie z wysokością statyczną instalacji grzewczej, najlepiej azotemlub w drugiej kolejności powietrzem. Sprawdzić, czy zawór spustowy podczas uzupełniania był otwarty.Jeżeli przy zaworze naczynia rozszerzalnościowegowypływa woda, należy wymienić naczynie rozszerzalnościowe (→ strona 31).Napełnić i odpowietrzyć instalację grzewczą.Usuwanie usterek 1211. 14 Zakończenie prac przeglądowych iSprawdzić ciśnienie przyłącza gazowego (ciśnienieruchowe gazu). (→ strona 23)Sprawdzić zawartość CO₂. (→ strona 23)12 Usuwanie usterekUsuwanie usterekJeśli występują kody błędu (F. XX), należy zapoznać się ztabelą w załączniku lub skorzystać z tak zwanych programów testowych.Przegląd kodów usterek (→ strona 39)Jeśli jednocześnie występuje kilka zakłóceń działania, kodybłędu wyświetlają się na ekranie na zmianę.wciśnięty przez ponad 3 sekund.Jeżeli nie można usunąć kodu błędu, nadal występujemimo prób kasowania zakłóceń, należy skontaktować sięz serwisem.Wymiana uszkodzonych części12. 6. 1 Wymiana palnikaWymontować układ gazowo-powietrzny. (→ strona 26)Wyjąć uszczelkę palnika.Wyjąć palnik.Założyć nowy palnik z nową uszczelką palnika na wymiennik ciepła.Zamontować układ gazowo-powietrzny. (→ strona 28)12. 2 Wymiana mieszacza gazu i powietrzaZamontować nowy mieszacz gazu i powietrza(→ strona 28).12. 3 Wymiana armatury gazowejOtworzenie pamięci usterekW pamięci usterek zapisanych jest 10 ostatnich kodówbłędu.wciśnięty przez ponad 7 sekund.Nacisnąć przycisk, aby wyjść z tego menu.Usunąć dane z pamięci usterek za pomocą kodu diagnozy d. 94.Przywrócić wszystkie parametry za pomocą kodu diagnozy d. 96 do nastawy fabrycznej.Przygotowanie do naprawyOdłączyć produkt od sieci elektrycznej.Zdjąć osłonę przednią.Zamknąć zawory odcinające zasilania i powrotu instalacji grzewczej.Zamknąć zawór konserwacyjny w przewodzie zimnejJeżeli mają być montowane części produktu prowadzące wodę, należy opróżnić produkt.Zadbać, aby woda nie kapała na części przewodząceprąd (np. panel sterowania elektronicznego).Stosować wyłącznie nowe uszczelki.Usuwanie danych z pamięci usterekparametrówZdjąć rurę zasysania powietrza (2).Wyjąć wtyki z armatury gazowej(3) i z wentylatora (4).Odkręcić przyłącze (1) rury gazowej na armaturze gazowej.7. Odkręcić obie śruby (5).8. Zdjąć armaturę gazową (3).9. Zdjąć uszczelkę (6), jeśli jeszcze znajduje się na wentylatorze (7).10. Zamontować nową armaturę gazową w odwrotnej kolejności.11. Sprawdzić zawartość CO₂. (→ strona 23)12. 4 Wymiana wymiennika ciepła29Zdjąć rurę gazową (1).11. Odłączyć przyłącza prądu transformatora zapłonowego(3) i elektrody zapłonowej (4).12. Zdjąć klips pod komorą kondensatu (1).13. Odkręcić cztery śruby (2).Zdjąć czujnik temperatury (3).Zdjąć górny klips (1).Zdjąć dolny klips (4).Zdjąć rurę dopływu (5).14. Lekko unieść wymiennik ciepła i wyjąć go razem z komorą kondensatu (1).15. Odkręcić cztery śruby (3).16. Wyjąć komorę kondensatu.17. Wyjąć transformator zapłonowy (2).18. Zdjąć elektrodę zapłonową (4).19. Zamocować komorę kondensatu, transformator zapłonowy oraz elektrodę zapłonową śrubami do nowegowymiennika ciepła.20. Zamontować nowy wymiennik ciepła w odwrotnej kolejności.8. Zdjąć górny klips (1).9. Zdjąć dolny klips (3).10. Zdjąć rurę powrotu (2).12. 5 Wymiana głowicy pompy12. 7 Wymiana głównej płytki elektronicznejOdłączyć kabel pompy od skrzynki elektronicznej.Odkręcić cztery śruby (1).Zdjąć głowicę pompy (2).Wymienić o-ring.Zamocować nową głowicę pompy czterema śrubami.Podłączyć kabel pompy do skrzynki elektronicznej.12. 6 Wymiana naczynia przeponowegoWyciągnąć wszystkie wtyki z płytki elektronicznej.Odchylić klipsy na płytce elektronicznej.Wyjąć płytkę elektroniczną.Zamontować nową płytkę elektroniczną tak, aby zatrzasnęła się u dołu w rowku i u góry w klipsach.Włożyć wtyki płytki elektronicznej.12. 8 Wymiana płytki elektronicznej interfejsuużytkownikaOdkręcić nakrętkę (3).Wykręcić obie śruby uchwytu blaszanego (1).Zdjąć uchwyt blaszany.Wyciągnąć naczynie rozszerzalnościowe (2) do przodu.Założyć nowe naczynie przeponowe w produkcie.Przykręcić nowe naczynie przeponowe do przyłączawody. Zastosować przy tym nową uszczelkę.Zamocować uchwyt blaszany obiema śrubami.Napełnić i odpowietrzyć produkt oraz razie potrzebyinstalację grzewczą.Wyciągnąć wtyk z płytki elektronicznej.Odkręcić klipsy na płytce elektronicznej.Włożyć wtyk płytki elektronicznej.3113 Wycofanie produktu z eksploatacji12. 12 Wymiana kabla zasilaniaKabel musi wymieniać producent, jego serwis lubodpowiednio wykwalifikowane osoby, aby uniknąćniebezpieczeństw.12. 9 Wymiana zaworu bezpieczeństwaJeśli kabel zasilania jest uszkodzony, należy go wymienićzgodnie z zaleceniami dla przyłącza prądu (→ strona 18).– Odcinek kabla zasilania: 3 G 0, 75mm²Zdjąć klips (2).Wyjąć zawór bezpieczeństwa.Zamontować nowy zawór bezpieczeństwa z nowym oringiem.Ponownie zamocować klips (2).12. 10 Wymiana czujnika przepływuZakończenie naprawySprawdzić, czy produkt działa prawidłowo i jest całkowicie szczelny.Zamknąć kurek wody zimnej.14 Serwis technicznyDane kontaktowe naszego serwisu technicznego podanowraz z adresem na odwrocie lub są one dostępne na stroniewww. saunierduval. pl.Odłączyć wtyk.Zdjąć czujnik przepływu (1).Zamontować nowy czujnik przepływu.Podłączyć wtyczkę.12. 11 Wymiana czujnika ciśnienia32Zdjąć czujnik ciśnienia (2).Zamontować nowy czujnik ciśnienia.Ponownie zamocować klips (1).ZałącznikProgramy testowe – przeglądPonieważ tabela programów jest wykorzystywana do różnych produktów, niektóre programy mogą nie być widoczne dla poszczególnych produktów.WskazanieP. 01Uruchamianie palnika na regulowane obciążenie cieplne:Produkt działa po skutecznym zapłonie z ustawionym obciążeniem cieplnym między „0“ (0% = Pmin) a„100“ (100% = Pmaks).Funkcja aktywuje się na okres 15 minut.P. 02Uruchamianie palnika na obciążenie zapłonowe:Produkt po prawidłowym zapłonie pracuje z obciążeniem zapłonowym.P. 03Produkt pracuje w trybie ogrzewania z maksymalnym obciążeniem cieplnym ustawionym w kodzie diagnozyd. 