Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Ge Gec 4vdpbc

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Ge Gec 4vdpbc to kompletny zestaw instrukcji, które pomogą użytkownikom w bezpiecznym i wydajnym wykorzystaniu urządzeń firmy GE. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich funkcji i właściwości urządzeń Ge Gec 4vdpbc, a także instrukcje dotyczące instalacji, konserwacji i naprawy. Instrukcja obsługi zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa, które należy przestrzegać przy pracy z urządzeniami firmy GE. Instrukcja ta zapewni użytkownikom wiedzę na temat bezpiecznego i wydajnego wykorzystania wszystkich funkcji i właściwości urządzeń Ge Gec 4vdpbc.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Ge Gec 4vdpbc

Język polski

35

Instrukcje obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,
że jego użytkowanie będzie ze sobą niosło wiele korzyści.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są
specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-
wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą
gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-
nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie
innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
• Urządzenie chronić należy przed deszczem i wilgocią,

aby zapobiec groźbie pożaru lub porażeniu prądem. Nie
należy go więc używać w pobliżu wody, a więc przykłado-
wo w pobliżu wanny, basenu lub w zawilgoconej piwnicy.

• Urządzenia nie należy używać w bardzo gorących, zim-

nych, zakurzonych ani wilgotnych miejscach.

• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie do celów prywat-

nych i zgodnie z przeznaczeniem. Urządzenie to nie jest
przeznaczone do użytku komercyjnego.

• Kabel zasilający nie powinien być poskręcany, przytrza-

śnięty ani nie powinien stykać się ze źródłami ciepła.

• Poprowadzenie kabla zasilającego nie powinno grozić

potknięciem.

• Wtyczki zasilającej ani kabla nie należy nigdy dotykać

mokrymi rękoma.

• Urządzenie należy podłączyć tylko i wyłącznie do przepi-

sowo zamontowanego gniazdka. Proszę zwrócić uwagę
na to, żeby podane napięcie zgadzało się z napięciem w
gniazdku.

• Kabel zasilający musi być zawsze łatwo dostępny.
• Baterie należy zawsze wkładać w odpowiedni sposób.
• Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych przedmiota-

mi, takimi jak gazety, obrusy, firanki itp.

• Urządzenia nie należy wystawiać na działanie kapiącej

ani rozchlapującej się wody, a także nie należy na nim
stawiać naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony z
kwiatami.

• Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia,

takich jak zapalone świeczki.

• Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Niefa-

chowo przeprowadzone naprawy mogą być groźne w
skutkach dla użytkownika. Przy uszkodzeniu urządzenia, w
szczególności kabla sieciowego, urządzenie nie może być
używane dopóki nie zostanie naprawione przez osobę z
wymaganymi uprawnieniami. Przewód zasilający należy
regularnie sprawdzać, czy nie jest uszkodzony.

• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu

lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszko-
dzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w
specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifiko-
waną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

• Jeżeli urządzenie nie będzie przez dłuższy czas używane,

należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyjąć baterie.

Poniższe symbole mogą znajdować się na urządzeniu i mają
zwracać Państwa uwagę na:

Symbol błyskawicy ma zwrócić uwagę
użytkownika na znajdujące się we wnętrzu
urządzenia części, które są pod niebezpiecz-
nie wysokim napięciem.
Symbol z wykrzyknikiem ma zwrócić uwagę
użytkownika na znajdujące się w załączonych
dokumentach ważne wskazówki związane z
obsługą i konserwacją urządzenia.

Dzieci i osoby niepełnosprawne
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-

nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp. ).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.

Niebezpieczeń-

stwo uduszenia!

• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-
rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędne-
go doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia
przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem
opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących
używania urządzenia.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Przegląd elementów obsługi

1 Pokrętło VOLUME (głośność)
2 Przycisk FUN. (funkcja)
3 Przycisk POWER (Wł/Czuwanie)
4 Przycisk MODE
5 Przycisk SET
6 Płytka montażowa
7 Przycisk SNZ/SLP (Timer drzemki/uśpienia)

PL Instrukcja obsługi TIMER

PL Instrukcja obsługi TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wskazówkami bezpieczeństwa i instrukcją obsługi! Wskazówki bezpieczeństwa Urządzenie podłączyć do sieci

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 WEkspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Elektryczny młynek do kawyElektryczny młynek do kawy Szanowny Kliencie, dziękujemy za elektrycznego młynka do kawy. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, abyście mogli Państwo optymalnie

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PCINSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

PL Instrukcja obsługi 122PL Instrukcja obsługi 122 6 5 4 3 7 8 9 10 2 11 1 A B C 2 D E Zasady bezpieczeństwa Należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z jej treścią. Urządzenie jest przeznaczone do

MŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALAMŁYNEK DO KAWY SOLIS SCALA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Informacje ogólne... 3 2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 3. Elementy zewnętrzne... 4 4. Obsługa młynka do kawy... 5 3a Ustawienia regulacji

Instrukcja obsługi TeeGourmetInstrukcja obsługi TeeGourmet Item No. 1800/1810 1 Instrukcja obsługi... 3 1. 1 Informacje ogólne... 2 Informacje o instrukcji... 3 Ostrzeżenia... 4 Ograniczenia odpowiedzialności... 4 1. 5 Ochrona

EKSPRES DO KAWY R-924Instrukcja obsługi EKSPRES DO KAWY R-924 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

EKSPRES DO KAWY R-929Instrukcja obsługi EKSPRES DO KAWY R-929 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/148170041-Czajnik-elektryczny-r-792. html">CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-792Instrukcja obsługi CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-792 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. pl/48184011-Ekspresy-do-kawy-de-longhi-esam2000-esam3000-esam3100-esam3200-esam4000-esam4200. html">Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200Ekspresy do kawy De Longhi ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200 N Schemat blokowy ekspresu do kawy firmy De Longhi modele ESAM2000, ESAM3000, ESAM3100, ESAM3200, ESAM4000, ESAM4200

GRZEJNIK MICA R-070/R-075Instrukcja obsługi GRZEJNIK MICA R-070/R-075 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/55878407-Zelazko-parowe-podrozne. html">Żelazko parowe podróżneŻelazko parowe podróżne Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup parowego żelazka podróżnego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać

NAWILŻACZ POWIETRZA R-9508Instrukcja obsługi NAWILŻACZ POWIETRZA R-9508 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/154341850-Czajnik-elektryczny-r-791. html">CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-791Instrukcja obsługi CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-791 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/111456811-Hair-dryer-ceramic-hd-3700. html">HAIR DRYER CERAMIC HD 3700HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 PL F E G D B C A 3 POLSKI 23-25 4 HAIR DRYER HD 3700 Bezpieczeństwo Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone

CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7110Instrukcja obsługi CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7110 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/124383950-Nawilzacz-powietrza-r-9503. html">NAWILŻACZ POWIETRZA R-9503Instrukcja obsługi NAWILŻACZ POWIETRZA R-9503 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/14972057-Odkurzacz-z-funkcja-mycia. html">Odkurzacz z funkcją myciaOdkurzacz z funkcją mycia Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odkurzacza z funkcją mycia. pl/15810802-Www-juwel-aquarium-com. html">www. juwel-aquarium. comInstrukcja Automatyczny podajnik karmy A B C < > D E www. com Wstęp Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo na zakup produktu firmy JUWEL Aquarium i dziękujemy za okazane nam zaufanie. Nasze

Cyfrowa waga kuchenna do 5 kgCyfrowa waga kuchenna do 5 kg Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup cyfrowej wagi kuchennej. pl/138267302-Czajnik-elektryczny-r-7910. html">CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7910Instrukcja obsługi CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7910 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/37044338-Maszyna-do-czyszczenia-butow. html">MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓWInstrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Żelazko z generatorem paryŻelazko z generatorem pary Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup żelazka z generatorem pary. pl/154341903-Czajnik-elektryczny-r-7630. html">CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7630Instrukcja obsługi CZAJNIK ELEKTRYCZNY R-7630 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/34323978-Instrukcja-obslugi-item-no-1850. html">Instrukcja obsługi. Item No. 1850Instrukcja obsługi Item No. 1850 1 1 Instrukcja obsługi... 5 Ochrona praw autorskich...

