Podręcznik Quick Strat Emerson E0807

Emerson E0807 Quick Start Guide to jeden z najpopularniejszych i najbardziej przydatnych podręczników do programowania sterowników PLC. Podręcznik ten oferuje wyczerpujące wyjaśnienia wszystkich funkcji sterownika PLC. Zawiera szczegółowe informacje na temat programowania, konfiguracji i debugowania. Podręcznik zawiera również informacje o komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi, a także krok po kroku instrukcje dotyczące instalacji podręcznika. Wszystkie instrukcje są napisane w jasny i zrozumiały sposób, co pozwala użytkownikom szybko nauczyć się programowania PLC. Emerson E0807 Quick Start Guide jest używany przez programistów profesjonalnych, ale jest również przydatny dla początkujących.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik Quick Strat Emerson E0807

 • Struktura tego podręcznika
 • Symbole używane w tym dokumencie
 • Włączone funkcje dotykowe

Struktura tego podręcznika

Ten podręcznik ma następującą strukturę:

Uwaga

 • Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od używanego produktu.
 • <Uniwersalne urządzenie Inkjet>

 • Podręcznik online

 • Najpierw przeczytaj
 • Jak korzystać z Podręcznika online
 • Znaki towarowe i licencje
 • Wyszukaj
 • Mapa witryny
 • Podręcznik online — XXX series — (gdzie „XXX” oznacza nazwę modelu)

 • Przydatne funkcje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Przegląd informacji o produkcie (Konserwacja, zmiana ustawień produktu itp. )
 • Drukowanie
 • Kopiowanie
 • Skanowanie
 • Faksowanie
 • Podręcznik online — Aplikacje —

 • Podręcznik My Image Garden
 • Przewodnik Quick Menu
 • Podręcznik Quick Toolbox
 • Przydatne oprogramowanie
 • <Drukarka atramentowa Inkjet>

 • Podręcznik Print Studio Pro
 • <Kolorowy skaner>

  Podręcznik online — XXX — (gdzie „XXX” oznacza nazwę modelu)

 • Przegląd informacji o produkcie (Konserwacja, Podstawowe elementy itp. )
 • Symbole używane w tym dokumencie

  Ostrzeżenie

  Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

  Przestroga

  Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub szkód materialnych w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. canon/ij/webmanual/Portal/W/PL/TOP/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

  Instrukcje zawierające ważne informacje. Zapoznaj się z niniejszymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu oraz obrażeń ciała. gif" alt=""/>Uwaga

  Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.

  Podstawy

  Instrukcje objaśniające podstawowe funkcje produktu.

 • Ikony mogą różnić się w zależności od produktu.
 • Włączone funkcje dotykowe

  W celu włączenia funkcji dotykowej, należy zamienić opcję „kliknij prawym przyciskiem” w niniejszym dokumencie na działanie określone w systemie operacyjnym. Na przykład: w przypadku czynności „naciśnij i przytrzymaj” określonej w systemie, należy zamienić „kliknij prawym przyciskiem” na „naciśnij i przytrzymaj”.

