Instrukcja obsługi i porady dotyczące montażu Aeg Ddle Oko Td 24

Instrukcja obsługi i porady dotyczące montażu Aeg Ddle Oko TD 24 są niezbędnymi narzędziami dla każdego, kto chce w pełni korzystać z tego elektronicznego urządzenia. Instrukcja jest przejrzysta i zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji i ustawień, a także porady dotyczące bezpiecznego i wydajnego użytkowania. Porady dotyczące montażu pomogą Ci zainstalować urządzenie w sposób, który pozwoli Ci cieszyć się jego pełnym potencjałem. Dzięki wyczerpującej instrukcji obsługi i poradom dotyczącym montażu Aeg Ddle Oko TD 24 możesz cieszyć się użytkowaniem tego urządzenia i mieć pewność, że jest ono bezpieczne i wydajne.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i porady dotyczące montażu Aeg Ddle Oko Td 24

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Zobacz poniższy poradnik dla AEG DDLE OKO TD 21. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

 41Spis treści – wskazówki specjalneWSKAZÓWKI SPECJALNEOBSŁUGA1. Wskazówki ogólne�����������������������������������������������������422. Bezpieczeństwo���������������������������������������������������������423. Opis urządzenia���������������������������������������������������������434. Obsługa����������������������������������������������������������������������455. Konserwacja i pielęgnacja���������������������������������������486. Co robić, gdy... ����������������������������������������������������������48INSTALACJA7. Bezpieczeństwo���������������������������������������������������������498. Opis urządzenia���������������������������������������������������������509. Montaż������������������������������������������������������������������������5210. Pierwsze uruchomienie��������������������������������������������5511. Przekazanie����������������������������������������������������������������5612. Usuwanie usterek������������������������������������������������������5613. Dane techniczne��������������������������������������������������������5614. Konserwacja��������������������������������������������������������������59GWARANCJAOCHRONA ŚRODOWISKA I RECYCLINGWSKAZÓWKISPECJALNE◦◦ Urządzenie może być obsługiwane przezdzieci w wieku powyżej 8 lat, a także przezosoby o obniżonej sprawności ruchowej,sensorycznej lub umysłowej, lub też przezosoby bez doświadczenia i odpowiedniejwiedzy, jeśli obsługa odbywa się pod nad-zorem lub jeśli osoby te zostały poinstru-owane odnośnie do bezpiecznego użytko-wania urządzenia i rozumieją wynikającez tego zagrożenia.◦ Ryzyko poparzenia: Temperatura armaturymoże przekroczyć 60 °C.◦ Urządzenie musi być oddzielone od siecielektrycznej za pomocą wielobiegunowegowyłącznika z rozwarciem styków wynoszą-cym min. 3 mm.◦ Zamocować urządzenie w sposób opisanyw rozdziale „Instalacja / Montaż”.◦ Należy przestrzegać maksymalnego do-puszczalnego ciśnienia (patrz rozdział„Dane techniczne / Tabela danych”).◦ Opróżnić urządzenie w sposób opisany wrozdziale „Instalacja / Konserwacja / Opróż-nianie urządzenia”.

Strona: 2

42 Obsługa – przeznaczone dla użytkownika i specjalisty1. Wskazówki ogólneRozdziały „Wskazówki specjalne” i „Obsługa” są prze-znaczone dla użytkowników urządzenia i specjalistów.Rozdział „Instalacja” przeznaczony jest dla specjalisty.WskazówkaPrzed przystąpieniem do obsługi urządzenia należydokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i za-chować ją do późniejszego wykorzystania.W przypadku przekazania produktu osobom trzecimniniejszą instrukcję należy również dołączyć.1. 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa1. 1. 1 Struktura wskazówek dotyczącychbezpieczeństwa! HASŁO OSTRZEGAWCZE – rodzaj zagrożeniaW tym miejscu są określone potencjalne skutki nie-przestrzegania wskazówki dotyczącej bezpieczeń-stwa.»» W tym miejscu są określone środki zapobiegają-ce zagrożeniu.1. 2 Symbole i rodzaje zagrożeniaSymbol Rodzaj zagrożeniaObrażenia ciałaPorażenie prądem elektrycznymPoparzenie1. 3 Hasła ostrzegawczeHASŁOOSTRZEGAW-CZEZnaczenieZAGROŻENIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie prowadzi dociężkich obrażeń ciała lub śmierci.OSTRZEŻE-NIEWskazówki, których nieprzestrzeganie może prowa-dzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.OSTROŻNIE Wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowa-dzić do średnich lub lekkich obrażeń ciała.1. 2 Inne oznaczenia stosowanew niniejszej dokumentacjiOgólne wskazówki są oznaczone symbolem umiesz-czonym obok.» Należy dokładnie zapoznać się z treścią wska-zówek.Symbol ZnaczenieSzkody materialne(uszkodzenie urządzenia, szkody następcze, zanie-czyszczenie środowiska)Utylizacja urządzenia» Ten symbol informuje o konieczności wykonaniajakiejś czynności. Wymagane czynności opisane sąkrok po kroku.1. 3 Jednostki miarJeśli nie określono innych jednostek, wszystkie wy-miary podane są w milimetrach.2. Bezpieczeństwo2. 1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniemUrządzenie przeznaczone jest do użytku domowego. Nie-przeszkolone osoby mogą bezpiecznie z niego korzystać.Urządzenie można stosować również poza domem, np.w małych przedsiębiorstwach, pod warunkiem takiegosamego użytkowania.Urządzenie jest urządzeniem ciśnieniowym, służącym dopodgrzewania wody zimnej zgodnie z DIN 1988. Urządze-nie można wykorzystywać do zasilania jednego lub kilkupunktów poboru wody. Urządzenie jest przeznaczone dopodgrzewania wody wstępnie podgrzanej do temperatu-ry maks. 45°C. Maksymalna dopuszczalna temperaturawody zasilającej wynosi 60°C. Wyższe temperatury mogądoprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Od 45°C na wy-świetlaczu widoczny jest komunikat „Error”. Maksymalnątemperaturę wody zasilającej można ograniczyć do 60°Cza pomocą centralnego termostatu (patrz rozdział „Akce-soria specjalne”).Inne zastosowanie lub użycie wykraczające poza obowią-zujące ustalenia traktowane jest jako niezgodne z prze-znaczeniem. Do użytkowania zgodnego z przeznacze-niem należy również przestrzeganie niniejszej instrukcji.Modyfikacje i przebudowa urządzenia powodują utratęgwarancji.2. 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwaPrzestrzegać poniższych wskazówek dotyczących bez-pieczeństwa i obowiązujących przepisów.Serwisant musi wykonać wszystkie wymagane czynno-ści, łącznie z pierwszym uruchomieniem.Podczas instalacji i pierwszego uruchomienia, serwisantjest odpowiedzialny za zachowanie obowiązujących prze-pisów.Urządzenie użytkować wyłącznie w stanie całkowiciezmontowanym i ze wszystkimi urządzeniami zabezpie-czającymi.Zdalny sterownik temperatury jest zasilanynapięciem przez baterię litową.Zużyte baterie poddać utylizacji zgodniez przepisami. Wyciekiz bateriipowodująuszkodzenia,za które producent nie ponosi odpowiedzialności.Używanie akumulatorów niklowo-kadmowych jest zabro-nione.Ryzyko poparzenia!W przypadku temperatur na wylocie większych niż43°C istnieje ryzyko poparzenia.!!

