Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Calibre Uk Hqview 200s

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Calibre UK Hqview 200s jest wykorzystywany w szpitalach w całej Wielkiej Brytanii do zapewnienia pracownikom służby zdrowia niezawodnego i wydajnego dostępu do informacji medycznych. Podręcznik jest kompatybilny z szeroką gamą systemów informacyjnych i oferuje wiele opcji użytkownikom, w tym dostęp do informacji o pacjentach, wyników badań, procedur medycznych i leków, a także narzędzi do tworzenia i udostępniania raportów. Aplikacja jest łatwa w użyciu i została zaprojektowana z zachowaniem wszystkich norm dotyczących bezpieczeństwa i prywatności danych.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Calibre Uk Hqview 200s

Gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń w podmiotach leczniczych wzrosną od lipca 2022 r. w zależności od grupy od 17 proc. do 41 proc. ; średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc. - powiedział PAP wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

PAP: We wtorek rząd ma zająć się projektem nowelizacji o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych. Proszę przedstawić, jakie zmiany przygotowano dla zatrudnionych m. in. w szpitalach i przychodniach.

P. B. : Zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w nowelizacji są realizacją ustaleń zawartych w ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia z 5 listopada 2021 r. To niezwykle istotne, że w tej sprawie porozumiały się trzy strony: strona społeczna, pracodawcy i rząd. Zgodnie z tym stanowiskiem podniesione zostaną współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować będzie znacznym wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Jedną z istotnych postulowanych zmian, która znalazła się w projekcie jest przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego. Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia. Oznaczać to będzie podwyższenie wysokości najniższego wynagrodzenia o ponad 41 proc., czyli o kwotę 1550 zł.

Podobnie nowelizacja ustawy traktuje ratowników medycznych ze średnim wykształceniem.

Reasumując projekt zakłada, że gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń wzrosną od lipca 2022 r. w zależności od grupy o od 17 proc. do 41 proc., przy czym średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od lipca aż o 30 proc.

PAP: Czy propozycje MZ są satysfakcjonujące dla większości pracowników? Jakie macie państwo sygnały z konsultacji społecznych? Pojawiała się np. opinia, że projekt ustawy nie realizuje postulatów środowiska medycznego, które doprowadziły do protestu pracowników zawodów medycznych w 2021 roku.

P. : Myślę, że same kwoty podwyżek są najbardziej wymowne i mówią więcej niż niejedno słowo.

Dla przykładu, gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń zasadniczych będą wynosiły:

- dla grupy lekarzy specjalistów (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł – wzrost o 1 441 zł;

- dla grupy lekarzy ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł – wzrost o 2 009 zł;

- dla grupy obejmującej mgr pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją: z 5 478 zł do 7 304 zł – wzrost o 1 827 zł;

- dla grupy obejmującej mgr pielęgniarstwa, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł – wzrost o 1 590 zł;

- dla grupy obejmującej ratowników medycznych, pielęgniarki ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł – wzrost o 1 550 zł;

- dla grupy opiekunów medycznych: z 3 772 zł do 4 870 zł – wzrost o 1 097 zł;

- dla grupy obejmującej sanitariuszy i salowe: z 3 049 zł do 3 680 zł – wzrost o 632 zł.

Pamiętajmy, że przywołane kwoty generują określone skutki finansowe dla budżetu państwa. W naszym dialogu z partnerami społecznymi wyraźnie określaliśmy, że warunki brzegowe określa pula dostępnych środków na sfinansowanie podwyżek w tym roku, ale i skutków tegorocznych podwyżek w kolejnych latach. Porozumienie było możliwe, bo każda ze stron wykazała się maksymalną odpowiedzialnością.

PAP: MZ informowało, że podwyżki płacy minimalnej w drugim półroczu 2022 r. dla pracowników ochrony zdrowia kosztować będą ponad 7 mld zł. Jakie są dane, ile średnio - w ujęciu kwotowym i procentowym – pensje pochłaniają nakładów na zdrowie?