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HM-4018Instrukcja obsługi PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HM-4018 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/50085619-Odkurzacz-nr-produktu. html">Odkurzacz. Nr produktuINSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

GRZEJNIK OLEJOWY R / R / RInstrukcja obsługi GRZEJNIK OLEJOWY R-1507-16 / R-2009-16 / R-2511-16 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji

Inteligentny robot czyszczącyInteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

OPIEKACZ DO KANAPEK R-2106Instrukcja obsługi OPIEKACZ DO KANAPEK R-2106 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/4185899-Kzm2-p-www-primo-elektro-be. html">KZM2-P WWW. primo-elektro. beINSTRUKCJA OBSŁUGI EKSPRES DO KAWY Z WBUDOWANYM MŁYNKIEM WWW. be WWW. PRIMO-ELEKTRO. BE INSTALACJA I STOSOWANIA Przeczytaj wszystkie instrukcje - zachować je na przyszłość PODSUMOWANIE 1. WARUNKI

Wilgotnościomierz do drewnaWilgotnościomierz do drewna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wilgotnościomierza do drewna. pl/112323613-Mikser-do-frappe-r-447. html">MIKSER DO FRAPPE R-447Instrukcja obsługi MIKSER DO FRAPPE R-447 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/148404652-Opiekacz-do-kanapek-r-264. html">OPIEKACZ DO KANAPEK R-264Instrukcja obsługi OPIEKACZ DO KANAPEK R-264 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/45426020-Nr-produktu. html">Nr produktuINSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www. conrad. com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

EPI611 Nr ref. :823195ON OFF EPI611 Nr ref. :823195 02 04 05 06 07 08 DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA. UWAGA! Niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem, obrażeń ciała i uszkodzeń mechanicznych:

1.

Wstęp

Przeznaczona dla mieszkańców Unii Europejskiej.

Ważne informacje dotyczące środowiska.

Niniejszy symbol umieszczony na urządzeniu bądź opakowaniu wskazuje, że utylizacja

produktu może być szkodliwa dla środowiska. Nie należy wyrzucać urządzenia (lub baterii) do

zbiorczego pojemnika na odpady komunalne, należy je przekazać specjalistycznej firmie

zajmującej się recyklingiem. Niniejsze urządzenie należy zwrócić dystrybutorowi lub lokalnej

firmie świadczącej usługi recyklingu. Przestrzegać lokalnych zasad dotyczących środowiska

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lokalnym organem odpowiedzialnym

za utylizację odpadów.

Dziękujemy za wybór produktu firmy Perel! Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją

obsługi przed użyciem urządzenia. Nie montować ani nie używać urządzenia, jeśli zostało

uszkodzone podczas transportu - należy skontaktować się ze sprzedawcą.

2.

Wskazówki bezpieczeństwa

Przed zastosowaniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz symbolami

bezpieczeństwa.

Uwaga: Aby uniknąć przegrzewania, nie należy zakrywać urządzenia

Wyłącznie do użytku pomieszczeń.

UWAGA - Niektóre elementy urządzenia mogą się mocno nagrzewać i powodować oparzenia.

Szczególną ostrożność należy zachować w miejscach, w których obecne są dzieci i osoby

szczególnie narażone.

Dzieci w wieku poniżej 3 lat musza znajdować się w bezpiecznej odległości, chyba że znajdują

się pod stałym nadzorem.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą jedynie włączać/wyłączać urządzenie pod warunkiem, że

zostało umiejscowione i zamontowane w normalnej, przewidywanej pozycji roboczej, a dzieci

znajdują się pod nadzorem innych osób lub zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu

użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci w wieku od 3

do 8 lat nie mogą podłączać, regulować i czyścić urządzenia ani przeprowadzać czynności

konserwacyjnych.

Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych

zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby nieposiadające

doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub

jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie

sprawę ze związanych z nim zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Prace

związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostawione

bez nadzoru.

Jeśli zewnętrzny, elastyczny kabel lub przewód urządzenia jest uszkodzony, powinien zostać

wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przed wykwalifikowaną osobę,

aby uniknąć zagrożenia.

V. 03 – 14/06/2018

TC78011N

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GRZEJNIK OLEJOWY

23

©Velleman nv

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Ge Gec 4vdpbc

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Ge Gec 4vdpbc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa Ge Gec 4vdpbc