Strona: 3

 43Obsługa – przeznaczone dla użytkownika i specjalisty! OSTRZEŻENIE Obrażenia ciałaUrządzenie może być obsługiwane przez dzieci, któreukończyły 8 lat oraz przez osoby o zmniejszonychzdolnościach fizycznych, sensorycznychlub umysłowych lub osoby nieposiadająceodpowiedniego doświadczenia względnie wiedzy,jeżeli są one pod nadzorem lub zostały przeszkolonew zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia orazzrozumiały wynikające stąd niebezpieczeństwa.Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.Czyszczenie oraz konserwacja wykonywana przezużytkownika są czynnościami, których dzieciom niewolno wykonywać bez nadzoru.OSTROŻNIE PoparzenieTemperatura ciepłej wody przy zasilaniu wodąwstępnie podgrzaną, np. przez instalację solarną,może różnić się od nastawionej temperatury zadanej.3. Opis urządzeniaUrządzenie podgrzewa przepływającą przez nie wodę.Temperaturę wody ciepłej na wylocie można płynnie usta-wiać za pomocą regulatora. Od określonej ilości prze-pływu, w zależności od ustawienia temperatury i tempe-ratury wody zimnej, sterownik włącza odpowiednią mocgrzewczą.Przy niskich temperaturach wody zasilającej i wysokiejtemperaturze docelowej, przepływ jest automatycznie tłu-miony przez sterowany zawór ograniczający przepływ.Dzięki temu zawsze osiągana jest żądana temperatura.W przypadku używania wstępnie podgrzanej wody, po-wyżej temperatury 45°C na wyświetlaczu widoczny jestkomunikat ERROR.Pokrętło do regulacji temperaturyObracając pokrętło, można płynnie ustawić żądanątemperaturę. Ustawiona temperatura jest widoczna nawyświetlaczu. Dopuszczalny zakres temperatur możnaznaleźć w rozdziale „Dane techniczne”.Przyciski zapisu 1 i 2Za pomocą tych przycisków można w szybki sposób wy-wołać dwa różne ustawienia temperatury. Temperaturyte można ustalić.Przycisk ECOPrzycisk ten służy do włączania i wyłączania funkcji ECO.Po włączeniu funkcji ECO zapala się zielony wskaźnikpod przyciskiem. Dodatkowo na wyświetlaczu widocznyjest symbol ECO.Funkcja ECO ogranicza ilość przepływu na przepływECO i ustawia wstępnie określoną temperaturę ECO.Obie wartości można dopasować za pomocą menu in-formacyjnego.Każda zmiana temperatury na urządzeniu (za pomo-cą regulatora temperatury lub przycisków zapisu)prowadzi do wyłączenia funkcji ECO. Funkcję ECOnależy wówczas włączyć ponownie w razie potrzeby.Po wybraniu temperatury za pomocą sterownika zdalne-go, funkcja ECO jest automatycznie włączana ponowniepo zakończeniu pobierania wody.Menu INFONaciśnięcie przycisku ECO powoduje przejście do menuINFO, w którym można skonfigurować funkcje ułatwia-jące obsługę oraz wyświetlić ustawione wartości (patrzrozdział „Wybór parametrów trybu ECO”): ustawieniewartości temperatury/ilości przepływu trybu ECO, zabez-pieczenie przed dziećmi, program Wellness, automatykailości wody. Za pomocą przycisku ECO można równieżustawić jasność wyświetlacza i światło orientacyjne.Ustawienia można zmieniać po przytrzymaniu przyciskuECO przez co najmniej trzy sekundy.Naciskanie przycisku ECO powoduje przechodzenie donastępnych funkcji.Po dotarciu do żądnej funkcji, można zmienić jej ustawie-nia, obracając pokrętło do regulacji temperatury.Obsługa zdalna za pomocą zdalnego sterownika tem-peraturyUrządzenie można obsługiwać zdalnie za pomocązdalnego sterownika temperatury. Pilot jest wodo-szczelny i można go używać również podczas kąpie-li i pod natryskiem. Istnieje możliwość równoległe-go używania maks. czterech sterowników zdalnych.Za pomocą zdalnego sterownika temperatury możnazmieniać ustawienie temperatury urządzenia z pewnejodległości (na przykład stojąc przy zlewozmywaku).Sterownik zdalny jest wyposażony w cztery przyciski(stałe ustawienie 38° i 55°; + oraz - w krokach co 0, 5°) dowyboru temperatury. Wysyłanie sygnałów do urządzeniajest sygnalizowane na nadajniku poprzez zaświecenieczerwonej diody LED.Gdy urządzenie pracuje w trybie ECO, naciśnięcie do-wolnego przycisku na sterowniku zdalnym powodujeprzerwanie funkcji ECO do następnego poboru wody.Dwie minuty po zakończeniu poboru wody następujeponowne przełączenie do trybu ECO. Gdy urządzeniedziała w normalnym trybie pracy, za pomocą sterownikamożna ustawić stałą temperaturę (patrz rozdział „Zdalnysterownik temperatury”).Dynamiczne zabezpieczenie przed poparzeniemUrządzenie jest wyposażone w funkcję dynamicznegozabezpieczenia przed poparzeniem. Po wybraniu tem-peratury na urządzeniu lub na zdalnym sterowniku tem-peratury ustawiona została temperatura dla następne-go poboru wody. W ciągu następnych dwóch minut anipodczas pobierania wody oraz w ciągu dwóch minut pozakończeniu pobierania wody nie można zwiększyć tem-peratury powyżej 43°C.Zabezpieczenie przed dziećmiUrządzenie można włączyć z ustawieniem temperatu-ry maksymalnej (patrz rozdział „Zabezpieczenie przeddziećmi”).Komfortowa funkcja WellnessIstnieje możliwość trwałego ustawienia komfortowej funk-cji Wellness, która po trzech minutach pobierania wodyobniża temperaturę o 10°C i podnosi ją z powrotem poupływie 10 sekund. Po następnych 10 sekundach tem-peratura zostaje ponownie obniżona o 10°C, a po kolej-nych – ponownie podniesiona (patrz rozdział „Ustawianiekomfortowej funkcji Wellness”). Zmiany temperatury sąwykonywane do zakończenia pobierania wody.Automatyka ilości wodyFunkcja automatyki ilości wody ma za zadanie zmniejsze-nie ilości przepływu do ok. 4 l/min po pobraniu określonejilości wody (patrz rozdział „Ustawianie automatyki ilościwody”). Dzięki temu można kontrolować ilość wody, a tymsamym czas natrysku. Ustawienie funkcji automatyki ilo-ści wody obowiązuje tylko dla następnego pobieraniawody.Podświetlenie wyświetlaczaWyświetlacz urządzenia jest wyposażony w podświe-tlenie. W przypadku ustawienia temperatur do 42, 5°Cwłącznie, podświetlenie ma kolor niebieski, a przy tem-peraturach wyższych niż 43, 0°C, podświetlenie zmieniakolor na czerwony.Tło wyświetlacza zapala się po naciśnięciu przycisków,obróceniu pokrętła do regulacji temperatury lub gdy przezurządzenie przepływa strumień wody większy niż wyma-gany do włączenia.

