Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Brother Md 817

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Brother Md 817 może być trudne, ale dzięki odpowiednim narzędziom i wiedzy można je wykonać poprawnie. Przed wykonaniem tłumaczenia należy upewnić się, że słownictwo jest poprawne i odpowiednio dostosowane do potrzeb użytkownika. Następnie, instrukcja instalacji i obsługi powinna być starannie przetłumaczona, aby uniknąć błędów i niedopasowań między językami. Przetłumaczona instrukcja powinna być wyraźna i łatwa do zrozumienia dla użytkowników, a wszelkie szczegółowe informacje powinny być podane w jasny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Brother Md 817

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

(1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

(tłumaczenie oryginalnej angielskiej wersji językowej)

FR: Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:

NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

www. easypix. info/download-manuals/download/thermogun-tg2/

(2)

Spis treści

Instrukcje ogólne... 3

Wprowadzenie produktu... 4

Szereg zastosowań... 4

Deklaracja... 4

Ograniczenia... 4

Instrukcja bezpieczeństwa... 5

Środowisko operacyjne... 6

Opis produktu... 7

Opis wyświetlacza... 8

Wkładanie baterii (nie zawarta w zestawie)... 9

Opis funkcji: Ustawienia... 10

Pomiar temperatury ciała... 12

Pomiar temperatury obiektu/powierzchni... 14

Uwagi dotyczące pomiarów... 15

Pamięć urządzenia... 16

Wskazówki ogólne... 17

Czyszczenie... 18

Dane techniczne... 19

Utylizacja... 20

Objaśnienie symboli... 21

Deklaracja zgodności... 22

(3)

Zrzeczenie odpowiedzialności

Firma Easypix nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancjiw odniesieniu do niniejszej instrukcji i w maksymalnym zakresie dozwolonymprzez prawo wyraźnie ogranicza swoją odpowiedzialność za naruszeniewszelkich gwarancji, które mogą wiązać się z zastąpieniem niniejszej instrukcji.

Ponadto Easypix zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej publikacji wdowolnym momencie, bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiekosoby.

Firma Easypix nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanieinformacji zawartych w niniejszej publikacji. Jeśli macie Państwo jakiekolwieksugestie dotyczące ulepszeń lub poprawek lub znaleźliście błędy w tej publikacji,prosimy o powiadomienie nas o tym.

Podczas instalacji i użytkowania tego produktu należy przestrzegać wszystkichobowiązujących przepisów bezpieczeństwa stanowego, regionalnego ilokalnego. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu zapewnienia zgodności zudokumentowanymi danymi systemowymi, naprawy komponentów możewykonywać wyłącznie producent.

Nieprzestrzeganie tych informacji może prowadzić do obrażeń ciała lubuszkodzenia sprzętu.

Copyright© firmy easypix GmbH

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może byćpowielana, rozpowszechniana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie i wjakikolwiek sposób, łącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem lub innymimetodami elektronicznymi lub mechanicznymi, bez uprzedniej pisemnej zgodywydawcy. Wnioski o zezwolenie należy kierować na piśmie do poniższegowydawcy.

easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Niemcysupport@easypix. eu - www. eu

(4)

Instrukcje ogólne

Przed użyciem tego produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję orazinstrukcje bezpieczeństwa. Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami. Pozwolito uniknąć pożaru, wybuchu, porażenia prądem lub innych zagrożeń, któremogą prowadzić do uszkodzenia mienia i/lub poważnych lub śmiertelnychobrażeń.

Produkt może być używany wyłącznie przez osoby, które w pełni przeczytały izrozumiały treść niniejszej instrukcji obsługi.

Upewnij się, że każda osoba korzystająca z produktu przeczytała niniejszeostrzeżenia i instrukcje oraz stosuje się do nich.

Należy zachować wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dowykorzystania w przyszłości i przekazać je kolejnym użytkownikom produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za przypadki szkód materialnych lubobrażeń ciała spowodowanych nieprawidłową obsługą lub nieprzestrzeganieminstrukcji bezpieczeństwa.

Objaśnienie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa

Ostrzeżenie wskazuje na zagrożenie o średnim poziomie ryzyka, które, jeśli niezostanie pominięte, może doprowadzić do poważnych obrażeń.

Wskazuje informacje uważane za ważne, ale nie związane z zagrożeniem.

(5)

Wprowadzenie produktu

Termometr ten jest produktem wysokiej jakości. Wykorzystuje technologiępodczerwieni i wykonuje „autotest” przy każdym włączeniu, aby zapewnićdokładność pomiaru. Termometr służy głównie do pomiaru temperatury czoła.

Użytkownik musi skierować sondę na czoło i nacisnąć przycisk pomiaru, atemperaturę można zmierzyć szybko i dokładnie w ciągu jednej sekundy. Abyzapewnić dokładność pomiaru i bezpieczeństwo użytkowania, należy dokładnieprzeczytać instrukcję przed użyciem.

Szereg zastosowań

Produkt ten jest szeroko stosowany w domach, szkołach, urzędach celnych,szpitalach, domach i innych miejscach.

Deklaracja

Kliniczna dokładność lub odchylenie kliniczne termometru zostało kliniczniezweryfikowane, jego bezpieczeństwo i skuteczność spełniają wymaganiaodpowiednich przepisów krajowych.

Ograniczenia

Korzystanie z urządzenia jest przeznaczone tylko dla osób dorosłych. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat z powodu zagrożenia udławieniem.

Produkt zawiera drobne części - w celu uniknięcia połknięcia, należy upewnić się,że wszelkie użytkowanie urządzenia przez dzieci odbywa się pod nadzoremdorosłych.

(6)

Instrukcja bezpieczeństwa

Produkt jest nadany tylko do opisanego celu, producent nie ponosi

odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i upewnij się, że bateria jest zainstalowana.

Nie zanurzaj termometru w żadnym płynie ani nie pozostawiaj go w otoczeniu owysokiej lub niskiej temperaturze na długi czas.

• Zaleca się kilkakrotne ćwiczenie w celu zapoznania się z metodąpomiaru i staranie się nie zmieniać ustawień fabrycznych produktu.

• Wyniki pomiarów nie zastępują diagnozy lekarza.

• Podczas użytkowania nie jest wymagana specjalna konserwacja, w razieproblemów skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

• Usuwaj odpady i pozostałości na koniec okresu użytkowania produktuzgodnie z lokalnymi przepisami.

Nigdy nie wkładaj termometru do wody lub innych płynów.

Do czyszczenia wytrzyj wilgotną miękką ściereczką.

• Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony lub nienormalny,nie używaj go.

(7)

• Nie rozkładaj produktu na części.

• We wczesnym stadium gorączki nastąpi zwężenie naczyń krwionośnych,a temperatura powierzchni skóry spadnie. W tym czasie zmierzonatemperatura będzie niższa.

• Jeśli wynik pomiaru nie odpowiada wynikowi diagnozy pacjenta lubtemperatura pomiaru jest zbyt niska, powtarzaj pomiar co 10 minut lubwykonaj kolejny pomiar temperatury ciała, aby sprawdzić wynikpomiaru.

Środowisko operacyjne

• Nie uderzaj, nie upuszczaj, ani nie uderzaj ostro zakończonychprzedmiotami, nie rozkładaj na części.

• Nie używaj termometru w słońcu lub w wodzie.

• Nie używaj w środowiskach o silnych zakłóceniachelektromagnetycznych.

• Trzymaj termometr poza zasięgiem dzieci.

• Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki, wykonaj odczyt w otoczeniutemperatury 10 - 40°C.

• Jeżeli termometr był przechowywany w zimnym lub gorącymśrodowisku, należy pozostawić go na co najmniej 30 minut w celuzaaklimatyzowania się do temperatury pokojowej przed rozpoczęciempomiarów.

• Po ciężkich ćwiczeniach zawsze odczekaj co najmniej 10 minut przeddokonaniem pomiarów temperatury na czole.

(8)

Opis produktu

1. Detektor podczerwieni2. Wyświetlacz LCD

3. “B/O” Przycisk trybu & Przycisk w dół4. Przycisk głośności & Przycisk w górę5. Pamięć / Ustawienia

6. Przycisk pomiaru7. Uchwyt

8. Pokrywa komory baterii

(9)

Opis wyświetlacza

1. Pamięć / Numer miejsca w pamięci2. Tryb temperatury obiektu

3. Tryb temperatury ciała4. Symbol głośności5. Poziom baterii

6. Jednostka temperatury7. Temperatura

(10)

Wkładanie baterii (nie zawarta w zestawie)

Przygotuj 2 baterie AA.

1. Otwórz tylną pokrywę baterii w pokazanym kierunku.

2. Prawidłowo naładuj akumulator zgodnie z oznaczeniami dodatnimi ibieguny ujemne.

Gdy ikona niskiego napięcia na ekranie miga, baterie należy wymienić.

Po wyjęciu baterii z komory bateryjnej, ostatnie zapisane pomiary zostaną usunięte z pamięci.

Baterie i sprzęt elektroniczny należy utylizować zgodnie z obowiązującymiprzepisami lokalnymi i nie należy wyrzucać ich do śmieci domowych, abyuniknąć nieodwracalnego zanieczyszczenia.

(11)

Opis funkcji: Ustawienia

F-1: Naciśnij 1x przycisk MODE

USTAWIENIE WARTOŚCI ODCHYLENIA

Termometr jest w pełni skalibrowany fabrycznie i od razu gotowy do użycia.

F-2: Naciśnij 2x przycisk MODE

USTAWIENIE WARTOŚCI ALARMOWEJ

Aby ustawić odczyt temperatury, przy której ma być odebrany sygnał alarmowy,należy nacisnąć przycisk "Mode" po raz drugi, aż na wyświetlaczu pojawi sięnapis "F-2".

Naciśnij przyciski + lub -, aby zmienić wartość.

Alarm jest dostosowany do odczytów "Body Temp" (temperatury ciała).

F-3: Naciśnij 3x przycisk MODE

USTAWIENIE JEDNOSTKI POMIAROWEJ (°C/°F)

Aby ustawić jednostkę temperatury, należy nacisnąć przycisk "Mode" po raztrzeci, aż do pojawi się "F-3".

Zostaną wyświetlone jednostki temperatury w °C lub °F.

Naciśnij przyciski + lub -, aby wybrać preferowaną jednostkę temperatury.