00.P. 04Funkcja 'kominiarz':Jeśli nastąpiło żądanie ciepłej wody, produkt działa w trybie przygotowania ciepłej wody z maksymalnym obciążeniem cieplnym.Jeśli nie ma żądania ciepłej wody, Produkt działa w trybie ogrzewania w trybie obciążenia częściowego przyogrzewaniu ustawionym przez kod diagnozy d. 05Napełnianie produktu:3-drogowy zawór przełączający przemieszcza się do pozycji środkowej. Palnik i pompa zostają wyłączone (wcelu napełnienia lub opróżnienia produktu).Jeśli ciśnienie wynosi poniżej 0, 05 MPa (0, 5 bar) i przez dłużej niż 15 sekund wzrośnie ponad 0, 07 MPa (0, 7bar), aktywuje się automatyczna funkcja odpowietrzania.P. 06Odpowietrzanie obiegu grzewczego:Priorytetowy zawór dwukierunkowy przemieszcza się do ustawienia trybu ogrzewania.Funkcja aktywuje się w obiegu grzewczym na okres 15 minut.Pompa pracuje i zatrzymuje się w regularnych okresach.W razie potrzeby funkcję tę można wyłączyć ręcznie.P. 07Odpowietrzanie obiegu ciepłej wody:Funkcja aktywuje się na okres 4 minut w małym obiegu ciepłej wody, a następnie na 1 minutę w obiegu grzewczym.Automatyczna funkcja odpowietrzania.Odpowietrzanie produktu:Funkcji tej nie można wyłączyć ręcznie.Kody diagnostyczne - przeglądPonieważ tabela kodów jest wykorzystywana do różnych produktów, niektóre kody mogą nie być widoczne dlaposzczególnych produktów.33KoddiagnostycznyWartościParametrmin.maks.JedSkok, wybór, objaśnienienostkad. 00Moc maksymalna instalacji grzewczejMaksymalna moc ogrzewaniazmienia się w zależności od produktu.→ Rozdział „Dane techniczne“Automatycznie: urządzenia automatycznie dostosowuje mocmaksymalną do aktualnego zapotrzebowania instalacjid. 01Czas wybiegu pompy wmind. 02Maksymalny czas blokady palnika w trybied. 04Temperatura wody wzasobnikud. 05Ustalona temperaturazadana zasilania obiegugrzewczegoaktualna wartośćNastawafabrycznaUstawienieindywidualnedla użytkownika→ Rozdział„Danetechniczne“Regulowane℃Nieregulowanyd. 06Temperatura zadanaciepłej wody(tylko kocioł dwufunkcyjny)d. 07zasobnika c. u.d. 08Status termostatu 230 V0 = termostat pokojowy otwarty(brak zapotrzebowania na ciepło)1 = termostat pokojowy zamknięty (brak zapotrzebowaniana ciepło)d. 09Temperatura zadana zasilania obiegu grzewczego ustawiona na termostacie pokojowymeBUSd. 10Status pompy wewnętrznej obiegu grzewczegooff / ond. 11Status pompy obiegud. 13Status pompy obiegowejobiegu ciepłej wodyd. 14Tryb pracy pompy modulującej0 = zmienna liczba obrotów (automatyczna)1; 2; 3; 4; 5 = stałe liczby obrotów → Rozdział "Ustawianie mocypompy"d. 15Obroty pompyaktualna wartość%d. 16Status termostatu pokojowego 24 Voff = instalacja grzewcza wyłączonaon = instalacja grzewcza włączonad. 17Regulacja instalacjioff = temperatura wody na zasilaniuon = temperatura powrotu (przestawienie na ogrzewanie podłogowe). Jeżeli aktywowano regulację temperatury powrotu,funkcja automatycznego ustalania mocy ogrzewania jest nieaktywna).34d. 18Tryb pracy pompy1 = komfort (pompa pracującaciągle)3 = Eco (przerywany tryb pompy- do odprowadzania ciepła resztkowego po podgrzewaniu wodyprzy bardzo małym zapotrzebowaniu na ciepło)d. 19Rodzaj wybiegu pompy,pompa 2-stopniowa0 = tryb palnika stopień 2, rozruch/wybieg pompy stopień 11: tryb ogrzewania i rozruch / wybieg pompy stopień 1, przygotowanie ciepłej wody stopień 22: tryb ogrzewania automatyczny,rozruch / wybieg pompy stopień1, przygotowanie ciepłej wodystopień 23 = stopień 2d. 20Maksymalna temperaturazadana ciepłej wodyd. 21Status ciepłego startuoff = funkcja nieaktywnaon = funkcja aktywna i dostępnad. 22Status żądania ciepłejoff = brak bieżącego wymaganiaon = bieżące wymaganied. 23Status wymagania dotyczącego ogrzewaniaoff = instalacja grzewcza wyłączona (tryb letni)d. 24Status czujnika kontrolnego ciśnieniaoff = niewłączonyon = włączonyd. 25Status wymagania doogrzewania dodatkowego zasobnika lub dlaciepłego startu ciepłejwody termostatu eBUSon = funkcja aktywnad. 27Funkcja przekaźnika 1(moduł wielofunkcyjny)1 = pompa cyrkulacyjna2 = pompa zewnętrzna3 = pompa ładująca4 = wentylator wyciągowy5 = zewnętrzny zawór elektromagnetyczny6 = zewnętrzny komunikat usterki7 = pompa solarna (brak)8 = zdalne sterowanie eBUS9 = pompa do wykonywania zabezpieczenia przed bakteriamiLegionella10 = zawór solarny35d. 28Funkcja przekaźnika 2d. 31Automatyczne urządzenie napełniania0 = ręczny1 = półautomatyczny2 = automatycznyd. 33Wartość zadana liczbyobrotów wentylatoraobr. /min Liczba obrotów wentylatora =wyświetlana wartość x 100d. 34Wartość rzeczywistaliczby obrotów wentylatorad. 35Pozycja priorytetowegozaworu dwukierunkowego0 = instalacja grzewcza40 = położenie środkowe (pracarównoległa)100 = ciepła wodad. 36Wartość przepływu ciepłej wodyl/mind. 39obiegu solarnymd. 40Temperatura wodygrzewczej na zasilaniud. 41Temperatura powrotud. 43Krzywa grzewcza0, 2d. 45Wartość punktu dolnegokrzywej grzewczejd. 47Temperatura zewnętrznad. 50Korekta minimalnej liczby obrotówwentylatorad. 510, 11, 23000obr. /min 1Liczba obrotów wentylatora =wyświetlana wartość x 10600Korekta maksymalnej-2500-1000d. 58Ogrzewanie dodatkoweobiegu solarnegod. 60Liczba blokad przezogranicznik temperaturyd. 61Liczba nieudanych zapłonówd. 62Obniżanie nocned. 64Średni czas zapłonu360 = funkcja ochrony przed bakteriami Legionella kotła grzewczego nieaktywna3 = ciepła woda aktywna (wartość zadana min. 60 °C)sd. 65Maksymalny czas zapłonu palnikad. 66Aktywowanie funkcji ciepłego startu dla ciepłejd. 67Pozostały czas blokadypalnika (ustawienie poniżej d. 02)d. 68Liczba nieudanych zapłonów w 1. próbied. 69Liczba nieudanych zapłonów w 2. 70Eksploatacja priorytetowego zaworu dwukierunkowegod. 71d. 730 = praca normalna (tryb przygotowania ciepłej wody i ogrzewania)1 = pozycja środkowa (praca2 = pozycja trwała: tryb ogrzewania45Korekta temperatury-15Kd. 75Maksymalny czas ogrzewania zasobnika90d. 77Maks. ogrzewanie dodatkowe zasobnikad. 80Czas działania w trybiehCzas działania = wartość wyświetlana x 100d. 81przygotowania ciepłejd. 82Liczba zapłonów palnikaLiczba zapłonów = wartość wyświetlana x 100d. 83w trybie przygotowaniad. 84Konserwacja zaLiczba godzin = wartość wyświetlana x 10300d. 85Podniesienie mocy min.(tryb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody)d. 88Wartość graniczna przepływu do zapłonu w trybie przygotowania ciepłej0 = 1, 5 l/min (brak opóźnienia)1 = 3, 7 l/min (opóźnienie 2 s)d. 90Status termostatu pokojowego eBUSoff = niepodłączonyon = podłączonyd. 91Status DCF77d. 93Ustawienie kodu produktu99d. 94Usuwanie listy usterekoff = nieon = tak37d. 95Wersje oprogramowania1 = płyta główna2 = płyta interfejsud. 96Przywracanie nastawfabrycznych0 = nie1 = takd. 128Minimalna wartość zadana temperatury instalacji grzewczej75d. 129Minimalna wartość zadana ciepłej wody(kociołdwufunkcyjny)(czystykociołgrzewczy)35 (kocioł45 (czystyC Kody stanu - przeglądKod stanuWskazania w trybie ogrzewaniaS. 