Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cal Flame G4 2008

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cal Flame G4 2008 oferuje klientom długotrwałą trwałość i niezawodność produktów. Ograniczona gwarancja obejmuje wszystkie elementy wyposażenia Cal Flame G4 2008, w tym wszystkie części i materiały, zarówno dla zakupionych jednostek, jak i części zamienne. Gwarancja obejmuje wszystkie wady materiałowe lub produkcyjne, które zostaną ujawnione w czasie normalnego użytkowania. Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cal Flame G4 2008 obejmuje również konserwację, naprawy i czyszczenie, a także usuwanie wszelkich wad w wyposażeniu Cal Flame G4 2008. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wyrządzonych przez użytkownika lub niewłaściwego użytkowania, a także uszkodzeń powstałych z powodu naturalnych zdarzeń, takich jak powódź lub pożar.

Ostatnia aktualizacja: Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cal Flame G4 2008

PRAWO KONSUMENCKIE

Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż przewidziane przez prawo konsumenckie, w tym w szczególności uprawnienia dotyczące produktów niezgodnych z umową.

Uprawnienia wynikające z rocznej gwarancji Apple uzupełniają zatem (a nie zastępują) uprawnienia wynikające z prawa konsumenckiego.

Konsumenci mogą wybrać, czy chcą oddać produkt do serwisu w ramach rocznej gwarancji Apple czy w ramach uprawnień wynikających z prawa konsumenckiego.

Ważne: postanowienia rocznej gwarancji Apple nie mają zastosowania do roszczeń wynikających z prawa konsumenckiego.

Więcej informacji na temat prawa konsumenckiego można znaleźć na stronie Apple (https://www. html) lub uzyskać w urzędzie ochrony konkurencji i konsumentów.

PRZEDMIOT GWARANCJI

Apple Distribution International z siedzibą pod adresem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork w Irlandii (lub stosowny następca prawny) ("Apple") udziela gwarancji na produkty i akcesoria oznaczone marką Apple znajdujące się w oryginalnym opakowaniu ("Produkt Apple") obejmującej wady materiałowe i jakościowe pojawiające się podczas normalnego używania produktu zgodnie z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi i innymi instrukcjami dotyczącymi Produktu Apple. Gwarancja ta obowiązuje przez okres JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwotnego zakupu detalicznego dokonanego przez nabywcę będącego użytkownikiem końcowym ("Okres gwarancji"). Użytkownik może skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy rocznej gwarancji Apple na produkt Apple za pośrednictwem lokalnych punktów serwisowych Apple znajdujących się w większości regionów świata (więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie zatytułowanym "Korzystanie z usług gwarancyjnych"). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad materiałowych i jakościowych użytkownik może skierować swoje roszczenia do Apple nawet wtedy, gdy zakupił Produkt Apple u innego sprzedawcy.

Uwaga: wszelkie roszczenia z tytułu rocznej ograniczonej gwarancji Apple podlegają postanowieniom niniejszej gwarancji.

Ponadto, Apple zapewni użytkownikowi dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostawy produktów Apple.

POZA PRZEDMIOTEM GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje nieoznaczonego marką Apple sprzętu ani oprogramowania, nawet znajdującego się w opakowaniu lub sprzedawanego ze sprzętem Apple.

Do produktów nieoznaczonych marką Apple może być dołączona gwarancja producenta, która zapewnia użytkownikom dodatkowe uprawnienia oprócz uprawnień przewidzianych w prawie konsumenckim. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na opakowaniu produktu i w dołączonej dokumentacji.

Szczegółowe informacje na temat uprawnień przysługujących użytkownikom w związku z korzystaniem z oprogramowania można znaleźć w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania.

W przypadku żądania naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu Produktu Apple opcje serwisowe mogą być ograniczone. Jeśli w takim kraju dana opcja serwisowa dla Produktu Apple nie jest dostępna, Apple powiadomi użytkownika o wszelkich dodatkowych kosztach wysyłki i obsługi, jakie mogą zostać pobrane przed wykonaniem żądanej usługi.

W zależności od lokalizacji użytkownika za połączenie telefoniczne z Apple mogą być naliczane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieciowego.

Niniejsza gwarancja nie dotyczy (a) części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub powłoki ochronne, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub jakościowych; (b) drobnych uszkodzeń, w tym zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów; (c) uszkodzeń powstałych w wyniku używania objętego gwarancją produktu z innym produktem; (d) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (e) uszkodzeń powstałych w wyniku używania Produktu Apple w sposób niezgodny z opublikowanymi przez Apple podręcznikami użytkownika, danymi technicznymi lub innymi instrukcjami dotyczącymi Produktu Apple; (f) uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z aktualizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami Apple ani Autoryzowanym dostawcą usług Apple ("Autoryzowany Dostawca Usług Apple"); (g) Produktu Apple, który bez pisemnej zgody Apple został zmodyfikowany tak, że zmienił się sposób jego działania; (h) uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub w inny sposób wynikających z normalnego starzenia się Produktu Apple, a także nie ma zastosowania (i) w przypadku usunięcia lub zatarcia jakiegokolwiek numeru seryjnego Produktu Apple lub (j) w przypadku, gdy produkt jest kradziony lub gdy Apple ma powody, aby na podstawie informacji przekazanych przez organy ochrony porządku publicznego sądzić, że produkt jest kradziony.

WAŻNE OGRANICZENIE USŁUG GWARANCYJNYCH DOTYCZĄCYCH iPHONE'A I iPADA.

Apple może ograniczyć usługę w zakresie iPada i iPhone'a do EOG i Szwajcarii. Napraw produktów iPhone i iPad może dokonywać wyłącznie Apple lub Autoryzowany Dostawca Usług Apple.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

JEŚLI W POSIADANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA PRODUKCIE APPLE MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANE OPROGRAMOWANIE, DANE LUB INNE INFORMACJE, WÓWCZAS ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED MOŻLIWYMI AWARIAMI UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO TWORZYĆ KOPIE ZAPASOWE TAKICH INFORMACJI ZAWARTYCH NA NOŚNIKU DANYCH PRODUKTU APPLE.

Przed oddaniem Produktu Apple do naprawy gwarancyjnej użytkownik powinien utworzyć oddzielną kopię zapasową materiałów znajdujących się na nośniku danych, usunąć z niego wszelkie dane osobowe i wyłączyć wszystkie hasła zabezpieczające. Podczas naprawy zawartość nośnika danych takiego Produktu Apple może bowiem zostać wymazana, zastąpiona lub ponownie sformatowana.

Po wykonaniu usługi gwarancyjnej Produkt Apple użytkownika lub produkt zamienny zostanie użytkownikowi zwrócony w takiej konfiguracji, w jakiej został mu oryginalnie sprzedany, z uwzględnieniem stosownych aktualizacji. W ramach usługi gwarancyjnej Apple może zainstalować w Produkcie Apple aktualizacje oprogramowania systemowego, które uniemożliwią przywrócenie wcześniejszej wersji takiego oprogramowania. W wyniku takiej aktualizacji zainstalowane w Produkcie Apple programy podmiotów trzecich mogą nie być zgodne z Produktem Apple lub mogą nie działać z Produktem Apple. Obowiązek ponownego zainstalowania wszystkich pozostałych programów oraz przywrócenia danych i informacji spoczywa na użytkowniku. Niniejsza gwarancja nie obejmuje odzyskiwania danych ani informacji ani ponownej instalacji programów.