Strona: 4

44 Jeśli w ciągu 30 sekund nie nastąpi pobór wody lub czyn-ność obsługowa, podświetlenie wyłączy się (tylko przywybranym wyłączonym podświetleniu orientacyjnym).Jasność podświetlenia zostaje zredukowana również po15 minutach pobierania wody (Redukcja tylko przy usta-wieniu > 20%).Jasność podświetlenia można ustawić w pięciu krokachosobno dla koloru czerwonego i niebieskiego (patrz roz-dział „Ustawienia w menu INFO”).Światło orientacyjnePodświetlenie orientacyjne świeci się wówczas z inten-sywnością nastawionego podświetlenia.Drugi wiersz na wyświetlaczuIstnieje możliwość wybrania, jakie informacje mają byćwidoczne w drugim wierszu wyświetlacza (patrz rozdział„Ustawienia w menu INFO”):l/min Ilość przepływukWh Zużycie energii *m³ Ilość wody *godz. Czas *** Wartości tych wskazań można wyzerować.** Po przerwie w dostawie zasilania zegar należy ustawićponownie.Zabezpieczenie przed poparzeniemSerwisant może ustawić stałe ograniczenie temperatury(patrz rozdział „Tryb obsługi klienta”), aby zapobiec pod-grzewaniu wody do temperatur, które mogą doprowadzićdo zranienia.Wykrywanie powietrzaUrządzenie jest wyposażone w funkcję wykrywania po-wietrza, która w znacznym stopniu zapobiega uszkodze-niom systemu grzejnego: jeżeli podczas pracy do ogrze-wacza dostanie się powietrze, urządzenie wyłącza mocna jedną minutę, chroniąc tym samym system grzejny.

Strona: 5

 454. Obsługa4. 1 Obsługa i wskazania na urządzeniu26_02_02_0892Wskazanie temperaturyWskaźnik paskowy mocyDrugie wskazanie na przykład godzinaPrzycisk Info i ECOWskaźnik ECOObszar wskazywania informacji dodatkowych:PodświetlenieObszar wskazań funkcji:Wellness, automatyka ilości wody, ECO,zabezpieczenie przed dziećmi, drugie wskazanie,godzinaService, ErrorObszar wskazań dla funkcji:„Wellness” „Automatyka ilości wody” „Światło orientacyjne”Tryb „ECO” „Zabezpieczenie przed dziećmi”„Drugi wiersz” „Godzina”Obszar wyświetlania informacji dodatkowych; gdy wyświetlane są te symbole, należy poinformować serwisanta:„Error”, patrz rozdział Tryb obsługi klienta„Service”, patrz rozdział Tryb obsługi klienta4. 1 Ustawianie temperaturyObsługa Wskazanie na wyświetlaczu»Wybrać temperaturę w zakresie pomiędzy30... 60°C. Możliwość płynnej regulacji.Na przykład 43°C.OFF = Ogrzewanie wyłączone.4. 2 Przypisywanie ustawień do przycisków zapisu»Wybrać żądaną temperaturę w zakresie pomiędzy30... 60°C do zapisania.Na przykład 38°C.»Przytrzymać przez trzy sekundy przycisk1 lub przycisk 2.Na przykład 38°C i 43°C.Wyświetlacz zaświeci się krótko, temperatura zostałazapisana.4. 3 Wywoływanie zapisanej temperatury»Nacisnąć przycisk 1 lub przycisk 2. Na przykład 38°C i 43°C.4. 4 Wybieranie / anulowanie trybu ECO»Nacisnąć przycisk ECO: wybór trybu ECO., zielona dioda świeci się.»Nacisnąć przycisk ECO: anulowanie trybu ECO. Brak, dioda gaśnie.4. 2 Ustawienia w menu INFOWejście do menuObsługa Wskazanie na wyświetlaczu: ustawienia fabrycz-ne»Przytrzymać przez trzy sekundy przycisk ECO. 38°CWszystkie ustawienia w menu Info zostają zastosowane.Opuszczanie menu»Przytrzymać przez trzy sekundy przycisk ECO. Wybrane ustawienia.Po ok. 40 sekundach braku aktywności następuje zamknięcie menu INFO.

Strona: 6

46 4. 2. 1 Ustawianie temperatury ECO»Ustawić temperaturę w zakresie pomiędzy30... 60°C.Na przykład 40°C.4. 2 Ustawianie przepływu ECO»Krótko nacisnąć przycisk ECO. 8, 0 l/min.»Ustawić wartość przepływu w zakresie pomiędzy 4... 15 l/min.Na przykład 6, 0 l/min.4. 3 Ustawianie czerwonego i niebieskiego podświetlenia»Kilkakrotnie nacisnąć przycisk ECO. niebieski.czerwony.»Wybrać jasność koloru niebieskiego i czerwonego. 100%20%4. 4 Włączanie/wyłączanie światła orientacyjnego»Kilkakrotnie nacisnąć przycisk ECO. OFF»Wybrać „OFF” / „ON”. OFF: wyłączone.ON: włączone.4. 5 Włączanie / wyłączanie / ustawianie zabezpieczenia przed dziećmi»Kilkakrotnie nacisnąć przycisk ECO.OFF»Krótko nacisnąć przycisk ECO.43°C»Ustawić temperaturę.Na przykład 36°C.4. 6 Włączanie / wyłączanie komfortowej funkcji Wellness4. 7 Włączanie / wyłączanie / ustawianie automatyki ilości wody»Przy ustawieniu „ON” nacisnąć krótko przyciskECO.80 l»Ustawić ilość wody w zakresie pomiędzy5... 200 l.Na przykład 150 l.

Strona: 7

 474. 8 Wybór drugiego wiersza na wyświetlaczu»Wybrać wartość wskazania drugiego wiersza:kWh Zużycie energiim³ Ilość wodyGodz. GodzinaWybrane wskazanie.Wyzerować wskazanie „Zużycia energii” i „Ilości wody”.»W menu INFO nacisnąć równocześnie przycisk 1i przycisk 2, gdy na wyświetlaczu widoczna będzieodpowiednia wartość zużycia.04. 9 Ustawianie godziny»Wybrać godzinę. Na przykład 12:15Uwaga:Po przerwaniu zasilania należy ponownie ustawićgodzinę.4. 10Zdalny sterownik temperatury – wywołanie / rejestrowanie / wyrejestrowanieZdalny sterownik temperatury – wywołanie na urządzeniu»Kilkakrotnie nacisnąć przycisk ECO. rc 1... 4Ilość zarejestrowanych sterowników zdalnych (rc:remote control = zdalne sterowanie).Zdalny sterownik temperatury – rejestrowanie w urządzeniu»Kilkakrotnie nacisnąć przycisk ECO. rc 1»Nacisnąć przycisk 1, następuje rozpoczęcie fazyuczenia.»Nacisnąć dowolny przycisk na zdalnym sterownikutemperatury.Wskaźnik paskowy wskazuje postęp.Zielona dioda LED miga.rc 2Wskaźnik paskowy znika.Zdalny sterownik temperatury wykryty.Zdalny sterownik temperatury – wyrejestrowanie z urządzenia»Kilkakrotnie nacisnąć przycisk ECO. rc 2»W trybie „rc” nacisnąć przycisk 2. rc 0: Wszystkie zdalne sterowniki temperatury zostaływyrejestrowane.4. 3 Przywracanie ustawień fabrycznych»Równocześnie przytrzymać przez dwie sekundyprzycisk 1 i przycisk 2.Wskazanie miga w celu potwierdzenia.Zabezpieczenie przed poparzeniem i zarejestrowane sterowniki niezdalne nie są resetowane.Ustawienia fabryczne (patrz rozdział „Dane techniczne”).4. 4 Obsługa zdalnego sterownika temperaturyObsługa zdalnego sterownika temperatury3sD0000037819»Nacisnąć 38°»Nacisnąć 55°»Nacisnąć +»Nacisnąć -38°C55°CNacisnąć 1x: Zwiększenie wartości o 0, 5°C.Nacisnąć 1x: Zmniejszenie wartości o 0, 5°C.System grzewczy urządzenia mogą Państwo przełączyć na OFF za pomocą minipilota. W tym celu należy nacisnąć przyciskminus przez czas ≥ 3 sekundy. W celu jego ponownego włączenia należy nacisnąć dowolny przycisk.