0Tryb ogrzewania: brak wymaganiaS. 01Tryb ogrzewania: praca wstępna wentylatoraS. 02Tryb ogrzewania: wydajność pompyS. 03Tryb ogrzewania: zapłon palnikaS. 04Tryb ogrzewania: palnik włączonyS. 05Tryb ogrzewania: wybieg pompy / wentylatoraS. 06Tryb ogrzewania: wybieg wentylatoraS. 07Tryb ogrzewania: wybieg pompyS. 08Tryb ogrzewana: tymczasowe wyłączenie po procesie ogrzewaniaWskazania w trybie ciepłej wody użytkowejS. 10Przygotowanie ciepłej wody: wymaganieS. 11Przygotowanie ciepłej wody: praca wstępna wentylatoraS. 13Przygotowanie ciepłej wody: zapłon palnikaS. 14Przygotowanie ciepłej wody: palnik włączonyS. 15Przygotowanie ciepłej wody: wybieg pompy/wentylatoraS. 16Przygotowanie ciepłej wody: wybieg wentylatoraS. 17Przygotowanie ciepłej wody: wybieg pompyWyświetlanie w trybie pracy urządzenia przyjaznej dla użytkownika z ciepłym startem lub w trybie przygotowania ciepłej wody zzasobnikiem.S. 20S. 21S. 22Przygotowanie ciepłej wody: wydajność pompyS. 23S. 24S. 2538S. 26S. 27S. 28Przygotowanie ciepłej wody: tymczasowe wyłączenie palnikaS. 30Termostat pokojowy blokuje tryb ogrzewania.S. 31Brak wymagania dotyczącego ogrzewania: tryb letni, regulator eBUS, czas oczekiwaniaS. 32Czas oczekiwania wentylatora: liczba obrotów wentylatora nie mieści się w zakresie wartości tolerancjiS. 33Tryb wymuszony wentylatora do załączenia czujnika kontrolnego ciśnieniaS. 34Ochrona przed zamarzaniem aktywnaS. 39Styk ogrzewania podłogowego otwartyS. 41Ciśnienie wody za wysokieS. 42Klapa spalin zamkniętaS. 46Tryb ochronny: obciążenie minimalneS. 53Produkt w czasie oczekiwania / funkcji blokady działania urządzenia z powodu niedoboru wody (różnica temperatur zasilanie/powrót za duża)S. 54Czas oczekiwania: niedobór wody w obiegu (różnica temperatur zasilanie/powrót za duża)S. 88Odpowietrzanie produktu aktywneS. 91Konserwacja: tryb demonstracyjnyS. 96Automatyczny programtestowy: czujnik temperatury powrotu, żądanie ogrzewania i ciepłej wody zablokowane.S. 97Automatyczny programtestowy: czujnik ciśnienia wody, żądanie ogrzewania i ciepłej wody zablokowane.S. 98S. 99Napełnianie automatyczne aktywneS. 108Odpowietrzanie komory spalania, wentylator działaS. 109Działanie produktu w gotowości aktywneInne wyświetleniaD Przegląd kodów usterekKod usterkiMożliwa przyczynaF. 00Zakłócenie działania: czujnik temperaturyzasilaniaWtyk NTC nie jest podłączony lub jest poluzowany, wtyk rozgałęźnikowynieprawidłowo podłączony do płytki elektronicznej, przerwany przewód wwiązce kabli, uszkodzony czujnik NTCF. 01powrotuF. 10Zwarcie: czujnik temperatury zasilaniaCzujnik NTC uszkodzony, zwarcie w wiązce kabli, kablu/obudowieF. 11Zwarcie: czujnik temperatury powrotuF. 13Zwarcie: czujnik temperatury zasobnikac. u.F. 20Wyłączenie awaryjne: osiągnięta temperatura przegrzaniaPodłączenie wiązki kablowej do produktu nieprawidłowe, NTC zasilania lubpowrotu uszkodzony (chwiejny styk), wyładowanie przez kabel zapłonowy,wtyczkę zapłonową lub elektrodę zapłonowąF. 22Wyłączenie awaryjne: niedobór wody wkotle grzewczymBrak lub za mało wody w produkcie, usterka czujnika ciśnienia wody, poluzowany / niepodłączony / uszkodzony kabel do pompy lub czujnika ciśnieniaF. 23Wyłączenie awaryjne: zbyt duża różnicatemperatur (NTC1/NTC2)Pompa zablokowana, zbyt mała moc pompy, powietrze w produkcie, zamienione czujniki NTC zasilania i powrotuF. 24Wyłączenie bezpieczeństwa: za szybkiwzrost temperaturyPompa zablokowana, spadek wydajności pompy, powietrze w produkcie,ciśnienie w instalacji za niskie, zawór zwrotny zablokowany/nieprawidłowozamontowany39F. 25Wyłączenie bezpieczeństwa: za wysokatemperatura spalinUszkodzone połączenie opcjonalnego ogranicznika temperaturowego bezpieczeństwa spalin, przerwany przewód w wiązce kabliF. 27Wyłączenie awaryjne: usterka wykrywania płomieniaZawilgocony układ elektroniczny, uszkodzony układ elektroniczny (kontrolapłomienia), nieszczelny zawór elektromagnetyczny gazuF. 28Usterka: nieskuteczny zapłon podczasrozruchuUsterka gazomierza lub zadziałał czujnik ciśnienia gazu, powietrze w gazie,za niskie ciśnienie gazu, zadziałała blokada termiczna (TAE), nieprawidłowadysza gazowa, nieprawidłowa armatura gazowa przy wymianie, usterka armatury gazowej, wtyk rozgałęźnikowy na płytce elektronicznej jest nieprawidłowo podłączony, przerwany przewód w wiązce kabli, usterka układu zapłonowego (transformator zapłonowy, przewód zapłonowy, wtyk zapłonowy lubelektroda zapłonowa), przerwany obwód jonizacji (kabel, elektroda), niewłaściwe uziemienie produktu, usterka elektronikiF. 29Usterka: utrata płomieniaOkresowe przerwanie doprowadzenia gazu, recyrkulacja spalin, nieprawidłowe uziemienie produktu, brak iskry w transformatorze zapłonowymF. 32Funkcja ochrony przed zamarzaniemwentylatora aktywna: liczba obrotówwentylatora poza wartościami tolerancjiWtyczka wentylatora nieprawidłowo wetknięta, nieprawidłowo wetknięty wtykw płycie elektronicznej, przerwany przewód w wiązce kablowej, zablokowanywentylator, uszkodzony czujnik Halla, usterka układu elektronicznegoF. 33wentylatora aktywna: usterka presostatuCzujnik kontrolny ciśnienia nie załączył się lub załączył się przy zbyt wysokiej liczbie obrotów wentylatora (niewystarczające doprowadzenie powietrza)Wtyk czujnika kontrolnego ciśnienia nie jest podłączony prawidłowo, czujnik kontrolny ciśnienia uszkodzony, przewód między czujnikiem kontrolnymciśnienia a tłumikiem akustycznym zdemontowany, układ powietrzno-spalinowy niedrożny i tłumik akustyczny nieprawidłowo zamontowanyF. 49Usterka eBUS: napięcie za niskieZwarcie w eBUS, przeciążenie eBUS lub dwa źródła napięcia o różnej biegunowości na eBUSF. 61Usterka: sterowanie armatury gazowejZwarcie/zwarcie masy w wiązce kabli do armatury gazowej, uszkodzonaarmatura gazowa (zwarcie masy cewek), uszkodzona elektronikaF. 62Usterka: sterowanie wyłączenia zaworugazuOpóźnione wyłączenie armatury gazowej, opóźniony zanik sygnału płomienia, armatura gazowa nieszczelna, uszkodzona elektronikaF. 63Usterka: EEPROMUszkodzenie układu elektronicznegoF. 64Usterka: elektronika / czujnik / przetwornik analogowo-cyfrowyZwarcie w czujniku NTC zasilania lub powrotu, uszkodzony układ elektronicznyF. 65Usterka: temperatura elektroniki zawysokaZbyt wysoka temperatura układu elektronicznego wskutek oddziaływaniazewnętrznych źródeł ciepła, uszkodzenie układu elektronicznegoF. 