Użytkownik może oddać produkt do naprawy w kraju niebędącym krajem zakupu, musi jednak wówczas przestrzegać wszelkich stosownych przepisów importowych i eksportowych oraz uiścić wszystkie opłaty celne, podatek VAT oraz inne stosowne podatki i opłaty.

Ważne: Produktu Apple nie wolno otwierać, chyba że w podręczniku użytkownika opisano sposób jego otwierania. Otwarcie Produktu Apple może spowodować jego uszkodzenie, które nie jest objęte niniejszą gwarancją.

ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ GWARANCYJNYCH PRZEZ APPLE

Jeśli użytkownik złoży ważne roszczenie w ramach niniejszej gwarancji, Apple według własnego uznania:

(i) naprawi Produkt Apple przy użyciu nowych części lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo

(ii) wymieni Produkt Apple na produkt o co najmniej równoważnych funkcjach, zbudowany z nowych lub wcześniej używanych części, które są równoważne nowym częściom pod względem działania i niezawodności, albo

(iii) zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot Produktu Apple.

Po wymianie produktu lub części albo po zwrocie kosztów wszelkie elementy zamienne stają się własnością użytkownika, a elementy wymienione lub takie, za które zwrot został dokonany przez Apple, stają się własnością Apple.

Produkt zamienny lub część zamienna albo naprawiony Produkt Apple przejmują pozostały okres gwarancji oryginalnego Produktu Apple lub podlegają takiej gwarancji przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wymiany albo naprawy, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

Jeśli produkt zostanie oddany do serwisu w kraju innym niż kraj zakupu Produktu Apple, Apple może naprawić albo wymienić produkty lub części na porównywalne produkty lub części zgodne z standardami obowiązującymi w tym kraju.

KORZYSTANIE Z USŁUG GWARANCYJNYCH

Przed skorzystaniem z usług gwarancyjnych należy zapoznać się z następującymi zasobami informacji:

 • Informacje dotyczące wsparcia na całym świecie
 • Autoryzowani dostawcy usług Apple, autoryzowani sprzedawcy Apple i sklepy Apple Retail Store
 • Wsparcie techniczne i serwis Apple
 • Bezpłatne wsparcie techniczne Apple

Jeśli użytkownik nie ma dostępu do Internetu lub po skorzystaniu z powyższych zasobów Produkt Apple wciąż nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z przedstawicielem Apple lub w stosownych przypadkach ze Sklepem Apple Store ("Sklep Apple Store") lub Autoryzowanym Dostawcą Usług Apple. Podmioty te pomogą w określeniu, czy produkt Apple wymaga oddania do serwisu oraz w razie potrzeby poinformują użytkownika, w ramach której z poniższych opcji usług gwarancyjnych Apple taki produkt naprawi.

Przed wykonaniem usług gwarancyjnych Apple lub agenci Apple mogą wymagać od użytkownika przekazania szczegółowych informacji na temat dowodu sprzedaży, podania odpowiedzi na pytania ułatwiające zdiagnozowanie możliwych problemów oraz zastosowania się do procedury Apple dotyczącej usług gwarancyjnych, na przykład wykonania instrukcji w zakresie sposobu opakowania i wysyłki produktów Apple w przypadku serwisu wysyłkowego zgodnie z poniższym opisem.

Aby na mocy niniejszej rocznej gwarancji Apple skorzystać z serwisu i wsparcia, użytkownik nie musi wykazać, że zgłaszana niezgodność istniała w dniu dostawy, chyba że byłoby to niezgodne z charakterem tej niezgodności.

OPCJE USŁUG GWARANCYJNYCH

Apple wykona usługi gwarancyjne wedle własnego uznania i w zależności od okoliczności, w szczególności w zależności od typu Produktu Apple, w ramach następujących opcji:

(i) Serwis stacjonarny. Apple może zażądać od użytkownika zwrotu Produktu Apple do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple, gdzie jest dostępny serwis stacjonarny. Produkt Apple może zostać wysłany do Serwisu Apple Repair Service ("Serwis ARS") w celu naprawy. Po otrzymaniu powiadomienia o zakończeniu naprawy użytkownik musi bezzwłocznie odebrać Produkt Apple ze Sklepu Apple Store lub od Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. W przeciwnym razie Produkt Apple zostanie wysłany bezpośrednio z Serwisu ARS do lokalizacji użytkownika.

(ii) Serwis wysyłkowy. Jeśli Apple postanowi naprawić produkt za pośrednictwem serwisu wysyłkowego, wyśle do użytkownika opłacone listy przewozowe oraz w stosownych przypadkach opakowanie, aby umożliwić użytkownikowi wysłanie Produktu Apple do Serwisu ARS lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Apple. Po zakończeniu naprawy serwis ARS lub Autoryzowany Dostawca Usług Apple zwróci Produkt Apple użytkownikowi. Jeśli użytkownik zastosuje się do wszystkich instrukcji, Apple pokryje koszty wysyłki z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika.

(iii) Serwis z częściami do samodzielnej naprawy. W ramach samodzielnej naprawy Apple dostarczy użytkownikowi produkt zamienny lub części lub akcesoria do produktu, takie jak mysz lub klawiatura, które można łatwo wymienić bez użycia narzędzi. Uwaga: Apple nie pokryje kosztów robocizny poniesionych przez użytkownika w związku z samodzielną naprawą. W celu uzyskania dalszej pomocy w związku z wymianą, należy skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym poniżej lub udać się do Sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Dostawcy Usług Apple. Jeśli Apple postanowi naprawić produkt w ramach opcji samodzielnej naprawy, obowiązuje następująca procedura:

(a) W przypadku naprawy, w której Apple wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple może wymagać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia ceny detalicznej produktu, części lub akcesorium zamiennego oraz pokrycia stosownych kosztów wysyłki. W razie potrzeby Apple wyśle produkt, część lub akcesorium zamienne do użytkownika razem z instrukcjami dotyczącymi wymiany oraz określi wymagania w zakresie zwrotu wymienianego produktu lub części. Jeśli użytkownik wykona te instrukcje, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, nie zostanie zatem pobrana od użytkownika opłata za produkt lub część ani za ich wysyłkę z lokalizacji i do lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci wymienianego produktu, części lub akcesorium zgodnie z instrukcjami lub zwróci wymieniany produkt, część lub akcesorium, które nie kwalifikują się do naprawy, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą. Jeśli użytkownik nie może dokonać autoryzacji karty kredytowej, usługa serwisowa może być niedostępna dla użytkownika, a Apple zaproponuje alternatywne możliwości naprawy.