Strona: 8

48 4. 5 Zalecane ustawienie4. 5. 1 Oszczędność energiiNajmniejsza ilość energii wymagana jest przy następu-jących, zalecanych ustawieniach:◦ 38°C dla umywalki, natrysku, wanny,◦ 55°C dla zlewozmywaka.4. 2 Armatura termostatuW przypadku użytkowania urządzenia z armaturą termo-statu, zaleca się ustawienie maksymalnej temperaturyurządzenia (regulator temperatury ustawiony na 60°C).Żądaną temperaturę należy wówczas ustawić na arma-turze termostatu.5. Konserwacja i pielęgnacjaDo pielęgnacji obudowy wystarcza wilgotna szmatka.Nie stosować środków czyszczących o właściwościachściernych ani rozpuszczalników!6. Co robić, gdy...6. 1... dopływ wody został przerwany! Ryzyko uszkodzenia!Po przerwaniu doprowadzania wody, przedponownym uruchomieniem urządzenia należywykonać poniższe czynności.» Wykręcić bezpiecznik lub wyłączyć go.» Otworzyć zawór czerpalny znajdujący się za urzą-dzeniem, aż z urządzenia i przewodu doprowa-dzającego wody zimnej przestanie wydobywać siępowietrze.» Ponownie wkręcić bezpieczniki lub włączyć je.6. 2... baterie zdalnego sterownikatemperatury ulegną wyczerpaniuUsterka Przyczyna » Sposób usunięciaDioda na zdalnymsterowniku migapodczas wysyłaniai po jego zakończeniu.Bateria zdalnegosterownikatemperatury jestwyczerpana.Wymienić baterię.» Otworzyć obudowę zdalnego sterownika tempera-tury; wykręcić w tym celu dwie śruby z tylnej częścii podważyć obudowę.» Wyjąć zużytą baterię i włożyć nową, typ CR 2032.! Zwrócić uwagę na biegunowość nowej baterii:Znak plusa (+) musi znajdować się u góry.Przestrzegać informacji zawartych w rozdzialeOchrona środowiska i recykling.Zamknąć obudowę. Uważać przy tym na wgłębienie z brzegupokrywki. Wgłębienie to określa prawidłowe położenie pokrywkii zapewnia szczelność obudowy.6. 3... w razie wystąpienia usterekurządzeniaSystem grzejny niewłącza się mimocałkowicie otwartejarmatury.Brak napięcia. Sprawdzić bezpiecz-niki w instalacji do-mowej.Zbyt mały przepływ,głowica natryskowa/perlatory pokrytekamieniem.Wyczyścić i / lubusunąć kamień z per-latorów.System grzejny jestuszkodzony.Wezwać pomoc tech-niczną / serwisanta.Chwilowa zimnawoda.Funkcja wykrywaniapowietrza wykrywapowietrze w wodziei wyłącza mocUrządzenie powracado pracy po jednejminucie.Zbyt mały przepływ. Tryb ECO jestwłączony i wartośćprzepływu zostałazmniejszona przez tentryb.Ustawić wyższą war-tość przepływu ECO.Głowica natryskowa/ perlatory pokryteNie można ustawićtemperatury wyższejniż 43°C.Dynamicznezabezpieczenie przedpoparzeniem jestaktywne.Zostaje automatyczniewyłączone poupływie dwóch minutpo zakończeniupobierania wody.Jeżeli usterka może zostać usunięta wyłącznie przez ser-wisanta, w celu usprawnienia i przyspieszenia pomocynależy podać numer urządzenia z tabliczki znamionowej(19):18kW24211926_02_02_0883DDLE ÖKO TD Nr. :... -.... -......

Strona: 9

 49Instalacja – przeznaczone dla specjalisty7. Bezpieczeństwo7. 1 Przepisy i rozporządzenia◦ Wszystkie wymagane czynności do pierwszegouruchomienia i konserwacji urządzenia mogą byćwykonywane wyłącznie przez specjalistę zgodniez niniejszą instrukcją.◦ Prawidłowe działanie i bezpieczeństwo pracy jestzapewnione wyłącznie z oryginalnymi akcesoria-mi i częściami zamiennymi przeznaczonymi dourządzenia.◦ Przestrzegać przepisów i rozporządzeń odnośnieprzyłącza wody i przyłącza elektrycznego, obowią-zujących w danym kraju.◦ Przestrzegać przepisów lokalnego zakładu energe-tycznego i odpowiedniego zakładu wodociągowego.◦ Specyficzna oporność elektryczna wody nie możebyć mniejsza niż podano na tabliczce znamionowej!W przypadku sieci wodociągowej należy uwzględnićnajniższą oporność elektryczną (patrz rozdział „Za-kresy pracy”). Informacje o specyficznej opornościelektrycznej wody oraz o elektrycznej przewodno-ści wody można uzyskać w lokalnych zakładachwodociągowych.◦ Urządzenie można montować tylko w zamkniętychpomieszczeniach, w których nie panuje ryzykozamarznięcia. Zdemontowane urządzenie przecho-wywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem,ponieważ wciąż znajdują się w nim resztki wody.◦ Stopień ochrony IP 25 (zabezpieczenie przed stru-mieniem wody) jest zapewniony tylko przy prawidło-wo zamontowanej tulei kablowej.7. 2 Instalacja wodna◦ Przewód zimnej wodyDopuszczone materiały: ocynkowana ogniowo rurastalowa, rura ze stali nierdzewnej, rura miedziana lubrura z tworzywa sztucznego.◦ Przewód ciepłej wodyDopuszczone materiały: rura ze stali nierdzewnej,rura miedziana lub rura z tworzywa sztucznego.◦ Podczas pracy mogą zostać osiągnięte maksymal-ne temperatury robocze o wartości 60°C. W razieawarii, w instalacji mogą chwilowo występować ob-ciążenia maks. 95°C / 1, 2 MPa. Używany system rurz tworzywa sztucznego musi być przystosowany dotych warunków.◦ W przewodzie ciepłej wody przepływowego ogrze-wacza wody stosowanie zaworów bezpieczeństwajest niedopuszczalne!◦ Osprzęt przeznaczony dla urządzeń otwartych jestzabroniony!◦ W przypadku używania armatury termostatu, zapo-znać się z rozdziałem „Zalecane ustawienie”.Urządzenie jest przeznaczone do użytku zewstępnie ogrzewaną wodą do 60 °C.Maksymalna dopuszczalna temperatura wodyzasilającej wynosi 60 °C. Wyższe temperaturymogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.Maksymalną temperaturę wody zasilającej możnaograniczyć do 60 °C za pomocą centralnegotermostatu (patrz rozdział „Akcesoria specjalne”).7. 3 Instalacja elektryczna◦ Podłączenie elektryczne należy wykonać wyłączniedo przewodów rozłożonych na stałe!◦ Urządzenie musi być podłączone za pośrednictwemwielobiegunowego odcinka rozdzielającego o długo-ści co najmniej 3 mm, np. bezpieczniki!

