Podręcznik migracji sprzętu Canon 5116b003

Podręcznik migracji sprzętu Canon 5116b003 jest oficjalnym poradnikiem Canon pomagającym w przenoszeniu informacji i ustawień z jednego urządzenia na inne. Pozwala on na szybkie i łatwe przeniesienie ustawień, danych i oprogramowania między urządzeniami Canon. Podręcznik migracji sprzętu Canon 5116b003 jest przydatny dla użytkowników, którzy planują przenieść dane z jednego urządzenia Canon do innego. Poradnik zawiera kroki do wykonania, aby pomóc użytkownikom w przenoszeniu danych, ustawień i oprogramowania między różnymi urządzeniami Canon. Poradnik jest również przydatny dla użytkowników, którzy chcą przenieść dane z jednego urządzenia Canon do komputera lub innych urządzeń.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik migracji sprzętu Canon 5116b003

 • Struktura tego podręcznika
 • Symbole używane w tym dokumencie
 • Włączone funkcje dotykowe

Struktura tego podręcznika

Ten podręcznik ma następującą strukturę:

Uwaga

 • Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od używanego produktu.
 • <Uniwersalne urządzenie Inkjet>

 • Podręcznik online

 • Najpierw przeczytaj
 • Jak korzystać z Podręcznika online
 • Znaki towarowe i licencje
 • Wyszukaj
 • Mapa witryny
 • Podręcznik online — XXX series — (gdzie „XXX” oznacza nazwę modelu)

 • Przydatne funkcje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Przegląd informacji o produkcie (Konserwacja, zmiana ustawień produktu itp. )
 • Drukowanie
 • Kopiowanie
 • Skanowanie
 • Faksowanie
 • Podręcznik online — Aplikacje —

 • Podręcznik My Image Garden
 • Przewodnik Quick Menu
 • Podręcznik Quick Toolbox
 • Przydatne oprogramowanie
 • <Drukarka atramentowa Inkjet>

 • Podręcznik Print Studio Pro
 • <Kolorowy skaner>

  Podręcznik online — XXX — (gdzie „XXX” oznacza nazwę modelu)

 • Przegląd informacji o produkcie (Konserwacja, Podstawowe elementy itp. )
 • Symbole używane w tym dokumencie

  Ostrzeżenie

  Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

  Przestroga

  Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub szkód materialnych w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. canon/ij/webmanual/Portal/W/PL/TOP/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

  Instrukcje zawierające ważne informacje. Zapoznaj się z niniejszymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu oraz obrażeń ciała. gif" alt=""/>Uwaga

  Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.

  Podstawy

  Instrukcje objaśniające podstawowe funkcje produktu.

 • Ikony mogą różnić się w zależności od produktu.
 • Włączone funkcje dotykowe

  W celu włączenia funkcji dotykowej, należy zamienić opcję „kliknij prawym przyciskiem” w niniejszym dokumencie na działanie określone w systemie operacyjnym. Na przykład: w przypadku czynności „naciśnij i przytrzymaj” określonej w systemie, należy zamienić „kliknij prawym przyciskiem” na „naciśnij i przytrzymaj”.

  Migracje to przemieszczanie się ludzi mające na celu zmianę miejsca zamieszkania. Mogą to być migracje wewnętrzne, czyli w obrębie własnego kraju, albo zewnętrzne – zagraniczne. Długotrwałe migracje zagraniczne ludności jednego państwa do innego państwa mogą przyczynić się do utworzenia mniejszości narodowej na obszarze docelowym.

  RzZnWiv8aR9X91

  Źródło: Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, licencja: CC BY 3.

  Już wiesz

  • co to jest emigracja i imigracja;

  • jak odczytywać dane statystyczne dotyczące ludności.

  Nauczysz się

  • wymieniać i omawiać przyczyny migracji;

  • wskazywać główne kierunki migracji z Polski i do Polski;

  • wyliczać i oceniać skutki migracji dla Polski jako kraju imigracyjnego i emigracyjnego.

  iDRLz93pmr_d5e173

  Migracje mogą być długookresowe (powyżej 12 miesięcy) lub krótkookresowe (3–12 miesięcy). Migracje długookresowe oznaczają zmianę miejsca pobytu stałego. Migracje krótkookresowe to wyjazdy na pobyt czasowy, np. do pracy, na studia, na staż, na stypendium itp. We współczesnym świecie przeważają krótkotrwałe migracje ludzi młodych. W dawniejszych czasach – w XIX i XX wieku – przeważały migracje długookresowe.
  Inny podział wyróżnia migracje swobodne i wymuszone. W przypadku migracji swobodnych przemieszczanie następuje z własnej woli migrantów, którzy na ogół chcą w ten sposób poprawić jakość swojego życia (migracja z powodów ekonomicznych) na przykład dzięki lepszej pracy w innym miejscu. W przypadku migracji wymuszonych przemieszczanie następuje wbrew woli migrujących – jest to na przykład deportacjadeportacja nielegalnych imigrantów do kraju, z którego wyjechali. Migrujący przymusowo z powodów politycznych czy religijnych – uciekający przed wojną i prześladowaniami – określani są mianem uchodźców.

  R1RWjqUhiygaG1

  Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

  Polecenie 1

  Podaj przykłady migracji długo- i krótkookresowych z wyżej wymienionych powodów. Możesz wskazać osoby z twojego otoczenia (rodzina bliższa i dalsza, znajomi, sąsiedzi), a także osoby powszechnie znane z mediów.

  Mieszkańców Polski dotyczą obecnie przede wszystkim migracje swobodne. Natomiast migracje wymuszone często odnoszą się do osób, które przyjechały do nas z innych krajów.

  iDRLz93pmr_d5e220

  Przez ponad pół wieku po drugiej wojnie światowej w naszych migracjach wewnętrznych zdecydowanie dominował kierunek ze wsi do miasta. Wynikało to z intensywnego rozwoju przemysłu i samych miast ze wszystkimi swoimi dobrodziejstwami typu elektryczność, gaz, wodociągi, kanalizacja, komunikacja, sklepy, usługi, kultura, edukacja, służba zdrowia. Tereny wiejskie pod tymi względami przez długi czas pozostawały mocno zaniedbane, dlatego tamtejsza ludność, zwłaszcza młoda, bardzo chętnie emigrowała do miast. Poza tym do życia na wsi zniechęcało dążenie władz do upaństwowienia i kolektywizacji gospodarstw rolnych.
  Największe migracje miały miejsce tuż po wojnie, kiedy to z racji organizowania sobie życia na nowo trwały intensywne ruchy ludności na tzw. Ziemie Odzyskane z terenów utraconych na rzecz ZSRR, repatriacjarepatriacja ludności wywiezionej w głąb Rosji, na Syberię i do Kazachstanu. Odbywały się też przymusowe akcje przesiedleńcze z obszarów przygranicznych, np. akcja „Wisła”. akcja „Wisła”. Potem sytuacja ogólna nieco się ustabilizowała, jednak każdego roku saldo migracji dla obszarów wiejskich było ujemne i wynosiło kilka promili. W latach 70. XX wieku ujemna wartość wzrosła do kilkunastu promili, co było skutkiem tzw. propagandy sukcesu i uruchomienia wielu nowych inwestycji. Do władzy doszedł wtedy urodzony w Sosnowcu Edward Gierek – działacz partyjny na Górnym Śląsku i właśnie tam pojawiły się ogromne inwestycje, m. in. powstała największa w Polsce huta – Huta Katowice. W całym kraju w miastach rozwijało się na dużą skalę budownictwo mieszkaniowe, co jeszcze bardziej zachęcało mieszkańców wsi do emigracji.

  RD5vv0lqpwBcC1

  Poza krótkim powojennym okresem, kiedy migracja ze wsi do miast była bardzo duża, największe nasilenie tego zjawiska miało miejsce w latach 70. XX wieku, w okresie rządów Edwarda Gierka

  Od początku lat 90. XX wieku coraz mniej ludzi przenosiło się ze wsi do miast. W 2000 roku po raz pierwszy na obszarach wiejskich, w skali całej Polski, zanotowano dodatnie saldo migracji. Oznaczało to, że więcej ludzi przeniosło się z miast na wieś niż ze wsi do miast. Dotyczyło to jednak tylko dużych miast i terenów wiejskich wokół nich. Ludzie w średnim wieku mający dobrą, stabilną pracę w mieście zaczęli przenosić się na obszary podmiejskie, uciekając w ten sposób od zatłoczonych, hałaśliwych i coraz droższych centrów miast. Taka tendencja utrzymuje się do dziś.