  Spis treściSŁOWO WSTĘPNE (napisane przez Roberta Epsteina) IXPRZEDMOWA DO DRUGIEGO I TRZECIEGO WYDANIA XIPODZIĘKOWANIA XIVWPROWADZENIE XVROZDZIAŁ 1: SQLI ZARZĄDZANIE RELACYJNĄBAZĄ DANYCH 1Zarządzanie relacyjną bazą danych 1Początek projektowania bazy danych 14ROZDZIAŁ 2: PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH 15Projekt bazy danych 15Encje danych i ich zVi? iązki 22Zalecenia dotyczącą normalizacji 32Przegląd bazy danych 39Implementacja projektu 42ROZDZIAŁ 3: TWORZENIE I WYPEŁNIANIE BAZY DANYCH 43Tworzenie baz danych i ich obiektów za pomocą SQL 43Składnia SQŁ 43Tworzenie baz danych 47Tworzenie tabel 49Tworzenie indeksów 57Tworzenie tabel z ograniczeniami SQL-92 61Zmienianie i usuwanie baz danych i ich obiektów 66Dodawanie, zmienianie i usuwanie danych 69Wstawianie danych do kilku kolumn 70Wyrażenia 73VI Spis treściZmienianie istniejących danych: UPDATE 74Usuwanie danych: DELETE 78ROZDZIAŁ 4: WYBIERANIE DANYCH Z BAZY DANYCH 790 instrukcji SELECT 79Wybieranie kolumn: lista wyboru 82Wybieranie tabel: lista tabel 94Wybieranie wierszy: klauzula WHERE 951 co dalej? 117ROZDZIAŁ 5: SORTOWANIE DANYCH I INNEMETODY WYBORU 119Nowa porcja klauzul i instrukcji SEŁECT 119Sortowanie wyników zapytania: ORDER BY 119Eliminowanie powtarzających się wierszy: DISTINCT i ALL 128Funkcje agregujące 135Agregaty skalarne i wektorowe 145ROZDZIAŁ 6: WYNIKI GRUPOWANIA DANYCH 147Grupowanie 147Klauzula GROUP BY 147Klauzula HAVING 161Więcej na temat nuli 166Praca z wieloma tabelami 172ROZDZIAŁ 7: ZŁĄCZANIE TABEL W CELU OTRZYMANIAPEŁNEJ ANALIZY DANYCH 173Co to jest złączanie? 173Dlaczego złączenia są konieczne 174Wstępny przykład złączenia 176Jak otrzymać dobre złączenie 177Poprawianie czytelności wyników złączania 178Określanie warunków złączenia 180Jak system wykonuje złączenie 192Operacje UNION 194Nurkowanie w podzapytaniach 198ROZDZIAŁ 8: TWORZENIE ZAPYTAŃ ZAWIERAJĄCYCHPODZAPYTANIA 199Cotojestpodzapytanie? 199Jak działają podzapytania? 200Złączenia czy podzapytania? 203Spis treści VIIReguły rządzące podzapytaniami 206Podzapytania zwracające zero lub więcej wartości 207Podzapytania zwracające jedną wartość 218Podzapytanie sprawdzające istnienie 222Podzapytania na wielu poziomach zagnieżdżenia 226Podzapytania w instrukcjach UPDATE, DELETE i INSERT 227Ku perspektywom 228ROZDZIAŁ 9: TWORZENIE I UŻYWANIE PERSPEKTYW 229Użycie perspektyw a elastyczność analizy danych i operowania nimi 229Tworzenie perspektyw 230Zalety perspektyw 231Jak działają perspektywy 236Modyfikowanie danych za pomocą perspektyw 245Tworzenie kopii danych 248Problemy administrowania bazą danych 250ROZDZIAŁ 10: BEZPIECZEŃSTWO, TRANSAKCJE,WYDAJNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ 251Zarządzanie bazą danych w świecie rzeczywistym 251Bezpieczeństwo danych 252Transakcje 261Wydajność 265Spójność danych 270Od ogólnego SQŁ do świata rzeczywistego 277ROZDZIAŁ 11: ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW FIRMY 279Zastosowanie SQL w pracy 279Formatowanie i wyświetlanie danych 280Igraszki z wzorcami 289Znajdowanie danych za pomocą złożonych złączeń i podzapytań 298GROUP BY 306Liczby kolejne 307Unikanie błędów 310ROZDZIAŁ 12: BŁĘDY I JAK ICH UNIKAĆ 311Nie, nie jesteś głupi 311GROUP BY 312WHERE i HAVING 313DISTINCT 323Inne mieszanki 328VIII Spis treściDODATEK A: SKŁADNIA SQL STOSOWANA W TEJ KSIĄŻCE 331DODATEK B: PRZEMYSŁOWE RÓWNOWAŻNIKI SQL 333DODATEK C: SŁOWNIK POJĘĆ 347DODATEK D: PRZYKŁADOWA BAZA DANYCH BOOKBIZ 361DODATEK E: BIBLIOGRAFIA 393SKOROWIDZ 397Słowo wstępneJęzyk SQL przekształcił się z języka baz danych, znanego tylko specjalistom,w szeroko stosowany w świecie standard przemysłu komputerów osobistych. Licz-bę tworzonych co roku baz danych zgodnych z SQL-92 liczy się dziś