F-4: Naciśnij 4x przycisk MODE

USTAWIENIE PODŚWIETLENIA (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)

Aby ustawić stan podświetlenia, naciśnij przycisk "Mode" po raz czwarty, aż pojawi się napis "F-4".

Naciśnij przyciski + lub -, aby przełączyć funkcję podświetlenia z trybu ON na OFF.

(12)

Naciśnij 5x przycisk MODE

ZAPISYWANIE I AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Naciśnij 5x przycisk MODE, aby zapisać ustawienia i wyłączyć termometr.

Następnie możesz ponownie włączyć termometr.

Naciśnij

“MODE”

Tryb Funkcja "+" "-" STANDARD

1x F-1 Ustawienie wartości odchylenia

+ 0. 1°C - 0. 1°C 0°C

2x F-2 Ustawienie wartości alarmowej

+ 0. 1°C 38. 0°C

3x F-3 Jednostka pomiarowa °F °C °C

4x F-4 Podświetlenie WŁĄCZ WYŁĄCZ WŁĄCZONE

5x Zapisywanie Zapisywanie i automatyczne wyłączanie

(13)

Pomiar temperatury ciała

Należy pamiętać, że aby zapewnić dokładny pomiar, czoło lub skronie muszą być wolne od potu i kosmetyków.

Ponadto, podrażnienia skóry lub przyjmowanie leków wazokonstrykcyjnychmogą zniekształcić wynik pomiaru temperatury na czole.

• Włącz termometr. Urządzenie przeprowadza krótki autotest: wszystkieelementy wyświetlacza są wyświetlane przez ok. 1 sekundę.

Pozytywny wynik testu jest potwierdzany przez kolorowy wyświetlaczLCD (czerwono-pomarańczowo-zielony).

• Naciśnij przycisk "B/O", aby wejść w tryb "Temp. ciała" dla pomiarów wzakresie 32, 0-42, 9 °C (89, 6-109, 2 °F).

• Skieruj termometr na mierzoną osobę, zapewniając odległośćpomiarową < 2, 5 cm.

• Naciśnij przycisk w celu dokonania odczytu temperatury.

Odczyt temperatury pojawi się na wyświetlaczu.

(14)

Przy włączonym podświetleniu, włączonym głosie i temperaturze alarmowejustawionej na 38, 0°C, dla każdego zakresu temperatur dostarczone zostanąnastępujące wyniki:

Czerwony wyświetlacz jest połączony z alarmem limitu temperatury (alarmgorączkowy).

Proszę zwolnić spust, a odczyt będzie wyświetlany przez około 15 sekund, poczym termometr automatycznie się wyłączy.

Przed wyłączeniem można w razie potrzeby dokonać dalszych pomiarów.

• Jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 109, 2°F lub 42, 9°C, nawyświetlaczu pojawi się napis "Hi".

• Jeśli temperatura spadnie poniżej 89, 6°F lub 32, 0°C, na wyświetlaczupojawi się napis "Lo".

Gdy temperatura otoczenia lub pomieszczenia jest niższa niż 10, 0°C lub wyższa niż 40, 0°C, dokładność pomiaru nie może być zapewniona.

Temperatura (°C) Temperatura (°F) LCD Sygnał dźwiękowy

32. 0 89. 6 Zielony 3x

32. 0 - 37. 5 89. 6 - 99. 5 Zielony 1x

37. 6 - 37. 9 99. 7 - 100. 2 Pomarańczowy 1x

38. 0 - 42. 9 100. 4 - 109. 2 Czerwony 10x

> 42. 9 109. 2 Czerwony 3x

(15)

Pomiar temperatury obiektu/powierzchni

• Włącz termometr. Przyrząd przeprowadza krótki autotest: wszystkieelementy wyświetlacza są wyświetlane przez ok. 1 sekundę. Pozytywnywynik testu jest potwierdzany przez kolorowy wyświetlacz LCD

(czerwono-pomarańczowo-zielony).

• Naciśnij przycisk " B/O " do momentu wyświetlenia "Temp. obiektu" dlapomiarów w zakresie od 0, 0 do 100, 0°C (32, 0 do 212, 0°F).

• Skieruj przyrząd na mierzoną powierzchnię i naciśnij spust, abydokonać odczytu temperatury. Odczyt temperatury pojawi się nawyświetlaczu.

• Puść spust i odczyt będzie wyświetlany przez około 15 sekund, po czymtermometr automatycznie się wyłączy.

Przed wyłączeniem można w razie potrzeby wykonać dalsze pomiary.

- Jeżeli odczyt temperatury jest wyższy niż 212°F lub 100°C, na

- Jeżeli odczyt temperatury jest niższy niż 32°F lub 0°C, na wyświetlaczu

Wartość w tym trybie jest temperaturą powierzchni obiektu, a nie jego rdzenia. Dla przykładu, odczyt na stali nierdzewnej będzie oczywiście niższa niż rzeczywista temperatura.

(16)

PROSIMY O PODJĘCIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZY OBCHODZENIU SIĘ Z KAŻDYM MIERZONYM PRZEDMIOTEM.

Uwagi dotyczące pomiarów

1. Utrzymuj czujnik i wnękę sondy w czystości przed i po użyciu.

2. Proszę używać termometr w środowisku o stabilnej temperaturze. Gdytemperatura otoczenia zmienia się znacznie (np. z wnętrza na zewnątrz),poczekaj przez około 10-30 minut przed pomiarem.

3. Nie zaczynaj mierzyć temperatury ciała natychmiast po zmierzeniutemperatury obiektów o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze, poczekajprzez około 10 minut przed pomiarem.

4. Gdy obiekt pomiarowy pochodzi z miejsca o dużej różnicy temperaturśrodowiska pomiarowego, powinien pozostać w środowisku testowym przez conajmniej 5 minut przed pomiarem.

5. Staraj się nie mierzyć czoła pod ciosem, pod wodą, nie stosować kosmetykówitp. Nie mierz temperatury w ciągu 30 minut po ćwiczeniach, kąpieli i posiłkach.

6. Przed pomiarem należy upewnić się, że powierzchnie są wolne od mrozu,oleju, brudu, itp.

7. Jeśli powierzchnia przedmiotu jest silnie odblaskowa, przed pomiarem należynałożyć na nią taśmę maskującą.

8. Pomiary przezroczystych powierzchni, takich jak szkło, mogą nie byćdokładne.

(17)

Pamięć urządzenia

Urządzenie automatycznie zapisuje poprzednie 32 pomiary.

- Aby przejrzeć zapamiętane odczyty, należy nacisnąć przycisk "Memory"

przez jedną sekundę - na ekranie pojawi się litera "M".

- Za pomocą przycisków + lub - można przewijać zapisane pomiary ilokalizacje pamięci.

- Aby usunąć wszystkie zapisane pomiary, wystarczy wyjąć baterie kiedyurządzenie jest włączone.

Przeglądanie pamięci w trybie 'Body Temp' powoduje wyświetlenie poprzednichodczytów temperatury ciała.

Przeglądanie pamięci w trybie 'Object Temp' powoduje wyświetleniepoprzednich odczytów temperatury obiektu.

(18)

Wskazówki ogólne

Normalna temperatura ciała ludzkiego nie jest stała. Istnieją różnice w

temperaturze ciała między różnymi częściami ludzkiego ciała, rano i wieczoremoraz między mężczyznami i kobietami. To normalne, że ta sama część ciała możezmieniać się o kilka dziesiątych stopnia co kilka minut.

W szczególności funkcja regulacji temperatury u dzieci nie jest w pełnirozwinięta, a zmiany temperatury będą występować częściej. Zaleca siędokonanie pomiaru kilka razy, w zależności od tego, która wartość jest

najwyższa. Jeśli stwierdzisz, że temperatura Twojego dziecka jest nienormalna,należy udać się do lekarza.

Normalny zakres temperatury ciała:

Pod pachą 34. 7~37. 3℃/94. 5~99. 1℉

Jama ustna 35. 5~37. 5℃/95. 9~99. 57℉

Odbyt 36. 6~38℃/97. 5~100. 41℉

W wieku:

0-2 lat 36. 4~38℃

3-10 lat 36. 1~37. 8℃

11-65 lat 35. 9~37. 5℃

65 lat 35. 8~37. 4℃

Uwaga: Zmierzona wartość temperatury będzie inna w zależności od koloru ludzkiej skóry i części ciała, a gdy temperatura otoczenia znacznie się zmieni,jest to normalne. Powodem jest to, że na ciało ludzkie mocno wpływatemperatura otoczenia.

(19)

Czyszczenie

Utrzymuj w czystości wewnętrzną wnękę czujnika i sondy, aby zapewnić, że niewpływa ona na dokładność pomiaru.

Nigdy nie wkładaj urządzenia do wody lub innych płynów.

Do czyszczenia przetrzeć wilgotną, miękką ściereczką.

1. Czyszczenie powierzchni: użyj czystej miękkiej szmatki lub bawełnianegowacika, aby przymocować alkohol medyczny lub wodę w celu usunięcia brudu.

2. Wyczyść wewnętrzną wnękę czujnika i sondy: za pomocą czystej miękkiejszmatki lub bawełnianego wacika przymocuj odrobinę alkoholu medycznego,aby delikatnie wyczyścić wewnętrzną wnękę sondy lub górnej części czujnika iużyj jej po alkohol całkowicie wyparował.

(20)

Dane techniczne

Model ThermoGun TG2

Zakres detekcji Ciało ludzkie: 32. 0°C - 42. 9°C (odchylenie ±0. 2°C)Powierzchnie: 0°C - 100. 0°C (odchylenie ±1. 0°C)Odległość

pomiarowa < 2. 5cm

Pamięć 32 pomiarów

Środowiskozewnętrzne pracy

Temperatura: 10°C - 40°C Wilgotność względna: ≤85%

Ciśnienie atmosferyczne: 70kPa - 106kPaTransport oraz

przechowywanie

Temperatura: -20°C - +55°CWilgotność względna: ≤93%Automatyczne

czuwanie 15 Sek.

Zasilanie DC3V (2x baterie AA) – nie zawarte w zestawieWymiary 160 x 95 x 46 mm

Waga 144g

(21)

Utylizacja

Utylizacja opakowania

Sortuj materiały opakowania. Do makulatury należy dodać karton i tekturę, folienależy poddać recyklingowi.

Unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej.

Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolnowyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Stare urządzenie i/lub

baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki w celurecyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych i/lub baterii/akumulatorów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego sprzętu i/lub baterii,należy skontaktować się z władzami lokalnymi, sklepem, w którym zakupionosprzęt, lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów. Recykling materiałówpomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dlazdrowia ludzkiego i środowiska.