  RBYsewXjtmmtQ1

  Polecenie 2

  • Korzystając z wykresu i mapy powyżej, omów przebieg migracji wewnętrznych w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach.

  • Na podstawie mapy scharakteryzuj migracje wewnętrzne w twoim województwie.

  • Odczytaj z mapy przedział wartości salda migracji w twoim powiecie i podaj przyczyny przewagi napływu lub odpływu ludności.

  Od wielu też lat trwa niezmienny przepływ ludności z miast małych do dużych. Wyjeżdżają głównie ludzie młodzi w poszukiwaniu pracy, o którą dużo łatwiej w większych ośrodkach miejskich. Często wyjazdy te początkowo mają na celu tylko kontynuowanie nauki – w szkole średniej lub na studiach. Jednak po kilku latach spędzonych w większym mieście absolwenci nie wracają już do swoich rodzinnych miejscowości.

  iDRLz93pmr_d5e281

  Migracje zagraniczne w dawnych czasach nie były zbyt popularne. Dopiero pod koniec XIX wieku i na początku XX nabrały większego znaczenia. Wtedy to z Europy do intensywnie rozwijającej się Ameryki Północnej masowo płynęli emigranci z nadzieją na lepsze życie za Wielką Wodą. Byli wśród nich też i Polacy, choć największy udział w tej emigracji mieli Anglicy, Irlandczycy i Włosi.
  Po II wojnie światowej Polska znalazła się w grupie państw komunistycznych silnie związanych z ZSRR. Od Europy Zachodniej byliśmy oddzieleni tzw. żelazną kurtyną i przekraczanie granic państwowych stało się dla nas bardzo trudne. Mimo to sporo ludzi próbowało wyjeżdżać, często nielegalnie, i niektórym się to udawało. Natomiast do Europy Wschodniej, a nawet dalej za Ural wielu Polaków zostało wysłanych przymusowo – tuż po wojnie ówczesne władze komunistyczne w taki właśnie sposób postępowały ze swoimi przeciwnikami politycznymi.
  Dzisiaj nasze granice z państwami Unii Europejskiej są w pełni otwarte, co wpływa na wzrost emigracji zewnętrznej Polaków.

  R1VBz36DZ2GVk1

  Po wejściu Polski do Unii Europejskiej emigracja z Polski wzrosła skokowo i swoje apogeum osiągnęła w 2006 roku

  Od 1989 roku, czyli po upadku komunizmukomunizmu, wraz z którym zniknęła żelazna kurtyna, liczba polskich emigrantów utrzymywała się na poziomie 20–25 tys. rocznie. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku nastąpiło dalsze otwarcie granic i wyjazdy do Europy Zachodniej stały się bardzo łatwe, co przyczyniło się do dwukrotnego wzrostu liczby emigrantów. Polacy niemal masowo wyjeżdżali do lepiej płatnej pracy najpierw głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a później w Niemczech. Ta fala wyjazdów trwała kilka lat, po czym poziom emigracji wrócił do poprzedniego stanu.
  Jeśli zaś chodzi o imigrację do Polski, to stopniowo się ona zwiększa. Przyjeżdża do nas coraz więcej obcokrajowców do pracy. Przy czym wyróżnić tu można dwie zupełnie odmienne grupy imigrantów:

  • wysoko wykwalifikowani specjaliści i kadra zarządzająca renomowanych firm światowych działających w Polsce – z Europy Zachodniej, USA, Japonii, Korei Południowej, Chin;

  • niewykwalifikowana tania siła robocza do prostych prac, np. w rolnictwie czy budownictwie – z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Wietnamu (często jest to imigracja nielegalna).

   RpnbUVNC1H4OR1

   Główne kierunki i wielkości migracji z Polski i do Polski

  Polecenie 3

  Na ilustracji powyżej odczytaj nazwy krajów, z którymi Polska ma duży ruch migracyjny. Wyjaśnij, dlaczego są to akurat te kraje. Zwróć szczególną uwagę na państwa, z którymi utrzymujemy ruch „jednokierunkowy”, tj. zdecydowanie przeważają w nim imigranci lub emigranci.

  Emigruje ludność z całej Polski, głównie na zachód Europy, by pracować za większe pieniądze i tym samym poprawić warunki życiowe. Najwięcej ludzi wyjeżdża z Opolszczyzny, gdzie mamy skupisko osób z niemieckimi korzeniami. Po całkowitym otwarciu granic wielu z nich chętnie przenosiło się do swoich rodzin i znajomych w Niemczech. Często z podobnych względów wyjeżdżają mieszkańcy województw: śląskiego, pomorskiego, kujawsko‑pomorskiego i warmińsko‑mazurskiego. W województwie lubuskim wyjazdy są ułatwione ze względu na bliskość granicy.
  Najwięcej imigrantów zagranicznych przyjmują dynamicznie rozwijające się województwa na zachodzie Polski – dolnośląskie i wielkopolskie. Lokowanych jest tam wiele firm europejskich, wraz z którymi przenoszą się ich wysoko wykwalifikowani pracownicy z rodzinami. Z kolei w województwach mazowieckim, świętokrzyskim, małopolskim i w sąsiednich mających charakter rolniczy dominują imigranci zza wschodniej granicy. Wyjątkami są tu Warszawa i Kraków, do których to miast przybywają również imigranci z innych części Europy i świata.

  Polecenie 4

  Odczytaj z mapy wartość salda migracji krajowych i zagranicznych w twoim województwie. Wyjaśnij, dlaczego wartość ta jest ujemna lub dodatnia.

  R1WrL9QDYN43l1
  iDRLz93pmr_d5e357

  Skutki migracji są zupełnie odmienne dla krajów, z których ludność emigruje, i dla krajów docelowych.
  W krajach emigracyjnych obserwuje się:

  1. zmniejszenie liczby ludności;

  2. przyspieszony proces starzenia się społeczeństwa ze względu na odpływ ludzi młodych;

  3. problemy społeczne wynikające z rozdzielenia rodzin;

  4. zagrożenie dla wypłacalności systemu emerytalnego;

  5. brak zwrotu nakładów poniesionych na edukację ludności, która opuściła kraj;

  6. odciążenie rynku pracy (więcej wolnych miejsc pracy);

  7. ekstensywny rozwójekstensywny rozwój niektórych branż gospodarki spowodowany trudnościami w znalezieniu fachowców;

  8. podniesienie płac w deficytowych zawodach w związku z brakiem konkurencji ze strony pracowników;

  9. wzrost wpływów z zagranicznego ruchu osób, towarów i usług;

  10. wzrost wpływów finansowych z przesyłanych środków do kraju od emigrantów;

  11. ewentualne korzyści po powrocie emigrantów do kraju (reemigracjireemigracji).

  W krajach imigracyjnych należy się spodziewać:

  1. wzrostu liczby ludności;

  2. zmniejszenia deficytu siły roboczej, zwłaszcza w najgorzej opłacanych zawodach;

  3. konkurencji miejscowych z obcymi na lokalnych rynkach pracy;

  4. wzrostu gospodarczego;

  5. rozwarstwienia społecznego w miastach i powstawania dzielnic imigrantów;

  6. krzewienia kultury, religii, obyczajów i innych zachowań typowych dla kraju pochodzenia imigrantów;

  7. konfliktów i patologicznych zjawisk społecznych.

  Polecenie 5

  Wśród powyższych skutków migracji zagranicznych wskaż te pozytywne i negatywne.

  Rj2XDi8XfbQ7w1

  Skutkiem napływu migrantów do Polski może być mieszanie się różnych kultur; na zdjęciu wietnamskie restauracje w Szczecinie

  iDRLz93pmr_d5e449

  Jednym ze skutków migracji zagranicznych jest występowanie mniejszości narodowychmniejszości narodowych, czyli grup ludzi o narodowości innej niż narodowość dominująca w danym kraju. Szczególnie liczne mniejszości są m. w państwach przyjmujących dużo imigrantów. Mniejszości narodowe mogą być też skutkiem zmian granic państwowych, podziałów i jednoczenia krajów oraz innych zmian na mapie politycznej.
  W wyniku emigracji historycznych i współczesnych Polacy osiedlili się niemal we wszystkich krajach świata. Określa się ich mianem PoloniiPolonii, np. Polonia amerykańska (w USA), Polonia brytyjska, Polonia niemiecka itp.