67Wartość odesłana przez ASIC nieprawidłowa (sygnał płomienia)Nieprawidłowy sygnał płomienia, uszkodzony układ elektronicznyF. 68Usterka: płomień niestabilny (wejścieanalogowe)Powietrze w gazie, za niskie ciśnienie gazu, niewłaściwy współczynnik nadmiaru powietrza, nieprawidłowa dysza gazowa, przerwanie strumienia jonizacji (kabel, elektroda)F. 70Nieprawidłowy kod produktu (DSN)Jednoczesna wymiana ekranu i płytki elektronicznej bez ponownej konfiguracji numeru urządzenia produktuF. 71Usterka: czujnik temperatury zasilania iCzujnik temperatury zasilania podający stałą wartość: czujnik temperaturyzasilania nie jest zamocowany prawidłowo na rurze dopływu, czujnik temperatury zasilania uszkodzonyF. 72Usterka: różnica czujnika temperaturyzasilania / czujnika temperatury powrotuZa duża różnica temperatury czujnika NTC zasilania/powrotu → Usterkaczujnika temperatury zasilania i/lub czujnika temperatury powrotuF. 73Usterka: czujnik ciśnienia wody nie jestpodłączony albo jest zwartyPrzerwa / zwarcie czujnika ciśnienia wody, przerwa / zwarcie do masy wprzewodzie zasilania czujnika ciśnienia wody lub usterka czujnika ciśnieniaF. 74Usterka: problem elektryczny czujnikaciśnienia wodyPrzewód do czujnika ciśnienia wody wykazuje zwarcie przy napięciu 5V/24Vlub usterka wewnętrzna w czujniku ciśnienia wodyF. 75Usterka: czujnik ciśnieniaCzujnik ciśnienia lub pompa uszkodzone bądź niedobór wodyF. 77Usterka: kondensat lub dymBrak komunikatu zwrotnego, klapa spalin uszkodzonaF. 78Przerwa na czujniku ciepłej wody użytkowej na zewnętrznym regulatorzeLink box podłączony, ale NTC ciepłej wody nie zmostkowanyF. 83Usterka: czujnik temperatury po zapłonieCzujnik temperatury palnika uszkodzonyPodczas uruchamiania palnika nie jest rejestrowana zmiana temperaturyprzez czujnik temperatury zasilania lub powrotu bądź zmiana temperaturyjest za mała: za mało wody w produkcie, czujnik temperatury zasilania lubpowrotu nie jest zamocowany prawidłowo do ruryF. 84Wartości nie zgadzają się, różnica < -6 KCzujniki temperatury zasilania i powrotu zgłaszają niewłaściwe wartości:czujniki temperatury zasilania i powrotu są zamienione, czujniki temperaturyzasilania i powrotu nie są zamontowane prawidłowoF. 85Usterka: czujnik temperaturyCzujnik temperatury zasilania i/lub powrotu są zamontowane na tej samej /niewłaściwej rurzeCzujnik temperatury nie jest podłączony lub jest podłączony nieprawidłowoF. 86Usterka: styk ogrzewania podłogowegoStyk ogrzewania podłogowego otwarty, czujnik odczepiony lub uszkodzonyF. 87Zakłócenie działania: elektroda zapłonowaElektroda zapłonowa nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo,zwarcie w wiązce kabliF. 88Usterka: armatura gazowaArmatura gazowa nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo,F. 89Usterka: pompaPompa nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo, podłączononiewłaściwą pompę, zwarcie w wiązce kabli41Schemat połączeń: kocioł dwufunkcyjnyBurner offX51X20MX32X35X9024VX40X30X21X14230V~X1FUSX12NPłyta głównaPłyta interfejsówRegulacjaCzujnik temperatury zasilania instalacji grzewczejElektroda jonizacyjnaCzujnik temperatury powrotu instalacji grzewczejGłówny przewód zasilający42Schemat połączeń: czysty kocioł grzewczyPłyta interfejsuWtyk zasobnika wymiennika ciepła ciepłej wody43G Prace przeglądowo-konserwacyjne - przeglądPoniższa tabela zawiera wymagania producenta dotyczące minimalnych cykli przeglądów i konserwacji. Jeżeli przepisy idyrektywy krajowe wymagają krótszych cykli przeglądów i konserwacji, należy stosować się do nich.Przeglądy(co roku)Konserwacja(co najmniejco 2 lata)Sprawdzić szczelność układu powietrzno-spalinowego oraz jego prawidłowe zamocowanie. Zadbać, aby nie był zapchany lub uszkodzony oraz sprawdzić, czy został prawidłowo zamontowanyzgodnie z odpowiednią instrukcją montażu.XSprawdzić ogólny stan produktu. Usunąć zabrudzenia z produktu i komory spalania.Przeprowadzić kontrolę wzrokową ogólnego stanu wymiennika ciepła. Zwrócić szczególnąuwagę na oznaki korozji, rdzy i inne uszkodzenia. W przypadku wykrycia uszkodzeń wykonaćkonserwację.Sprawdzić ciśnienie przyłącza gazowego przy maksymalnej mocy grzewczej. Jeżeli ciśnienieprzyłączowe gazu nie mieści się w wyznaczonym przedziale, wykonać konserwację.Sprawdzić zawartość CO₂ (współczynnik nadmiaru powietrza) w produkcie i ew. ustawić goponownie.Odłączyć produkt od sieci elektrycznej. Sprawdzić, czy złącza wtykowe i przyłącza elektrycznesą prawidłowe oraz wykonać w razie potrzeby konieczne poprawki.Zamknąć zawór odcinający gazu oraz zawory odcinające.Opróżnić produkt od strony wody. Sprawdzić ciśnienie w naczyniu przeponowym i ew. uzupełnićje (ok. 0, 03 MPa/0, 3 bar poniżej ciśnienia w instalacji).Sprawdzić elektrodę zapłonową.Wymontować układ gazowo-powietrzny.Wymienić obydwie uszczelki palnika przy każdym otwieraniu i przy każdej konserwacji (co najmniej co 5 lat).Wyczyścić wymiennik ciepła (co najmniej co 5 lat).→ Rozdział „Czyszczenie wymiennika ciepła“Sprawdzić, czy palnik nie jest uszkodzony i w razie potrzeby wymienić palnik (co najmniej co 5lat).Sprawdzić syfon kondensatu w produkcie, oczyścić i w razie potrzeby wymienić.→ Rozdział „Czyszczenie syfonu kondensatu“Zamontować układ gazowo-powietrzny. Uwaga: wymienić uszczelki!Jeżeli moc instalacji podgrzewania wody jest niewystarczająca lub temperatura wypływu nie jestosiągana, należy ew. wymienić płytowy wymiennik ciepła.Oczyścić filtr dopływu zimnej wody. Jeżeli nie można usunąć uszkodzeń lub filtr jest uszkodzony,należy go wymienić. Sprawdzić w tym przypadku, czy czujnik przepływu nie jest zabrudzony lubuszkodzony. Wyczyścić czujnik (nie stosować sprężonego powietrza! ) i wymienić czujnik w razieuszkodzenia.Otworzyć zawór odcinający gazu, podłączyć produkt ponownie do sieci elektrycznej i włączyćOtworzyć zawory konserwacyjne, napełnić produkt lub instalację grzewczą do ciśnienia 0, 1 0, 2 MPa/1, 0 - 2, 0 bar (w zależności od wysokości statycznej instalacji grzewczej) i uruchomićręcznie program odpowietrzania P. 07, jeśli automatyczny program odpowietrzania nie uruchomisię.Wykonać próbę pracy produktu i instalacji grzewczej oraz podgrzewania wody (jeśli jest) i wrazie potrzeby odpowietrzyć instalację po raz kolejny.Sprawdzić ponownie zawartość CO₂ (współczynnik nadmiaru powietrza) produktu.Upewnić się, że