(22)

Objaśnienie symboli

Symbol Znaczenie

"UWAGA"! Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi

Urządzenia typu BF

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu

Jeśli użytkownik końcowy chce wyrzucić ten produkt, musion zostać wysłany do punktów zbiórki selektywnej w celuodzysku i recyklingu.

Certyfikat zatwierdzenia przez Unię Europejską

Informacje o producencie

Data produkcji

Trzymaj się z dala od światła słonecznego

Kod partii

Typ Numer

Upoważniona na Unie Europejska

(23)

Ostrożnie: Przeczytaj uważnie ostrzeżenia dotycząceinstrukcji

Przechowywać w temperaturze od -20° do 55°C

Deklaracja zgodności

Niniejszym potwierdzamy, że produkt ThermoGun TG2 jest zgodny z przepisami dyrektyw WE MDD 93/42/EWG (dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych) i2011/65/UE (RoHS).

Niniejsza deklaracja opiera się na pełnej zgodności tego produktu znastępującymi normami:

EN ISO 13485:2016, MDD 93/42/EEC Annex V

To wyjaśnienie jest podane przez producenta/importeraeasypix GmbH

Em Parkveedel 1150733 Köln, Germany

Deklarację zgodności można pobrać:

http://www. info/download/pdf/doc_tg2. pdf

1 OF7 Agregat filtrujący Instrukcja obsługi i konserwacji Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) Zachować na przyszłość. Dokument nr e

2 Dane teleadresowe Dane teleadresowe Wydawca odpowiedzialny za treść: HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH Postfach Sulzbach / Saarland Niemcy Telefon: Telefaks: filtersystems@hydac. com Strona główna: Sąd rejestrowy: Saarbrücken, HRB Zarząd: Mathias Dieter, Dipl. Kfm. Wolfgang Haering Pełnomocnicy dokumentacji Herr Günter Harge c/o HYDAC International GmbH, Industriegebiet, Sulzbach / Saar Telefon: Telefaks: guenter. harge@hydac. com HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszego dokumentu nie może być w jakiejkolwiek formie (drukowanej, w formie fotokopii lub przy zastosowaniu innych metod) reprodukowana bez pisemnej zgody wydawcy lub modyfikowana, powielana albo rozpowszechniana przy wykorzystaniu systemów elektronicznych. Niniejsza dokumentacja została sporządzona i sprawdzona z największą starannością. Mimo to nie można z całą pewnością wykluczyć ewentualnych błędów. Zmiany w treści tej instrukcji zastrzegamy sobie bez ogłaszania. OF7S / OF7K pl Strona 2 / 68

3 Spis treści Spis treści Dane teleadresowe... 2 Pełnomocnicy dokumentacji... 2 Spis treści... 3 Wstęp... 6 Wsparcie techniczne... 6 Zamiany w produkcie... 6 Gwarancja... 6 Korzystanie z dokumentacji... 7 Wskazówki bezpieczeństwa... 8 Symbole zagrożeń... 8 Hasła sygnalizacyjne i ich znaczenie we wskazówkach bezpieczeństwa Forma wskazówek bezpieczeństwa Przestrzeganie przepisów Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem Kwalifikacje personelu/grupy docelowej Agregat z wężami/lancami do stosowania mobilnego Agregat do integracji urządzeń i systemów do stosowania stacjonarnego Noszenie odpowiedniej odzieży / osobistego wyposażenia ochronnego Zachowanie w przypadku awarii Walka z pożarem / gaszenie ognia Rozpakowanie agregatu Tabliczka znamionowa Transport agregatu Przechowywanie agregatu Sprawdzanie zakresu dostawy Cechy agregatu Cechy dodatkowe OF7K Cecha dodatkowa OF7S90PX OF7S / OF7K pl Strona 3 / 68

4 Spis treści Elementy składowe agregatu OF7S Elementy składowe agregatu OF7S Sposób działania agregatu Wybór rodzaju eksploatacji Przepompowanie z filtracją Przepompowanie bez filtracji Schemat hydrauliczny Wymiary OF7S10 / OF7K OF7S90PX Przygotowanie agregatu do pracy Opróżnianie agregatu - unikać mieszania różnych gatunków oleju Ustawienie / Podłączenie agregatu OLS Podłączanie zespołu silnika i pompy Podłączenie elektryczne (230 V lub 110 V, 1 faza) Podłączenie elektryczne (400 V, 3 fazy) bez włącznika/wyłącznika i wyłącznika ochronnego silnika Podłączenie elektryczne (400 V, 3 fazy) z włącznikiem/wyłącznikiem i wyłącznikiem ochronnym silnika Podłączenie pneumatyczne - silnik pneumatyczny (opcja) Zaczepienie/podłączenie węża ssawnego i ciśnieniowego Praca agregatu Unikanie efektu lewara ssącego Konserwacja Wymiana wkładu filtracyjnego Kontrola/wymiana kosza ssawnego Okresy czyszczenia kosza ssawnego Demontaż/montaż szybkozłącza węża Demontaż/montaż kosza ssawnego Kosz ssawny, 300 µm Kosz ssawny, 100 µm Czyszczenie kosza ssawnego Błędy i usuwanie błędów Obsługa klienta Wyłączenie agregatu z eksploatacji OF7S / OF7K pl Strona 4 / 68

5 Spis treści Wyłączenie agregatu na dłuższy czas Utylizacja agregatu Poszukiwanie części zamiennych Przegląd części zamiennych OF7S Lista części zamiennych OF7S Przegląd części zamiennych OF7S Lista części zamiennych OF7S OF7-K - Schemat elektryczny z przekaźnikami Dane techniczne Oznaczenie typu Deklaracja zgodności CE Terminologia OF7S / OF7K pl Strona 5 / 68

6 Wstęp Wstęp Niniejszą instrukcję obsługi stworzyliśmy w oparciu o naszą najlepszą wiedzę i doświadczenie. Pomimo zachowania maksymalnej staranności przy jej sporządzaniu nie można wykluczyć ewentualnych błędów. W związku z tym prosimy o zrozumienie, że nie ponosimy odpowiedzialności w zakresie wszelkich podstaw prawnych za informacje podane w niniejszej instrukcji obsługi, o ile w dalszej części tekstu nie podano inaczej. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utracone korzyści lub inne straty majątkowe. To wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. Nie obowiązuje ono również w przypadku braków, które zostały podstępnie przemilczane, jak również zawinionych uszczerbków na zdrowiu, obrażeń ciała oraz w razie utraty życia. Jeśli z powodu zaniedbania nie dopełnimy ważnego obowiązku wynikającego z umowy, nasza odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnych szkód. Nie narusza to roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt. Wsparcie techniczne Jeżeli mają Państwo pytania do naszych produktów prosimy skontaktować się z naszym działem technicznym. Przy zgłoszeniu prosimy podać zawsze oznaczenie, nr seryjny i nr artykułu produktu. Faks: filtersystems@hydac. com Zamiany w produkcie Zwracamy uwagę na to, że poprzez zmiany w produkcie (np. dokupienie opcji, itd. ) dane w tej instrukcji obsługi mogą być częściowo nieadekwatne lub niewystarczające. Po dokonaniu modyfikacji lub napraw elementów wpływających na bezpieczeństwo produktu może być on ponownie używany dopiero po przeprowadzeniu kontroli i dopuszczeniu do eksploatacji przez wykwalifikowany personel firmy HYDAC.. Dlatego prosimy o informacje o każdej zmianie, którą chcecie Państwo przeprowadzić lub zlecić. Gwarancja Udzielamy gwarancji zgodnie z ogólnymi warunkami sprzedaży i dostaw HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH. Znajdą je Państwo na stronie -> Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS). OF7S / OF7K pl Strona 6 / 68

7 Wstęp Korzystanie z dokumentacji Proszę zwrócić uwagę na to, że opisane możliwości ukierunkowanego dostępu do określonych informacji nie zwalniają Państwa z przeczytania instrukcji przed pierwszym uruchomieniem i później w regularnych odstępach. Co chcę wiedzieć? Przyporządkowuję wybraną informację któremuś obszarowi tematycznemu. Gdzie znajdę tą informację? Dokumentacja zawiera na początku spis treści. Z niego wybieramy odpowiedni rozdział z numerem strony. oznaczenie rozdziału Produkt / Kapitel liczba stron HYDAC Filtertechnik GmbH BeWa a de de Seite x 200x-xx-xx data edycji nr dokumentacji z indeksem/ nazwa pliku język dokumentacji Nr dokumentacji z indeksem służy do identyfikacji i do dodatkowego zamówienia instrukcji. Indeks zwiększa się o jeden przy przerabianiu / zmianie instrukcji. OF7S / OF7K pl Strona 7 / 68

8 Wskazówki bezpieczeństwa Wskazówki bezpieczeństwa Agregat jest zbudowany zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie dostawy i z aktualnym stanem wiedzy technicznej. Ewentualne zagrożenia resztkowe są sygnalizowane przez wskazówki bezpieczeństwa i opisane w instrukcji obsługi. Przestrzegać wszystkich znajdujących się na agregacie wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Zawsze muszą one być w pełnej liczbie i czytelne. Agregat należy użytkować tylko wtedy, gdy dostępne są wszystkie urządzenia zabezpieczające. Zabezpieczyć niebezpieczne miejsca znajdujące się pomiędzy agregatem a innymi urządzeniami. Przestrzegać wymaganej przez przepisy częstotliwości kontroli instalacji. Dokumentować wyniki kontroli w formie świadectwa kontroli i przechowywać takie świadectwo aż do następnej kontroli. Symbole zagrożeń Symbole te znajdują się przy wszystkich wskazówkach bezpieczeństwa w tej instrukcji obsługi, które informują o szczególnych zagrożeniach dla osób, mienia i lub środowiska. Należy przestrzegać tych wskazówek i zachowywać się szczególnie ostrożnie w takich przypadkach. Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa przekazać również innym użytkownikom. Ogólne niebezpieczeństwo Niebezpieczeństwo spowodowane przez napięcie/prąd elektryczny Niezabezpieczone komponenty elektryczne Niebezpieczeństwo spowodowane przez porażenie prądem OF7S / OF7K pl Strona 8 / 68