  RGLgOq49JW33o1

  Mało jest państw, w których Polacy nie mieszkają

  Najwięcej ludności polskiego pochodzenia poza naszym krajem mieszka w Stanach Zjednoczonych – ok. 10 mln. Są to zarówno potomkowie dawnych imigrantów z przełomu XIX i XX wieku, jak i współcześni imigranci z ostatnich kilkudziesięciu lat. Głównym skupiskiem Polonii amerykańskiej jest Chicago, gdzie mieszka ponad 1 mln Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia, m. w dzielnicy potocznie zwanej Jackowo. W innych wielkich miastach USA nasi rodacy również skupili się w „swoich” dzielnicach, np. w Greenpoint na nowojorskim Brooklynie.
  Na świecie poza Stanami Zjednoczonymi większe grupy Polaków osiedliły się w kilku dużych krajach – Kanadzie, Brazylii, Argentynie i Australii. Liczna Polonia zamieszkuje też oczywiście kraje europejskie. Ze względu na bliskość i wynikające z niej historyczne powiązania ludnościowe najwięcej osób z polskimi korzeniami mieszka w Niemczech. Także w pozostałych krajach sąsiedzkich jest wiele osób polskiego pochodzenia, ale Niemcy są krajem zdecydowanie najbogatszym i dlatego tak bardzo przyciągają imigrantów.

  Polecenie 6

  Z legendy mapy powyżej odczytaj nazwy państw, w których Polonia jest najliczniejsza. Dowiedz się, np. z Internetu, dlaczego tak liczna jest Polonia brytyjska i francuska.

  Mniejszości narodowe zamieszkują również Polskę. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 roku w naszym kraju żyło blisko 680 tys. osób deklarujących na pierwszym miejscu narodowość inną niż polska (trzeba pamiętać, że oficjalne statystyki nie odzwierciedlają do końca stanu rzeczywistego i członków niektórych mniejszości, np. ukraińskiej czy wietnamskiej, może być dużo więcej). Stanowi to ok. 1, 76% ogółu ludności. Najwięcej jest Ślązaków – taką narodowość deklaruje ponad 435 tys. mieszkańców naszego kraju. Nie można ich jednak uznać za mniejszość narodową według ogólnie przyjętych kryteriów, ponieważ nie ma na świecie państwa, w którym stanowiliby oni większość. Ślązacy, podobnie jak Kaszubi czy Górale, to zgodnie z prawem polskim grupa etnograficzna mająca specyficzne cechy (język, obyczaje, stroje) odróżniające ją od innych mieszkańców Polski. W naszym kraju wyróżnia się jeszcze mniejszości etniczne, które charakteryzują się odrębnym pochodzeniem, kulturą, często językiem i religią. Należą do nich Karaimi, Łemkowie, Romowie i Tatarzy.

  Deklarowana przynależność narodowa mieszkańców Polski podczas Narodowego Spisu Powszechnego

  Ludność Polski w 2011 roku

  Ogółem

  38 511 824

  Narodowość polska

  37 310 341

  Narodowość inna niż polska

  679 613

  w tym: śląska

  435 750

  niemiecka

  74 464

  ukraińska

  38 387

  białoruska

  36 399

  kaszubska

  17 746

  romska

  12 560

  rosyjska

  8 203

  łemkowska

  7 086

  litewska

  5 599

  wietnamska

  3 585

  ormiańska

  2 971

  żydowska

  2 488

  słowacka

  2 294

  włoska

  1 690

  angielska

  1 560

  francuska

  1 506

  czeska

  1 307

  amerykańska

  1 239

  grecka

  1 083

  holenderska

  860

  hiszpańska

  496

  kociewska

  19

  inna

  22 320

  Bez przynależności narodowo‑etnicznej

  399

  Narodowość nieustalona

  521 470

  Największe skupiska ludności innej narodowości występują na obszarach przygranicznych, zwłaszcza wschodnich. Wyjątek stanowi mniejszość niemiecka skupiająca się na Opolszczyźnie. Są to Niemcy oraz ich potomkowie, którzy nie opuścili Ziem Odzyskanych przez Polskę po II wojnie światowej. Natomiast współcześni imigranci osiedlają się u nas głównie w dużych miastach – w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku. Tam zazwyczaj mają pracę i to ona na ogół skłoniła ich do przyjazdu do Polski.

  Rf5aPvnaF1yvx1

  Polecenie 7

  Z mapy powyżej odczytaj, jakie mniejszości narodowe, etniczne i grupy etnograficzne zamieszkują w twoich okolicach. Z tabeli powyżej odczytaj, jaka jest ich liczebność.

  Polecenie 8

  Czy znasz kogoś należącego do mniejszości narodowej, etnicznej lub grupy etnograficznej? Jeśli tak, to dowiedz się od tej osoby, jakie ciekawe obyczaje kulturowe odróżniają ich od innych mieszkańców Polski. Jeśli nie znasz nikogo takiego, to spróbuj poznać.

  iDRLz93pmr_d5e525
  • Główną przyczyną współczesnych migracji mieszkańców Polski są względy ekonomiczne.

  • Do niedawna w Polsce przeważał kierunek migracji wewnętrznych ze wsi do miast. Obecnie coraz więcej mieszkańców miast przenosi się na przyległe tereny wiejskie.

  • Zagraniczna emigracja Polaków skierowana jest głównie do Europy Zachodniej, a zwłaszcza do Niemiec i Wielkiej Brytanii.

  • Skutkiem emigracji zagranicznej jest u nas m. ubytek ludności młodej i pracowników wykwalifikowanych.

  • Imigracja do Polski od lat 90. XX wieku systematycznie rośnie, ale wciąż jest stosunkowo mała.

  • Skutkiem imigracji jest u nas zwiększona konkurencja na rynku pracy, zwłaszcza tej najniżej płatnej.

  • Mniejszości narodowe mogą się utworzyć w wyniku migracji ludności lub zmian granic państwowych.

  • Poza naszym krajem żyje ponad 20 mln osób polskiego pochodzenia. Mniejszości narodowe w Polsce liczą łącznie kilkaset tysięcy osób.

  Praca domowa

  Polecenie 9. 1

  Grupowa:
  Ułóżcie pytania do ankiety, które pozwolą wam określić kierunki oraz przyczyny i skutki migracji ludności w waszym regionie. Można też dodać pytania dotyczące przynależności narodowościowej. Niech każdy uczeń przeprowadzi ankietę na 5 osobach. Następnie podliczcie odpowiedzi na poszczególne pytania i wyciągnijcie odpowiednie wnioski.

  Polecenie 9. 2

  Indywidualna:
  Korzystając z programu liczącego (np. MS Excel czy OpenOffice Calc), oblicz brakujące wartości w tabeli poniżej.
  Za pomocą odpowiednio dobranych wykresów, diagramów, schematów lub innych rysunków przedstaw graficznie dane dotyczące migracji w twoim województwie. Uwzględnij główne kierunki migracji. Dodaj też opis wyjaśniający przyczyny i skutki tych migracji.

  Migracje ludności województw w 2012 roku

  Ludność
  [mln]

  Migracje krajowe

  Migracje zagraniczne

  Migracje ogółem

  imigranci

  emigranci

  saldo

  imigranci

  emigranci

  saldo

  imigranci

  emigranci

  saldo

  [liczba]

  [‰]

  [liczba]

  [‰]

  [liczba]

  [‰]

  POLSKA

  38, 536

  395 278

  395 278

  ..........

  ..........

  14 583

  21 200

  -6 617

  -0, 17

  409 861

  416 478

  -6 617

  -0, 17

  Dolnośląskie

  2, 916

  33 835

  32 100

  ..........

  ..........

  1 589

  2 384

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Kujawsko‑Pomorskie

  2, 097

  21 687

  23 215

  ..........

  ..........

  478

  956

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Lubelskie

  2, 169

  18 984

  24 002

  ..........

  ..........

  351

  505

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Lubuskie

  1, 023

  12 448

  12 889

  ..........

  ..........

  547

  728

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Łódzkie

  2, 529

  21 415

  23 058

  ..........

  ..........

  473

  658

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Małopolskie

  3, 350

  30 029

  26 675

  ..........

  ..........

  1 831

  1 608

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Mazowieckie

  5, 294

  64 656

  51 854

  ..........

  ..........

  1 371

  886

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Opolskie

  1, 012

  9 969

  10 406

  ..........

  ..........

