Podręcznik dla rodzin Dell Inspirion 3656

Dell Inspirion 3656 jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin, które szukają wydajnego i niedrogiego komputera. Jest wyposażony w procesor Intel Core i3-6100U, 4 GB RAM, 500 GB dysk twardy, zintegrowaną kartę graficzną Intel HD Graphics 520 i matrycę 15.6-calową. Urządzenie jest łatwe w użyciu i można je łatwo skonfigurować zgodnie ze swoimi potrzebami. Dodatkowo, dostępny jest podręcznik dla rodzin Dell Inspirion 3656, który zawiera wszystkie potrzebne informacje na temat konfiguracji, użytkowania i aktualizacji systemu. Podręcznik zawiera instrukcje krok po kroku, dzięki czemu rodzina może łatwo i bezpiecznie korzystać z komputera.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla rodzin Dell Inspirion 3656

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy DELL INSPIRON 2650. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy DELL INSPIRON 2650 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla DELL INSPIRON 2650


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika DELL INSPIRON 2650SYSTEM INFORMATION GUIDE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Dejte pozor, aby se do v tracích ani jiných otvor pocítace nedostaly zádné p edm ty. Pro zamezení riziku úrazu elektrickým proudem nep ipojujte ani neodpojujte kabely a za ízení neopravujte ani nekonfigurujte b hem bou ky. Pocítac ani baterii neskladujte ani neponechávejte v blízkosti zdroj tepla jako jsou radiátory, krby, kamna, elektrické p ímotopy nebo jiná za ízení, ani ji jinak nevystavujte teplotám vyssím nez 60 °C. N které letecké spolecnosti mohou kritickou fázi letu definovat jako veskerou dobu, kdy se letadlo nachází pod letovou hladinou 3 050 m (10 000 stop). [... ] ­ W celu dostosowania siê do wszystkich tych ogranicze, w przypadku, gdy komputer przeno ny firmy Dell wyposa ony jest w modul Dell TrueMobileTM lub inne urzédzenie do komunikacji bezprzewodowej, nale y wyléczy to urzédzenie przed wej ciem na poklad samolotu i stosowa siê do instrukcji personelu dotyczécych postêpowania z takim urzédzeniem. Dodatkowo, korzystanie z dowolnego urzédzenia PED, takiego jak komputer przeno ny, mo e by zabronione podczas pobytu w samolocie w czasie krytycznych etapów lotu, na przyklad startu i lédowania. W przypadku niektórych linii lotniczych dodatkowo jako krytyczny etap lotu okre la siê dowolny moment, gdy pulap samolotu jest ni szy ni 3050 m (10000 stóp). Komputer mo na przepu ci przez skaner rentgenowski, lecz nigdy nie nale y wystawia go na dzialanie wykrywacza metalu. W przypadku zglaszania komputera jako baga u podrêcznego nale y zawsze mie przy sobie naladowany akumulator, w przypadku gdyby pracownik ochrony poprosil o wléczenie komputera. przewo éc wymontowany z komputera dysk twardy, nale y go owiné w material nieprzewodzécy prédu, na przyklad w tkaninê lub papier. Je li dysk jest zglaszany jako baga podrêczny, nale y by przygotowanym do zainstalowania go w komputerze. Nale y chroni komputer, akumulator i dysk twardy przed kontaktem z substancjami takimi jak brud, kurz, ywno, ciecze, przed skrajnymi temperaturami oraz przed wystawianiem na dzialanie wiatla slonecznego. Przy przenoszeniu komputera miêdzy miejscami znacznie ró niécymi siê temperaturé i/lub wilgotno cié, na powierzchni lub wewnétrz komputera mo e nastépi kondensacja pary wodnej. Aby unikné zniszczenia komputera, przed jego wléczeniem nale y odczeka dostateczné ilo czasu, aby skondensowana para mogla siê ulotni przed uruchomieniem komputera. PRZYPOMNIENIE: Przy przenoszeniu komputera z miejsca o niskiej temperaturze do miejsca cieplejszego wysokiej lub z miejsca o wysokiej temperaturze do miejsca zimniejszego, przed wléczeniem zasilania odczekaj, aby urzédzenie dostosowalo siê do nowej temperatury. Przy odléczaniu kabla nale y ciégné za wtyczkê lub umieszczoné na niej pêtlê, a nie za sam kabel. Przy wyciéganiu wtyczki nale y trzyma jé prostopadle do powierzchni, w której znajduje siê gniazdo, aby unikné skrzywienia wtyków poléczeniowych. Elementy takie jak modul pamiêci powinno siê trzyma za krawêdzie, a nie za styki. Przygotowujéc siê do wyjêcia modulu pamiêci z plyty systemowej lub odléczenia urzédzenia peryferyjnego od komputera, nale y wyléczy komputer, odléczy kabel zasilacza i odczeka 5 sekund przed przystépieniem do dalszych czynno ci, aby unikné potencjalnych uszkodze plyty systemowej. Wy wietlacz nale y czy ci miêkké, czysté szmatké zwil oné rodkiem do czyszczenia okien, niezawierajécym wosku ani substancji ciernych. Rodek czyszczécy nale y nanie na szmatkê, po czym przeciera nié wy wietlacz w jednym kierunku, od góry do dolu. Je eli wy wietlacz jest silnie zabrudzony, na przyklad tluszczem, to zamiast plynu do mycia okien nale y u y alkoholu izopropylowego. W przypadku zamoczenia lub uszkodzenia komputera, nale y postêpowa zgodnie z procedurami opisanymi w punkcie "Rozwiézywanie problemów" w Podrêczniku u ytkownika. ] Komputery firmy Dell sé projektowane, testowane i klasyfikowane pod wzglêdem charakterystyki docelowego rodowiska elektromagnetycznego. Klasa A jest zazwyczaj przeznaczona dla rodowisk biurowych lub przemyslowych., powinien odpowiada komputerowi pod wzglêdem klasyfikacji dla docelowego rodowiska elektromagnetycznego. Uwaga dotyczéca ekranowanych przewodów sygnalowych: Podléczanie urzédze do urzédze firmy Dell powinno siê odbywa wylécznie za pomocé kabli ekranowanych, aby zmniejszy prawdopodobie stwo interferencji z uslugami komunikacji radiowej. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY DELL INSPIRON 2650

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy DELL INSPIRON 2650.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Podręcznik dla rodzin Dell Inspirion 3656

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla rodzin Dell Inspirion 3656

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla rodzin Dell Inspirion 3656