Instrukcja wymiany soczewek Electrolux Efv55465ok

Instrukcja wymiany soczewek Electrolux Efv55465ok jest prosta i szybka. Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania. Następnie wyjmij stare soczewki i włóż je w nowe, upewniając się, że są one dobrze dopasowane. Po zakończeniu zamontuj z powrotem osłonę i sprawdź, czy wszystko jest dobrze zamontowane. Po zakończeniu wymiany soczewek urządzenie jest gotowe do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja wymiany soczewek Electrolux Efv55465ok

Zobacz poniższy poradnik dla Electrolux EFV55465OK. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Electrolux EFV55465OK, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Electrolux EFV55465OK. Upewnij się, że opisujesz trudności z Electrolux EFV55465OK tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Electrolux EFV55465OK

Strona: 1

83POLSKIZ MYŚLĄ O TOBIEDziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeńi innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie.Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Witamy wświecie marki Electrolux!Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemóworaz informacje dotyczące serwisu:www. electrolux. comZarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:www. com/productregistrationKupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne doswojego urządzenia:www. com/shopOCHRONA ŚRODOWISKAMateriały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzeniawłożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych ielektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolnowyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należyzwrócić produkt do miejscowego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się zodpowiednimi władzami miejskimi.Urządzenie zostało zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane zgodnie znastępującymi warunkami:• Bezpieczeństwo: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233.• Wydajność: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC60704-2-13; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301.• EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC61000-3-3.Sugestie dotyczące prawidłowego użytkowania w celu zmniejszenia wpływu na środowisko:Włączyć okap na minimalne obroty w momencie rozpoczęcia gotowania i zostawić gowłączony przez kilka minut po zakończeniu gotowania. Zwiększać obroty jedynie wprzypadku dużej ilości dymu i pary oraz używać wysokich obrotów tylko w ekstremalnychsytuacjach. W razie potrzeby wymienić filtr/filtry węglowe, aby utrzymać dobrą skutecznośćredukcji zapachów. W razie konieczności wyczyścić filtr/filtry smaru, aby utrzymać dobrąwydajność filtra smaru. Używać maksymalnej średnicy systemu wentylacyjnego wskazanejw niniejszej instrukcji, w celu optymalizacji wydajności i minimalizacji hałasu.OBSŁUGA KLIENTAZalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numerseryjny.Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.Ogólne informacje i wskazówkiInformacje dotyczące środowiska naturalnego.Może ulec zmianie bez powiadomienia.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Strona: 2