9 Wskazówki bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo spowodowane przez ciśnienie pracy Niebezpieczeństwo oparzeń przez gorące powierzchnie Substancje szkodliwe dla zdrowia lub powodujące podrażnienia Niebezpieczeństwo związane z atmosferą wybuchową Stosować odpowiednie narzędzia OF7S / OF7K pl Strona 9 / 68

10 Wskazówki bezpieczeństwa Hasła sygnalizacyjne i ich znaczenie we wskazówkach bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO - to hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o dużym stopniu ryzyka, które doprowadzi do poważnych obrażeń ciała lub śmierci, jeśli nie zapobiegnie mu się w porę. OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE - to hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci, jeśli nie zapobiegnie mu się w porę. OSTROŻNIE OSTROŻNIE - to hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o małym stopniu ryzyka, które może doprowadzić do nieznacznych lub średnich obrażeń ciała, jeśli nie zapobiegnie mu się w porę. WSKAZÓWKA WSKAZÓWKA - to hasło sygnalizacyjne oznacza zagrożenie o dużym stopniu ryzyka, które doprowadzi do szkód materialnych, jeśli nie zapobiegnie mu się w porę. OF7S / OF7K pl Strona 10 / 68

11 Wskazówki bezpieczeństwa Forma wskazówek bezpieczeństwa Wszystkie ostrzeżenia w tej instrukcji obsługi są opatrzone piktogramami i hasłami sygnalizacyjnymi. Piktogram i hasło sygnalizacyjne informują o stopniu niebezpieczeństwa. Ostrzeżenia dotyczące wszystkich procesów wyglądają następująco: SYMBOL NIEBEZPIECZEŃSTWA HASŁO SYGNALIZACYJNE Rodzaj i źródło niebezpieczeństwa Skutek niebezpieczeństwa Sposoby uniknięcia niebezpieczeństwa Przestrzeganie przepisów Należy przestrzegać między innymi następujących przepisów i wytycznych. ogólnych i lokalnych przepisów bezpieczeństwa pracy, ogólnych i lokalnych przepisów ochrony środowiska, postanowień specyficznych dla danego kraju i zależnych od organizacji. OF7S / OF7K pl Strona 11 / 68

12 Wskazówki bezpieczeństwa Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Agregat wykorzystywać wyłącznie w opisanych poniżej zastosowaniach. Agregat filtrujący OF7 służy jako przenośny agregat serwisowy do napełniania instalacji hydraulicznych, płukania małych instalacji hydraulicznych i czyszczenia w boczniku, a także przepompowywania z równoczesną filtracją lub bez niej w zależności od wkładu. Do prawidłowego stosowania należy także: przestrzeganie wszystkich wskazówek z instrukcji obsługi, dotrzymywanie terminów prac serwisowych i konserwacji. WSKAZÓWKA Niedopuszczalne media robocze Agregat może ulec zniszczeniu. Agregat należy stosować tylko w połączeniu z olejami mineralnymi według DIN 51524, DIN lub płynami na bazie oleju mineralnego DIN do, HLPD. Nigdy nie pompować: - wody - agresywnych płynów - kwasów lub - rozpuszczalników - szlamu olejowego i osadu ze zbiornika olejowego Nigdy nie eksploatować agregatu bez kosza ssawnego. OF7S / OF7K pl Strona 12 / 68

13 Wskazówki bezpieczeństwa Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo spowodowane przez niezgodne z przeznaczeniem użycie agregatu Obrażenia ciała i szkody materialne przy niedopuszczalnej pracy. Nie eksploatować agregatu w atmosferze wybuchowej. Używać agregatu tylko z dopuszczalnymi mediami. Inne zastosowanie lub zastosowanie wykraczające poza powyższe uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Firma HYDAC nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować zagrożenia lub uszkodzić agregat. Zastosowaniami niezgodnymi z przeznaczeniem są np. : eksploatacja w atmosferze wybuchowej, praca w niedopuszczalnych warunkach eksploatacyjnych, praca przy uszkodzonych urządzeniach zabezpieczających, samowolne zmiany w budowie agregatu, niedostateczna kontrola części urządzenia, które ulegają zużyciu, niewłaściwie przeprowadzanie napraw. eksploatacja z użyciem niedopuszczalnych mediów/cieczy, np. : wody, kwasów, rozpuszczalników, agresywnych płynów, szlamu olejowego i osadu ze zbiornika olejowego. OF7S / OF7K pl Strona 13 / 68

14 Wskazówki bezpieczeństwa Kwalifikacje personelu/grupy docelowej Osoby, które pracują przy agregacie, muszą znać niebezpieczeństwa związane z jego obsługą. Personel obsługowy i specjaliści przed rozpoczęciem prac muszą zapoznać się z instrukcją obsługi, zwłaszcza ze wskazówkami bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami. Instrukcję obsługi i obowiązujące przepisy należy przechowywać w miejscu dostępnym dla personelu obsługującego i specjalistów. Instrukcja obsługi jest skierowana do: personelu obsługowego: osoby te zapoznały się z agregatem i znają możliwe niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym postępowaniem, specjalistów: osoby te mają odpowiednie fachowe wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. Osoby te są one w stanie ocenić i wykonać wyznaczoną im pracę oraz rozpoznać możliwe niebezpieczeństwa. OF7S / OF7K pl Strona 14 / 68

15 Wskazówki bezpieczeństwa Agregat z wężami/lancami do stosowania mobilnego Agregat jest dostępny w kilku wersjach. Podczas stosowania agregatu mobilnego dostarczanego wraz z wężami i lancami preferowane są wymienione niżej grupy odbiorców i odpowiednia wiedza: czynność Osoba Wiedza Transport/magazynowani e Instalacja hydrauliczna/elektryczna Uruchomienie Usuwanie awarii Konserwacja Wyłączenie z eksploatacji Demontaż Obsługa, eksploatacja Monitorowanie pracy Personel pomocniczy Personel pomocniczy Specjaliści Personel pomocniczy Nie jest wymagana żadna specjalna wiedza Wiedza specyficzna dla produktu Bezpieczna obsługa narzędzi Przenoszenie i łączenie hydraulicznych rurociągów i przyłączy Przenoszenie i podłączanie elektrycznych przewodów, maszyn, gniazdek itd. Kontrola kolejności faz Wiedza specyficzna dla produktu Wiedza specyficzna dla produktu Wiedza z zakresu postępowania z mediami eksploatacyjnymi. Usuwanie odpadów Specjaliści Prawidłowe i ekologiczne usuwanie odpadów materiałów i substancji Dekontaminacja substancji szkodliwych Wiedza o odzyskiwaniu odpadów OF7S / OF7K pl Strona 15 / 68

16 Wskazówki bezpieczeństwa Agregat do integracji urządzeń i systemów do stosowania stacjonarnego Agregat jest dostępny w kilku wersjach. Podczas stacjonarnego stosowania agregatu, przeznaczonego do integracji urządzeń i systemów, preferowane są wymienione niżej grupy odbiorców i odpowiednia wiedza: czynność Osoba Wiedza Transport/magazynowani e Instalacja hydrauliczna/elektryczna Pierwsze uruchomienie Uruchomienie Usuwanie awarii Konserwacja Wyłączenie z eksploatacji Demontaż Obsługa, eksploatacja Monitorowanie pracy Personel pomocniczy Specjaliści Personel pomocniczy Nie jest wymagana żadna specjalna wiedza Bezpieczna obsługa narzędzi Przenoszenie i łączenie hydraulicznych rurociągów i przyłączy Przenoszenie i podłączanie elektrycznych przewodów, maszyn, gniazdek itd. Usuwanie odpadów Specjaliści Prawidłowe i ekologiczne usuwanie odpadów materiałów i substancji Dekontaminacja substancji szkodliwych Wiedza o odzyskiwaniu odpadów OF7S / OF7K pl Strona 16 / 68

17 Wskazówki bezpieczeństwa Noszenie odpowiedniej odzieży / osobistego wyposażenia ochronnego Noszenie luźnej odzieży zwiększa zagrożenie pochwycenia lub wkręcenia w obracające się części oraz niebezpieczeństwo zaczepienia o wystające części. Może to być powodem ciężkich obrażeń lub śmierci. Przestrzegać wskazówek dotyczących osobistego wyposażenia ochronnego, podanych w karcie danych technicznych oleju. Należy nosić przylegającą odzież. Nie nosić pierścionków, łańcuszków ani innej biżuterii. Nosić robocze obuwie ochronne. Należy nosić okulary ochronne. Zachowanie w przypadku awarii W razie awarii wyłączyć agregat lub odłączyć go od napięcia. OF7S / OF7K pl Strona 17 / 68

18 Rozpakowanie agregatu Walka z pożarem / gaszenie ognia Do gaszenia ognia stosować gaśnicę proszkową z klasy przeciwpożarowej B wg EN 2. Zachować minimalną odległość od komponentów elektrycznych. Minimalna odległość przy napięciu w sieci do 1000 V wynosi 1 m. Rozpakowanie agregatu Przed dostarczeniem i prawidłowym zapakowaniem agregatu w zakładzie produkcyjnym sprawdzane jest jego działanie i szczelność. Przy odbiorze i rozpakowaniu proszę zwrócić uwagę na uszkodzenia transportowe. Materiał opakowaniowy należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska. Przy dostawie bez wkładu filtracyjnego przyłącza wejścia i wyjścia w dolnej części filtra są zamknięte zatyczkami z tworzywa sztucznego. OF7S / OF7K pl Strona 18 / 68

19 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa Dane służące do identyfikacji agregatu filtracyjnego znajdują się na tabliczce znamionowej na agregacie i innych komponentach. W razie kontaktowania się z firmą HYDAC zawsze należy podać nr artykułu i numer seryjny. Poz. -> Opis (1) -> Tabliczka znamionowa agregatu filtracyjnego (2) -> Tabliczka znamionowa silnika elektrycznego (3) -> Oznaczenie typu, szczegóły patrz strona 64 Part No. -> Numer artykułu S/N -> Numer seryjny Power -> Moc Voltage/Grid -> Napięcie/liczba faz Frequency -> Częstotliwość napięcia Current -> Pobór prądu Pmax -> Maksymalne ciśnienie robocze Flow Rate -> Przepływ Weight -> Ciężar własny OF7S / OF7K pl Strona 19 / 68

20 Transport agregatu Transport agregatu Agregat należy transportować, trzymając go wyłącznie za uchwyt, lub w pozycji stojącej na gumowych nogach. Podczas transportu nigdy nie chwytać agregatu za elementy przyłączone lub elementy składowe. OF7S / OF7K pl Strona 20 / 68