(b) W przypadku naprawy, w ramach której Apple nie wymaga zwrotu wymienianego produktu, części lub akcesorium: Apple w razie potrzeby wyśle do użytkownika bezpłatnie produkt, część lub akcesorium zamienne razem z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz określi wymagania w zakresie utylizacji wymienianego produktu, części lub akcesorium.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(i) Całość umowy:

Poza uprawnieniami przewidzianymi w prawie konsumenckim, które przysługują użytkownikowi zgodnie z opisem na początku niniejszego dokumentu, wszelkie gwarancje, warunki lub inne postanowienia niewymienione w niniejszym dokumencie gwarancyjnym są wyłączone z niniejszej rocznej gwarancji Apple. W niektórych krajach nie są dozwolone ograniczenia dotyczące okresu obowiązywania takich gwarancji, warunków lub postanowień dorozumianych, w związku z czym opisane powyżej ograniczenie może zatem nie mieć zastosowania.

(ii) Zastrzeżenie dotyczące danych:

Apple nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że w ramach niniejszej gwarancji będzie w stanie naprawić albo wymienić dowolny produkt Apple bez narażenia na ryzyko informacji lub danych przechowywanych w tym produkcie Apple lub utraty takich informacji lub danych.

(iii) Ograniczenie odpowiedzialności:

Apple nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. straty niespowodowane naruszeniem przez Apple postanowień niniejszej gwarancji;
 2. straty lub szkody, które w chwili zakupu produktu nie stanowiły dających się racjonalnie przewidzieć konsekwencji naruszenia przez Apple postanowień niniejszej gwarancji; lub
 3. straty związane z jakąkolwiek działalnością użytkownika, utratę danych, utracone zyski lub utracone korzyści.

Postanowienia niniejszej gwarancji nie mają zastosowania w przypadku (i) śmierci lub uszkodzenia ciała, (ii) oszustwa lub rażącego zaniedbania, (iii) umyślnego wprowadzenia w błąd oraz (iv) wszelkiej innej odpowiedzialności, której nie można ograniczyć lub wyłączyć z mocy prawa.

PRYWATNOŚĆ

Apple będzie przechowywać informacje klientów i korzystać z nich zgodnie z Polityką Prywatności Klientów Apple dostępną pod adresem www. com/legal/warranty/privacy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Żaden z odsprzedawców, agentów ani pracowników Apple nie jest upoważniony do zmiany, rozszerzenia ani uzupełnienia niniejszej gwarancji.

Jeśli którekolwiek z postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania, zostanie ono wyłączone z niniejszej gwarancji bez uszczerbku dla zgodności z prawem lub wykonalności pozostałych postanowień.

Prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej gwarancji jest prawo kraju, w którym Produkt Apple został zakupiony.

PRAWA KONSUMENTA I OGRANICZENIA

NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI UŻYTKOWNIK UZYSKUJE SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA, PRZY CZYM MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD STANU (ALBO KRAJU LUB PROWINCJI). O ILE NIE JEST TO DOZWOLONE PRZEZ PRAWO, APPLE NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA INNYCH UPRAWNIEŃ, JAKIE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI, W TYM UPRAWNIEŃ, JAKIE MOGĄ WYNIKAĆ Z NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY. ABY UZYSKAĆ PEŁNE INFORMACJE NA TEMAT PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W JEGO KRAJU, PROWINCJI LUB STANIE.

OGRANICZENIA GWARANCJI WPŁYWAJĄCE NA PRAWA KONSUMENTA

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZA GWARANCJA I ŚRODKI PRAWNE W NIEJ PRZEWIDZIANE ZASTĘPUJĄ I STANOWIĄ WYŁĄCZNE GWARANCJE, ŚRODKI PRAWNE I WARUNKI, USTNE LUB PISEMNE, USTAWOWE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO APPLE WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE RĘKOJMIE LUB GWARANCJE DOROZUMIANE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJĘ ZBYWALNOŚCI I GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJĘ BRAKU WAD UKRYTYCH. JEŻELI APPLE NIE MOŻE WYŁĄCZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TAKICH GWARANCJI, WÓWCZAS APPLE OGRANICZA OKRES OBOWIĄZYWANIA WSZYSTKICH TAKICH GWARANCJI DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ WYRAŹNEJ GWARANCJI, A GWARANCJE TE BĘDĄ OGRANICZONE DO NAPRAWY LUB WYMIANY, ZGODNIE Z OPISEM PONIŻEJ, WEDLE UZNANIA APPLE. NIEKTÓRE KRAJE (STANY I PROWINCJE) NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CZASU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ (LUB WARUNKU), W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

CO OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?

Apple udziela gwarancji na produkt sprzętowy oznaczony marką Apple i akcesoria znajdujące się w oryginalnym opakowaniu („Produkt Apple”), obejmującej wady materiałowe i wady wykonania, pod warunkiem jego normalnego użytkowania zgodnie z opublikowanymi wytycznymi Apple, na okres JEDNEGO (1) ROKU od dnia pierwotnego zakupu w placówce handlu detalicznego przez użytkownika końcowego („Okres Gwarancji”). Opublikowane wytyczne Apple obejmują, między innymi, informacje zawarte w specyfikacjach technicznych, podręcznikach użytkownika i informacjach na temat serwisu.

CZEGO NIE OBEJMUJE NINIEJSZA GWARANCJA?

Niniejsza gwarancja nie obejmuje sprzętu ani oprogramowania nieoznaczonego marką Apple, nawet jeśli są zapakowane lub sprzedawane razem ze sprzętem Apple. Producenci, dostawcy oraz wydawcy inni niż Apple mogą udzielać własnych gwarancji użytkownikowi, ale Apple, w zakresie dozwolonym przez prawo, dostarcza ich produkty w stanie, w jakim się znajdują. Oprogramowanie dystrybuowane przez Apple, oznaczone lub nieoznaczone marką Apple (w tym m. in. oprogramowanie systemowe) nie jest objęte niniejszą gwarancją. Szczegółowe informacje na temat uprawnień przysługujących użytkownikowi w stosunku do takiego oprogramowania są podane w umowie licencyjnej dołączonej do oprogramowania. Apple nie gwarantuje, że korzystanie z Produktu Apple będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem niezastosowania się do instrukcji dotyczących korzystania z Produktu Apple.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: (a) materiałów eksploatacyjnych, takich jak baterie, o ile ich uszkodzenie nie powstało wskutek wad materiałowych lub wad wykonania; (b) niewielkich uszkodzeń, w tym między innymi zadrapań, wgnieceń oraz uszkodzonych plastikowych osłon portów; (c) szkód będących wynikiem używania produktu wraz z innym produktem; (d) szkód będących wynikiem wypadku, nadużycia, nieprawidłowego użytkowania, zetknięcia z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (e) szkód będących wynikiem użytkowania Produktu Apple w sposób niezgodny z opublikowanymi wytycznymi Apple; (f) szkód będących wynikiem serwisu (w tym również uaktualnień i rozszerzeń) wykonanego przez osobę nie będącą przedstawicielem Apple lub Autoryzowanym Serwisantem Apple („AASP”); (g) Produktu Apple, który został zmodyfikowany w sposób zmieniający jego funkcje lub możliwości, bez pisemnej zgody Apple; (h) wad spowodowanych przez normalne zużycie lub w inny sposób w związku z normalnym starzeniem się Produktu Apple lub (i) w przypadku usunięcia, zamazania lub częściowego zniszczenia numeru seryjnego Produktu Apple.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