Strona: 10

50 8. Opis urządzeniaSystem grzejny z odkrytą grzałką jest przeznaczony dowody o niskiej i wysokiej zawartości kamienia (patrz roz-dział „Zakresy pracy”).8. 1 Budowa urządzenia38°55°112213253416141527517266287820910221123 D00000378161 Pokrętło do regulacji z przyciskami i wskazaniem 15 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) z przyciskiemresetującym2 Osłona urządzenia 16 System grzejny3 Część dolna ściany tylnej 17 Czujnik przepływu4 Przyłącze śrubowe wody ciepłej 18 Wtyczka od regulatora temperatury do „T-soll”5 Przyłącze śrubowe wody zimnej 19 Tabliczka znamionowa6 Część górna ściany tylnej 20 Listwa do zawieszenia7 Elektronika 21 Sworzeń gwintowany do listwy zawieszanej8 Wtyczka kodująca do zmiany mocyna 18, 21, 24 kW (w przypadku urządzenia ze zmienną mocą)22 Tulejka kablowa (elektryczny przewód zasilający góra/dół)9 Miejsce podłączenia kabla regulatora temperatury 23 Złączka podwójna 2x (woda zimna z zaworem odcinającym)10 Ogranicznik ciśnienia bezpieczeństwa (AP 3) z przyciskiem24 Uszczelki płaskie11 Zacisk sieciowy 25 Śruby, kołki do mocowania ściany tylnej u dołu12 Wyłom do przyłącza elektrycznego górnego 26 Instrukcja obsługi i instalacji13 Przetyczka mocująca 27 Szablon montażowy14 Czujnik wylotowy 28 Zdalny sterownik temperatury FBM Comfort

Strona: 11

 518. 2 Zakres dostawyPatrz rysunek „Budowa urządzenia”.8. 3 Tryb obsługi klientaTryb obsługi klienta można włączyć/wyłączyć, naciskającprzycisk SERVICE (1) z tyłu panela obsługowego (musibyć dostępne połączenie do „T-soll”). Naciśnięcie przy-cisku „ECO” (przycisk INFO, patrz rozdział Panel obsłu-gowy) powoduje przejście do następnego punktu menu.W wybranym podmenu można się poruszać, obracającpokrętło do regulacji temperatury.26_02_02_09208. 3. 1 Menu ErrorMenu to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy występuje błąd.Kod ZnaczenieE1, ELEC Podzespół elektroniczny uszkodzony.»Wymienić podzespół elektroniczny.E 3, ntc »»Sprawdzić połączenie elektrycznez czujnikiem wylotowym. W razie potrzebywymienić.E 4, mot »z zaworem sterowanym silniczkiem. W raziepotrzeby wymienić.8. 2 Menu ControlC 1, 36, 5°C Wskazanie aktualnej temperatury wodyzasilającej. W razie uszkodzenia czujnikazimnej wody wyświetlana jest temperatury1, 0°C.C 2, 47, 5°C Wskazanie aktualnej temperatury na wylocie.W razie uszkodzenia czujnika wylotowegowyświetlana jest temperatury 65, 0°C.C 3, 6, 8 l/min Wskazanie aktualnej wartości przepływu.C 4, 21, 5 kW Wskazanie aktualnego poboru mocy.8. 3 Menu danychd 1, 8042 Kod serwisowy dla działu obsługi klienta.d 2, 2341 Czas podany w liczbie dni, w którychurządzenie podłączone jest do sieci.d 3, 172 h Czas ogrzewania w godzinach.d 4, 24 kW Maksymalna moc w kW. Ta wartość mocymoże różnić się od mocy znamionowej. Naprzykład przy napięciach sieciowych różnychod 400 V.8. 4 Menu zabezpieczenia przed poparzeniemOFF Zabezpieczenie przed poparzeniemwyłączone.ON Zabezpieczenie przed poparzeniemwłączone.31... 60°C Maksymalna wartość możliwa do wyboru naurządzeniu przy ustawieniu ON.Po opuszczeniu menu obsługi klienta, bez dodatkowychdziałań można zmienić maksymalną ustawioną tempera-turę za pomocą panela obsługowego.Przy zasilaniu wodą wstępnie podgrzaną nastawio-ne ograniczenie temperatury bądź zabezpieczenieprzed poparzeniem mogą być nieskuteczne.W takim przypadku temperaturę należy ograniczyćna centralnej armaturze termostatycznej przed urzą-dzeniem, patrz rozdział „Wyposażenie dodatkowe”.8. 4 MontażFabrycznie urządzenie zostało przygotowane dla nastę-pujących warunków:◦ Przyłącze elektryczne u góry, instalacja podtynkowa◦ Przyłącze wody – instalacja podtynkowaUrządzenie należy zainstalować na wytrzymałej ścianiew pozycji pionowej poniżej lub powyżej punktu poboru8. 5 Warianty montażoweMożliwe/dopuszczalne warianty montażowe:◦ Przyłącze elektryczne – podtynkowe – dół◦ Przyłącze elektryczne – natynkowe◦ Przełączanie priorytetowe◦ Montaż poniżej punktu poboru wody, przyłącza wodyu góry◦ Armatura natynkowa◦ Montaż zdalnego sterownika temperatury8. 6 Akcesoria specjalneAkcesoria specjalne można nabyć w sklepach specjali-stycznych.Armatura z bezpośrednim poborem wody doogrzewacza przepływowegoADEo 70 WD – Mieszalnik jednodźwigniowy z przełącza-niem wanna / natrysk.Zdalny sterownik temperaturyFBM ComfortAkcesoria montażoweZestaw rur do montażu poniżej punku poboruwody UT 104, przyłącza: natynkowe, G 3/8, góra.Przyłącza wody z zaciskowym połączeniem śrubowym12 mm.Uniwersalna rama montażowaRamę montażową z przewodami elektrycznymi. Zestawten pozwala uzyskać przestrzeń 30 mm między ścianątylną urządzenia a ścianą, na której urządzenie ma zostaćzainstalowane. Umożliwia on utworzenie podtynkowegoprzyłącza elektrycznego w dowolnym miejscu za urzą-dzeniem. Głębokość urządzenia zwiększa się przy tymo 30 mm. Zestaw ten powoduje zmianę stopnia ochronyna IP 24 (zabezpieczenie przed wodą).