www. com841. WSKAZÓWKIDOTYCZĄCEBEZPIECZEŃSTWAUwaga! Przy przeprowadzaniuinstalacji urządzenia należy postępowaćwedług wskazówek podanych w niniejszejinstrukcji. Producent uchyla się od wszelkiejodpowiedzialności za uszkodzeniawynikłe na skutek instalacji niezgodnejz informacjami podanymi w niniejszejinstrukcji. Okap został zaprojektowanywyłącznie do użytku domowego.Ostrzeżenie! Nie podłączać urządzeniado sieci elektrycznej przed ukończeniemmontażu. Przed wykonaniem jakiejkolwiekczynności czyszczenia lub konserwacjinależy odłączyć okap od zasilania, wyjmującwtyczkę z gniazdka lub wyłączając głównywyłącznik zasilania. Wszelkie czynnościmontażowe i konserwacyjne wykonywaćw rękawicach ochronnych. Niniejszeurządzenie nie jest przeznaczone do użytkuprzez osoby (w tym dzieci) o ograniczonychzdolnościach fizycznych, sensorycznych czyumysłowych, a także nieposiadające wiedzylub doświadczenia w użytkowaniu tego typuurządzeń, chyba, że będą one nadzorowanelub zostaną poinstruowane na tematkorzystania z tego urządzenia przez osobęodpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność,że nie bawią się urządzeniem. Nie należynigdy używać okapu bez prawidłowozamontowanych filtrów! Okap nie powinienbyć NIGDY używany jako płaszczyznaoparcia chyba, że taka możliwość zostaławyraźnie wskazana. Pomieszczenie, wktórym okap jest używany łącznie z innymiurządzeniami spalającymi gaz lub innepaliwo powinno posiadać odpowiedniąwentylację. Zasysane powietrze niepowinno być odprowadzane do kanałuwykorzystywanego do odprowadzania spalinwytwarzanych przez urządzenia gazowelub na inne paliwo. Surowo zabrania sięprzygotowywania pod okapem potraw zużyciem otwartego ognia (flambirowanie).Użycie otwartego ognia jest groźne dlafiltrów i stwarza ryzyko pożaru, a zatem niewolno tego robić pod żadnym pozorem.Podczas smażenia należy zachowaćostrożność, aby nie dopuścić do przegrzaniaoleju, aby nie uległ samozapaleniu.Uwaga! Dostępne części mogą ulecznacznemu nagrzaniu, jeżeli będą używanerazem z urządzeniami przeznaczonymido gotowania. W zakresie koniecznychdo zastosowania środków technicznych ibezpieczeństwa dotyczących odprowadzaniaspalin należy ściśle przestrzegać przepisówwydanych przez kompetentne władzelokalne. Okap powinien być częstoczyszczony zarówno na zewnątrz jak iod wewnątrz (PRZYNAJMNIEJ RAZ WMIESIĄCU, z zachowaniem wskazówekdotyczących konserwacji podanych wniniejszej instrukcji). Nieprzestrzeganiezasad dotyczących czyszczenia okapu orazwymiany i czyszczenia filtrów powodujepowstanie zagrożenia pożarem.Celem uniknięcia porażenia prądem nienależy używać lub pozostawiać okapu bezprawidłowo zamontowanych żarówek.Producent nie ponosi żadnejodpowiedzialności za ewentualne szkodylub pożary spowodowane przez urządzeniea wynikające z nieprzestrzegania zaleceńpodanych w niniejszej instrukcji.Uwaga! Nie dokręcenie śrub orazurządzeń mocujących zgodnie z niniejszymiinstrukcjami może spowodować zagrożenianatury elektrycznej.2. UŻYTKOWANIEOkap służy do wchłaniania oparówpochodzących z gotowania.W załączonej instrukcji instalacyjnej zostałozaznaczone, którą wersję można używaćdla posiadanego przez Was modelu; wersjęwchłaniająca z wydalaniem zewnętrznymlub wersję filtrującą o recyrkulacjiwewnętrznej.3. INSTALACJA OKAPUNapięcie sieciowe musi odpowiadać napięciuwskazanemu na tabliczce umieszczonejw wewnętrznej części okapu. Jeśli okapjest wyposażony we wtyczkę, należyją podłączyć do gniazdka zgodnego zobowiązującymi normami i umieszczonegow łatwo dostępnym miejscu, również pozakończonej instalacji.Jeśli okap nie jest wyposażony we wtyczkę(bezpośrednie podłączenie do sieci) lubwtyczka nie znajduje się w łatwo dostępnymmiejscu, również po zakończonej instalacji,należy zastosować znormalizowanywyłącznik dwubiegunowy, który umożliwicałkowite odcięcie od sieci elektrycznejw warunkach nadprądowych kategorii III,zgodnie z zasadami instalacji.Uwaga! Przed ponownym podłączeniemobwodu okapu do zasilania i sprawdzeniempoprawności jego działania należy sięzawsze upewnić, czy przewód zasilający jestprawidłowo zamontowany.