  561

  2 297

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Podkarpackie

  2, 129

  17 216

  19 163

  ..........

  ..........

  940

  940

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Podlaskie

  1, 200

  11 309

  13 054

  ..........

  ..........

  467

  530

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Pomorskie

  2, 287

  27 255

  24 818

  ..........

  ..........

  1 288

  1 774

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Śląskie

  4, 621

  42 049

  45 347

  ..........

  ..........

  2 068

  4 672

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Świętokrzyskie

  1, 276

  9 981

  12 161

  ..........

  ..........

  354

  302

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Warmińsko‑Mazurskie

  1, 452

  15 124

  17 537

  ..........

  ..........

  707

  881

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Wielkopolskie

  3, 459

  40 144

  38 783

  ..........

  ..........

  711

  1 438

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  Zachodniopomorskie

  1, 722

  19 177

  20 216

  ..........

  ..........

  847

  641

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  ..........

  iDRLz93pmr_d5e610
  akcja „Wisła”

  akcja „Wisła”

  wojskowa operacja pacyfikacyjna przeciwko Ukraińskiej Powstańczej Armii i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w latach 1947–1950; jednocześnie akcja przesiedleńcza z terenów południowo‑wschodniej Polski, głównie na tzw. Ziemie Odzyskane, która objęła m. Ukraińców, Łemków, Bojków, Dolinian, a także mieszane rodziny polsko‑ukraińskie

  deportacja

  deportacja

  przymusowe odesłanie ludności niepożądanej poza granice kraju

  ekstensywny rozwój gospodarczy

  ekstensywny rozwój gospodarczy

  powolny i jedynie ilościowy wzrost produkcji, brak zmian jakościowych, np. unowocześnienia produktu i procesu wytwarzania, zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów produkcji

  komunizm

  komunizm

  utopijna ideologia polityczno‑społeczno‑gospodarcza nastawiona na tworzenie społeczeństw, w których panowałyby wspólna własność środków produkcji i brak różnic klasowych

  mniejszość narodowa

  mniejszość narodowa

  grupa ludzi o narodowości innej niż narodowość główna w danym kraju

  Polonia

  Polonia

  polska mniejszość narodowa poza granicami kraju

  reemigracja

  reemigracja

  powrót do pierwotnego miejsca pobytu

  repatriacja

  repatriacja

  powrót do ojczyzny po dłuższym przymusowym pobycie za granicą

  iDRLz93pmr_d5e763

  Ćwiczenie 1

  RFBVQiRvGvPfr1
  zadanie interaktywne

  Połącz podane przykłady migracji z ich rodzajami.

  migracja swobodna długookresowa, migracja wymuszona długookresowa, migracja swobodna krótkookresowa, migracja wymuszona krótkookresowa

  wyjazd do pracy w Australii 
  wyjazd ze względu na dożywotni zakaz pobytu w danym krajuwyjazd na staż do Wielkiej Brytaniiekstradycja w celu odbycia półrocznej kary więzienia

  Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 2

  RaXm4IuMBKtN41
  zadanie interaktywne

  Wskaż kierunek migracji wewnętrznych, który dominował w Polsce po II wojnie światowej.

  • ze wsi do miasta
  • z miasta do miastaz miasta na wieśze wsi do wsi

  Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 3

  R1H3H3ot6XVeh1
  zadanie interaktywne

  Wskaż kierunek migracji wewnętrznych, który przeważa w Polsce obecnie.

  z dużych miast na pobliskie tereny wiejskiez dużych miast do małych miastz małych miast na tereny wiejskieze wsi do małych miast

  Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 4

  R1DXzTqV2kj3h1
  zadanie interaktywne

  Wskaż kraje, do których Polacy emigrują z przyczyn ekonomicznych.

  HolandiaIrlandiaNiemcyNorwegiaWielka BrytaniaBiałoruśRosjaUkraina

  Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 5

  RTvSvYaeQmdPH1
  zadanie interaktywne

  Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 6

  Ra5xJudw3Jr2g1
  zadanie interaktywne

  Przypisz wymienione skutki migracji zagranicznych do odpowiednich kategorii krajów.

  zmniejszenie liczby ludności, powstawanie mniejszości narodowych, wzrost konkurencji na rynku pracy, zwiększenie liczby ludności, odpływ ludzi młodych, konflikty na tle narodowościowym, brak rąk do pracy, starzenie się społeczeństwakraje emigracyjnekraje imigracyjne

  Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 7

  Rky4lw5BcQPSd1
  zadanie interaktywne

  Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe.

  PrawdaFałszPoza Polską najwięcej Polaków mieszka w USA.□ Polonia to polska mniejszość narodowa w innych krajach.W Europie najliczniejsza jest Polonia niemiecka.W Polsce najliczniejszą mniejszością narodową są Rosjanie.Ślązacy i Kaszubi to grupy etnograficzne.

  Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

  Na podstawie danych z tabeli wskaż lata, w których mieliśmy w Polsce dodatnie saldo migracji zagranicznych.

  Liczba imigrantów i emigrantów w Polsce w latach 1951–1955

  ROK

  Liczba IMIGRANTÓW
  [tys. ]

  Liczba EMIGRANTÓW
  [tys. ]

  1951

  3, 4

  7, 8

  1952

  3, 7

  1, 6

  1953

  2, 0

  2, 8

  1954

  2, 8

  3, 8

  1955

  4, 7

  1, 9

  Ćwiczenie 8. 1

  RKViDAhW4iBWM1
  zadanie interaktywne19521955195119531954

  Źródło: Robert Wers, licencja: CC BY 3.

  Znalezione pliki

  Programy nauczania

  Opinia o programie nauczania


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Program nauczania z opinią


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Rozkłady materiału

  Rozkład materiału – klasa I


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Plany wynikowe

  Plan wynikowy – klasa I


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Inne materiały metodyczne

  Koncepcja serii zajęcia komputerowe – klasy I-III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. pl/img/icons/48px/pdf. png" alt="pdf"/>

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć – klasy I-III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Przygotowanie pracowni komputerowej – klasa I


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Założenia metodyczne – klasa I


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Scenariusze lekcji

  Temat 1


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 2


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 3


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 4


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 5


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 6


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 7


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 8


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Temat 9


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Pliki ćwiczeniowe

  Opinia o programie nauczania


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Program nauczania z opinią


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Rozkład materiału – klasa II


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Plan wynikowy – klasa II


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Koncepcja serii zajęcia komputerowe – klasy I-III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć – klasy I-III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Przygotowanie pracowni komputerowej – klasa II


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Założenia metodyczne – klasa II


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 1


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 2


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 3


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 4


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 5


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 6


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 7


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Temat 8


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II

  Opinia o programie nauczania


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Program nauczania z opinią


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Rozkład materiału – klasa III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Plan wynikowy – klasa III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Koncepcja serii zajęcia komputerowe – klasy I-III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć – klasy I-III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Przygotowanie pracowni komputerowej – klasa III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Założenia metodyczne – klasa III


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 01


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 02


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 03


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 04


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 05


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 06


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Temat 07


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

  Opinia o programie nauczania


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Rozkład materiału - klasa IV


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Rozkład materiału - klasa V


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Rozkład materiału - klasa VI


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Plan wynikowy - klasa IV


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Plan wynikowy - klasa V


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Plan wynikowy - klasa VI


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Ocenianie

  Sposoby oceniania


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Regulamin pracowni komputerowej


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 01


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 02


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 03


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 04


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 05


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 06


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 07


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 08


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 09


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 10


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 11


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 12


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 13


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 14


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 15


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 16


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 17


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 18


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 19


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 20


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 21


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 22


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 23


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 24


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 25


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Scenariusze – Temat 26


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 1


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 2


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 3


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 4


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 5


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 6


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 7


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Założenia metodyczne – Rozdział 8


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 01


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 03


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 06


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 07


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 08


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 09


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 11


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 12


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 13


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 14


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 15


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 17


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 18


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 19


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 20


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 21


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 22


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 23


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 24


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 25


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Temat 26


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Prezentacje

  Grafika


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Internet


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Komputer


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Nośniki


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Obliczenia


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Prezentacje


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Programowanie


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Teksty


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Sprawdziany

  Sprawdziany Tematy 01-04. zip


  Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 05-07. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 08-10. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 11-12. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 13-14. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 15-16. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 17-18. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 19-20. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 21-22. Klasy IV-VI