z produktu nie wydostaje się gaz, spaliny, woda lub kondensat. Ewentualniezatrzymać wyciekanie.Zaprotokołować wykonany przegląd / konserwację.NrPraca44H Najmniejsze odległości, jakie należy zachować podczas ustawianiaelementów końcowych układu powietrzno-spalinowego200Punkt legendyUstawianie punktów końcowych układu powietrzno-spalinowegoMinimalny odstępPod oknem600 mmPod wywietrznikiemPod rynnąPod balkonemSąsiedniego okna400 mmSąsiedniego wywietrznikaPionowe lub poziome rury odprowadzająceNarożnika budynkuNarożnika wewnętrznego budynku1 000 mmPodłogi lub innego piętra1 800 mmMiędzy 2 pionowymi elementami końcowymi1 500 mmMiędzy 2 poziomymi elementami końcowymiSąsiedniego okna dachowegoDługości układu powietrzno-spalinowegoUkład powietrzno-spalinowy typu C13Ø 60/100 (L)THELIACONDENSDługośćukładuTHELIA CONDENSpowietrznoTHELIA CONDENSspaliTHELIA CONDENSnowegoØ 80/125 (L)≤ 10 m≤6mUkład powietrzno-spalinowy typu C33≤0mUkład powietrzno-spalinowy typu C43Układ powietrzno-spalinowy typu C5346Ø 80 (L1+L2) min.Ø 80 (L1+L2) maks.2 x 0, 5 m2 x 20 mUkład powietrzno-spalinowy typu C83Układ powietrzno-spalinowy typu C93D = 130 mm / S = 120 mmØ 60/100 (L1)Ø 80 (L2) maks.L1 + L2 maks.≤1m≤ 12 m≤ 13 m≤9mD = 150 mm / S = 130 mm≤ 17 m≤ 18 m≤ 31 m≤ 32 mD = 180 mm / S = 140 mm≤ 26 m≤ 27 m≤ 30 m47Układ powietrzno-spalinowy typu B23PØ 80 (L2) min.≥1m≥ 0, 5 mDane techniczneW samodzielnych kotłach grzewczych dane techniczne dla ciepłej wody są obowiązujące tylko wtedy, gdy zasobnik c. u. jest podłączony do kotła grzewczego.Dane techniczne – OgrzewanieCONDENS 25 A (H-PL)CONDENS AS18 -A (H-PL)30 -A (H-PL)Maksymalna temperatura wodygrzewczej na zasilaniu (nastawafabryczna)75 ℃Maks. przedział regulacji temperatury wody na zasilaniu10 … 80 ℃Maksymalne dopuszczalne ciśnienie0, 3 MPa(3, 0 bar)Znamionowy przepływ wody(ΔT = 20 K)779 l/h1 077 l/h1 214 l/h(ΔT = 30 K)520 l/h718 l/h810 l/hPrzybliżona wartość objętości kondensatu (odczyn pH między 3, 5 a4, 0) przy 50/30 °C1, 84 l/h2, 55 l/h2, 87 l/hInstalacja grzewcza ΔP przy przepływie nominalnym (ΔT = 20 K)0, 044 MPa(0, 440 bar)0, 025 MPa(0, 250 bar)0, 010 MPa(0, 100 bar)Maksymalna moc ogrzewania (nastawa fabryczna - d. 00)15 kW20 kW25 kWZakres mocy znamionowej (P) przy50/30 °C5, 3 … 19, 1 kW6, 3 … 26, 5 kW7, 4 … 29, 8 kW80/60 °C5 … 18, 1 kW6 … 25 kW7 … 28, 2 kWCiepła woda-zakres mocy ogrzewania (P)5 … 25, 2 kW6 … 30 kW7 … 33 kWMaksymalne obciążenie cieplne instalacja grzewcza (Q maks. )18, 4 kW25, 5 kW28, 7 kWMinimalne obciążenie cieplne - instalacja grzewcza (Q min. )5, 1 kW6, 1 kW7, 1 kWDane techniczne – moc / obciążenie G2048Maksymalne obciążenie cieplne ciepła woda (Q maks. )25, 7 kW30, 6 kW33, 7 kWMinimalne obciążenie cieplne - ciepła woda (Q min. )Przepływ właściwy (D) (ΔT = 30 K)wg EN 1320312, 1 l/minPrzepływ ciągły (ΔT = 35 K)622 l/hPrzepływ nominalny (ΔT = 35 K)10, 4 l/minMinimalnie dozwolone ciśnienie0, 03 MPa(0, 30 bar)1 MPa(10 bar)Zakres temperatur35 … 60 ℃45 … 60 ℃Ogranicznik przepływu8 l/minKategoria gazuI2ELwLsŚrednica rury gazowej3/4Średnica rury grzewczejRura przyłączeniowa zaworu bezpieczeństwa (min. )15 mmPrzewód odpływowy kondensatu(min. )21, 5 mmCiśnienie zasilania gazem G2020 mbarPrzepływ gazu przy P max. - ciepławoda użytkowa (G20)2, 7 m³/h3, 2 m³/h3, 6 m³/hNumer CE (PIN)CE-0063CP3646Przepływ masowy spalin w trybieogrzewania przy P min.2, 34 g/s2, 80 g/s3, 26 g/sogrzewania przy P maks.8, 3 g/s11, 5 g/s12, 9 g/sprzygotowania ciepłej wody przy P11, 6 g/s13, 8 g/s15, 2 g/sTemperatura spalin (80 °C/60 °C)przy P maks.61 ℃77 ℃82 ℃przy P min.55 ℃56 ℃Temperatura spalin (50 °C/30 °C)51 ℃62 ℃34 ℃35 ℃37 ℃Temperatura spalin maks.105 ℃95 ℃104 ℃Ciśnienie spalin na wyjściu produktu przy P maks.80 Pa(0, 00080 bar)90 Pa(0, 00090 bar)130 Pa(0, 00130 bar)Ciśnienie spalin w trybie przygotowania ciepłej wody150 Pa(0, 00150 bar)175 Pa(0, 00175 bar)Dane techniczne - ciepła woda użytkowaDane techniczne – Informacje ogólne49Zawartość CO2 w trybie ogrzewaniaprzy Pmin9%9, 2%Zawartość CO2 w trybie przygotowania ciepłej wody przy PmaxDopuszczone typy układówC13, C33, C43,C53, C83, C93,B23PSprawność przy 80/60 °C98, 2%Sprawność przy 50/30 °C104%Sprawność w trybie częściowegoobciążenia (30%) przy 40/30 °C108, 5%Klasa NOxWymiary produktu, szerokośćWymiary produktu, głębokośćWymiary produktu, wysokośćCiężar netto31, 6 kg31 kgCiężar urządzenia napełnionegowodą35, 6 kg34, 8 kg35, 8 kg230 V / 50 HzT2/2A, 250V105 W110 W120 W2W3WIPX4DDane techniczne - instalacja elektrycznaWbudowany bezpiecznik (zwłoczny)Pobór mocy elektrycznej w trybieczuwaniaIndeks- korzystanieKody diagnostyczne...................................................... 19Programy kontrolne....................................................... 20- przekazanie użytkownikowi............................................... 26Ciężar.................................................................................. 12Czas blokady palnika.......................................................... 24Części zamienne................................................................. 26Czujnik ciśnienia.................................................................. 32Czujnik przepływu............................................................... 32Czyszczenie syfonu kondensatu......................................... 28Czyszczenie wymiennika ciepła.......................................... 27Demontaż elementu bocznego............................................ 13Demontaż mieszacza gazu i powietrza............................... 26Demontaż palnika................................................................ 26Demontaż rury spalinowej................................................... 26Demontaż rury zasysania powietrza................................... 26Demontaż transformatora zapłonowego............................. 26Dokumenty............................................................................ 9Doprowadzanie prądu......................................................... 19Doprowadzenie powietrza do spalania.............................. 5–7Elektryczność........................................................................ 5Element przyłącza do urządzenia układu powietrznospalinowego........................................................................ 15Głowica pompy.................................................................... 