21 Przechowywanie agregatu Przechowywanie agregatu Przed rozpoczęciem przechowywania należy całkowicie opróżnić agregat wraz z wkładem. Wyciągnąć wtyczkę i przymocować węże oraz kabel sieciowy do agregatu. Agregat należy zawsze przechowywać na stojąco w czystym i suchym pomieszczeniu (bez skraplającej się pary). Dopuszczalny zakres temperatur składowania: C Wilgotność powietrza: Powietrze Okres składowania do 80% względnej wilgotności powietrza, nieskondensowana. czyste, niezasolone, z dala od substancji utleniających (rdza nalotowa). nieograniczony. Zalecamy, aby przed ponownym uruchomieniem po okresie przechowywania dłuższym niż 2 lata, wymienić wszystkie uszczelki i węże. OF7S / OF7K pl Strona 21 / 68

22 Sprawdzanie zakresu dostawy Sprawdzanie zakresu dostawy Agregat filtrujący OF7 dostarczany jest w opakowaniu i w stanie gotowym do użytku. Po uruchomieniu sprawdzić, czy agregat filtrujący jest kompletny. W zakres dostawy wchodzi: Szt. Oznaczenie 1 Agregat filtrujący OF7 1 Instrukcja obsługi i konserwacji (ten dokument) OF7S / OF7K pl Strona 22 / 68

23 Cechy agregatu Cechy agregatu OF7 to mobilny agregat filtrujący, przeznaczony głównie do napełniania agregatów hydraulicznych, płukania małych agregatów hydraulicznych np. podczas uruchamiania, do filtracji olejów mineralnych w boczniku w agregatach hydraulicznych oraz przepompowywania z równoczesną filtracją lub bez niej. Cechy dodatkowe OF7K Wersja OF7K jest zmodyfikowaną wersją standardową, przeznaczoną do odsysania wyciekającego oleju, wyposażoną w zintegrowane zabezpieczenie przed pracą na sucho. Wersja OF7K posiada następujące cechy dodatkowe lub ograniczenia: - Do 60 godzin pracy na sucho dla pompy łopatkowej. Praca na sucho zagwarantowana jest za pomocą przewodu powrotnego (cienka rura z tworzywa sztucznego) z filtra z powrotem do pompy. W tym celu wkład filtra musi być napełniony przed uruchomieniem co najmniej do połowy tłoczoną cieczą. - Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 3, 5 bar. - Kosz ssawny i redukcja z G ¾ na G ½. W celu ochrony pompy (przeciwko dużym zanieczyszczeniom) do elementu redukcyjnego wkręcony jest filtr ssawny 100 µm. W związku z redukcją przekroju poprzecznego zmniejsza się przepływ nominalny. - Przekaźnik w skrzynce zaciskowej jest wyposażony w styk bezpotencjałowy, umożliwiający zgłaszanie stanu pod napięciem i pompa załączona. Kontakt wyprowadzony jest jako "zestyk rozwierny". - Jeden kabel sygnałowy 10 m lub 15 m 2 x 0, 5 mm² z 5-biegunową złączką (bolce). Wtyczka: AMP T OF7S / OF7K pl Strona 23 / 68

24 Cechy agregatu Cecha dodatkowa OF7S90PX2 Dzięki większej wysokości agregat OF7S90PX-2 nadaje się do wyższych silników elektrycznych o mocy napędowej 370 W, a także do większych wkładów filtra z serii 180. OF7S / OF7K pl Strona 24 / 68

25 Elementy składowe agregatu OF7S10 Elementy składowe agregatu OF7S10 Poz. Oznaczenie 1 Rama agregatu 5 Kosz ssawny 6 klucz taśmowy 8 Wąż ciśnieniowy z lancą 9 Wąż ssawny z lancą 10 Wkład filtra 20 Silnik-grupa pompowa 21 Wskaźnik zabrudzenia/wskaźnik ciśnienia dynamicznego 22 Włącznik/wyłącznik (tylko przy wykonaniu 110V / 230V) 23 Wtyczka (tylko przy wykonaniu 110V / 230V) 24 Tabliczka znamionowa 25 Wanna wychwytująca olej 26 Noga gumowa (antywibracyjna) 27 Szybkozłącze węża 28 Uchwyt do transportu OF7S / OF7K pl Strona 25 / 68

26 Elementy składowe agregatu OF7S90 Elementy składowe agregatu OF7S90 OF7S / OF7K pl Strona 26 / 68

27 Sposób działania agregatu Poz. Oznaczenie 1 Rama agregatu 5 Kosz ssawny 6 klucz taśmowy 8 Wąż ciśnieniowy z lancą 9 Wąż ssawny z lancą 10 Wkład filtra 20 Silnik-grupa pompowa 21 Wskaźnik zabrudzenia/wskaźnik ciśnienia dynamicznego 22 Włącznik/wyłącznik 23 Wtyczka 24 Tabliczka znamionowa 25 Wanna wychwytująca olej 27 Szybkozłącze węża 28 Uchwyt do transportu OF7S / OF7K pl Strona 27 / 68

28 Sposób działania agregatu Sposób działania agregatu Agregat filtracyjny posiada zespół silnika i pompy (20), w którym pompa łopatkowa jest bezpośrednio połączona z silnikiem napędowym za pomocą kołnierza. W zależności od wersji silnik napędowy zasilany jest napięciem przemiennym, stałym lub sprężonym powietrzem. Napięcie zasilania/informacja dot. ciśnienia znajduje się na tabliczce znamionowej zespołu silnika i pompy (20) lub w oznaczeniu typu agregatu filtrującego podanym na stronie 64. Tylko w wersji 110 V/230 V na skrzynce zaciskowej silnika elektrycznego znajduje się włącznik/wyłącznik (22) z przekaźnikiem ochrony silnika, zabezpieczającym przed przeciążeniem, oraz kabel zasilający z wtyczką (23). Zespół silnika i pompy przymocowany jest za pomocą kołnierza do głowicy agregatu. Głowica agregatu zawiera następujące komponenty: zawór przelewowy między stroną ssącą a stroną ciśnieniową pompy z ciśnieniem otwarcia 3, 5 bar do ochrony przed przeciążeniem kosz ssawny (5) w przyłączu ssawnym dostęp przez szybkozłącze węża (27) OF7S / OF7K pl Strona 28 / 68

29 Wybór rodzaju eksploatacji uchwyt do zamocowania węża ssawnego i ciśnieniowego gwintowaną obudowę wkładu filtra (10) manometr (21) do wskazywania stopnia zanieczyszczenia wkładu filtra Na głowicy znajduje się uchwyt do klucza taśmowego (6). Służy on do odkręcania wkładu filtra oraz do mocowania węży podczas transportu. Do dwuczęściowej ramy agregatu (1) przyklejona jest wanna wychwytująca olej (25), wykonana z tworzywa sztucznego. Na ramie agregatu (1) znajduje się tabliczka znamionowa (24) przeznaczona do identyfikacji i zawierająca dane dot. agregatu filtrującego. Wybór rodzaju eksploatacji Agregat filtrujący nie posiada dźwigni zmiany trybu pracy. Odpowiedni tryb pracy można wybrać poprzez zmianę wkładu filtra na wkład pusty i na odwrót. Przepompowanie z filtracją Do trybu "Przepompowywanie z filtracją" należy zastosować odpowiedni wkład filtra o wymaganej dokładności filtracji. Przepompowanie bez filtracji Do pracy w trybie Przepompowywanie bez filtracji należy wymienić wkład filtra na pusty wkład. Odpowiedni pusty wkład można znaleźć w rozdziale Lista części zamiennych na stronie 56. OF7S / OF7K pl Strona 29 / 68

30 Schemat hydrauliczny Schemat hydrauliczny M 20 M OF7S OF7K Poz. Oznaczenie 5 Kosz ssawny 6 klucz taśmowy 8 Wąż ciśnieniowy z lancą 9 Wąż ssawny z lancą 10 Wkład filtra 20 Silnik-grupa pompowa 21 Wskaźnik zabrudzenia/wskaźnik ciśnienia dynamicznego OF7S / OF7K pl Strona 30 / 68

31 Wymiary Wymiary OF7S10 / OF7K10 Wszystkie wymiary w mm. OF7S / OF7K pl Strona 31 / 68

32 Wymiary OF7S90PX2 Wszystkie wymiary w mm. OF7S / OF7K pl Strona 32 / 68

33 Przygotowanie agregatu do pracy Przygotowanie agregatu do pracy Przygotowanie agregatu do pracy, patrz następny rozdział. Opróżnianie agregatu - unikać mieszania różnych gatunków oleju Mieszanie oleju nie stanowi problemu, jeśli podczas pracy stosuje ten sam gatunek oleju, co poprzednio. Jeśli nie wiadomo, jaki olej był wcześniej filtrowany w agregacie, należy wymienić wkład filtra i całkowicie opróżnić agregat, w celu uniknięcia zmieszania pozostałego w nim oleju. Zmieszanie różnych gatunków oleju może w następujący sposób zmienić właściwości oleju: zwiększenie niebezpieczeństwa kawitacji zwiększenie zużycia z powodu gęstości zmiana właściwości chroniących przed zużyciem gorsza filtracja skrócenie okresu użytkowania wkładu filtra zmiana charakterystyki tarcia zmiana reakcji na działanie wody tworzenie się większej ilości osadów na skutek reakcji ze środkami powierzchniowo-czynnymi zwiększenie zanieczyszczenia systemu z powodu zwiększonej ilości osadów zmiana pochłaniania i oddawania wody i powietrza większa skłonność do spieniania OF7S / OF7K pl Strona 33 / 68