Strona: 12

52 Zestaw rur do montażu z przemieszczeniemUniwersalną ramę montażową (opis techniczny – patrzUniwersalna rama montażowa) i kolanko rurowe do piono-wego przemieszczenia urządzenia względem przyłączawody o 90 mm w dół.Zestaw rur do podłączenia do przyłączygazowego ogrzewacza wodyUniwersalna rama montażowa) i kolanko rurowe do insta-lacji z wykorzystaniem dostępnych przyłączy gazowegoogrzewacza wody (przyłącze wody zimnej po stronielewej, przyłącze wody ciepłej po stronie prawej).Przekaźnik odciążający LR 1-APrzekaźnik odciążający umożliwia eksploatację w po-łączeniu, np. z elektrycznymi ogrzewaczami zasobniko-wymi. Ogrzewacz przepływowy napędzany jest przezprzekaźnik odciążający nadrzędnie względem drugiegoZTA 3/4 – Centralna armatura termostatu dopracy DDLE ÖKO TD ze wstępnie podgrzanąwodąCentralna armatura termostatu zamontowana bezpośred-nio nad zasobnikiem przy domieszaniu wody zimnej przezprzewód obejściowy zapewnia, że temperatura wody nawylocie nie przekroczy wartości 60 °C.9. Montaż9. 1 Miejsce montażuUrządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stałegomontażu ściennego. Należy zwrócić uwagę na to, abyściana charakteryzowała się wystarczającą nośnością.Urządzenie montować zawsze w pionie, w pomieszczeniuzabezpieczonym przed zamarzaniem.9. 1 Montaż urządzenia powyżej poboru wodyWW KW26_02_02_13449. 2 Montaż urządzenia poniżej punktu poboruwodyWWKW26_02_02_13459. 2 Przygotowanie do montażu urządzenia9. 1 Otwarcie urządzenia» Odblokować zamknięcie zatrzaskowe za pomocąśrubokręta (1).» Otworzyć i zdjąć osłonę urządzenia (2).26_02_02_07669. 2 Wskazówki dotyczące urządzenia ze zmiennąmocą przyłączeniowąUrządzenie dostarczane jest z ustawieniem fabrycznym21 kW. W celu przełączenia na inną moc należy wykonaćponiższe czynności:» Przełączyć wtyczkę kodującą zgodnie z wybranąmocą. Uwzględnić przy tym wymagany bezpiecznik.Patrz rozdział „Dane techniczne”.D0000037816» Zaznaczyć wybraną moc na tabliczce identyfikacyj-nej przy użyciu trwałego tuszu!9. 3 Zdjąć część dolną ściany tylnej» Nacisnąć do wewnątrz oba haczyki blokujące i zdjąćdo przodu dolną część ściany tylnej.NTT-soX126_02_02_07629. 4 Mocowanie listy do zawieszenia» Za pomocą szablonu montażowego zaznaczyćotwory do nawiercenia dla listwy do zawieszenia.Można również użyć dostępnej, pasującej listwy dozawieszenia.» Przykręcić listwę za pomocą dwóch odpowiednichśrub i kołków. Śruby i kołki nie są objęte zakresemdostawy.» Wkręcić dołączony sworzeń gwintowany w listwę do

Strona: 13

 5326_02_02_0972Urządzenie można przymocować w dolnej części przyużyciu dwóch dodatkowych śrub. Jest to zalecane w przy-padku montażu urządzenia z użyciu natynkowych przy-łączy wody (instalacja natynkowa).9. 5 Przygotowanie elektrycznego kablaprzyłączeniowego160≥ 3026_02_02_08879. 6 Wkręcenie złączki podwójnej» Przed wkręceniem uszczelnić obie złączki podwójne.Wkręcić obie złączki podwójne w podkładki ścienne.» Dokładnie przepłukać przewód doprowadzającywodę zimną!26_02_02_0948Zawór odcinający w przyłączu wody zimnej.Nie używać zaworu odcinającego w dopływie wodyzimnej do tłumienia przepływu!9. 7 Montaż tulejki kablowej» Nasunąć tulejkę kablową na elektryczny kabelprzyłączeniowy.26_02_02_09509. 8 Przygotowanie ściany tylnej» W odpowiednich miejscach ściany tylnej przygoto-wać wyłomy dla tulejki kablowej.26_02_02_0884W razie przygotowania nieodpowiedniego otworu dla tu-lejki kablowej, należy użyć nowej ściany tylnej!9. 9 Montaż urządzenia» Usunąć zabezpieczające zatyczki transportowez przyłączy wody.» Założyć ścianę tylną na sworzeń gwintowany i tulej-kę kablową. Przy użyciu szczypiec pociągnąć tulejkękablową za haczyki blokujące do ściany tylnej, ażhaczyki zostaną zablokowane w słyszalny sposób.» Mocno docisnąć ścianę tylną. Zablokować ścianętylną za pomocą przetyczki mocującej.26_02_02_08859. 10Przyłącze wody» Nakręcić przyłącza śrubowe z uszczelkami pła-skimi na złączki podwójne. Uważać przy tym, abyzamknięcia bagnetowe w urządzeniu nie zostałyprzekręcone.D0000041925

Strona: 14

54 9. 11 Utworzenie przyłącza elektrycznego» Podłączyć elektryczny kabel przyłączeniowy do zaci-sku sieciowego (patrz rozdział „Schemat połączeń”).OSTRZEŻENIE porażenie prądem elektrycznymZwrócić uwagę na to, aby urządzenie zostało podłą-czone do przewodu ochronnego!9. 12Montaż dolnej części ściany tylnej» Założyć część dolną ściany tylnej na część górną,zwracają przy tym uwagę na to, aby zostałazablokowana.9. 13Zakończenie montażu» Wyrównać zamontowane urządzenie, zwalniającprzetyczkę mocującą, wyrównując przyłącze elek-tryczne i ścianę tylną, a następnie z powrotemdokręcając przetyczkę mocującą. Jeżeli tylna ścianaurządzenia nie przylega równo do ściany, możnaprzymocować urządzenie do ściany przy użyciu do-datkowej śruby w jego dolnej części.9. 14Montaż zdalnego sterownika temperaturyNadajnik można przymocować do ściany za pomocąuchwytu ściennego. Uchwyt można przymocować dościany przy użyciu dołączonej taśmy klejącej lub odpo-wiedniej śruby z łbem wpuszczanym Ø 3 mm lub mniej-szej.9. 3 Warianty montażowe9. 1 Przyłącze elektryczne – podtynkowe – dół26_02_02_0890» Nasunąć tulejkę kablową na elektryczny kabel przy-łączeniowy (1).wać wyłomy do tulejki kablowej (2).» Przełożyć zacisk sieciowy z dołu do góry. W tymcelu należy odkręcić śrubę, przełożyć sieciowyzacisk przyłączeniowy w dół i ponownie przykręcićzacisk (3).haczyki zostaną zablokowane w słyszalny sposób(4).» Mocno docisnąć ścianę tylną i zablokować ją za po-mocą przetyczki mocującej (5).9. 2 Przyłącze elektryczne – natynkowe» Wyciąć lub wyłamać w odpowiednich miejscachotwór w ścianie tylnej do przeprowadzenia kablaprzyłączeniowego.325503540b03b02b04D0000019778b02 Průchodka el. rozvodů 1b03 Průchodka el. rozvodů 2b04 Průchodka el. rozvodů 3W przypadku natynkowego przyłączaelektrycznego stopień ochrony zmienia się na IP 24(zabezpieczenie przed strumieniem wody).Oznaczyć tabliczkę znamionową trwałym tuszem:Skreślić „IP 25” i zaznaczyć pole „IP 24”.9. 3 Przełączanie priorytetoweW przypadku połączeń z innymi urządzeniami elektrycz-nymi, np. elektrycznymi ogrzewaczami zasobnikowymi,należy użyć przekaźnika odciążającego. Przekaźnik od-ciążający LR 1-A należy zamontować na szynie ochron-nej w rozdzielni prądowej.LR 1-A85_02_02_00031 Przekaźnik odciążający (patrz „Akcesoriaspecjalne”).2 Przewód sterujący do stycznika drugiego urządze-nia (na przykład elektrycznego ogrzewaczazasobnikowego).3 Zestyk sterujący, otwiera się po włączeniu przepły-wowego ogrzewacza wody.Odciążenie odbywa się podczas pracy przepływowegoogrzewacza wody!Przekaźnik odciążający podłączać wyłącznie do środko-wej fazy sieciowego zacisku przyłączeniowego.