P. : Widełki dotyczące udziału wynagrodzeń w całkowitych kosztach poszczególnych placówek medycznych oscylują w granicach 40 - 65 proc. Trudno mówić o globalnej kwocie przy tak dużym zróżnicowaniu procentowym.

PAP: Jak pan skomentuje opinie, że projekt zamiast spłaszczać, zwiększa różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowym? Skąd taki, a nie inny, podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy oraz nowe wysokości współczynników pracy. : Podział na grupy określony w załączniku do ustawy jest pochodną ustaleń przyjętych w ramach dialogu z partnerami społecznymi i zawartymi w stanowisku Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

PAP: A jak pan odniesie się do głosów, że projekt zmian przepisów w żaden sposób nie określa, kto będzie finansował podwyżki w placówkach niemających kontraktów z NFZ. I do zarzutu, że ciężar wprowadzanych zmian zostanie w całości lub części przerzucony na podmioty lecznicze. : Przeznaczamy na podwyżki, jako państwo, dodatkowo ponad 7 mld zł. Dlatego zarzut, że ciężar ich wprowadzania zostanie przerzucony na podmioty lecznicze jest nietrafiony i niezrozumiały.

PAP: Jakie prace z obszaru dialogu społecznego, za który pan odpowiada w resorcie, trwają jeszcze w MZ?

P. : Finalizujemy prace nad projektem ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, ustawy o medycynie laboratoryjnej i ustawy o niektórych zawodach medycznych, a także ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa, którą nadzoruje bezpośrednio minister Adam Niedzielski.

Cały czas intensywnie pracuje Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia, gdzie omawiamy wszystkie zgłaszane przez partnerów społecznych zagadnienia i problemy oraz przedstawiamy nasze działania legislacyjne i organizacyjne.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego.

Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Wyższe współczynniki pracy w służbie zdrowia od lipca 2022 r.

Podniesiono też współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych.

Podział na grupy zawodowe w służbie zdrowia od lipca 2022 r.

Zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r.

Podwyżki dla lekarzy od lipca 2022 r.

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Podwyżki dla ratowników i pielęgniarek od lipca 2022 r.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do podwyżki), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

W nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

Reklama

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

Samorządowe centra usług wspólnych. Zadania, zasady tworzenia i funkcjonowania

Od 1 lipca płace minimalne w ochronie zdrowia poszły do góry. Wysokość podwyżek określa znowelizowana ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Od początku kluczowa dla dyrektorów placówek była odpowiedź na pytanie, ile będą mieli pieniędzy na podwyżki i w jakim zakresie będą mogli nimi objąć oprócz pracowników medycznych także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych i pracowników administracji. Koszty podwyżek ma pokryć nowa wycena świadczeń. Jednocześnie znikają dotychczasowe strumienie finansowania z NFZ wynagrodzeń, m. in. tzw. zembalowe. 

Część szpitali nie wypłaci podwyżek

Do czasu przedstawienia aneksów do umów z NFZ m. dyrektorzy szpitali nie wiedzieli, ile pieniędzy będą mieli na podniesienie wynagrodzeń, które w nowej wysokości wypłacić powinni już sierpniu. Teraz zostali podstawieni pod ścianą. 

Związek Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego zaznacza, że przedstawione przez NFZ propozycje zmian finasowania na podstawie umów o świadczenia opieki zdrowotnej nie pokrywają znacznej części kosztów koniecznych do wdrożenia ustawy zakładającej podwyżkę minimalnych wynagrodzeń. - Mechanizm ich kalkulacji jest skrajnie odmienny od stosowanego w latach ubiegłych (w tym w 2021r. ). Ponadto propozycje te zostały przedstawione w ostatnich dniach lipca 2022r. - dodają autorzy wystąpienia. 