na miliony.Można śmiało powiedzieć, że SQL niemal zawsze ma swój udział w pobieraniudanych z Internetu lub z sieci wewnętrznej. To, co dziś jest tak oczywiste i dobre,kiedyś wcale takie nie było.Na początku ery relacyjnych baz danych, gdy pracowano nad projektem SQLw IBM Research Laboratory, zajmowałem się implementowaniem języka baz da-nych, który mógłby konkurować z SQL. Nasz język lepiej nadawał się do formu-łowania bardziej złożonych zapytań, miał mniej wyjątków, ale był trudniejszy doopanowania. Po siedmiu latach pracy i utworzeniu dwóch pełnych produktów (niew SQL) stałem się zapalonym wielbicielem SQL.Powody były proste: język ten jest łatwy do nauki, jest już wystarczająco skutecz-ny i staje się coraz lepszy, a - co najważniejsze - został zaimplementowany przezkażdego producenta systemu zarządzania bazami danych (DBMS*). W tej sytuacjimój trzeci projekt DBMS (w Sybase) byłjuż całkowicie oparty na SQL.Bardzo łatwo się zapomina, że poprzednie generacje baz danych były nierela-cyjne i że każda miała własny język. Koszty implementacji były zabójcze, a naukainnego systemu zarządzania bazami danych była ciężkim doświadczeniem.Wkroczyliśmy w erę, w której wszystkie DBMS wspierają SQL. Nawet bazy da-nych poprzednich generacji mogą być przetwarzane dzięki translatorom SQL, łączą-cym dane z różnych baz danych. W przetwarzaniu typu klient-serwer i w pracy z Inter-netem bazy danych są dostępne dzięki SQL. Tak więc praktyczna znajomość tegojęzyka to cenna umiejętność, bez względu na to, jakiego DBMS się ostatecznie używa.Jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż SQL ma korzenie akademickie, nietrudno zro-zumieć, dlaczego tak wiele osób boi się tego języka i systemów zarządzania relacyj-nymi bazami danych. Takie pojęcia, jak „postać normalna", „zmienna korelacyjna"czy „spójność odwołań" nie są pojęciami intuicyjnymi i wydają się skomplikowane.Od ang. DBMS - database management system (przyp. tłum. ).X S ł o w o w s t ę p n echoć ich znaczenie jest proste. Sprawiają, że zarządzanie bazą danych pozornie przy-pomina dział matematyki wyższej - co jedynie owocuje powstawaniem coraz to więk-szej liczby rozpraw doktorskich i większej liczby doktorów (włącznie ze mną).Mimo swej prostoty SQL jest językiem o dużych możliwościach. Trzeba byćjednak świadomym pułapek: nawet fachowcy mogą w nie wpaść. Kilka lat temu, naprzykład, współpracowałem z pewnym przedsiębiorstwem DBMS nad wzorcowymtestem. Mieliśmy bardzo dobre wyniki w każdym przypadku, oprócz jednego -kiedy potrzebowaliśmy sześćdziesięciu godzin (tak, godzin), żeby zrealizowaćpolecenie, jakie inny system wykonywał w ciągu dwóch minut.Przez całe dnie spędzało nam to sen z powiek. Wreszcie ktoś poprosił klienta,żeby ten powiedział swoimi słowami, czego zapytanie ma dotyczyć. Okazało się,że polecenie SQL dostarczone nam przez klienta miało prawy nawias w złym miej-scu. Gdy nawias przesunięto, zapytanie wykonało się w ciągu minuty!Nigdy nie zapomnę utyskiwań klienta, że języki relacyjne są bardziej wrażliwena nawiasy niż FORTRAN! Dziś potrafiłbym takiego klienta poratować i oszczę-dzić mu na testach wiele potu i łez - a to dzięki książce Podręcznikjęzyka SQL.Choć już od 1976 roku zajmuję się systemami zarządzania bazami danych,z przyjemnością ją przeczytałem. Autorki omawiają nie tylko sam SQL, ale równieżprojektowanie baz danych i ich normalizację, przy czym podchodzą do tych zagad-nień z praktycznego punktu widzenia. Oznacza to umożliwienie Czytelnikowi szyb-kiego opanowania poruszanych tematów.Dzięki przykładom przytoczonym w książce można lepiej zrozumieć praktyczneznaczenie omawianych pojęć. Autorki wyraźnie dają do zrozumienia, że wymusza-nie „spójności odwołań" oznacza coś tak prostego jak