31Kocioł na paliwo stałe............................................................ 7Kocioł olejowy........................................................................ 7Kody diagnostyczne- korzystanie.................................................................. 19Kody usterek....................................................................... 29Kończenie prac konserwacyjnych....................................... 29Kończenie prac kontrolnych................................................ 29Korozja.............................................................................. 6–7Krzywe ciśnienia przepływu.......................................... 24–25Miejsce ustawienia............................................................ 5–6Mróz...................................................................................... 6Napięcie................................................................................ 5Narzędzia.............................................................................. 6Nr katalogowy........................................................................ 9Numer seryjny....................................................................... 9OOpróżnianie produktu.......................................................... 28Otworzenie pamięci usterek................................................ 29Otwór..................................................................................... 6Pompa................................................................................. 24Powietrze do spalania........................................................... 6Prace konserwacyjne.................................................... 26, 44Prace przeglądowe........................................................ 26, 44Programy kontrolne........................................................... 33- korzystanie.................................................................. 20Przednia osłona kotła, zamknięta.......................................... 5Przepisy................................................................................. 7Przewód odpływowy kondensatu........................................ 15Przygotowanie do naprawy................................................. 29Przyłącze sieciowe.............................................................. 19RRegulacja przewodu obejściowego..................................... 25Regulator............................................................................. 19Rozpakowanie produktu...................................................... 11SSchemat................................................................................ 5Sprawdzanie ciśnienia wstępnego naczynia rozszerzalnościowego............................................................................. 28Sprawdzenie palnika........................................................... 27Spray do wykrywania wycieków............................................ 6Napełnianie.................................................................... 22Symbol usterki..................................................................... 20TTabliczka znamionowa.......................................................... 9Tłuszcz.................................................................................. 6Transport............................................................................... 6Tworzenie się lodu................................................................ 7UUderzenie pioruna................................................................. 7Układ powietrzno-spalinowy.............................................. 15Montaż........................................................................... 16Układ powietrzno-spalinowy, zamontowany.......................... 5Urządzenie zabepieczające.................................................. 5Ustawianie czasu blokady palnika....................................... 24Usuwanie gazów spalinowych........................................... 5–6Uszczelka.............................................................................. 6Uzdatnianie wody grzewczej.............................................. 21Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem............................... 4Włączanie produktu............................................................. 22Wycofanie produktu z eksploatacji...................................... 32Wydajność pompy- ustawianie.................................................................... 24Wyłączanie z eksploatacji................................................... 32Wymiana armatury gazowej................................................ 29Wymiana głównej płytki elektronicznej................................ 31Wymiana naczynia rozszerzalnościowego.......................... 31Wymiana palnika................................................................. 29Wymiana płytki elektronicznej interfejsu użytkownika......... 31Wymiana wymiennika ciepła............................................... 29Wymiana, naczynie rozszerzalnościowe............................. 31ZZakończenie naprawy......................................................... 32Zakończenie, naprawa........................................................ 32Zanieczyszczenie osadami................................................... 7Zapach gazu.......................................................................... 4Zawartość CO₂- sprawdzanie................................................................ 23Zawór bezpieczeństwa........................................................ 32Zerowanie czasu blokady palnika....................................... 24Znak CE.............................................................................. 1151Wydawca / producent{}0020199142_02 - 06. 05. 2015 11:45:43Saunier Duval ECCI17, rue de la Petite Baratte ‒ BP 41535 - 44315 Nantes Cedex 03Téléphone 033 240 68‑10 10 ‒ Télécopie 033 240 68‑10 53dostawcaVaillant Saunier Duval Sp. z. o. o.Al. Krakowska 106 ‒ 02-256 WarszawaTel. 022 323 01 80 ‒ Fax 022 323 01 13Infolinia 801 80 66 66[email protected] ‒ www. pl© Niniejsze instrukcje oraz ich części są chronione prawami autorskimi i wolno je powielać lub rozpowszechniać wyłącznie za pisemną zgodą producenta.Zawsze po Twojej stronie
  • Polski
  1. Baza wiedzyBibliotekaTV, TV-SATSchematy