W PRZYPADKU PRODUKTÓW APPLE UMOŻLIWIAJĄCYCH PRZECHOWYWANIE PROGRAMÓW, DANYCH ORAZ INNYCH INFORMACJI UŻYTKOWNIK POWINIEN OKRESOWO SPORZĄDZAĆ KOPIE ZAPASOWE INFORMACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NOŚNIKACH PAMIĘCI, W CELU OCHRONY ICH ZAWARTOŚCI ORAZ DLA OCHRONY NA WYPADEK EWENTUALNYCH PRZERW W DZIAŁANIU.

Przed przekazaniem produktu do serwisu gwarancyjnego Apple lub jego przedstawiciele mogą zażądać od Użytkownika dostarczenia dowodu zakupu, udzielenia odpowiedzi na pytania mające na celu pomoc w rozpoznaniu potencjalnych problemów oraz stosowania się do procedur Apple wymaganych do skorzystania z serwisu gwarancyjnego. Przed przekazaniem Produktu Apple do serwisu gwarancyjnego Użytkownik powinien przygotować oddzielną kopię zapasową zawartości nośników pamięci, usunąć wszelkie informacje prywatne, jakie Użytkownik chce zabezpieczyć oraz wyłączyć wszelkie hasła ochronne.

ISTNIEJE RYZYKO, ŻE PODCZAS SERWISU GWARANCYJNEGO ZAWARTOŚĆ NOŚNIKÓW PAMIĘCI PRODUKTU APPLE ZOSTANIE UTRACONA, ZASTĄPIONA LUB PONOWNIE SFORMATOWANA. W TAKIM PRZYPADKU SPÓŁKA APPLE ANI JEJ PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIE BĄDŹ UTRATĘ PROGRAMÓW, DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI ZAPISANYCH NA NOŚNIKACH PAMIĘCI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH CZĘŚCIACH SERWISOWANEGO PRODUKTU APPLE.

Po przeprowadzeniu serwisu gwarancyjnego zwrócony Produkt Apple użytkownika lub produkt zamienny będzie skonfigurowany, jak w chwili zakupu, z zastrzeżeniem wprowadzonych aktualizacji. Do użytkownika należy ponowne zainstalowanie wszystkich pozostałych programów, danych i informacji. Odzyskiwanie i ponowna instalacja programów, danych i informacji nie wchodzi w zakres niniejszej gwarancji.

DZIAŁANIA APPLE W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI

Jeżeli w Okresie Gwarancji użytkownik zgłosi roszczenie wobec Apple lub placówki Autoryzowanego Serwisanta Apple, Apple wedle własnego uznania (i) dokona naprawy Produktu Apple wykorzystując nowe lub wcześniej używane części, których praca i niezawodność będzie odpowiadać pracy i niezawodności nowych części, (ii) zastąpi Produkt Apple produktem, który oferuje funkcjonalność przynajmniej równoważną funkcjonalności Produktu Apple i jest złożony z nowych i/lub wcześniej używanych części, których praca i niezawodność będzie odpowiadać pracy i niezawodności nowych części, lub (iii) odbierze Produkt Apple zwracając cenę zakupu zapłaconą przez użytkownika.

Apple może zażądać zastąpienia pewnych części lub produktów instalowanych przez użytkownika. Produkt lub część zamienna, w tym również część możliwa do zainstalowania przez użytkownika, która zostanie zainstalowana zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Apple, zostanie objęta gwarancją do końca okresu gwarancji na Produkt Apple lub przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty wymiany lub naprawy, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy. W przypadku wymiany produktu lub części lub zwrotu, użytkownik staje się właścicielem każdego wymienionego elementu, a Apple staje się właścicielem elementu podlegającego wymianie lub zwrotowi.

JAK KORZYSTAĆ Z SERWISU GWARANCYJNEGO?

Przed zgłoszeniem wniosku o wykonanie serwisu gwarancyjnego użytkownik powinien zapoznać się z dostępnymi w trybie online informacjami dotyczącymi pomocy, które wskazano poniżej. Jeżeli Produkt Apple nadal nie będzie funkcjonował prawidłowo pomimo wykorzystania w/w informacji, użytkownik winien się skontaktować z przedstawicielem Apple lub, jeżeli ma to zastosowanie, sklepem detalicznym Apple („Sklep Detaliczny Apple”) lub placówką AASP, korzystając z niżej podanych informacji. Przedstawiciel Apple lub placówka Autoryzowanego Serwisanta Apple ustali czy Produkt Apple użytkownika wymaga serwisu i jeżeli tak będzie, poinformuje użytkownika o sposobie jego wykonania. W przypadku kontaktu z Apple drogą telefoniczną mogą mieć zastosowanie inne opłaty w zależności od lokalizacji użytkownika.

Poniżej przedstawiono informacje dostępne w trybie online wraz ze szczegółami dotyczącymi uzyskiwania serwisu gwarancyjnego.

OPCJE SERWISU GWARANCYJNEGO

Apple zapewni serwis gwarancyjny w następujący sposób:

(i) Serwis w Sklepie Detalicznym Apple lub placówce Autoryzowanego Serwisanta Apple. Użytkownik może zwrócić Produkt Apple w Sklepie Detalicznym Apple lub placówce Autoryzowanego Serwisanta Apple oferującej taki serwis. Serwis będzie wykonywany w lokalizacji lub Sklepie Detalicznym Apple lub AASP może wysłać Produkt Apple użytkownika do placówki Serwisu Naprawczego Apple (“ARS”) w celo dokonania serwisu. Po otrzymaniu powiadomienia, że usługa została wykonana użytkownik winien niezwłocznie odebrać Produkt Apple ze Sklepu Detalicznego Apple lub placówki Autoryzowanego Serwisanta Apple, lub Produkt Apple zostanie wysłany bezpośrednio do lokalizacji użytkownika z placówki Serwisu Naprawczego Apple.

(ii) Serwis drogą pocztową. Jeżeli Apple ustali, że Produkt Apple użytkownika może zostać przekazany do serwisu drogą pocztową Apple prześle użytkownikowi opłacone z góry listy przewozowe oraz, jeżeli będzie to miało zastosowanie, materiał do pakowania umożliwiający użytkownikowi wysłanie Produktu Apple do placówki Serwisu Naprawczego Apple lub Autoryzowanego Serwisanta Apple zgodnie z instrukcjami Apple. Po wykonaniu serwisu placówka Serwisu Naprawczego Apple lub Autoryzowanego Serwisanta Apple zwróci Produkt Apple użytkownikowi. Apple pokryje koszt wysyłki do i z lokalizacji użytkownika, jeżeli będą przestrzegane wszystkie instrukcje.