zastosowanie do aplikacjiDBMS „zasady bez niedopracowania": system odmówi zgody na wypuszczenienieistniejącego produktu. Nie przyzwoli również na wysłanie czegokolwiek donieistniejącego klienta (można to nazwać „zasadą bez oszustwa").Autorki starają się też przewidzieć przyszłość języka SQL, który się ciąglezmienia. Zarówno wytwórcy DBMS, jak i organizacje standaryzacyjne intensywniepracują nad jego rozszerzeniem. Wiele zmian jest spowodowanych potrzebą two-rzenia coraz to bardziej złożonych systemów, w których bazy danych odgrywałybywiększą rolę w zarządzaniu aplikacjami. Rozszerzenia SQL, wprowadzające cen-tralne zarządzanie bazą danych, są szczególnie istotne dla systemów, w którychkomputery osobiste i stacje robocze porozumiewają się z DBMS przez architekturęsieciową znaną jako system klient-serwer. Autorki książki Podręcznik języka SQLprzedstawiają niektóre z tych rozszerzeń, co widać na przykładzie języka Transact--SQL utworzonego przez Sybase dla SQL Server i SQL Anywhere.Podsumowując, jest to książka dla „inteligentnego amatora". Jest przeznaczonadla kogoś, kto ma niewielką lub nie ma żadnej wiedzy o SQL i kogo trzeba wprowa-dzić w zarządzanie relacyjnymi bazami danych. Czytelnik dowie się z niej wszyst-kiego, co powinien wiedzieć, żeby zacząć używać SQL i relacyjnych baz danych.Robert EpsteinPierwszy zastępca prezesa Sybase, Inc.Przedmowa do drugiegoi trzeciego wydaniaDLACZEGO NOWE WYDANIA?Od czasu opublikowania tej książki po raz pierwszy w 1989 r. zaszło wiele zmian,które nie ominęły też SQL. Nastąpił jego ogromny rozwój - zarówno pod wzglę-dem liczby użytkowników, jak i liczby dostępnych poleceń. A sprzedaż relacyjnychbaz danych rośnie bez przerwy.Kiedy pisałyśmy pierwsze wydanie Podręcznika języka SQL, American NationalStandards Institute (ANSI) właśnie zatwierdził standard 1986. International StandardsOrganization (ISO) przyjęła go w 1987 r. Nad nową wersją 1989 pracowały zarównoANSI, jak i ISO. Standard 1986 był ubogi. Brakowało w nim wielu możliwości ofero-wanych już przez większość komercyjnych dostawców. Standard 1989 był pełniejszy,ale wciążjeszcze wiele istotnych elementów pozostawało niezdefiniowanych.Tym, co naprawę miało znaczenie w owym czasie, było ustanowienie standarduprzemysłowego: każdy dostawca bacznie obserwował, co robi konkurencja, i ofe-rował produkt na tyle podobny do produktu konkurencji (spełniając żądanie doty-czące zgodności), aby przyciągnąć zarówno klientów konkurencji, jak i nowychużytkowników, chcących tworzyć bazy danych. Postanowiłyśmy więc zostawićekspertom rozważanie problemów dotyczących ostatecznych określeń standardówANSI oraz poszczególnych implementacji SQL, a zająć się tym, na co to wszystkonie ma wpływu, a mianowicie ogólnym SQL lub „standardem przemysłowymSQL". Naszym celem było dostarczenie inteligentnemu amatorowi praktycznychinformacji o sposobie używania obowiązującego w tym czasie SQL.Standard ANSI 1992 (często na2ywany SQL-2 lub SQL-92) reprezentuje nowyetap rozwoju SQL. Jest pełniejszy niż standard 1989, a jego opis ma cztery razywięcej stron niż poprzednia wersja. Dostawcy baz danych zaakceptowali już dużepartie standardu 1992. Standardy przemysłowy i ANSI/ISO się pokrywają.Niezależnie od tych perturbacji istnieje ogólne, szeroko stosowane w przemyśle,jądro poleceń SQL, które wszyscy użytkownicy powinni znać. Do przyjęcia stan-dardów nie dochodzi się przecież w ciągu jednej nocy; jest to proces długotrwały.XII P r z e d m o w a do drugiego i trzeciego wydaniaDostawcy będą tak czy inaczej dostarczać produkty o różnym poziomie dostoso-wania do standardów. Użytkownik SQL może więc skorzystać na doskonałymopanowaniu podstaw tego języka przed przejściem do badania specyficznychszczegółów poszczególnych