  Sprawdziany Tematy 23-24. Klasy IV-VI

  Opinia o programie nauczania


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Program nauczania z opinią


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Rozkład materiału - propozycja 1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Rozkład materiału - propozycja 2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Rozkład materiału - propozycja 3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Plan wynikowy - propozycja 1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Plan wynikowy - propozycja 2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Plan wynikowy - propozycja 3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sposoby oceniania


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Praktyczne sposoby prowadzenia lekcji


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Regulamin pracowni komputerowej


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Założenia metodyczne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat A1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat A2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat A3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat A4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat A5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B10


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B11


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B6


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B7


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B8


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B9


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Założenia metodyczne - Moduł A


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Założenia metodyczne - Moduł B


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Założenia metodyczne - Moduł C


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Materiały i zadania dodatkowe

  Algorytmika


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Arkusz kalkulacyjny


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Edytor tekstu


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Internet


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdzian po gimnazjum


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy A01-A05


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy B01-B03


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy B04-B05


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy B06-B07


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy B08-B09


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy C01-C03


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdziany Tematy C04-C05


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Strefa ucznia

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Opinia o programie nauczania


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Program nauczania z opinią


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Rozkład materiału - klasa II


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Rozkład materiału - klasa III


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Plan wynikowy - klasa II


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Plan wynikowy - klasa III


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Sposoby oceniania


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Praca na lekcji informatyki


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Praktyczne sposoby prowadzenia lekcji


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Regulamin pracowni komputerowej


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 10


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 11


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 12


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 13


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 14


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 15


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 16


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 17


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 18


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 19


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 20


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 21


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 22


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 23


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 24


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 25


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 26


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 27


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 28


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 29


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 30


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 31


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 32


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 6


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 7


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 8


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 9


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne - Rozdzial 1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne - Rozdzial 2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne - Rozdzial 3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne - Rozdzial 4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne - Rozdzial 5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Założenia metodyczne - Rozdzial 6


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Rozwiązania

  Temat 01


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 02


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 03


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 04


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 05


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 06


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 07


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 08


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Temat 09


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Algorytmika


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Inne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Programowanie


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Tematy 01-04


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Tematy 05-07


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Tematy 08-12


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Tematy 13-17


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Tematy 18-24


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Tematy 25-30


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Matura

  Arkusze CKE


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Przygotowanie ucznia do matury z informatyki


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Przykładowe rozwiązanie


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

  Opinia o programie nauczania


  Informatyka dla gimnazjum

  Program nauczania z opinią


  Informatyka dla gimnazjum

  Cykl dwuletni – I rok nauczania


  Informatyka dla gimnazjum

  Cykl dwuletni – II rok nauczania


  Informatyka dla gimnazjum

  Cykl trzyletni – I rok nauczania


  Informatyka dla gimnazjum

  Cykl trzyletni – II rok nauczania


  Informatyka dla gimnazjum

  Cykl trzyletni – III rok nauczania


  Informatyka dla gimnazjum

  Sposoby oceniania


  Informatyka dla gimnazjum

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Informatyka dla gimnazjum

  Praktyczne sposoby prowadzenia lekcji


  Informatyka dla gimnazjum

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Informatyka dla gimnazjum

  Regulamin pracowni komputerowej


  Informatyka dla gimnazjum

  Założenia metodyczne


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 1


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 10


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 11


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 12


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 13


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 14


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 15


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 16


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 17


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 18


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 19


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 2


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 20


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 21


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 22


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 23


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 24


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 25


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 26


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 27


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 28


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 29


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 3


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 30


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 31


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 32


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 33


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 4


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 5


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 6


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 7


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 8


  Informatyka dla gimnazjum

  Scenariusze – Temat 9


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 10


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 11


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 14


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 15


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 16


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 18


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 19


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 20


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 21


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 23


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 24


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 25


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 26


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 27


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 28


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 29


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 3


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 30


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 31


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 32


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 4


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 5


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 7


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 8


  Informatyka dla gimnazjum

  Pliki ćwiczeniowe – Temat 9


  Informatyka dla gimnazjum

  Algorytmika


  Informatyka dla gimnazjum

  Arkusz kalkulacyjny


  Informatyka dla gimnazjum

  Bazy danych


  Informatyka dla gimnazjum

  Edytor tekstu


  Informatyka dla gimnazjum

  Grafika


  Informatyka dla gimnazjum

  Internet i multimedia


  Informatyka dla gimnazjum

  Sprawdziany Rozdział I


  Informatyka dla gimnazjum

  Sprawdziany Rozdział II


  Informatyka dla gimnazjum

  Sprawdziany Rozdział III


  Informatyka dla gimnazjum

  Sprawdziany Rozdział IV


  Informatyka dla gimnazjum

  Sprawdziany Rozdział V


  Informatyka dla gimnazjum

  Sprawdziany Rozdział VI


  Informatyka dla gimnazjum

  Tematy i scenariusze uzupełniające

  Baltie


  Informatyka dla gimnazjum

  Logomocja


  Informatyka dla gimnazjum

  Opinia o programie nauczania


  Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej

  Program nauczania z opinią


  Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej

  Opinia o programie nauczania


  Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Rozkład materiału – klasa IV


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Plan wynikowy – klasa IV


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Sposoby oceniania


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Regulamin pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 1


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 2


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 3


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 4


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 5


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 6


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 7


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 8


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Temat 4


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Temat 5


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Temat 6


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Temat 7


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Temat 8


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Grafika


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Internet


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Teksty


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 1-2


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 3-4


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 5-6


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 7-8


  Z nowym bitem. Klasa IV

  Opinia o programie nauczania


  Z nowym bitem. Klasa V

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Z nowym bitem. Klasa V

  Rozkład materiału – klasa V


  Z nowym bitem. Klasa V

  Plan wynikowy – klasa V


  Z nowym bitem. Klasa V

  Sposoby oceniania


  Z nowym bitem. Klasa V

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Z nowym bitem. Klasa V

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Z nowym bitem. Klasa V

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Klasa V

  Regulamin pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 01


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 02


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 03


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 04


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 05


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 06


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 07


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 08


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 09


  Z nowym bitem. Klasa V

  Scenariusze – Temat 10


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 10


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 2


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 3


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 5


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 6


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 7


  Z nowym bitem. Klasa V

  Temat 9


  Z nowym bitem. Klasa V

  Grafika


  Z nowym bitem. Klasa V

  Internet


  Z nowym bitem. Klasa V

  Komputer


  Z nowym bitem. Klasa V

  Nośniki


  Z nowym bitem. Klasa V

  Programowanie


  Z nowym bitem. Klasa V

  Teksty


  Z nowym bitem. Klasa V

  Sprawdzian – Tematy 1-4


  Z nowym bitem. Klasa V

  Sprawdzian – Tematy 5-6


  Z nowym bitem. Klasa V

  Sprawdzian – Tematy 9-10


  Z nowym bitem. Klasa V

  Opinia o programie nauczania


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Program nauczania z opinią


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Rozkład materiału - klasa II


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Rozkład materiału - klasa III


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Plan wynikowy - klasa II


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Plan wynikowy - klasa III


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Sposoby oceniania


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Praca na lekcji informatyki


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Praktyczne sposoby prowadzenia lekcji


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Regulamin pracowni komputerowej


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 10


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 11


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 12


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 13


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 14


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 15


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 16


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 17


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 18


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 19


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 20


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 21


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 22


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 23


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 24


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 25


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 26


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 27


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 28


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 29


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 30


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 31


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 32


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 6


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 7


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 8


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Temat 9


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne - Rozdzial 1


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne - Rozdzial 2


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne - Rozdzial 3


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne - Rozdzial 4


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne - Rozdzial 5


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Założenia metodyczne - Rozdzial 6


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Algorytmika


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Inne


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Programowanie


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Tematy 01-04


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Tematy 05-07


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Tematy 08-12


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Tematy 13-17


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Tematy 18-24


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Tematy 25-30


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Arkusze CKE


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Przygotowanie ucznia do matury z informatyki


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Przykładowe rozwiązanie


  Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony. E-book

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Rozkład materiału


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Plany wynikowe


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Sposoby oceniania


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Regulamin pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 01