34 Przygotowanie agregatu do pracy Ustawienie / Podłączenie agregatu OLS Podczas ustawiania i podłączania agregatu przestrzegać poniższych wskazówek. WSKAZÓWKA Niebezpieczeństwo przewrócenia/zsunięcia się agregatu na skutek wibracji Agregat może ulec uszkodzeniu. Przed uruchomieniem agregat należy postawić na stabilnej, poziomej powierzchni. Przygotować agregat do pracy zgodnie z podanymi niżej wskazówkami: 1. Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony. Uszkodzony kabel zasilający należy niezwłocznie wymienić. 2. Sprawdzić, czy wąż ssawny i ciśnieniowy nie posiada uszkodzeń. Uszkodzone węże należy niezwłocznie wymienić. 3. Sprawdzić temperaturę otoczenia i cieczy. 4. Wyczyścić kosz ssawny. Szczegóły patrz strona Przed każdym zastosowaniem dopilnować, aby gatunek oleju w agregacie był taki sam, jak gatunek pompowanego oleju. Jeśli nie ma pewności, jaki gatunek oleju znajduje się w agregacie, lub pompowany będzie inny olej niż poprzednio, należy całkowicie opróżnić agregat i wymienić wkład filtra. 6. Tylko w wersji OF7K Napełnić wkład filtra przynajmniej do połowy medium przeznaczonym do tłoczenia, w celu zapewnienia ochrony przed pracą przy niedostatecznym smarowaniu. 7. Przy podłączaniu zespołu silnika i pompy należy wykonać wymienione niżej czynności. Należy pamiętać, że przy dłuższym przechowywaniu lub dłuższej pracy agregatu na jasnych, delikatnych powierzchniach, miękkie elementy gumowych nóg mogą pozostawiać widoczne ślady. OF7S / OF7K pl Strona 34 / 68

35 Przygotowanie agregatu do pracy Podłączanie zespołu silnika i pompy W zależności od wersji agregat filtrujący wyposażony jest w różne silniki napędowe (elektryczne lub pneumatyczne). W poniższych rozdziałach podane są informacje, których należy przestrzegać przy podłączaniu agregatu filtrującego. Podłączenie elektryczne (230 V lub 110 V, 1 faza) W wersji 110 V/230 V, 1 faza, agregat filtrujący jest dostarczany z wtyczką, gotowy do podłączenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO Porażenie prądem Zagrożenie życia Przed wykonywaniem wszelkich prac należy wyciągnąć wtyczkę. Prace przy instalacjach elektrycznych może wykonywać wyłącznie personel specjalistyczny posiadający odpowiednie uprawnienia. Wyciągnąć kabel sieciowy z zamocowania i dokładnie go owinąć. Przed podłączeniem wtyczki sieciowej należy zwrócić uwagę, czy włącznik/wyłącznik znajduje się w pozycji 0 lub OFF. Wtyczkę sieciową podłączyć do odpowiedniego gniazdka. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe napięcie i częstotliwość. Dane elektryczne agregatu znajdują się na tabliczce znamionowej silnika. Agregat filtrujący należy włączać/wyłączać na włączniku/wyłączniku znajdującym się na skrzynce zaciskowej silnika. Dla ochrony przed przeciążeniem elektrycznym agregat filtrujący posiada wyłącznik ochrony silnika. OF7S / OF7K pl Strona 35 / 68

36 Przygotowanie agregatu do pracy Podłączenie elektryczne (400 V, 3 fazy) bez włącznika/wyłącznika i wyłącznika ochronnego silnika Jeżeli w wersji 400 V, 370 W i przy 3 fazach agregat filtrujący nie jest wyposażony we włącznik/wyłącznik, wyłącznik ochronny silnika i wtyczkę, należy go podłączyć w opisany niżej sposób. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieosłonięte zaciski elektryczne w skrzynce zaciskowej silnika elektrycznego Zagrożenie życia spowodowane przez porażenie prądem Wszelkie prace przy instalacji elektrycznej może wykonywać tylko elektryk. W wersji 400 V, 180 W, 3 fazy, należy ustawić wielkość prądu znamionowego silnika na wyłączniku ochronnym silnika. Podłączenie w gwiazdę Podłączenie w trójkąt Należy kontrolować kierunek obrotów silnika elektrycznego poprzez chwilowe włączanie silnika. OF7S / OF7K pl Strona 36 / 68

37 Przygotowanie agregatu do pracy Podłączenie elektryczne (400 V, 3 fazy) z włącznikiem/wyłącznikiem i wyłącznikiem ochronnym silnika Jeżeli w wersji 400 V przy 3 fazach agregat filtrujący jest wyposażony we włącznik/wyłącznik, wyłącznik ochronny silnika i wtyczkę, należy go podłączyć w opisany niżej sposób. Dane dot. napięcia i częstotliwości, podane na tabliczce znamionowej, muszą zgadzać się z parametrami sieci zasilającej. Wtyczkę agregatu podłączyć do odpowiedniego gniazdka. Sprawdzić kierunek obrotów silnika przez krótkie włączenie go (praca impulsowa). Strzałka na obudowie wentylatora pokazuje kierunek obrotów. Konieczną zmianę kierunku obrotu uzyskuje się poprzez obrót przemiennika fazowego we wtyczce zgodnie z poniższą ilustracją. OF7S / OF7K pl Strona 37 / 68

38 Przygotowanie agregatu do pracy Podłączenie pneumatyczne - silnik pneumatyczny (opcja) Przy wykonaniu z silnikiem pneumatycznym należy połączyć przewód pneumatyczny z agregatem. Aby zagwarantować stały przepływ, należy zapewnić zasilanie sprężonym powietrzem o ciśnieniu 5 7 bar. WSKAZÓWKA Praca na sucho / Niebezpieczeństwo przewrócenia się agregatu Agregat może ulec uszkodzeniu. Agregat po podłączeniu do sprężonego powietrza zaczyna pompować. Należy zwrócić uwagę, na to, że agregat po podłączeniu do sprężonego powietrza zaczyna pompować. W przewodzie doprowadzającym należy zainstalować element odcinający, który umożliwia włączenie/wyłączenie agregatu. OF7S / OF7K pl Strona 38 / 68

39 Przygotowanie agregatu do pracy Zaczepienie/podłączenie węża ssawnego i ciśnieniowego WSKAZÓWKA Duże zanieczyszczenie płynu/na dnie zbiornika Agregat może ulec zniszczeniu. Nigdy nie odsysać bez wbudowanego kosza ssawnego. Nie odsysać bezpośrednio z dna zbiornika Nie odsysać bezpośrednio z dna zbiornika. Na dnie zbiornika znajduje się największe zanieczyszczenie. Wszystkie zanieczyszczenia i inne cząsteczki odkładają się na dnie zbiornika. Unikać nasycania medium powietrzem. W tym celu należy całkowicie zanurzyć lance w medium. Dopilnować, aby podczas pracy lance zawsze znajdowały się poniżej poziomu oleju. Sprawdzić, czy węże nie są uszkodzone lub zmurszałe. Uszkodzone lub zmurszałe węże należy niezwłocznie wymienić, co pozwoli uniknąć wycieków podczas pracy. Włożyć węże z lancą, bez napinania i skręcenia, do odpowiedniego zbiornika. Zabezpieczyć wąż przed wypadnięciem i wypłynięciem na powierzchnię. Sprawdzić, czy przez elementy odcinające przewodów/węży zapewniony jest swobodny przepływ. Zapewnić bezciśnieniowy wypływ. OF7S / OF7K pl Strona 39 / 68

40 Praca agregatu Praca agregatu Po włączeniu agregatu należy kontrolować ssanie przez przezroczysty wąż ssawny. Jeśli po upływie maks. 5 minut pracy agregat nie tłoczy cieczy, należy go wyłączyć. max. 5 min Napełnić zespół silnika i pompy cieczą za pomocą węża ssawnego. Ponownie włączyć agregat Należy zwrócić uwagę na dopuszczalną lepkość tłoczonego medium. Dopuszczalne wartości znajdują się w danych technicznych na stronie 63. Agregat posiada kosz ssawny do ochrony pompy, który musi być regularnie czyszczony. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie 47. Stopień zabrudzenia wkładu filtra jest widoczny na zamontowanym na agregacie wskaźniku zabrudzenia filtra. Podczas pracy agregatu z nowym wkładem filtra i lepkością medium < 100mm²/s wskazówka manometru nie wychyla się lub wychyla się minimalnie. Manometr mierzy ciśnienie spiętrzenia przed wkładem filtra i informuje o stopniu zabrudzenia wkładu filtra, ponieważ przy wzroście zabrudzenia zwiększa się opór przepływu. Dla wizualnej prezentacji manometr posiada zielone i czerwone pole. Wkład filtra jest zabrudzony, jeśli wskazówka opuszcza zielone pole. Należy bezzwłocznie wymienić wkład filtra. OF7S / OF7K pl Strona 40 / 68

41 Praca agregatu Unikanie efektu lewara ssącego WSKAZÓWKA Efekt lewara ssącego Przelewanie / wylewanie ze zbiorników = wyciek oleju Po zakończeniu prac należy zdjąć końcówki węża ze zbiorników. W przypadku różnicy wysokości (Δh) między zbiornikiem po stronie ssawnej i ciśnieniowej niżej położony wąż może spowodować efekt ssania i na zasadzie zjawiska naczyń połączonych (efekt lewara ssącego) i doprowadzić do wyrównania poziomów. Efekt lewara ssącego występuje również podczas pompowania do zbiornika sprężanego ciśnieniowo. Podczas wyłączania agregatu ze względu na różnicę wysokości lub ciśnienie wstępne może dojść do przepływu w kierunku tłoczenia, a także w kierunku przeciwnym oraz do niekontrolowanego wycieku płynu. OF7S / OF7K pl Strona 41 / 68

42 Konserwacja Konserwacja OSTRZEŻENIE Ciśnienie robocze Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń Przed wykonywaniem wszelkich prac należy wyciągnąć wtyczkę. Przed rozpoczęciem wszystkich prac należy zredukować ciśnienie. Agregat posiada wskaźnik ciśnienia dynamicznego, który informuje o stopniu zabrudzenia wkładu filtra. Wskaźnik ten pokazuje sumę wszystkich występujących strat ciśnienia. Dzięki temu wskaźnik ciśnienia dynamicznego może też pokazywać przeciwciśnienie przy czystym, nowym wkładzie filtra. Przykładowo: w przypadku lepkości wynoszącej mm²/s ciśnienie dynamiczne w nowym wkładzie filtra nie może przekraczać 1 bar. Wymienić wkład filtracyjny przy ciśnieniu 2, 5 bar, kiedy wskazówka jest na początku czerwonego pola. Przed wymianą wkładu filtracyjnego należy zredukować ciśnienie. Jeżeli zredukowano ciśnienie, to wbudowany w górnej części manometr wskazuje 0 bar. Zamknąć ewentualnie zamontowane elementy odcinające w przewodzie ssawnym i tłocznym. OF7S / OF7K pl Strona 42 / 68