Związek zwraca się o przyjęcie mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej (w tym właściwego algorytmu), który – jak w latach poprzednich – pozwoli na zabezpieczenie środków finansowych na podwyższenie wynagrodzenia pracownikom podmiotów leczniczych, który nie będzie dla szpitali krzywdzący, poprzez pozbawienie ich części środków.

Prezes związku Władysław Perchaluk podkreśla w piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i prezesa NFZ Filipa Nowaka, że zdecydowana większość szpitali - z przyczyn obiektywnych - zmuszona jest wstrzymać realizację podwyżek, które miały przysługiwać pracownikom począwszy do dnia 1 lipca 2022r., gdyż nie mogą one zaciągnąć zobowiązania wobec pracowników w postaci podpisania aneksów do umów o pracę bez zabezpieczenia środków finansowych na ich pokrycie.

Podkreśla, że większość szpitali powiatowych znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Dodatkowe obciążenia, oprócz wzrostu wynagrodzeń, to rosnące koszty leków i wyrobów medycznych, cen energii i inflacja. 

Władysław Perchaluk dodał, że odbyło się spotkanie z przedstawicielem resortu zdrowia, ale nie przyniosło ono oczekiwanych efektów. 

Ministerstwo Zdrowia odpowiada: wycena świadczeń wzrosła, najbliższe dni przyniosą informacje, czy wystarczająco

Z kolei Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, w Trzecim Programie Polskiego Radia wskazał, że resort skieruje 8 mld zł na podwyżki. Przyznaje jednak, że najbliższe dni przyniosą informacje, czy wystarczy tych pieniędzy, czy będzie trzeba w jakiś sposób rozwiązać tę sytuację. - Nie wszystkie szpitale można przekładać jedną miarą i wyciągać takie same wnioski. Dużo zależy od menadżerów, jak oni gospodarują pieniędzmi. Ale oczywiście muszą wypełnić ustawę, czyli muszą zapewnić płacę minimalną, która jest zawarta w ustawie, która została przyjęta przez parlament - zapewnił. I dodał, że Narodowy Fundusz Zdrowia sygnalizuje, że podpisał aneksy ze szpitalami w ponad 6 województwach. Tyle, że w Polsce jest 16 województw. 

Resort zdrowia zaznacza ponadto, że wzrost wyceny świadczeń jest zróżnicowany, ale w lecznictwie szpitalnym wyniósł średnio ponad 30 proc. - Skala tego wzrostu może różnić się w konkretnych szpitalach, w zależności od rodzaju i liczby wykonywanych świadczeń - podkreśla MZ. 

Ministerstwo Zdrowia pytane przez Prawo. pl o problemy szpitali powiatowych z wypłatą wyższych wynagrodzeń i o to, czy przywróci w związku z tym dodatkowe źródła finansowania wynagrodzeń, podkreśla, że rozwiązanie funkcjonujące od 1 lipca jest najlepsze dla pacjentów. 

- Nowy sposób przekazania środków na podniesienie minimalnych wynagrodzeń polega na ujęciu kosztów wzrostu wynagrodzeń w kosztach świadczeń, a nie w odrębnym strumieniu finansowania, niezależnym od wyceny świadczeń, a przede wszystkim od tego, czy i ile świadczeń zdrowotnych wykona szpital. Jest więc to rozwiązanie z korzyścią dla pacjentów, ponieważ służy poprawie dostępności do świadczeń, skróceniu kolejek i sprzyja spłacie „długu zdrowotnego” zaciągniętego w czasie pandemii COVID-19 - odpowiada Ministerstwo Zdrowia. 

Podwyżki w ochronie zdrowia

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł).  Najniższe wynagrodzenie zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł).

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł).

W nowelizacji zaproponowano powiązanie określanych w porozumieniu albo zarządzeniu zasad wynagradzania pracowników innych, niż pracownicy działalności podstawowej, ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym w taki sposób, aby wynagrodzenia tych osób zapewniały wysokość odpowiadającą średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Calibre Uk Hqview 200s

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Calibre Uk Hqview 200s

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Calibre Uk Hqview 200s