(iii) Usługa wysyłki części do samodzielnej instalacji (DIY). Usługa wysyłania części do samodzielnej instalacji umożliwia użytkownikowi samodzielne wykonanie serwisu Produktu Apple. W przypadku dostępności usługi wysyłki części do samodzielnej instalacji ma zastosowanie następująca procedura.

(a) Serwis, w przypadku, gdy Apple wymaga zwrotu objętego wymianą produktu lub części. Apple może żądać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia zapłaty ceny detalicznej produktu zastępczego lub części zamiennej oraz odpowiednich kosztów wysyłki. Jeśli użytkownik nie będzie w stanie dokonać autoryzacji karty kredytowej, usługa wysyłki części do samodzielnej instalacji może nie być dostępna dla użytkownika a Apple zaproponuje alternatywne rozwiązanie dotyczące serwisu. Apple wyśle użytkownikowi produkt zastępczy lub część zamienną wraz instrukcją instalacji, jeżeli będzie miało to zastosowanie, oraz żądaniem zwrotu objętego wymianą produktu lub części. Jeśli użytkownik będzie postępował zgodnie z instrukcjami, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, w związku z czym użytkownik nie zostanie obciążony kosztem produktu lub części ani kosztami wysyłki do i z lokalizacji użytkownika. Jeśli użytkownik nie zwróci objętego wymianą produktu lub części zgodnie z instrukcjami albo jeśli taki produkt lub część nie będzie objęta serwisem, Apple obciąży kartę kredytową użytkownika autoryzowaną kwotą.

(b) Serwis, w przypadku, gdy Apple nie wymaga zwrotu objętego wymianą produktu lub części. Apple wyśle użytkownikowi nieodpłatnie produkt zastępczy lub część zamienną wraz instrukcją instalacji, jeżeli będzie miało to zastosowanie, oraz informacjami na temat wszelkich wymogów dotyczących utylizacji objętego wymianą produktu lub części.

(c) Apple nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty robocizny, jakie użytkownik ponosi w związku z usługą wysyłki części do samodzielnej instalacji. Jeżeli użytkownik będzie potrzebował dodatkowej pomocy winien skontaktować się z Apple pod numerem telefonu podanym poniżej.

Apple zastrzega sobie prawo do zmiany trybu wykonywania serwisu gwarancyjnego dla użytkownika oraz uprawnień Produktu Apple do korzystania z określonego trybu wykonywania serwisu. Serwis będzie ograniczony do opcji dostępnych w kraju, w którym następuje zgłoszenie do serwisu. Opcje serwisowe, dostępność części oraz czas realizacji mogą być różne w zależności od kraju. Użytkownik może zostać obciążony kosztami wysyłki oraz kosztami manipulacyjnymi, jeżeli serwis Produktu Apple nie będzie możliwy w kraju, w którym produkt się znajduje. Jeżeli użytkownik zgłosi się do serwisu w innym kraju niż ten, w którym, zakupił produkt, będzie podlegał wszystkim mającym zastosowanie przepisom importowym i eksportowym oraz będzie odpowiedzialny za koszty cła, podatku VAT oraz innych towarzyszących podatków i opłat. W przypadku serwisu międzynarodowego spółka Apple może dokonać naprawy wadliwych produktów i części bądź wymienić je na produkty i części odpowiadające lokalnym normom.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z WYJĄTKAMI PRZEWIDZIANYMI W NINIEJSZEJ GWARANCJI, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA GWARANCJI LUB WARUNKU LUB POWSTAŁE NA PODSTAWIE INNEJ TEORII PRAWA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DOCHODÓW; UTRATĘ RZECZYWISTYCH LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW); SZKODĘ WYNIKAJĄCĄ Z NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH; UTRATĘ PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI; UTRATĘ KLIENTÓW; UTRATĘ MOŻLIWOŚCI ZAWIERANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH; UTRATĘ RENOMY PRZEDSIĘBIORSTWA (GOODWILL); UTRATĘ REPUTACJI; UTRATĘ DANYCH LUB ICH USZKODZENIE ALBO NARUSZENIE; ANI ZA JAKĄKOLWIEK STRATĘ LUB SZKODĘ BEZPOŚREDNIĄ LUB WYNIKOWĄ NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYN JEJ POWSTANIA, WŁĄCZAJĄC W TO WYMIANĘ SPRZĘTU I MIENIA, KOSZTY ODZYSKANIA PROGRAMOWANIA LUB ODTWORZENIA JAKIEGOKOLWIEK PROGRAMU LUB DANYCH PRZECHOWYWANYCH LUB STOSOWANYCH WRAZ Z PRODUKTAMI APPLE, ORAZ NIEZACHOWANIE POUFNOŚCI DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PRODUKCIE APPLE.

POWYŻSZE OGRANICZENIE NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA DO ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ LUB USZKODZENIEM CIAŁA LUB USTAWOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMYŚLNE I RAŻĄCE NIEDBALSTWO I/ LUB ZANIECHANIE. APPLE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ O MOŻLIWOŚCI NAPRAWY PRZEZ APPLE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB O WYMIANIE PRODUKTU BEZ RYZYKA LUB UTRATY INFORMACJI ZAPISANYCH W PRODUKCIE APPLE.

NIEKTÓRE STANY (KRAJE I PROWINCJE) NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM JEST MOŻLIWE, ŻE WYŻEJ WSKAZANE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

PRYWATNOŚĆ

Spółka Apple będzie przechowywać informacje o klientach oraz korzystać z takich informacji zgodnie z Zasadami zachowania poufności danych klientów spółki Apple, dostępnymi na stronie www. com/legal/internet-services/privacy.

INFORMACJE OGÓLNE

Żaden przedstawiciel handlowy, agent ani pracownik Apple nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian, rozszerzeń lub uzupełnień w postanowieniach niniejszej gwarancji. Uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszej gwarancji za niezgodne z prawem lub niewykonalne nie naruszy i nie ograniczy zgodności z prawem ani wykonalności pozostałych jej postanowień. Niniejsza gwarancja podlega przepisom prawa kraju, w którym dokonano zakupu Produktu Apple i zgodnie z tym prawem jest interpretowana. Spółka Apple jest wskazana na końcu gwarancji według podziału na kraj lub region, w którym dokonano zakupu Produktu Apple. Gwarantem w ramach niniejszej gwarancji jest spółka Apple lub jej następca prawny.