43 Konserwacja Wymiana wkładu filtracyjnego Dostępne są trzy rodzaje wkładów filtra: Oznaczenie: Rodzaj eksploatacji: MA 0xx BN Przepompowanie z filtracją MA 0xx BN Przepompowanie z filtracją MA pusty wkład filtracyjny Przepompowanie bez filtracji MG 010 P Przepompowanie z filtracją Wkład filtra 01x0 MA 0xx BN jest dostarczany z pierścieniem uszczelniającym. Zużyty pierścień uszczelniający (1) do wkładu filtracyjnego w głowicy przyłączeniowej zawsze wymienić na nowy pierścień uszczelniający. W przypadku wkładu filtra 0160 MG 010 P, pierścień uszczelniający (2) jest już zamontowany na wkładzie filtracyjnym. OF7S / OF7K pl Strona 43 / 68

44 Konserwacja W celu wymiany wkładu filtra należy postępować następująco: 1. Jeżeli agregat stoi poniżej poziomu oleju, należy wyciągnąć lancę ssawną i tłoczną ze zbiornika. Poluzować wkład filtra przez przekręcenie go za pomocą klucza taśmowego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Potrzebne narzędzia: 4. Odkręcić ręcznie wkład filtra. Klucz taśmowy z zakresu dostawy. medium znajdujące się w górnej części agregatu filtrującego przepływa przez wkład filtra i gromadzi się w wannie olejowej. Jeśli agregat filtrujący podłączony jest do instalacji, z węży i rur może dopływać dodatkowe medium. Należy pamiętać, że we wkładzie filtra zostaje zawsze 1 litr medium. 5. Utylizować zużyty wkład filtra w sposób niezagrażający środowisku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. OF7S / OF7K pl Strona 44 / 68

45 Konserwacja 6. Usunąć stary pierścień uszczelniający. Oczyścić powierzchnię uszczelniającą i gwintowaną obudowę. Założyć nowe pierścienie uszczelniające (5. 1), dostarczone wraz z wkładem filtra. Lekko nasmarować pierścień uszczelniający (5. 1) medium. 8. Delikatnie nasmarować medium gwint na nowym wkładzie filtra. 9. Ręcznie wkręcić wkład filtra do uchwytu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po pierwszym kontakcie z powierzchnią uszczelniającą dociągnąć wkład filtracyjny ręcznie jeszcze o ¾ obrotu. Nie używać narzędzi do dokręcenia wkładu filtra. 10. Zdemontować i oczyścić kosz ssawny (5. 1) według opisu podanego na stronie 46 w rozdziale Kontrola/wymiana kosza ssawnego. Wyczyścić i zamontować kosz ssawny. OF7S / OF7K pl Strona 45 / 68

46 Konserwacja 11. Włączyć agregat i sprawdzić pod kątem ewentualnych nieszczelności. 12. Wymiana wkładu filtra jest zakończona. Kontrola/wymiana kosza ssawnego WSKAZÓWKA Brakujący kosz ssawny / praca bez kosza ssawnego Agregat może ulec zniszczeniu. Nigdy nie eksploatować agregatu bez kosza ssawnego. Regularnie kontrolować/czyścić kosz ssawny. W celu ochrony pompy przed większymi cząsteczkami zanieczyszczeń w przyłączu ssawnym zamontowany jest kosz ssawny. Kosz ssawny należy czyścić regularnie. OF7S / OF7K pl Strona 46 / 68

47 Konserwacja Okresy czyszczenia kosza ssawnego Agregat filtrujący wyposażony jest w zależności od wykonania w różne kosze ssawne. Kosz ssawny (5a) ma o wiele większą zdolność przyjmowania zanieczyszczeń przy dokładności filtracji 300 µm niż kosz ssawny (5b) o dokładności filtracji 100 µm. Z tego wynikają zatem bardzo różne okresy, po których należy czyścić kosz ssawny. Dokładność filtracji Okres konserwacji 5a -> 300 µm - co 25 roboczogodzin* - nie rzadziej niż raz w miesiącu* - przy każdej wymianie filtra* 5b -> 100 µm - co 10 roboczogodzin* - nie rzadziej niż raz w tygodniu* - przy każdej wymianie filtra* *) W przypadku silnie zabrudzonej cieczy należy skrócić okresy konserwacji. Jeśli spada wydajność tłoczenia lub nasilają się odgłosy podczas pracy pompy, należy sprawdzić/wyczyścić kosz ssawny. OF7S / OF7K pl Strona 47 / 68

48 Konserwacja Demontaż/montaż szybkozłącza węża W celu zdemontowania szybkozłącza węża należy wykonać następujące czynności: 1. Wyłączyć agregat. Wyjąć lancę ssawną i tłoczną ze zbiornika i opróżnić je. Ręcznie poluzować pierścień zaciskowy (27. 3) szybkozłącza węża (27. 2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przekręcić szybkozłącze węża (27. 2) o 90 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć je. Kosz ssawny jest teraz widoczny i dostępny. OF7S / OF7K pl Strona 48 / 68

49 Konserwacja W celu zamontowania szybkozłącza węża należy wykonać następujące czynności: 1. Założyć szybkozłącze węża (27. 2) na odpowiedni element na agregacie (27. 1) i przekręcić szybkozłącze węża (27. 2) o 90 w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ręcznie docisnąć pierścień zaciskowy (27. 2) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli pierścień zaciskowy nie jest zaciśnięty lub jest zaciśnięty za słabo, pompa będzie zasysać powietrze przez szybkozłącze węża. Uruchomić agregat. Podczas pracy agregatu sprawdzić, czy jest szczelny. OF7S / OF7K pl Strona 49 / 68

50 Konserwacja Demontaż/montaż kosza ssawnego W zależności od wersji agregatu mogą być zamontowane różne kosze ssawne. Wykonać opisane niżej czynności zgodnie z następującym rysunkiem: Kosz ssawny, 300 µm W celu demontażu wyjąć kosz ssawny (5a) palcem. W celu zamontowania założyć wyczyszczony lub nowy kosz ssawny (5a). Potrzebne narzędzia: brak Kosz ssawny, 100 µm W celu demontażu wykręcić kosz ssawny (5b) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Sprawdzić, czy pierścień samouszczelniający typu o-ring (5. 2) nie jest uszkodzony. Jeżeli to konieczne należy go wymienić. W celu zamontowania należy najpierw włożyć pierścień samouszczelniający typu o-ring (5. 2) do otworu, a następnie zakręcić kosz ssawny (5b) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Potrzebne narzędzia: W zależności od wersji kosza ssawnego: śrubokręt 2 x 16 mm lub klucz imbusowy o rozwartości 12 mm OF7S / OF7K pl Strona 50 / 68

51 Konserwacja Czyszczenie kosza ssawnego Wyczyścić kosz ssawny poprzez wypłukanie i przedmuchanie sprężonym powietrzem. OF7S / OF7K pl Strona 51 / 68

52 Błędy i usuwanie błędów Błędy i usuwanie błędów Usterka Przyczyna(y) Środki zaradcze Brak przepływu oleju Pompa tłoczy ciecz w złym kierunku Szybkozłącze węża jest nieszczelne Kosz ssawny jest zanieczyszczony Wąż jest ssawny załamany/uszkodzo ny lub element odcinający jest zamknięty W przewodzie ssawnym i pompie znajduje się powietrze Za wysoka lepkość medium Brak napięcia w silniku elektrycznym lub brak sprężonego powietrza w silniku pneumatycznym Silnik elektryczny/pompa jest uszkodzony(-a) Zabezpieczenia transportowe nie zostały usunięte. Upewnić się, czy pompa tłoczy zgodnie ze strzałką znajdującą się na obudowie. W razie potrzeby zmienić dwie fazy podłączenia elektrycznego. Dociągnąć złączkę przy szybkozłączu węża. Sprawdzić lub oczyścić kosz ssawny. Sprawdzić wąż ssawny. Jeśli to konieczne należy go wymienić. Napełnić pompę przy pomocy węża ssawnego/ szybkozłącza zabudowanego na wężu. Sprawdzić lepkość medium. Ogrzać medium, aby uzyskać dopuszczalną lepkość. Sprawdzić przewody zasilające do agregatu filtrującego. Jeśli to konieczne należy je wymienić. Prosimy o kontakt z firmą HYDAC. Usunąć zabezpieczenia transportowe. Zabezpieczeniami transportowymi są żółte zatyczki/klipsy plastikowe. OF7S / OF7K pl Strona 52 / 68

53 Błędy i usuwanie błędów Usterka Przyczyna(y) Środki zaradcze Zanieczyszczony filtr Reaguje wskaźnik zanieczyszczeń Nieszczelność w agregacie/wkładzie filtra Ciecz jest bardzo zanieczyszczona. Została wyczerpana zdolność pochłaniania zanieczyszczeń przez wkład filtra. Lepkość tłoczonej cieczy jest za duża. Zły lub uszkodzony pierścień uszczelniający, wzgl. jego brak. Wkład filtra jest niedostatecznie dokręcony. Wymienić wkład filtra. Sprawdzić pierścień uszczelniający/uszczelnienie wkładu filtra. Dokręcić ręcznie wkład filtra. Przestrzegać wskazówek znajdujących się na wkładzie filtra. OF7S / OF7K pl Strona 53 / 68

54 Obsługa klienta Obsługa klienta Aby zapewnić bezawaryjną pracę i długą żywotność agregatu, konieczne są regularne przeglądy i prace konserwacyjne. HYDAC SERVICE GMBH Friedrichsthaler Str. 15a, Werk Neunkirchen-Heinitz Niemcy Telefon: +49 (0) Telefaks: +49 (0) service@hydac. com Wyłączenie agregatu z eksploatacji Przed wyłączeniem z eksploatacji należy całkowicie opróżnić agregat oraz wszystkie elementy składowe. Wyłączenie agregatu na dłuższy czas Patrz rozdział Wyłączenie agregatu z eksploatacji. Utylizacja agregatu Materiał opakowaniowy należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska. Agregat należy zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska po wykonaniu demontażu i posortowaniu wszystkich komponentów. OF7S / OF7K pl Strona 54 / 68

55 Poszukiwanie części zamiennych Poszukiwanie części zamiennych Aby zapewnić bezpieczną pracę, należy stosować tylko oryginalne części zamienne. Przy zamawianiu części zamiennych należy zawsze podać nr artykułu i nr seryjny. Patrz rozdział Tabliczka znamionowa, strona 19. Przegląd części zamiennych OF7S10 OF7S / OF7K pl Strona 55 / 68