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 02


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 03


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 04


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 05


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 06


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 07


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 08


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 09


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 10


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 01


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 02


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 03


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 04


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 05


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 07


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 08


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Temat 09


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Obliczenia


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Prezentacje


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Programowanie


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 01-02


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 03-05


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 08-09


  Z nowym bitem. Klasa VI

  Opinia o programie nauczania


  Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I

  Program nauczania z opinią


  Z nowym bitem. Część I

  Cykl dwuletni – I rok nauczania


  Z nowym bitem. Część I

  Cykl trzyletni – I rok nauczania


  Z nowym bitem. Część I

  Cykl trzyletni – II rok nauczania


  Z nowym bitem. Część I

  Sposoby oceniania


  Z nowym bitem. Część I

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Z nowym bitem. Część I

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Z nowym bitem. Część I

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Część I

  Regulamin pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 01


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 02


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 03


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 04


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 05


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 06


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 07


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 08


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 09


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 10


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 11


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 12


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 13


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 14


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 15


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 16


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 17


  Z nowym bitem. Część I

  Temat 18


  Z nowym bitem. Część I

  Edytor tekstu


  Z nowym bitem. Część I

  Grafika


  Z nowym bitem. Część I

  Internet i multimedia


  Z nowym bitem. Część I

  Sprawdziany Rozdział I


  Z nowym bitem. Część I

  Sprawdziany Rozdział II


  Z nowym bitem. Część I

  Sprawdziany Rozdział III


  Z nowym bitem. Część I

  Opinia o programie nauczania


  Z nowym bitem. Część II

  Program nauczania z opinią


  Z nowym bitem. Część II

  Cykl dwuletni – II rok nauczania


  Z nowym bitem. Część II

  Cykl trzyletni – II rok nauczania


  Z nowym bitem. Część II

  Cykl trzyletni – III rok nauczania


  Z nowym bitem. Część II

  Sposoby oceniania


  Z nowym bitem. Część II

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Część II

  Regulamin pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Część II

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 1


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 2


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 3


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 4


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 5


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 6


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 10


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 12


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 13


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 14


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 15


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 16


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 7


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 8


  Z nowym bitem. Część II

  Temat 9


  Z nowym bitem. Część II

  Algorytmika


  Z nowym bitem. Część II

  Arkusz kalkulacyjny


  Z nowym bitem. Część II

  Bazy danych


  Z nowym bitem. Część II

  Sprawdzian Rozdział I


  Z nowym bitem. Część II

  Sprawdzian Rozdział II


  Z nowym bitem. Część II

  Sprawdzian Rozdział III


  Z nowym bitem. Część II

  Opinia o programie nauczania


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Program nauczania z opinią


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Rozkład materiału - propozycja 1


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Rozkład materiału - propozycja 2


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Rozkład materiału - propozycja 3


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Plan wynikowy - propozycja 1


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Plan wynikowy - propozycja 2


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Plan wynikowy - propozycja 3


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sposoby oceniania


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Praktyczne sposoby prowadzenia lekcji


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Regulamin pracowni komputerowej


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Założenia metodyczne


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat A3


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B1


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B2


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B3


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B4


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B5


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B6


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B7


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B8


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C1


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat C4


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Sprawdzian po gimnazjum


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Temat B03


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Tematy A01-A03


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Tematy B01-B02


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Tematy B04-B05


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Tematy B06-B07


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Tematy C01-C03


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Tematy C04-C05


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

  Opinia o programie nauczania dla klas I-III


  Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa I

  Program nauczania dla klas I-III z opinią


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa I

  Plan wynikowy – klasa I


  Teraz bajty. Klasa I

  Założone osiągnięcia ucznia


  Teraz bajty. Klasa I

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć – klasy I-III


  Teraz bajty. Klasa I

  Przygotowanie pracowni komputerowej – klasa I


  Teraz bajty. Klasa I

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 03


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 05


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa I

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Teraz bajty. Klasa I

  Dodatkowe tematy

  Temat 1. Wprowadzenie do druku 3D


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 2. Wprowadzenie do tworzenia modeli 3D w programie SketchUp


  Teraz bajty. Klasa I

  Opinia o programie nauczania dla klas I-III


  Teraz bajty. Klasa II

  Program nauczania dla klas I-III z opinią


  Teraz bajty. Klasa II

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa II

  Plan wynikowy – klasa II


  Teraz bajty. Klasa II

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć – klasy I-III


  Teraz bajty. Klasa II

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa II

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 03


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 05


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa II

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat 1. Klasa II

  Temat 2. Klasa III

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa III

  Plany wynikowe


  Teraz bajty. Klasa III

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 03


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 05


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa III

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat 1. Klasa III

  Temat 2. Klasa III

  Opinia o programie nauczania dla klas IV-VI


  Teraz bajty. Klasa IV

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Teraz bajty. Klasa IV

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa IV

  Plany wynikowe


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty. Klasa IV

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa IV

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa IV

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa IV

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty. Klasa IV

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 03


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 05


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 10


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 11


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa IV

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa IV

  Grafika


  Teraz bajty. Klasa IV

  Internet


  Teraz bajty. Klasa IV

  Programowanie


  Teraz bajty. Klasa IV

  Teksty


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Temat 11


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 01-02


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 01-04


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 03-04


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 05-06


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 07-08


  Teraz bajty. Klasa IV

  Sprawdzian – Tematy 09-10


  Teraz bajty. Klasa IV

  Filmy dydaktyczne

  Justujemy akapity – Temat 9. Ćwiczenie 5.


  Teraz bajty. Klasa IV

  Nowy akapit – Temat 9. Ćwiczenie 3. com/watch? v=HxEhZmX8hBw&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn" title="Nowy akapit – Temat 9. png" alt="film YT"/>

  Odstęp i interlinia – Temat 9. Ćwiczenie 6. com/watch? v=JDe9ps-Eeyc&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn" title="Odstęp i interlinia – Temat 9. png" alt="film YT"/>

  Wcięcie akapitu – Temat 9. Ćwiczenie 2. com/watch? v=shc3IUCAcAE&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn" title="Wcięcie akapitu – Temat 9. png" alt="film YT"/>

  Wyrównanie akapitu – Temat 9. Ćwiczenie 4. com/watch? v=RZNIU8XUTjw&list=PLUVYkJRYU4wLGcWm6J7xkBAEKxY8q1-tn" title="Wyrównanie akapitu – Temat 9. png" alt="film YT"/>

  Opinia o programie nauczania dla klas IV-VI


  Teraz bajty. Klasa V

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Teraz bajty. Klasa V

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa V

  Plany wynikowe


  Teraz bajty. Klasa V

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty. Klasa V

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa V

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa V

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa V

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty. Klasa V

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 10


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 11


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa V

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa V

  Grafika


  Teraz bajty. Klasa V

  Internet


  Teraz bajty. Klasa V

  Komputer i program


  Teraz bajty. Klasa V

  Nośniki


  Teraz bajty. Klasa V

  Programowanie


  Teraz bajty. Klasa V

  Teksty


  Teraz bajty. Klasa V

  Sprawdzian – Tematy 01-04


  Teraz bajty. Klasa V

  Sprawdzian – Tematy 09-10


  Teraz bajty. Klasa V

  Otaczanie obrazu tekstem – Temat 9. Przykład 2. Klasa V

  Wklejanie rysunku do tekstu – Temat 9. Przykład 1. com/watch? v=FK8Wed3n84c&list=PLUVYkJRYU4wJPGCQ97TlU9M7b-l36iMQg" title="Wklejanie rysunku do tekstu – Temat 9. Klasa VI

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Teraz bajty. Klasa VI

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa VI

  Plany wynikowe


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty. Klasa VI

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa VI

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa VI

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa VI

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty. Klasa VI

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 03


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 05


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 10


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa VI

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa VI

  Obliczenia


  Teraz bajty. Klasa VI

  Prezentacje


  Teraz bajty. Klasa VI

  Programowanie


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 01-02


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 03-05


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 06 i 08 (Baltie)


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 06-08 (Baltie i Scratch)


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 07 i 08 (Scratch)


  Teraz bajty. Klasa VI

  Sprawdzian – Tematy 09-10


  Teraz bajty. Klasa VI

  Przykłady animacji w Logomocji – Klasa 6. Temat 9. Klasa VI

  Świąteczna gra w programie Scratch


  Teraz bajty. Klasa VI

  Tworzenie animacji w Logomocji – Temat 9. com/watch? v=hMHZz8pq4WA&list=PLUVYkJRYU4wI8kc6V_3Y9AWYVREMyrx8R" title="Tworzenie animacji w Logomocji – Temat 9. png" alt="film YT"/>