Strona: 15

 559. 4 Montaż poniżej punktu poboru wody,przyłącza wody u góryMontaż urządzenia poniżej punktu poboru wody z przyłą-czami wody u góry możliwy jest przy zastosowaniu dodat-kowego zestawu rur. W tym celu należy wyłamać otworyna rury wody w ścianie tylnej i zamontować zestaw rur.9. 5 Armatura natynkowaJako akcesoria specjalne dostępna jest natynkowa ar-matura ciśnieniowa, patrz rozdział Akcesoria specjalne.W celu montażu należy wykonać następujące czynności:» Zamontować zatyczki G ½ z uszczelkami na przyłą-cza wody urządzenia. Zatyczki są objęte zakresemdostawy armatury.» Zamontować armaturę.» Wolne końce rur podłączyć do armatury.» Montaż i zablokowanie dolnej części ściany tylnej.» Skręcić rury przyłączeniowe z urządzeniem.» Przymocować ścianę tylną na dole przy użyciu do-datkowych śrub (24).» Dokładnie wyłamać otwory przelotowe w osłonieurządzenia (1). W razie potrzeby użyć pilnika.18 Nm26_02_02_076526_02_02_10069. 6 Montaż zdalnego sterownika temperaturyZakres dostawy zdalnego sterownika temperatury1 2 3D00000378201 Nadajnik z baterią2 Uchwyt ścienny3 Taśma klejąca10. Pierwsze uruchomienie10. 1 UrządzeniePierwsze uruchomienie może zostać przeprowadzonewyłącznie przez serwisanta!26_02_02_0888» Napełnić i odpowietrzyć urządzenie. Uwaga – Ryzy-ko pracy na sucho (1)!Kilkakrotnie otwierać i zamykać wszystkie podłą-czone armatury, aż do usunięcia całego powietrzaz sieci przewodów i z urządzenia.» Aktywować ogranicznik ciśnienia bezpieczeństwa (2)przy ciśnieniu przepływu, naciskając przycisk odblo-kowania. Urządzenie jest dostarczane z wyzwolo-nym ochronnym ogranicznikiem ciśnienia.» Podłączyć wtyczkę kabla regulatora temperatury doukładu elektronicznego (3)!» Zamontować osłonę urządzenia.W tym celu zaczepić osłonę w górnej części urzą-dzenia i przechylić ją do ściany tylnej. Osłona musizostać zablokowana w słyszalny sposób (4)!Sprawdzić prawidłowe osadzenie osłony urządzenia.» Włączyć napięcie sieciowe (5)!» Sprawdzić sposób pracy urządzenia!10. 2 Zabezpieczenie przed poparzeniemOgraniczenie temperatury można ustawić w zakresie od31... 60 °C w trybie obsługi klienta.10. 3 Zdalny sterownik temperatury FBMComfortZdalny sterownik temperatury jest fabrycznie zarejestro-wany w urządzeniu. Jeżeli podczas uruchamiania niezostaną przesłane żadne dane, przeprowadzić procesuczenia zgodnie z poniższym opisem: Za pomocą przy-cisku ECO włączyć funkcję komfortową „Zdalny sterowniktemperatury (rc)”, nacisnąć przycisk zapisu 1 na urzą-dzeniu (następuje rozpoczęcie fazy uczenia, pasek nawyświetlaczu wskazuje postęp), a następnie nacisnąćdowolny przycisk na zdalnym sterowniku temperatury.

Strona: 16

56 11. PrzekazanieObjaśnić użytkownikowi sposób działania. Zwrócić jegouwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Prze-kazać użytkownikowi niniejszą instrukcję.12. Usuwanie usterekZbyt małyprzepływ.Zabrudzone sitkolub perlatorWyczyścić sitko, perlator.Zawór sterowanysilniczkiem jestSprawdzić zawór. W razie po-trzeby wymienić.Ciągłe wskazaniebłędu naelemencieobsługowym.Czujnik /elektronikauszkodzona.Zbadać błąd w trybie obsługiklienta.Patrz rozdział „Opisurządzenia/Tryb obsługiklienta”.Zakłóconakomunikacjamiędzy elementemobsługowyma sterowaniem.Sprawdzić element obsługowyi przewód połączeniowy.elementuobsługowego jestBrak napięciasieciowego.Sprawdzić bezpieczniki w in-stalacji domowej.Luźny kabelpołączeniowyobsługowego.Podłączyć kabel połączenio-wy.Zadziałał ochronnyogranicznikciśnienia.Usunąć przyczynę.Przepłukać system grzejny, abyzapobiec jego przegrzaniu.Aktywować ogranicznik ciśnie-nia bezpieczeństwa przy ci-śnieniu przepływu, naciskającprzycisk odblokowania.ElektronikaSprawdzić elektronikę, w razieOgrzewanie niewłącza się / brakciepłej wody.System grzejnyjest uszkodzony.Sprawdzić system grzejny,w razie potrzeby wymienić.Wykrywanieprzepływuuszkodzone lubnie podłączone.Sprawdzić połączenie.Sprawdzić pomiar przepływuw trybie obsługi klienta.Ogranicznikbezpieczeństwatemperaturyzadziałał lub jestprzerwany.Aktywować ogranicznik tem-peratury bezpieczeństwa,Wskazanie błędujest wyświetlanetylko podczasUsterka jednejfazyTemperatura wodyzasilającej > 45°C.Patrz rozdział „Instalacjawodna”, w razie potrzebyograniczyć temperaturę wodyzasilającej.Funkcja Wellnessaktywna.Wyłączyć funkcję Wellness.Krótki, nagłynapływ wody.Urządzenie automatyczniezaczyna działać, gdyprzywrócony zostajewystarczający przepływ.powietrza zaczynadziałać (zimnawoda przez ok.1 min).powraca do pracy po pewnymczasie.13. Dane techniczne13. 1 Schemat połączeń3/PE ~ 380 - 415 V85_02_02_00051 Ogrzewanie2 Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa3 Ochronny ogranicznik ciśnienia13. 2 Masy3951004854593226190112c01c06D0000017757c01 Dopływ zimnej wody Gwint zewnętrzny G 1/2 Ac06 Wylot ciepłej wody Gwint zewnętrzny G 1/2 A