implementacji.WYDANIE DRUGIEDokonując przeglądu tego, do czego użytkownicy SQL mają dostęp, odkryłyśmy tesame dziury w wersji 1993 co w wersji 1989, a mianowicie - bardzo mało praktycz-nych porad na temat sposobu używania języka. Jest kilka dobrych książeko określonych implementacjach (sprawdź w swojej miejscowej bibliotece lub księgar-ni) i kilka pełnych omówieńjęzyka z punktu widzenia standardu, w szczególności Gui-de to the SQL Standard' autorstwa Date'a i Darwena (Addison-Wesley 1993, wyd. 3)oraz Understanding the New SQL: A Complete Guide autorstwa Meltona i Simonsa(Morgan Kaufmann 1993). Wygląda więc na to, że zarówno informacje o określonychproduktach, jak i wyjaśnienia dotyczące standardu są łatwo dostępne.Jednakże rozmawiając z nowymi użytkownikami lub z osobami rozwijającymiSQL, bez końca słyszałyśmy o potrzebie przytaczania przykładów do naśladowa-nia. W związku z tym uzupełniłyśmy drugie wydanie o nowy materiał i o dwa cał-kowicie nowe rozdziały. Oba składają się przeważnie z „przepisów" na kod. Po-prawiłyśmy również błędy zauważone w pierwszym wydaniu.Rozdział 11, zatytułowany „Rozwiązywanie problemów firmy", jest zbioremprzykładów opartych na pytaniach i odpowiedziach, które nadeszły przez popularnesieci komputerowe NETNEWS/USENET. Odtworzyłyśmy interesujące zagadnie-nia i podałyśmy ich rozwiązania na przykładzie bazy danych bookbiz, na którą po-wołujemy się w całej książce. Rozdział ten zawiera przykłady formatowania wyni-ków, wyszukiwania danych, pracy z zapytaniami wielotabelowymi, stosowaniaklauzuli GROUP BY i tworzenia liczb sekwencyjnych.Kilka przykładów wpadło do innej kategorii. Są one nie tyle rozwiązaniami pew-nych problemów, co raczej wskazują na powszechne l>łędy. Te sprawy zostały zgro-madzone w rozdziale 12, zatytułowanym „Błędy i jak ich unikać". Zawiera on opisoddziaływania klauzul GROUP BY, HAVING i WHERE, DISTINCT. Dodatkowo sąw nim wyjaśnione nieporozumienia dotyczące tego, co też SQL może robić.WYDANIE TRZECIEWydaniu trzeciemu przyświeca następujący cel: uaktualnienie podstaw gramatykiSQL i włączenie tych zmian z SQL-92, które uwzględniła już większość dostaw-' Polskie tłumaczenie czwartego wydania tej książki, zatytułowane SQL. Omówienie standardu ję-zyka, ukazało się nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicznych w 2000 r. (przyp. red. ).Podziękowania XIIIców. Omawiamy w nim zatem nowe typy danych, uzupełnienia instrukcji CREATETABLE umożliwiające wbudowanie więzów spójności, modyfikacje do klauzulORDER BY i GROUP BY, nowy znak ucieczki dla słowa kluczowego LIKE orazzmiany w instrukcjach GRANT i REVOKE. Przejrzałyśmy składnię większościwspólnych poleceń używanych w systemach Sybase Server, Sybase SQL Anywdzone zarówno w systemie SQL Server, jak i w systemie SQL Anywhere.Trzecie wydanie tej książki ma dodatkową zaletę: dzięki dołączonej (patrz do-datek D) przykładowej bazie danych bookbiz (biznes książkowy) można - powprowadzeniu jej do PC - samodzielnie wypróbować dostarczone przykłady(i własne warianty). Naszym zdaniem droga do opanowania SQL wiedzie przezpraktykę. Można i należy eksperymentować bez końca, wypróbowując przykładykodu ze znanymi danymi i sprawdzając poprawność wyników (czy są takie, o jakiechodziło). Jeśli kod jest zbyt skomplikowany, to należy podzielić go na małe, alesensowne, części i wykonać je niezależnie. Ma się wtedy pewność, że wiadomo, cokażda część robi. Potem można składać te części w coraz bardziej skomplikowanekonstrukcje i dobrze się przy tym bawić.PODZIĘKOWANIAChcemy podziękować następującym osobom za ich wkład w powstanie tej książki:Donnie Jeker i Stu Schuster za okazywanie pomocy zawsze wtedy, kiedy byłanam ona potrzebna, i za dodawanie odwagi;Jeffowi Lichtma...

  Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

  Nr dopuszczenia:907/3/2019
  Autorzy:Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

  Nowa Edycja 2022–2024

  Podręcznik „NOWE Słowa na start! 6” został przygotowany zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej.

  Zawiera cenione przez nauczycieli rozwiązania dydaktyczne, które umożliwiają integrację kształcenia literackiego, językowego i kulturowego, rozwijanie w uczniu motywacji do czytania oraz poznawania literatury według ponadczasowych motywów. Starannie opracowane wskazówki uczą konstruowania wypowiedzi pisemnych, a ciekawe, różnorodne polecenia ułatwiają zrozumienie lektur obowiązkowych.

  • Uporządkowanie treści wokół siedmiu osi tematycznych, powtarzanych w kolejnych klasach, pozwala na stopniowe pogłębianie zagadnień i poszerzanie obszaru rozważań.
  • Infografiki Spotkania z lekturą, ćwiczenia wprowadzające i zestaw zadań przeznaczonych do realizacji w trakcie czytania lektury oraz po zapoznaniu się z nią ułatwiają omówienie wszystkich wymienionych w podstawie programowej lektur obowiązkowych oraz wybranych tekstów z listy uzupełniającej.
  • Fragmenty powieści autorstwa współczesnych pisarzy znanych i lubianych przez uczniów, m. in. Grzegorza Kasdepkego, Rafała Kosika czy Brandona Mulla, inspirują do rozwijania pasji czytelniczych.
  • Integracja zagadnień literacko-kulturowych oraz językowych w jednym podręczniku umożliwia funkcjonalne wykorzystanie wiedzy z zakresu nauki o języku i sprawdzenie jej w aspekcie komunikacyjnym.
  • Szkoła mówienia i pisania pozwala kształcić umiejętności retoryczne i tworzenie wypowiedzi.
  • Dzięki atrakcyjnym planszom ortograficznym, żartobliwym scenkom i ilustracjom, a także licznym schematom oraz przykładom bliskim uczniom nauka gramatyki, ortografii i interpunkcji staje się ciekawsza i łatwiejsza.
  • Umieszczone po każdym rozdziale podsumowania w formie map pojęć, testy, a także znajdujący się na końcu podręcznika Twój niezbędnik porządkują i systematyzują zdobyte wiadomości.
  • Poprzez naukę korzystania ze słowników, zasobów bibliotecznych i katalogów internetowych oraz innych źródeł wiedzy możliwe jest realizowanie eksponowanego w nowej podstawie programowej postulatu dotyczącego samokształcenia.

  Podręcznik Quick Strat Emerson E0807

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik Quick Strat Emerson E0807

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik Quick Strat Emerson E0807