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Teraz bajty. Klasa VI

  Opinia o programie nauczania dla klas VII-VIII


  Teraz bajty. Klasa VII

  Program nauczania dla klas VII-VIII z opinią


  Teraz bajty. Klasa VII

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Klasa VII

  Plany wynikowe


  Teraz bajty. Klasa VII

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty. Klasa VII

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa VII

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa VII

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa VII

  Zasady prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 12


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 13


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 14


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 15


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 16


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 17


  Teraz bajty. Klasa VII

  Scenariusze – Temat 18


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 03


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 10


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 11


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 12


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 14


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 15


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 16


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 17


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 18


  Teraz bajty. Klasa VII

  Temat 13


  Teraz bajty. Klasa VII

  Algorytmika i programowanie


  Teraz bajty. Klasa VII

  Arkusz kalkulacyjny


  Teraz bajty. Klasa VII

  Edytor tekstu


  Teraz bajty. Klasa VII

  Grafika


  Teraz bajty. Klasa VII

  Sprawdziany – Rozdział I


  Teraz bajty. Klasa VII

  Sprawdziany – Rozdział II


  Teraz bajty. Klasa VII

  Sprawdziany – Rozdział III


  Teraz bajty. Klasa VII

  Sprawdziany – Rozdział IV


  Teraz bajty. Klasa VII

  Sprawdziany – Rozdział V


  Teraz bajty. Klasa VII

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Klasa VII

  Funkcja JEŻELI w arkuszu kalkulacyjnym – Temat 15. Ćwiczenie 7. Klasa VII

  Funkcja SUMA w arkuszu kalkulacyjnym – Temat 15. com/watch? v=nAA4p8BgH4s&list=PLUVYkJRYU4wIm5Bp86FwhUUGqdztGq7A9" title="Funkcja SUMA w arkuszu kalkulacyjnym – Temat 15. png" alt="film YT"/>

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. be/zLzJ6Y-nU2M" title="Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą">

  Opinia o programie nauczania dla klas VII-VIII


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Program nauczania dla klas VII-VIII z opinią


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Rozkład materiału – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Rozkład materiału – wersja z językiem C++


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Rozkład materiału – wersja z językiem Python


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Plan wynikowy – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Plan wynikowy – wersja z językiem C++


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Plan wynikowy – wersja z językiem Python


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Zasady prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 12


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 13


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 14


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 15


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 16


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 17


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Scenariusze – Temat 18


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 01


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 02


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 05


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 06


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 11


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 13


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 14


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 15


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 16


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 17


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 04


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 07


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 08


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 09


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Temat 10


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Arkusz kalkulacyjny


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Edytor tekstu


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Multimedia


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Sprawdziany – Rozdział I


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Sprawdziany – Rozdział IV


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Sprawdziany – Rozdział V


  Teraz bajty. Klasa VIII

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Świąteczna gra w programie Scratch


  Teraz bajty. Klasa VIII

  Opinia o programie nauczania dla klas I-III


  Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I

  Rozkład materiału dla klasy I – zakres podstawowy (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład materiału dla klasy I – zakres podstawowy (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład materiału dla klasy I – zakres podstawowy (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład materiału – zakres podstawowy łącznie z rozszerzonym dla klasy I (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład materiału – zakres podstawowy łącznie z rozszerzonym dla klasy I (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład materiału – zakres podstawowy łącznie z rozszerzonym dla klasy I (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty. Klasa I

  Rozkład treści nauczania dla klas I-III


  Teraz bajty. Klasa I

  Plan wynikowy – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty. Klasa I

  Plan wynikowy – wersja z językiem C++


  Teraz bajty. Klasa I

  Plan wynikowy – wersja z językiem Python


  Teraz bajty. Klasa I

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa I

  Koncepcja metodyczna – klasy I-III


  Teraz bajty. Klasa I

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa I

  Zasady prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat A1


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat A2


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat B1


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat B2


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat B3


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat B4


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat C1


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat C2


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat C3


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat C4


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat C5


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat D1


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat D2


  Teraz bajty. Klasa I

  Scenariusze – Temat D3


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat B1


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat B2


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat B3


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat B4


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat C4


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat C5


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat C1


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat C2


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat C3


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat D1


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat D2


  Teraz bajty. Klasa I

  Kartkówka z podziałem na grupy – Tematy A1-A2


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Moduł C (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Moduł C (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Moduł C (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Temat B3


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Tematy B1-B2


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Tematy B1-B4


  Teraz bajty. Klasa I

  Sprawdzian – Tematy D1 i D2


  Teraz bajty. Klasa I

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Klasa I

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Klasa I

  Temat 1. Klasa II

  Rozkład materiału dla klasy II – zakres podstawowy (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty. Klasa II

  Rozkład materiału dla klasy II – zakres podstawowy (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty. Klasa II

  Rozkład materiału dla klasy II – zakres podstawowy (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty. Klasa II

  Rozkład treści nauczania dla klas I-III


  Teraz bajty. Klasa II

  Plan wynikowy – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty. Klasa II

  Plan wynikowy – wersja z językiem C++


  Teraz bajty. Klasa II

  Plan wynikowy – wersja z językiem Python


  Teraz bajty. Klasa II

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa II

  Koncepcja metodyczna – klasy I-III


  Teraz bajty. Klasa II

  Zasady prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat A1


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat A2


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat B1


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat B2


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat B3


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat C1


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat C2


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat D1


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat D2


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat D3


  Teraz bajty. Klasa II

  Scenariusze – Temat D4


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat B1


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat B2


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat C1


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat C2


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat C3


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat D2


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat D3


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat D4


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat A1


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat A2


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat B3


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat C4


  Teraz bajty. Klasa II

  Temat D1


  Teraz bajty. Klasa II

  Sprawdzian – Tematy A1-A2


  Teraz bajty. Klasa II

  Opinia o programie nauczania dla klas I-III


  Teraz bajty. Klasa III

  Program nauczania dla klas I-III z opinią


  Teraz bajty. Klasa III

  Rozkład materiału dla klasy III – zakres podstawowy (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty. Klasa III

  Rozkład materiału dla klasy III – zakres podstawowy (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty. Klasa III

  Rozkład materiału dla klasy III – zakres podstawowy (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty. Klasa III

  Plan wynikowy – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty. Klasa III

  Plan wynikowy – wersja z językiem C++


  Teraz bajty. Klasa III

  Plan wynikowy – wersja z językiem Python


  Teraz bajty. Klasa III

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Klasa III

  Koncepcja metodyczna – klasy I-III


  Teraz bajty. Klasa III

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Klasa III

  Zasady prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat A1


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat A2


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat B1


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat B2


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat B3


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat B4


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat C1


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat C2


  Teraz bajty. Klasa III

  Scenariusze – Temat C3


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat A2


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat B1


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat B2


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat B3


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat B4


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat C1


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat C2


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat C3


  Teraz bajty. Klasa III

  Temat A1


  Teraz bajty. Klasa III

  Kartkówka z podziałem na grupy – Temat A1


  Teraz bajty. Klasa III

  Sprawdzian – Moduł B (Tematy B1-B4)


  Teraz bajty. Klasa III

  Opinia o programie nauczania – zakres rozszerzony


  Teraz bajty. Zakres rozszerzony. Materiał edukacyjny. Część 1

  Program nauczania z opinią – zakres rozszerzony


  Teraz bajty. Część 1

  Rozkład materiału – zakres podstawowy łącznie z rozszerzonym dla klasy I (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty. Część 1

  Rozkład materiału – zakres podstawowy łącznie z rozszerzonym dla klasy I (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty. Część 1

  Rozkład materiału – zakres podstawowy łącznie z rozszerzonym dla klasy I (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty. Część 1

  Rozkład materiału – zakres rozszerzony (60 godzin lekcyjnych)


  Teraz bajty. Część 1

  Plan wynikowy – zakres rozszerzony (pierwsze 30 godzin lekcyjnych)


  Teraz bajty. Część 1

  Plan wynikowy – zakres rozszerzony (drugie 30 godzin lekcyjnych)


  Teraz bajty. Część 1

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Część 1

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Część 1

  Temat B01


  Teraz bajty. Część 1

  Temat B02


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C01


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C02


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C03


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C04


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C05


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C06


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C07


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C08


  Teraz bajty. Część 1

  Temat C10


  Teraz bajty. Część 1

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Część 1

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Część 1

  Temat 1. Część 1

  Temat 2. Część 1

  Opinia o programie nauczania – zakres rozszerzony


  Teraz bajty. Część 2

  Program nauczania z opinią – zakres rozszerzony


  Teraz bajty. Część 2

  Rozkład materiału – zakres rozszerzony (60 godzin lekcyjnych)


  Teraz bajty. Część 2

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Część 2

  Temat B01


  Teraz bajty. Część 2

  Temat B02


  Teraz bajty. Część 2

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Część 2

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Część 2

  Temat 1. Część 2

  Temat 2. Część 2

  Opinia o programie nauczania – zakres rozszerzony


  Teraz bajty. Część 3

  Program nauczania z opinią – zakres rozszerzony


  Teraz bajty. Część 3

  Rozkład materiału


  Teraz bajty. Część 3

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Część 3

  Temat B01


  Teraz bajty. Część 3

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Część 3

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty. Część 3

  Temat 1. Część 3

  Temat 2. Część 3

  Opinia o programie nauczania dla klas IV-VI


  Teraz bajty. Klasa IV. Nowe wydanie.