Strona: 17

 5713. 3 Dane dotyczące zużycia energiiDane produktu odpowiadają rozporządzeniom UE doty-czącym dyrektywy do ekologicznego kształtowania pro-duktów istotnych dla zużycia energii.DDLE OEKO TD 18 DDLE OEKO TD 18/21/24 DDLE OEKO TD 27222396 222398 222399Producent AEG Haustechnik AEG Haustechnik AEG HaustechnikProfil obciążeń S S SKlasa efektywności energetycznej A A ARoczne zużycie prądu kWh 477 477 481Sprawność energetyczna% 39 39 39Fabryczne ustawienie temperatury °C 60 60 60Poziom mocy akustycznej dB(A) 15 15 15Szczególne uwagi dotyczące pomiaru efektywności Brak Dane w przypadku Pmaks. Z ograniczeniem przepły-wu mierzone na 9 Ltr/min13. 4 Zdalny sterownik temperaturyModel FBM ComfortWymiary (W/S/G)bez uchwytu ściennego50/50/17 mmCiężar bez uchwytu ściennego 30 gCzęstotliwość radiowa 868, 3 MHzZasięg w budynkuze stropem międzypiętrowymok. 25 mZakres ustawień temperatury 30°C – 60°CStopień ochrony wg EN 60529 Natrysk = IP X5Wanna = IP X7Typ baterii CR 203213. 5 UrządzenieDDLE OEKO TD 18 DDLE ÖKO TD 18/21/24 DDLE OEKO TD 27Dane elektrycznenapięcie znamionowe V 380 400 415 380 400 415 380 400Moc znamionowa kW 16, 2 18 19, 4 16, 2/19/21, 7 18/21/24 19, 4/22, 6/25, 8 24 27prąd znamionowy A 24, 7 26 27 27, 6/29, 5/33, 3 29/31/35 30, 1/32, 2/36, 3 37, 1 39zabezpieczenie A 25 25 32 32/32/35 32/32/35 32/32/40 40 40Fazy 3/PE 3/PE 3/PECzęstotliwość Hz 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60 50/- 50/60 50/60Maks. impedancja sieci przy 50 Hz Ω 0, 379 0, 360 0, 347 0, 284 0, 270 0, 260 0, 254 0, 241Oporność właściwa ρ15 ≥ (przy ϑzimna ≤ 25 °C) Ω cm 900 900 1000 900 900 1000 900 900Przewodność właściwa σ15 ≤ (przy ϑzimna ≤ 25 °C) μS/cm 1111 1111 1000 1111 1111 1000 1111 1111Oporność właściwa ρ15 ≥ (przy ϑzimna ≤ 45 °C) Ω cm 1200 1200 1300 1200 1200 1300 1200 1200Przewodność właściwa σ15 ≤ (przy ϑzimna ≤ 45 °C) μS/cm 830 830 770 830 830 770 830 830Przyłączapodłączenie wody G 1/2 A G 1/2 A G 1/2 ATemperatury, granice stosowaniaMaks. dopuszczalne ciśnienie MPa 1 1 1Maks. temperatura na zasilaniu wody wstępniepodgrzanej°C 45 45 45WartościMaks. dopuszczalna temperatura dopływu °C 65 65 65wł. l/min >2, 5 >2, 5 >2, 5Strumień przepływu dla straty ciśnienia l/min 5, 2 5, 2/6, 0/6, 9 7, 7Strata ciśnienia przy strumieniu przepływu MPa 0, 08 0, 08/0, 1/0, 13 0, 16Dystrybucja ciepłej wody l/min 9, 9 9, 9/11, 6/13, 2 14, 9Δϑ przy dystrybucji K 26 26 26Dane hydraulicznepojemność nominalna l 0, 4 0, 4 0, 4WykonanieMoc przyłączeniowa ustawiana - X -nastawa temperatury °C 30-60 30-60 30-60Blok izolacyjny Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne

Strona: 18

58 Wytwornica ciepła systemu grzewczego drut nieizolowany drut nieizolowany drut nieizolowanyPokrywa i ściana tylna Tworzywo sztuczne Tworzywo sztuczne Tworzywo sztucznekolor biały biały białyRodzaj ochrony (IP) IP25 IP25 IP25WymiaryWysokość mm 485 485 485Szerokość mm 226 226 226Głębokość mm 93 93 93MasyCiężar kg 3, 8 3, 8 3, 8Ustawienia fabryczneECO 38 °C / 8 l/minPodświetlenie niebieski / czerwony 100%Światło orientacyjne OFFZabezpieczenie przed dziećmi OFF / 43. 0 °CWellness OFFAutomatyka ilości wody OFF / 80 lDrugi wiersz na wyświetlaczu l/min13. 6 Wydajność wody ciepłejW zależności od pory roku, przy różnych temperaturachzimnej wody osiągane są następujące ilości wody zmie-szanej lub ilości wody na wylocie:ϑ1 = Temperatura dopływu wody zimnejϑ2 = Temperatura wody zmieszanejϑ3 = Temperatura na wylocieϑ2 = 38 °C dla: prysznic, umywalka, napełnianiewanny itd.kW 18 21 24 27ϑ1 l/min *6 °C 8, 0 9, 4 10, 7 12, 110 °C 9, 2 10, 7 12, 3 13, 814 °C 10, 7 12, 5 14, 5 16, 1ϑ3 = 60 °C: mycie naczyń i w przypadku stosowa-nia armatur termostatu.6 °C 4, 8 5, 6 6, 4 7, 210 °C 5, 2 6, 0 6, 9 7, 714 °C 5, 6 6, 5 7, 5 8, 4* Wartości podane w tabeli odnoszą się do napięcia zna-mionowego 400 V. Ilość wody na wylocie jest zależnaod dostępnego ciśnienia zasilania i rzeczywistej wartościnapięcia.13. 7 Zakresy pracy / Tabela konwersjiWłaściwa oporność elektryczna i właściwa przewodnośćelektryczna, patrz „Tabela danych”.Wartość znamiono-wa przy 15 °C 20 °C 25 °CSpec.opor-nośćρ ≥Spec. prze-wodność σ ≤wodnośćσ ≤Ωcm mS/m μS/cm900 111 1111 800 125 1250 735 136 13611000 100 1000 890 112 1124 815 123 12271100 91 909 970 103 1031 895 112 11171200 83 833 1070 93 935 985 102 10151300 77 769 1175 85 851 1072 93 93313. 8 Emisja hałasuDla przepływowych ogrzewaczy tego typu złożono wnio-sek o uzyskanie ogólnego świadectwa budowlanego,stwierdzającego przydatność pod kątem emisji hałasuzgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi.AEGHOLDIN 4109PA-IX 6831/I

Strona: 19

 59Instalacja – przeznaczone dla specjalisty - Gwarancja - Ochrona środowiska i recyclingUtylizacja bateriiPrawidłowa utylizacja.Baterii nie wolno dołączać do odpadów z gospodarstw domo-wych. Baterie należy utylizować za pośrednictwem Państwaplacówki handlowej lub centralnej placówki recyklingowej doodpadów o szczególnym charakterze.14. Konserwacja14. 1 Czyszczenie sitka26_02_02_0949W śrubowym przyłączu wody zimnej znajduje się sitko.W razie zabrudzenia można je wymontować, wyczyścići z powrotem zamontować.GwarancjaUrządzeń zakupionych poza granicami Niemiec nie obejmu-ją warunki gwarancji naszych niemieckich spółek. Ponadto wkrajach, w których jedna z naszych spółek córek jest dystrybu-torem naszych produktów, gwarancji może udzielić wyłącznietaspółka. Takagwarancjaobowiązujetylkowówczas, gdyspół-ka-córka sformułowała własne warunki gwarancji. W innychprzypadkach gwarancja nie jest udzielana.Nie udzielamy gwarancji na urządzenia zakupione w krajach, wktórych żadna z naszych spółek córek nie jest dystrybutoremnaszych produktów. Ewentualne gwarancje udzielone przezimportera zachowują ważność.Ochrona środowiska i recyclingPomóż chronić środowisko naturalne. Materiały po wykorzy-staniu należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami.

Instrukcje obsługi i inne informacje

Chcemy, aby nasi klienci podążali we właściwym kierunku, dlatego zebraliśmy w jednym miejscu informacje, do których warto mieć komfortowy dostęp. Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcję obsługi swojego pojazdu.

Wprowadź numer VIN swojego pojazdu

—LUB—

Wpisz rocznik i model pojazdu

Instrukcja obsługi i porady dotyczące montażu Aeg Ddle Oko Td 24

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i porady dotyczące montażu Aeg Ddle Oko Td 24

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i porady dotyczące montażu Aeg Ddle Oko Td 24