INFORMACJE W TRYBIE ONLINE

Więcej informacji na wskazane poniżej tematy można znaleźć w Internecie:

 • Informacje na temat wsparcia międzynarodowego
 • Autoryzowani Serwisanci Apple
 • Sklepy Detaliczne Apple
 • Wsparcie i Obsługa Apple
 • Bezpłatna Pomoc Techniczna Apple

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ GWARANCJI WG REGIONU LUB KRAJU ZAKUPU

Region/Kraj ZakupuAppleAdres
Europa, Bliski Wschód i AfrykaWszystkie krajeApple Distribution InternationalHollyhill Industrial Estate Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

PRAWA KONSUMENTÓW I OGRANICZENIA

W PRZYPADKU KONSUMENTÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ZAPEWNIANĄ NA PODSTAWIE przepisów o ochronie PRAW KONSUMENTA LUB INNYCH REGULACJI OBOWIĄZUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE W KRAJU, W KTÓRYM DOKONALI ZAKUPU, LUB JEŚLI JEST TO INNY KRAJ - W KRAJU BĘDĄCYM MIEJSCEM ICH ZAMIESZKANIA, uprawnienia pRZYZNANE NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI MAJĄ CHARAKTER UZUPEŁNIAJĄCY W STOSUNKU DO PRAW I ŚRODKÓW PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH NA MOCY PRAW OCHRONY KONSUMENTA I INNYCH REGULACJI W TYM ZAKRESIE. nINIEJSZA GWARANCJA NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA PRAW OCHRONY KONSUMENTÓW WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY. JEDNAK ZGODNIE Z ZAWARTYMI PONIŻEJ INFORMACJAMI ORAZ W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO APPLE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU USTAWOWYCH I DOROZUMIANYCH GWARANCJI, A GDY TAKIE ZRZECZENIE GWARANCJI JEST NIEMOŻLIWE, WÓWCZAS W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO OKRES OBOWIĄZYWANIA WSZYSTKICH TAKICH GWARANCJI BĘDZIE OGRANICZONY DO WSKAZANEGO PONIŻEJ OKRESU OBOWIĄZYWANIA WYRAŹNEJ GWARANCJI, A GWARANCJE TE BĘDĄ OGRANICZONE DO NAPRAWY LUB WYMIANY, WEDLE WYŁĄCZNEGO UZNANIA APPLE. NIEKTÓRE KRAJE (STANY I PROWINCJE) NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOTYCZĄCE CZASU OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI DOROZUMIANEJ LUB WARUNKU, W ZWIĄZKU Z CZYM JEST MOŻLIWE, ŻE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA WYMIENIONE W TEJ GWARANCJI NIE BĘDĄ DLA UŻYTKOWNIKA OBOWIĄZUJĄCE. Na podstawie niniejszej gwarancji użytkownik otrzymuje SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA, przy czym mogą mu przysługiwać inne UPRAWNIENIA, które różnią się w zależności od kraju, stanu lub prowincji. Niniejsza Ograniczona Gwarancja podlega przepisom kraju, w którym dokonano zakupu produktu, i zgodnie z tym prawem jest interpretowana. Spółka Apple udzielająca niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest wskazana na końcu gwarancji według podziału na kraj lub region, w którym dokonano zakupu produktu.

GWARANCJA

Zobowiązania gwarancyjne Apple w odniesieniu do niniejszego sprzętu komputerowego ograniczone są do zobowiązań określonych poniżej. Spółka Apple, zdefiniowana w poniższej tabeli, udziela ROCZNEJ gwarancji na niniejszy, oznaczony marką Apple sprzęt komputerowy, obejmującej wady materiałowe i produkcyjne, pod warunkiem korzystania ze sprzętu w normalnych warunkach. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu sprzętu przez pierwszego użytkownika końcowego (“Okres Gwarancji”). W przypadku powstania wady w sprzęcie i zgłoszenia ważnej reklamacji w trakcie Okresu Gwarancji, Apple, według własnego wyboru i w zakresie dozwolonym przez prawo: (1) naprawi wadliwy sprzęt bezpłatnie, wykorzystując w tym celu części nowe lub odnowione i równoważne nowym pod względem wydajności i niezawodności, (2) wymieni produkt na produkt nowy lub produkt odnowiony równoważny nowemu pod względem wydajności i niezawodności, który będzie pod względem funkcji co najmniej odpowiednikiem pierwotnego produktu, albo (3) zwróci cenę zakupu produktu. Apple może poprosić użytkownika o wymianę wadliwych części na nowe lub odnowione części, instalowalne przez użytkownika, które Apple dostarczy w wykonaniu swojego zobowiązania gwarancyjnego. Produkt lub część zamienna, w tym również część instalowalna przez użytkownika, która zostanie zainstalowana zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Apple, zostanie objęta gwarancją do końca okresu gwarancji na produkt pierwotny lub przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zamiany lub naprawy, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy. W przypadku wymiany produktu lub części, użytkownik staje się właścicielem każdego elementu zamiennego, a Apple staje się właścicielem elementu wymienionego. Części dostarczone przez Apple w ramach wykonania zobowiązań gwarancyjnych Apple muszą być zastosowane w produktach, w stosunku do których użytkownik domaga się wykonania obsługi gwarancyjnej. W przypadku zwrotu ceny zakupu produkt, którego cena zostanie zwrócona, musi zostać zwrócony Apple i staje się własnością Apple.

WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NINIEJSZA GWARANCJA I ŚRODKI PRAWNE PRZEWIDZIANE POWYŻEJ ZASTĘPUJĄ I STANOWIĄ WYŁĄCZNE GWARANCJE, ŚRODKI PRAWNE I WARUNKI, USTNE LUB PISEMNE, USTAWOWE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA APPLE WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE USTAWOWE LUB DOROZUMIANE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, GWARANCJĘ DOSTOSOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ GWARANCJĘ BRAKU WAD UKRYTYCH. `JEŻELI APPLE NIE BĘDZIE W STANIE W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM WYŁĄCZYĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI USTAWOWEJ LUB DOROZUMIANEJ, WÓWCZAS W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZYSTKIE TAKIE GWARANCJE BĘDĄ MIAŁY OKRES OBOWIĄZYWANIA OGRANICZONY DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ, WYRAŹNEJ GWARANCJI I BĘDĄ OBEJMOWAŁY NAPRAWĘ LUB WYMIANĘ, WEDLE WYŁĄCZNEGO UZNANIA APPLE. ` Żaden przedstawiciel handlowy, agent ani pracownik nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian, rozszerzeń lub uzupełnień w postanowieniach niniejszej gwarancji. Uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszej gwarancji za nielegalne lub niewykonalne nie naruszy i nie ograniczy pozostałych jej postanowień.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty wyprodukowane przez lub dla Apple, oznaczone znakiem towarowym, nazwą handlową lub logo “Apple”. Ograniczona Gwarancja nie obejmuje sprzętu ani oprogramowania innych spółek, nawet jeśli są one zapakowane lub sprzedane ze sprzętem komputerowym Apple. Producenci, dostawcy oraz wydawcy inni niż Apple mogą udzielać swoje własne gwarancje nabywcy będącemu użytkownikiem końcowym, ale Apple, w zakresie dozwolonym przez prawo, dostarcza ich produkty zgodnie z ich aktualnym stanem. Oprogramowanie dystrybuowane przez Apple, oznaczone marką Apple lub nie (w tym m. oprogramowanie systemowe) nie jest objęte niniejszą Ograniczoną Gwarancją. Szczegółowe informacje na temat praw przysługujących użytkownikowi w stosunku do takiego oprogramowania podane są w umowie licencyjnej załączonej do oprogramowania. Apple nie gwarantuje, że korzystanie z produktu będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Apple nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nie zastosowania się do instrukcji dotyczących korzystania z produktu.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje: (a) materiałów eksploatacyjnych, np. baterii, chyba że szkoda jest wynikiem wady materiałowej lub produkcyjnej; (b) drobnych uszkodzeń, w szczególności zadrapań, wgnieceń oraz uszkodzeń części plastikowych otaczających porty; (c) szkód będących wynikiem używania produktu z produktami nie będącymi produktami Apple; (d) szkód będących wynikiem wypadku, nadużycia, nieprawidłowego użytkowania, zalania cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych; (e) szkód będących wynikiem użytkowania produktu wykraczającego poza dopuszczalny lub zakładany zakres użytkowania określony przez Apple; (f) szkód będących wynikiem serwisu (w tym również uaktualnień i rozszerzeń) wykonanego przez osobę nie będącą przedstawicielem Apple lub Autoryzowanym Serwisantem Apple (“ASA”); (g) produktu lub części zmodyfikowanych w sposób zmieniający ich funkcję lub możliwości, bez pisemnej zgody Apple; (h) uszkodzeń powstałych wskutek normalnego zużywania i starzenia się produktu; (i) przypadku usunięcia lub zamazania numeru seryjnego Apple. `