Strona: 3

www. aeg. comMinimalna odległość między powierzchnią,na której znajdują się naczynia naurządzeniu grzejnym a najniższą częściąokapu kuchennego powinna wynosić niemniej niż 45cm w przypadku kuchenekelektrycznych i nie mniej niż 50cm wprzypadku kuchenek gazowych lub typumieszanego.Jeżeli w instrukcji zainstalowania kuchnigazowej podana jest większa odległość,należy dostosować się do takich wskazań.4. KONSERWACJAUwaga! Przed wykonaniemjakiejkolwiek czynności czyszczenia lubkonserwacji należy odłączyć okap odzasilania wyjmując wtyczkę z gniazdkalub wyłączając główny wyłącznikzasilania.Okap należy często czyścić, tak wewnątrzjak i na zewnątrz (przynajmniej z tą samączęstotliwością, z którą wykonuje sięczyszczenie filtrów tłuszczowych) przyużyciu szmatki nawilżonej łagodnymiśrodkami. Nie należy używać środkówściernych. NIE STOSOWAĆ ALKOHOLU!Uwaga! Nieprzestrzeganie przepisówdotyczących czyszczenia urządzeniai wymiany filtrów powoduje powstaniezagrożenia pożarem. Zaleca się zatemprzestrzeganie podanych wskazówek.odpowiedzialności za ewentualneuszkodzenia silnika lub pożary wynikającez nieprzestrzegania zasad konserwacji orazwzmiankowanych wyżej instrukcji.4. 1 Filtr przeciwtłuszczowyMusi być czyszczony co najmniej raz wmiesiącu, za pomocą środka czyszczącegonie żrącego, ręcznie lub w zmywarce wniskiej temperaturze i krótkim cyklu mycia.Mycie w zmywarce metalowego filtratłuszczowego może spowodować jegonieznaczne odbarwienie, to jednak niepogarsza parametrów jego pracy.4. 2 Filtr węglowy NIE nadający się domycia.Nasycenie filtra następuje po krótszym lubdłuższym okresie użytkowania w zależnościod rodzaju kuchni i od regularności zjaką jest wykonywane czyszczenie filtratłuszczowego. Wkład filtra powinien być wkażdym razie wymieniony po upływie niewięcej niż czterech miesięcy.NIE wolno myć lub regenerować filtra.

Strona: 4

855. STEROWANIEOkap jest wyposażony w panel sterowaniaz regulacją prędkości turbiny zasysającejoraz włącznikiem oświetlenia przestrzeniroboczej pod okapem.W przypadku, gdy powietrze wpomieszczeniu kuchennym jest szczególniezanieczyszczone, należy używać okapuustawionego na najwyższą prędkość.Zaleca się uruchomienie okapu 5 minutprzed przystąpieniem do gotowaniajakichkolwiek potraw i pozostawienie gowłączonym jeszcze przez ok. 15 minut pozakończeniu gotowania.542131 ON/OFF oświetlenie2 OFF silniki3 Moc zasysania minimalna4 Moc zasysania średnia5 Moc zasysania maksymalna6. OŚWIETLENIEPrzed przystąpieniem do jakichkolwiekoperacji związanych z konserwacjąurządzenia, należy odłączyć okap odzasilania energią elektryczną.Uwaga! Nie dotykać żarówek dopóki sągorące.Należy stosować wyłącznie żarówkihalogenowe o maksymalnej mocy20 W- 12 V - G4. Nie należy dotykaćżarówek rękami.

Marka:
Electrolux
Produkt:
Okapy
Model/nazwa:
EFV55465OK
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Holenderski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Francuski, Włoski, Szwedzki, Portugalski, Duński, Polski, Rosyjski, Norweski, Rumuński, Turecki, Słowacki, Grecki, Węgierski, Słoweński, Chorwacki, Ukraiński, Bułgarski, Łotewski, Litewski, Albański, Macedoński

Powiązane produkty Electrolux EFV55465OK

Niedomykające, zacinające się, skrzypiące czy też przeciekające drzwi zmywarki mogą być winą uszkodzonych zawiasów. Jest to jeden z najbardziej obciążanych elementów w tym urządzeniu. Jak powinna przebiegać ich prawidłowa wymiana? Zapoznaj się z naszymi instrukcjami.