56 Poszukiwanie części zamiennych Lista części zamiennych OF7S10 Poz. Szt. Nr artykułu Oznaczenie głowica przyłączeniowa (RAL 3003) X amortyzator gumowy => patrz zestaw naprawczy Wskaźnik * szybkozłącze węża z zaworem przelewowym i manometrem 4, 9 x 10 x 8, 5 mm podstawa, część lewa RAL podstawa, część prawa RAL Wanna olejowa X amortyzator gumowy => patrz zestaw naprawczy X zawór przelewowy * zespół silnika i pompy, kpl * zespół silnika i pompy, kpl * zespół silnika i pompy, kpl zestaw naprawczy, składający się z pierścienia uszczelniającego wał, łopatek, o-ringów * pokrywa wentylatora silnika elektrycznego * włącznik/ wyłącznik 110V * włącznik/ wyłącznik 230V * kabel sieciowy z wtyczką 15 x 13 x 14 mm 180 W, 230 VAC, 50 Hz 180 W, 400 VAC, 50 Hz (60Hz) 180 W, 110/115 VAC, 50/60 Hz 5a kosz ssawny, 320 µm do włożenia 5b kosz ssawny, 100 µm do przykręcenia Pierścień samouszczelniający o przekroju okrągłym NBR NBR NBR NBR 16x2, 5-70 Sh NBR Wąż ciśnieniowy z lancą długość = 2, 3 m PVC OF7S / OF7K pl Strona 56 / 68

57 Poszukiwanie części zamiennych Poz. Nr artykułu Oznaczenie Wąż ciśnieniowy z lancą długość = 4, 0 m PVC Wąż ciśnieniowy z lancą długość = 5, 0 m PVC Wąż ciśnieniowy z lancą długość = 10, 0 m PVC wąż ssawny z lancą długość = 2, 3 m PVC wąż ssawny z lancą długość = 4, 0 m PVC wąż ssawny z lancą długość = 5, 0 m PVC wkład filtra 160, dokładność filtracji 3 µm wkład filtra 180, dokładność filtracji 3 µm wkład filtra 160, dokładność filtracji 5 µm wkład filtra 180, dokładność filtracji 5 µm wkład filtra 160, dokładność filtracji 10 µm wkład filtra 180, dokładność filtracji 10 µm wkład filtra 160, dokładność filtracji 20 µm wkład filtra 180, dokładność filtracji 20 µm wkład filtra 160, dokładność filtracji 10 µm pusty wkład do rodzaju pracy Przepompowanie bez filtracji klucz taśmowy zestaw naprawczy, złożony z: - 2x amortyzator gumowy (poz) - 4x amortyzator gumowy 0160 MA 003 BN, Betamicron 0180 MA 003 BN, Betamicron 0160 MA 005 BN, Betamicron 0180 MA 005 BN, Betamicron 0160 MA 010 BN, Betamicron 0180 MA 010 BN, Betamicron 0160 MA 020 BN, Betamicron 0180 MA 020 BN, Betamicron 0160 MG 010 P, papier 0160 MA OF7S / OF7K pl Strona 57 / 68

58 Poszukiwanie części zamiennych Poz. Nr artykułu Oznaczenie (poz. 7) z nakrętką i podkładką *) na zapytanie, x) nie dostarczany jako część zamienna OF7S / OF7K pl Strona 58 / 68

59 Poszukiwanie części zamiennych Przegląd części zamiennych OF7S90 OF7S / OF7K pl Strona 59 / 68

60 Poszukiwanie części zamiennych Lista części zamiennych OF7S90 Poz. Nr artykułu Oznaczenie głowica przyłączeniowa (RAL 3003) * amortyzator gumowy Wskaźnik * szybkozłącze węża 2 1 * podstawa 3 1 * zawór przelewowy 4 1 * pompa łopatkowa zestaw naprawczy, składający się z pierścienia uszczelniającego wał, łopatek, o-ringów * Śruba * silnik elektryczny * Nakrętka * Podkładka z zaworem przelewowym i manometrem kosz ssawny, 320 µm do włożenia NBR wąż ssawny z lancą długość = 2, 3 m PVC wąż ssawny z lancą długość = 4, 0 m PVC wąż ssawny z lancą długość = 5, 0 m PVC Wąż ciśnieniowy z lancą długość = 2, 3 m PVC Wąż ciśnieniowy z lancą długość = 4, 0 m PVC Wąż ciśnieniowy z lancą długość = 5, 0 m PVC Wąż ciśnieniowy z lancą długość = 10, 0 m PVC 12 1 * włącznik/ wyłącznik * złączka kablowa gwintowana wkład filtra 160, dokładność filtracji 3 µm wkład filtra 180, dokładność filtracji 3 µm wkład filtra 160, dokładność filtracji 5 µm 0160 MA 003 BN, Betamicron 0180 MA 003 BN, Betamicron 0160 MA 005 BN, Betamicron wkład filtra 180, 0180 MA 005 BN, OF7S / OF7K pl Strona 60 / 68

61 Poszukiwanie części zamiennych Poz. Nr artykułu Oznaczenie dokładność filtracji 5 µm Betamicron wkład filtra 160, dokładność filtracji 10 µm wkład filtra 180, dokładność filtracji 10 µm wkład filtra 160, dokładność filtracji 20 µm wkład filtra 180, dokładność filtracji 20 µm wkład filtra 160, dokładność filtracji 10 µm pusty wkład do rodzaju pracy Przepompowanie bez filtracji 0160 MA 010 BN, Betamicron 0180 MA 010 BN, Betamicron 0160 MA 020 BN, Betamicron 0180 MA 020 BN, Betamicron 0160 MG 010 P, papier 0160 MA klucz taśmowy *) na zapytanie, x) nie dostarczany jako część zamienna OF7S / OF7K pl Strona 61 / 68

62 OF7-K - Schemat elektryczny z przekaźnikami OF7-K - Schemat elektryczny z przekaźnikami Wersja 110 V/230 V OF7S / OF7K pl Strona 62 / 68

63 Dane techniczne Dane techniczne OF7S10 OF7S90 OF7K Maksymalna wielkości przepływu 15 l/min 5 15 l/min 10 l/min Typ pompy Pompa łopatkowa Pompa łopatkowa Pompa łopatkowa Maksymalne ciśnienie pracy 3, 5 bar / 50 psi 4, 5 bar / 65 psi 3, 5 bar / 50 psi Dopuszczalne ciśnienie na ssaniu ± 0, 4 bar / ± 5, 8 psi ± 0, 4 bar / ± 5, 8 psi ± 0, 4 bar / ± 5, 8 psi Dopuszczalny zakres lepkości mm²/s mm²/s mm²/s Dopuszczalny zakres temperatury cieczy 0 80 C / F 0 80 C / F 0 80 C / F Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia C / F C / F C / F Materiał uszczelniający NBR NBR NBR Rodzaj ochrony IP 54 IP 54 IP 54 Poziom hałasu 65 dba max. 65 dba max. Długość kabla zasilającego 2, 8 m 10 m 10 / 15 m Długość kabla sygnałowego m / 15 m / bez (w zależności od zamówienia) Długość węża 2, 5 m 2, 5 m 2, 5 m Wąż ssawny DN 20 z lancą Wąż ciśnieniowy DN 16 z lancą DN 20 z lancą DN 16 z lancą DN 20 z lancą DN 16 z lancą Ciężar własny 12, 5 kg 18, 0 kg 12, 5 kg OF7S / OF7K pl Strona 63 / 68

64 Oznaczenie typu Oznaczenie typu Typ OF7 = Agregat filtrujący Wersja S = Standard K B = standard z ochroną pracy na sucho, przekaźnikiem zgłaszającym i kablem sygnałowym = standard z osprzętem Wielkość 10 = standard (tylko przy wielkości filtra 160) 90 = Wersja specjalna (wielkość filtra 160/180) Materiał uszczelniający P = NBR (Perbunan) Przepływ nominalny 1 = 15 l/min maksymalna lepkość = 350 mm²/s 2 = 10 l/min X = inne przepływy nominalne na zapytanie Silnik napędowy D K M N T U X = silnik pneumatyczny = 120 V / 50 Hz / 1 Ph, 0, 18 kw = 230 V / 50 Hz / 1 Ph + PE, 0, 18 kw = V / 50 Hz / 3 Ph + PE, 0, 37 kw V / 60 Hz / 3 Ph + PE, 0, 44 kw = 12 V DC, 0, 2 kw = 24 V DC, 0, 2 kw = inne napięcie na zapytanie Wielkość filtra 1 = wkład filtra = wkład filtra 180 Materiał filtracyjny B L P = Betamicron (BN) = pusty wkład (do pracy Przepompowanie bez filtracji) = papier (p) Dokładność filtracji 03 = 3 µm 05 = 5 µm 10 = 10 µm 20 = 20 µm Wskaźnik poziomu zanieczyszczenia E = Manometr Dane uzupełniające OF7 S 10 P 1 M 1 B 10 E / -xx OF7S / OF7K pl Strona 64 / 68

65 Deklaracja zgodności CE Deklaracja zgodności CE HYDAC FILTER SYSTEMS GMBH Postfach Sulzbach / Saar Germany Industriegebiet Sulzbach / Saar Germany Telefon: ++49 (0) Internet: Deklaracja zgodności CE Niniejszym oświadczamy, że produkt o poniższym oznaczeniu, ze względu na swoją koncepcję i budowę, jak również wersje wprowadzone przez nas do obrotu, odpowiada wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z niżej wymienionymi normami. W przypadku dokonania samowolnych nie uzgodnionych z nami pisemnie zmian w produkcie, niniejsza deklaracja traci swoją ważność. Oznaczenie Typ Nr seryjny Agregat filtrujący OF7 - typoszereg Dyrektywa maszynowa UE 2006/42/WE, art. 1 a) Dr. Andreas Schunk Data Nazwa (Pełnomocnik ds. CE) Zarząd: Pełnomocnik ds. dokumentacji: Mathias Dieter, Dipl. Wolfgang Haering Günter Harge Siedziba spółki: Sulzbach/Saar c/o HYDAC International GmbH, Industriegebiet, Sulzbach / Saar Telefon: +49 (0) Sąd rejestrowy: Saarbrücken, HRB Nr identyfikacji podatkowej: DE Telefax: Numer podatkowy: 040/110/ OF7S / OF7K pl Strona 65 / 68

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Brother Md 817

Bezpośredni link do pobrania Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Brother Md 817

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Tłumaczenie oryginalnej instrukcji instalacji i obsługi Brother Md 817