Z WYJĄTKAMI PRZEWIDZIANYMI W NINIEJSZEJ GWARANCJI, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, APPLE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE I POŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA GWARANCJI LUB WARUNKU LUB POWSTAŁE NA PODSTAWIE INNEJ TEORII PRAWA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DOCHODÓW; UTRATĘ RZECZYWISTYCH LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI UMÓW); SZKODĘ WYNIKAJĄCĄ Z NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH; UTRATĘ PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW; UTRATĘ PRZEDSIĘBIORSTWA; UTRATĘ MOŻLIWOŚCI ZAWIERANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH; UTRATĘ RENOMY PRZEDSIĘBIORSTWA (GOODWILL); UTRATĘ REPUTACJI; UTRATĘ DANYCH LUB INNĄ SZKODĘ DOTYCZĄCĄ DANYCH LUB ICH USZKODZENIE ALBO ZMODYFIKOWANIE; LUB WSZELKĄ UTRATĘ BEZPOŚREDNIĄ LUB WYNIKOWĄ LUB SZKODĘ NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYN JEJ POWSTANIA, WŁĄCZAJĄC W TO WYMIANĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MIENIA, KOSZTY ODZYSKANIA, PROGRAMOWANIA LUB ODTWORZENIA JAKIEGOKOLWIEK PROGRAMU LUB DANYCH PRZECHOWYWANYCH LUB STOSOWANYCH WRAZ Z PRODUKTAMI APPLE, ORAZ NIE ZACHOWANIE POUFNOŚCI DANYCH PRZECHOWYWANYCH W PRODUKCIE. POWYŻSZE OGRANICZENIE NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA DO ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚMIERCIĄ LUB USZKODZENIEM CIAŁA LUB USTAWOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMYŚLNE I RAŻĄCE NIEDBALSTWO I/ LUB ZANIECHANIE. APPLE NIE WYRAŻA ZGODY NA ŻADNE OŚWIADCZENIA O MOŻLIWOŚCI NAPRAWY PRZEZ APPLE JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ GWARANCJI LUB O WYMIANIE PRODUKTU BEZ RYZYKA LUB UTRATY PROGRAMÓW LUB DANYCH. NIEKTÓRE KRAJE (STANY I PROWINCJE) NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM JEST MOŻLIWE, ŻE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA WYMIENIONE W TEJ GWARANCJI NIE BĘDĄ DLA UŻYTKOWNIKA OBOWIĄZUJĄCE.

SERWIS GWARANCYJNY

Przed zgłoszeniem wniosku o wykonanie serwisu gwarancyjnego użytkownik powinien zapoznać się z dostępnymi w trybie online informacjami dotyczącymi pomocy, o których mowa poniżej. Jeżeli sprzęt nadal nie będzie funkcjonował prawidłowo pomimo wykorzystania w/w informacji, użytkownik powinien skontaktować się z przedstawicielami Apple, lub, w stosownych przypadkach, z placówką detaliczną należącą do Apple (“Placówka Apple”) lub placówką AASP (autoryzowanego serwisanta Apple), wykorzystując informacje podane poniżej. Jeżeli użytkownik będzie kontaktował się z Apple telefonicznie, wówczas może być on zobowiązany do uiszczenia innych opłat w zależności od miejsca jego pobytu. Po skontaktowaniu się z Apple, przedstawiciel Apple lub autoryzowany serwisant Apple pomoże użytkownikowi ustalić, czy produkt będzie wymagał serwisu, a jeżeli okaże się, że taki serwis jest konieczny, Apple zapewni jego wykonanie. Użytkownik powinien pomóc przy rozpoznaniu problemów związanych ze sprzętem i postępować zgodnie z procedurą gwarancyjną Apple.

Apple zapewnia serwis gwarancyjny (i) w Placówce Apple lub placówce AASP, gdzie serwis wykonywany jest na miejscu, względnie w celu wykonania usługi Placówka lub placówka AASP może wysłać sprzęt do placówki serwisowej Apple, (ii) wysyłając użytkownikowi opłacone z góry listy przewozowe (jeżeli użytkownik nie będzie miał oryginalnego opakowania wówczas może otrzymać oryginalny materiał do pakowania od Apple) w celu umożliwienia użytkownikowi wysyłki sprzętu do placówki serwisowej Apple, która zajmie się naprawą, lub (iii) wysyłając użytkownikowi nowy lub odnowiony zastępczy sprzęt lub części zamienne, instalowalne przez użytkownika, w celu umożliwienia użytkownikowi wykonania serwisu lub wymiany sprzętu (“Usługa DIY”). Po odbiorze produktu zastępczego lub części zamiennych właścicielem pierwotnie nabytego produktu lub części stanie się Apple, a użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania instrukcji, i m. in., jeżeli będzie to wymagane, do terminowego zwrotu pierwotnie nabytego sprzętu lub części spółce Apple. Zapewniając Usługę DIY, w ramach której użytkownik jest zobowiązany do zwrotu pierwotnie nabytego produktu lub części Apple może żądać autoryzacji karty kredytowej jako zabezpieczenia zapłaty ceny detalicznej produktu zastępczego lub części zamiennej oraz odpowiednich kosztów wysyłki. Jeśli użytkownik będzie postępował zgodnie z instrukcją, Apple anuluje autoryzację karty kredytowej, w związku z czym użytkownik nie będzie zobowiązany do zapłaty ceny produktu i nie będzie obciążony kosztami wysyłki. Jeśli użytkownik nie zwróci zgodnie z instrukcją objętego wymianą produktu lub części, albo serwis gwarancyjny nie obejmuje wymienionego produktu lub części, Apple obciąży kartę kredytową autoryzowaną kwotą.