Naziemna telewizja cyfrowa DVB-T/T2 pokrywa swym zasięgiem całą Europę. Wykonując nową instalację lub modernizując starą warto skorzystać z kilku przykładowych schematów zamieszczonych poniżej. Przedstawione instalacje stanowią wskazówkę dla tych, którzy w zależności od lokalizacji i mocy nadajnika dobrać muszą odpowiednie anteny oraz przedwzmacniacze antenowe.

Niniejszym opracowaniem powinni się zainteresować ci którzy planują:

  • modernizację zestawu antenowego,
  • modernizację okablowania,
  • podział sygnału na dodatkowe odbiorniki,
  • zakup odbiorników naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/T2 spełniających indywidualne wymagania.

Instalacja zakłada doprowadzenie sygnału DVB-T/T2 do dwóch telewizorów, z których jeden posiada możliwość odbioru programów cyfrowych (głowica HEVC/H. 265), natomiast drugi z nich jest odbiornikiem z głowicą zapewniającą możliwość odbioru wyłącznie programów MPEG-2/MPEG-4. W takim przypadku konieczny jest zakup odbiornika naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/T2. W przedstawionym powyżej przykładzie proponujemy Państwu wykorzystanie znanego i sprawdzonego na rynku odbiornika DVB-T/T2.