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Teraz bajty.

  Rozkład materiału


  Teraz bajty.

  Plany wynikowe


  Teraz bajty.

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty.

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty.

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Teraz bajty.

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty.

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty.

  Temat 03


  Teraz bajty.

  Temat 04


  Teraz bajty.

  Temat 05


  Teraz bajty.

  Temat 08


  Teraz bajty.

  Temat 09


  Teraz bajty.

  Temat 10


  Teraz bajty.

  Temat 11


  Teraz bajty.

  Temat 01


  Teraz bajty.

  Temat 02


  Teraz bajty.

  Temat 06


  Teraz bajty.

  Temat 07


  Teraz bajty.

  Grafika


  Teraz bajty.

  Internet


  Teraz bajty.

  Programowanie


  Teraz bajty.

  Teksty


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Temat 11


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Tematy 01-02


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Tematy 01-04


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Tematy 03-04


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Tematy 05-06


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Tematy 07-08


  Teraz bajty.

  Sprawdzian – Tematy 09-10


  Teraz bajty.

  Justujemy akapity – Temat 9.

  Nowy akapit – Temat 9.

  Odstęp i interlinia – Temat 9.

  Wcięcie akapitu – Temat 9.

  Wyrównanie akapitu – Temat 9.

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Teraz bajty.

  Temat 1.

  Temat 2.

  Opinia o programie nauczania dla klas IV-VI


  Teraz bajty. Klasa V.

  Komputer i program


  Teraz bajty.

  Nośniki


  Teraz bajty.

  Otaczanie obrazu tekstem – Temat 9.

  Wklejanie rysunku do tekstu – Temat 9. Klasa VI. Nowe wydanie

  Program nauczania dla klas IV-VI z opinią


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Rozkład materiału – klasa VI


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Plany wynikowe


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sposoby oceniania


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Praktyczne sposoby prowadzenia zajęć


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Przygotowanie pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Regulamin pracowni komputerowej


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 01


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 02


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 03


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 04


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 05


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 06


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 07


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 08


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 09


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 10


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 11


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 12 (tematy dodatkowe – Logo)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Scenariusze – Temat 13 (tematy dodatkowe – Logo)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 01


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 02


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 03


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 04


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 05


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 06


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 07


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 08


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 09


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 12 (tematy dodatkowe – Logo)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 13 (tematy dodatkowe – Logo)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Temat 10


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Obliczenia


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Prezentacje


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Programowanie


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 01-02


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 03-05


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 06-07 (Baltie)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 06-07 i 10 (Baltie)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 06-10 (Baltie i Scratch)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 08-10 (Scratch)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Sprawdzian – Tematy 12-13 (tematy dodatkowe – Logo)


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Przykłady animacji w Logomocji – Klasa 6. Nowe wydanie

  Świąteczna gra w programie Scratch


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Tworzenie animacji w Logomocji – Temat 9. Nowe wydanie

  Temat 1. Nowe wydanie

  Temat 2. Nowe wydanie

  Tematy z programowania w języku Logo w środowisku Logomocja


  Teraz bajty. Nowe wydanie

  Opinia o programie nauczania dla klas VII-VIII


  Teraz bajty. Klasa VII.

  Program nauczania dla klas VII-VIII z opinią


  Teraz bajty.

  Zasady prowadzenia zajęć


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 12


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 13


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 14


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 15


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 16


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 17


  Teraz bajty.

  Scenariusze – Temat 18


  Teraz bajty.

  Temat 12


  Teraz bajty.

  Temat 14


  Teraz bajty.

  Temat 15


  Teraz bajty.

  Temat 16


  Teraz bajty.

  Temat 17


  Teraz bajty.

  Temat 18


  Teraz bajty.

  Temat 13


  Teraz bajty.

  Algorytmika i programowanie


  Teraz bajty.

  Arkusz kalkulacyjny


  Teraz bajty.

  Edytor tekstu


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział I


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział II


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział III


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział IV


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział V


  Teraz bajty.

  C++ dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty.

  Python dla nauczycieli informatyki – warsztat z Grażyną Kobą


  Teraz bajty.

  Świąteczna gra w programie Scratch


  Teraz bajty.

  Opinia o programie nauczania dla klas VII-VIII


  Teraz bajty. Klasa VIII.

  Rozkład materiału – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty.

  Rozkład materiału – wersja z językiem C++


  Teraz bajty.

  Rozkład materiału – wersja z językiem Python


  Teraz bajty.

  Plan wynikowy – wersja z językami C++ i Python


  Teraz bajty.

  Plan wynikowy – wersja z językiem C++


  Teraz bajty.

  Plan wynikowy – wersja z językiem Python


  Teraz bajty.

  Multimedia


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział II (wersja z językami C++ i Python)


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział II (wersja z językiem C++)


  Teraz bajty.

  Sprawdziany – Rozdział II (wersja z językiem Python)


  Teraz bajty.

  Program nauczania dla klas I-III


  Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

  Propozycja 1. rozkładu materiału (bez programowania w klasie I)


  Informatyka 1-3.

  Propozycja 2. rozkładu materiału (z programowaniem w każdej klasie)


  Informatyka 1-3. Planu wynikowego (bez programowania w klasie I)


  Informatyka 1-3. Planu wynikowego (z programowaniem w każdej klasie)


  Informatyka 1-3.

  Wymagania na poszczególne oceny szkolne – klasa I
  (według propozycji 2. rozkładu – z programowaniem w każdej klasie)


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 01


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 02


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 03


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 04


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 07


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 08


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 12


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 13


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 14


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 15


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 16


  Informatyka 1-3.

  Scenariusze – Temat 17


  Informatyka 1-3.

  Rozdział I


  Informatyka 1-3.

  Rozdział III


  Informatyka 1-3.

  Rozdział IV


  Informatyka 1-3.

  Rozdział V


  Informatyka 1-3.

  Rozdział VI


  Informatyka 1-3.

  Rozdział VII


  Informatyka 1-3.

  Rozdział VIII


  Informatyka 1-3.

  Rozdział XII


  Informatyka 1-3.

  Rozdział XIII


  Informatyka 1-3.

  Rozdział XIV


  Informatyka 1-3.

  Rozdział XV


  Informatyka 1-3.

  Rozdział II


  Informatyka 1-3.

  Rozdział X


  Informatyka 1-3.

  Rozdział XI


  Informatyka 1-3.

  Podstawowe pojęcia – Temat 1


  Informatyka 1-3.

  C++ dla nauczycieli informatyki - warsztat z Grażyną Kobą


  Informatyka 1-3.

  Metoda połowienia - zabawy z algorytmami (pomoce dla nauczycieli informatyki)


  Informatyka 1-3. com/watch? v=10xpLdQ8vZ4" title="Metoda połowienia - zabawy z algorytmami (pomoce dla nauczycieli informatyki)">

  Python dla nauczycieli informatyki - warsztat z Grażyną Kobą


  Informatyka 1-3. com/watch? v=zLzJ6Y-nU2M" title="Python dla nauczycieli informatyki - warsztat z Grażyną Kobą">

  Dodatkowe materiały przydatne do prowadzenia lekcji


  Informatyka 1-3. Wprowadzenie do druku 3D


  Informatyka 1-3. Wprowadzenie do tworzenia modeli 3D w programie SketchUp


  Informatyka 1-3.

  Podręcznik migracji sprzętu Canon 5116b003

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik migracji sprzętu Canon 5116b003

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik migracji sprzętu Canon 5116b003