Opcje serwisowe, dostępność części oraz czas wykonania mogą być różne w zależności od kraju, w którym użytkownik korzysta z serwisu. Opcje serwisowe mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Użytkownik może zostać obciążony kosztami wysyłki oraz kosztami manipulacyjnymi, jeżeli serwis produktu nie będzie możliwy w kraju, w którym produkt został przyniesiony do serwisu. Jeżeli Użytkownik zgłosi się do serwisu w innym kraju niż ten, w którym, zakupił produkt, będzie podlegał wszystkim mającym zastosowanie przepisom importowym i eksportowym oraz poniesie koszty cła, podatku VAT oraz innych towarzyszących podatków i opłat. W przypadku serwisu międzynarodowego spółka Apple może dokonać naprawy wadliwych produktów i części do nich bądź wymienić je na produkty i części odpowiadające lokalnym normom. Zgodnie z prawem właściwym warunkiem udzielenia serwisu gwarancyjnego spółki Apple może być przedstawienie przez użytkownika dowodu zakupu i/lub dokonanie przez niego rejestracji. Poniżej wymieniono dostępne online materiały, w których zawarte są dalsze szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania serwisu gwarancyjnego.

Spółka Apple będzie przechowywać informacje o klientach oraz korzystać z takich informacji zgodnie z Zasadami zachowania poufności danych klientów spółki Apple dostępnymi pod adresem www. com/pl/legal/privacy.

KOPIE ZAPASOWE DANYCH

W przypadku produktów umożliwiających przechowywanie programów, danych oraz innych informacji, Użytkownik powinien okresowo sporządzać kopie zapasowe informacji znajdujących się na twardym dysku oraz na innych nośnikach danych do produktu, w celu ochrony ich zawartości oraz dla ochrony na wypadek ewentualnych przerw w działaniu. Przed przekazaniem produktu do serwisu gwarancyjnego Użytkownik powinien przygotować oddzielną kopię zapasową treści, usunąć z produktu wszystkie osobiste i poufne informacje oraz wyłączyć hasła ochronne. ISTNIEJE RYZYKO, ŻE PODCZAS CZYNNOŚCI SERWISOWYCH ZAWARTOŚĆ DYSKU TWARDEGO ZOSTANIE UTRACONA LUB PONOWNIE SFORMATOWANA, JEDNAKŻE ANI SPÓŁKA APPLE ANI OSOBY DZIAŁAJĄCE W JEJ IMIENIU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIE BĄDŹ UTRATĘ PROGRAMÓW, DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI ZAPISANYCH NA NOŚNIKACH LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH CZĘŚCIACH PRODUKTU. Produkt lub zamiennik zwrócony użytkownikowi będzie skonfigurowany, jak produkt użytkownika w chwili zakupu, z zastrzeżeniem wprowadzonych aktualizacji. Do użytkownika należy zainstalowanie wszystkich pozostałych programów, danych i haseł. Odzyskiwanie i ponowna instalacja programów oraz danych użytkownika nie wchodzi w zakres niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

INFORMACJE ONLINE

Więcej informacji jest dostępnych online:

 • Informacje o wsparciu technicznym w różnych krajach
 • Autoryzowane serwisy Apple
 • Sklepy Apple
 • Kontakt ze wsparciem Apple
 • Dodatkowe wspacie Apple
 • AmerykiBrazyliaApple Computer Brasil LtdaAv. Cidade Jardim 400, 2 Andar, Sao Paulo, SP Brasil 01454-901KanadaApple Canada Inc. 7495 Birchmount Rd. ; Markham, Ontario, Canada; L3R 5G2 CanadaMeksykApple Operations Mexico, S. A. de C. V. Prolongación Paseo de la Reforma #600, Suite 132, Colonia Peña Blanca, Santa Fé, Delegación Álvaro Obregón, México D. F., CP 01210, MexicoStany Zjednoczone oraz inne kraje AmerykApple Inc. 1 Infinite Loop; Cupertino, CA 95014, U. S. Azja i PacyfikAustralia; Nowa Zelandia; Fidżi, Papua Nowa Gwinea; VanuatuApple Pty. Limited. PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235, AustraliaHongkongApple Asia Limited2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hong KongIndieApple India Private Ltd. 19th Floor, Concorde Tower C, UB City No 24, Vittal Mallya Road, Bangalore 560-001, IndiaJaponiaApple Japan Inc. 3-20-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JapanKoreaApple Korea Ltd. 3201, ASEM Tower; 159, Samsung-dong, Gangnam-Gu; Seoul 135-798, Republic of KoreaAfganistan, Bangladesz, Bhutan, Brunei, Kambodża, Guam, Indonezja, Laos, Singapur, Malezja, Nepal, Pakistan, Filipiny, Sri Lanka, WietnamApple South Asia Pte. Ltd. 7 Ang Mo Kio Street 64
  Singapore 569086Chińska Republika LudowaApple Computer Trading (Shanghai) Co. 25th Floor, Suite B2, Siam Tower, 989 Rama 1 Road, Pataumwan, Bangkok, 10330TajlandiaApple South Asia (Thailand) LimitedTajwanApple Asia LLC16A, No. 333 Tun Hwa S. Road. Sec. 2, Taipei, Taiwan 106Pozostałe kraje Azji i Pacyfiku

  Ograniczenia gwarancji

  1.

  W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE, ANI FIRMA HP ANI
  JEGO DOSTAWCY NIE UDZIELAJ

  Ą

  Ż

  ADNYCH INNYCH GWARANCJI LUB

  WARUNKÓW, CZY TO WYRA

  ONE PISEMNIE CZY TEZ IMPLIKOWANE

  GWARANCJE LUB WARUNKI SPRZEDAWALNO

  Ś

  CI, ZADOWALAJ

  CEJ JAKO

  CI

  LUB PRZYDATNO

  CI DO OKRE

  LONYCH CELÓW.

  Zarządzamy szybkim procesem RMA i zazwyczaj wysyłamy urządzenie zastępcze w ciągu 48 godzin, jeśli zgłoszona wada kwalifikuje się do odpowiedniego zakresu ochrony. Ograniczonej gwarancji na produkt.

  Rozszerzenie pakietu rozszerzonej ochrony jest dostępne za jednorazową opłatą i musi zostać zakupione w ciągu 24 miesięcy od wysyłki falownika z SolarEdge.

  Przedłużenie okresu obowiązywania Pakietu Ochronnego dotyczy wyłącznie falownika i nie dotyczy żadnych wbudowanych akcesoriów komunikacyjnych.

  Zobacz cennik przedłużeń gwarancji na falowniki lub sprawdź status swojej gwarancji.

  Kliknij przycisk "Przedłuż gwarancję" poniżej i wprowadź numer seryjny swojego falownika, aby uzyskać cenę przedłużenia:

  Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cal Flame G4 2008

  Bezpośredni link do pobrania Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cal Flame G4 2008

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Cal Flame G4 2008