Potrzebne narzędzia

śrubokręt z końcówką Torx T15

Trudność naprawy

łatwa

Czas naprawy

30 min

Jak wymienić zawiasy w zmywarce? - wideo

Rób zdjęcia!

albo nagraj film.  Ułatwisz sobie ponowne złożenie sprzętu. Po wszystkim pochwal się wymianą
na naprawiaj-nie-wyrzucaj. pl

Instrukcja wymiany zawiasów w zmywarce

1

Uzyskanie dostępu do zawiasów

 • Otwórz drzwi zmywarki i odkręć tylną pokrywę drzwi oraz boczną obudowę.
 • Przymknij drzwi i zdejmij obudowę przednią.
 • Zdemontuj cokół i zdejmij boczną obudowę po wcześniejszym jej odkręceniu.

2

Wymiana zawiasów

 • Zdejmij plastikową osłonę zawiasu.
 • Poluzuj sprężynę.
 • Ściągnij sprężynę z haka.
 • Uchyl drzwi zmywarki i odkręć 2 śrubki, znajdujące się z boku drzwi.
 • Przymknij drzwi – teraz zawias trzyma się wyłącznie na plastikowym uchwycie.
 • Poluzuj uchwyt i ściągnij zawias.
 • Nowy zawias wsuń w miejsce starego.
 • Otwórz drzwi i ponownie wkręć 2 śruby, po czym zamknij drzwi.
 • Nałóż sprężynę na hak i naciągnij ją.
 • Włóż plastikową osłonę zawiasu.
 • 3

  Ponowny montaż pozostałych części

 • Załóż obudowę boczną – zwróć uwagę, by umieścić uszczelkę w odpowiednim miejscu.
 • Sprawdź jak w Twoim modelu zmywarki zakłada się panel boczny i nałóż go, po czym przykręć.
 • Włóż przednią obudowę i dociśnij.
 • Otwórz drzwi i przykręć panel.
 • Zamknij drzwi, zamontuj cokół i podłącz urządzenie.
 • Would love your thoughts, please comment. x

  Elektrozawór odpowiada za pobór wody w pralce. W przypadku jego uszkodzenia, pralka nie pobiera wody lub jej ilość jest niewystarczająca do wykonania prania. Sprawdź, jak dostać się do elektrozaworu i go samodzielnie wymienić. Nasza instrukcja pomoże wykonać tą czynność krok po kroku. Nadaj swojej pralce „drugie życie”.

  Instrukcja wymiany elektrozaworu w pralce

  Wkrętak krzyżakowy

  Trudność naprawy

  prosta

  Czas wymiany

  10 min

  Jak wymienić elektrozawór w pralce? - wideo

  Rób zdjęcia!

  albo nagraj film.  Ułatwisz sobie ponowne złożenie sprzętu. Po wszystkim pochwal się wymianą
  na naprawiaj-nie-wyrzucaj. pl

  Instrukcja wymiany elektrozaworu w pralce

  1

  Demontaż blatu

  • Odkręć 2 śruby z tyłu blatu, przesuń go do tyłu i ściągnij.

  2

  Demontaż elektrozaworu

 • Wyciągnij elektrozawór obracjąc go o 1/4 obrotu
 • Usuń przewody
 • Ściągnij obejmy na wężach
 • Odepnij węże gumowe
 • 3

  Montaż nowego elektrozaworu

 • Do nowego elektrozaworu podepnij węże gumowe i zaciśnij obejmą
 • Podłącz konektory
 • Włóż elektrozawór w gniazdo w pralce i obróć go o 1/4 obrotu, aby zablokować pozycję
 • 4

  Montaż blatu

 • Nałóż blat na pralkę i go przykręć
 • Would love your thoughts, please comment. x

  Instrukcja wymiany soczewek Electrolux Efv55465ok

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja wymiany soczewek Electrolux Efv55465ok

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja wymiany soczewek Electrolux Efv55465ok