Profesjonalny zestaw antenowy z polaryzacją H/V Dipol 15/5-12/21-60 DVB-T/T2 A1515 jest przystosowany do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/T2 w paśmie VHF (174-230 MHz) oraz UHF (470-790 MHz). Uniwersalna konstrukcja anteny umożliwia swobodną zmianę polaryzacji odbioru V/H zarówno dla pasma VHF i UHF.

W przypadku montażu anteny z przedwzmacniaczem należy pamiętać o doprowadzeniu do niej zasilania. Zasilacz umieszczany jest zazwyczaj przy jednym z telewizorów/odbiorników. Taka instalacja wymaga zastosowania odpowiedniego typu rozgałęźnika telewizyjnego pozwalającego na przesył napięcia stałego na linii wyjście-wejście. W przedstawionym powyżej przypadku wykorzystano rozgałęźnik indukcyjny E2094 do podziału sygnału na dwa odbiorniki. Możliwy jest podział na większą liczbę odbiorników poprzez skorzystanie z rozgałęźników o większej liczbie wyjść.

Instalacja zakłada wykorzystanie kierunkowej anteny z polaryzacją H/V Dipol 28/5-12/21-60 DVB-T/T2 A2810 oraz wzmacniacza HS-013 Terra R82010 kompensującego straty powstałe przy podziale sygnału na większą liczbę odbiorników. W przypadku nadajników słabszej mocy i/lub bardziej oddalonych od miejsca odbioru konieczne może okazać się zastosowanie przedwzmacniacza antenowego w miejsce symetryzatora, w puszce antenowej. Należy pamiętać o tym, iż przedwzmacniacz antenowy ma za zadanie delikatnie podbić poziom żądanego sygnału, w związku z czym zalecamy stosowanie przedwzmacniaczy typu LNA o niskim - B4007 oraz średnim - B4008 poziomie wzmocnienia. Stosowanie przedwzmacniacza LNA-177 B4009 zalecamy do odbioru z bardziej oddalonych nadajników (powyżej 40km odległości). Zastosowanie najsilniejszych przedwzmacniaczy oraz wzmacniaczy, może doprowadzić do przesterowania tych drugich, co wpłynie na brak możliwości odbioru jakiegokolwiek sygnału telewizyjnego.

Sygnał DVB-T/T2 dzielony jest na rozgałęźniku Signal R60104 i doprowadzony do czterech gniazd RTV. W przypadku chęci podziału sygnału na większą liczbę gniazd skorzystać można z całej gamy rozgałęźników Signal.

Podłączenie telewizorów różnych typów.

  • Na powyższym schemacie dwa telewizory zostały fabrycznie wyposażone w tuner H. 265/HEVC umożliwiający odbiór sygnału DVB-T/T2 można je więc podpiąć bezpośrednio do instalacji antenowej.

  • Dwa inne telewizory są wyposażone w gniazdo HDMI lecz nie posiadają tunera DVB-T/T2 z kodekiem H. 265/HEVC. Zostały więc wyposażone w zewnętrzny tuner DVB-T/T2 podpięty za pomocą kabla HDMI.

Podobnie jak we wcześniejszym przykładzie sygnał DVB-T/T2 doprowadzony ma zostać do czterech gniazd, przy czym zastosowana została antena z polaryzacją H/V Dipol 28/5-12/21-60 DVB-T/T2 A2850 wyposażona w przedwzmacniacz w paśmie UHF. Parametry jakie oferuje antena dają szansę odbioru sygnału DVB-T/T2 w trudnych warunkach nawet w przypadku odległości od nadajnika przekraczającej 75 km.

Wzmacniacz HS-013 R82010 wykorzystać można zarówno do wyrównania strat powstałych przy podziale sygnału na większą ilość gniazd, jak i do zasilenia przedwzmacniacza w puszce antenowej.

Wybrane nadajniki DVB-T/T2 mogą transmitować wybrane multipleksy z obniżoną mocą w stosunku do mocy docelowej. W związku z tym w wielu rejonach może zaistnieć potrzeba odbioru niektórych paczek programowych z drugiego nadajnika. Rozbudowując zestaw antenowy mieszkańcy terenów przygranicznych mogą również uzyskać możliwość odbioru programów z krajów sąsiednich.

Jeśli odległość kątowa drugiego nadajnika w stosunku do nadajnika pierwszego nie jest duża (nie przekracza 45%) możliwy będzie najprawdopodobniej odbiór z jednej anteny A2670. Jeśli jednak odległość ta jest większa konieczne będzie zastosowanie drugiej anteny kierunkowej oraz sumatora R85315. Na przedstawionym wyżej schemacie wykorzystano zestaw antenowy, w skład którego weszły anteny A1911 oraz pracujących w paśmie UHF.

Zwrotnica C0370 umożliwia dodatkowo przesłanie napięcia stałego (zasilanie ewentualnych przedwzmacniaczy) oraz wyposażona jest w pasmowe wejścia FM/DAB dla tradycyjnego radia analogowego oraz mającego wyprzeć je w przyszłości cyfrowego radia DAB.

Multipleks ósmy (MUX-8) to kolejna sieć naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T/T2, która została uruchomiona w Polsce. MUX-8 nadawany jest w paśmie VHF (kanały 5-12, zakres częstotliwości 174-230MHz). Dla części widzów może to oznaczać konieczność regulacji lub modernizacji odbiorczych instalacji antenowych. W przypadku, gdy obecna instalacja antenowa nie umożliwia odbioru zakresu VHF konieczna będzie rozbudowa o nową antenę VHF i sumowanie sygnału ze wszystkich anten. Przed zakupem nowej anteny warto jednak sprawdzić obecną instalację antenową, poprawić wszystkie połączenia, ewentualnie skorygować kierunek ustawienia anteny, gdyż w niedużych odległościach od nadajnika, gdzie sygnał jest najsilniejszy może się okazać, że uzyskamy satysfakcjonujący odbiór bez dodawania nowej anteny. htm" title="Antena telewizyjna Dipol 44/21-48 Tri Digit DVB-T/T2 UHF">A2670 (UHF), A0140 (VHF, polaryzacja pionowa) oraz zwrotnica C0364. pl/4356. htm" target="_blank">pracujących w paśmie UHF oraz w paśmie VHF.

Dzięki zastosowaniu konwertera typu quatro A98257 oraz multiswitcha MRP-504 Signal R68504 możliwe jest doprowadzenie zsumowanego sygnału SAT oraz DVB-T/T2 do każdego z czterech gniazd końcowych RTV/SAT Signal R694100.

W przypadku chęci doprowadzenia sygnału DVB-T/T2+SAT do większej ilości gniazd lub planów eksploatacji odbiorników dwugłowicowych skorzystać można z multiswitchy o większej liczbie wyjść .

Więcej przykładów instalacji znajdą Państwo w dziale Schematy.

Tutaj znajdziesz instrukcje obsługi do urządzeń Kärcher. Instrukcje możesz pobrać w formacie PDF.

Wybierz urządzenie, do którego szukasz instrukcji obsługi:

Instrukcje obsługi do każdego produktu oferowanego przez Kärcher. Znajdziesz w nich informacje na temat użytkowania, bezpieczeństwa, pierwszego uruchomienia, danych technicznych, akcesoriów i utylizacji. Instrukcje dostępne są w kilku wersjach językowych.

Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Craftsman 921 166420

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Craftsman 921 166420

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Craftsman 921 166420